شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

849
قیمت روز
7 (0.77%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:31:56
39 (4.88%)
تغییر ۳ ماهه
41 (5.06%)
تغییر ۶ ماهه
69 (8.84%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.6 -0.577 -0.577 -0.607 0.01 -2.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
Netherlands 2Y -0.632 -0.631 -0.63 -0.634 0.00 -0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 3M -0.7 -0.699 -0.672 -0.7 0.00 -0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۱
Netherlands 3Y -0.612 -0.61 -0.606 -0.613 0.00 -0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 4Y -0.583 -0.586 -0.575 -0.59 0.01 -0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 5Y -0.519 -0.52 -0.508 -0.52 0.01 -1.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 6M -0.6 -0.601 -0.592 -0.601 0.00 -0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
Netherlands 6Y -0.425 -0.428 -0.411 -0.428 0.01 -3.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 7Y -0.363 -0.366 -0.346 -0.367 0.02 -4.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 8Y -0.29 -0.292 -0.266 -0.293 0.03 -9.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 9Y -0.239 -0.243 -0.213 -0.243 0.03 -13.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 10Y -0.165 -0.171 -0.14 -0.171 0.03 -16.97% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 15Y -0.03 -0.031 -0.002 0.003 0.04 -120.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 20Y 0.079 0.078 0.073 0.114 0.04 51.90% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Netherlands 25Y 0.156 0.165 0.152 0.193 0.05 32.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
Netherlands 30Y 0.232 0.23 0.226 0.268 0.05 22.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱