کالایاب
شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

821
قیمت روز
1 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:48:00
4 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
86 (11.76%)
تغییر ۶ ماهه
8 (1.00%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.544 -0.532 -0.532 -0.574 0.03 -4.78% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 2Y -0.663 -0.665 -0.648 -0.677 0.01 -1.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
Netherlands 3M -0.513 -0.523 -0.513 -0.579 0.05 -8.72% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 3Y -0.638 -0.645 -0.628 -0.645 0.01 -2.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 4Y -0.569 -0.57 -0.564 -0.57 0.00 -0.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 5Y -0.527 -0.519 -0.518 -0.527 0.02 -2.85% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 6M -0.562 -0.558 -0.55 -0.562 0.00 -0.53% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 6Y -0.414 -0.412 -0.406 -0.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 7Y -0.327 -0.332 -0.327 -0.333 0.00 -1.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 8Y -0.241 -0.242 -0.23 -0.242 0.00 -1.63% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶
Netherlands 9Y -0.171 -0.168 -0.165 -0.171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 10Y -0.078 -0.075 -0.066 -0.078 0.00 -3.70% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 15Y 0.074 0.077 0.074 0.086 0.00 2.78% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 20Y 0.183 0.181 0.179 0.188 0.01 3.39% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 25Y 0.275 0.277 0.272 0.29 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶
Netherlands 30Y 0.367 0.366 0.364 0.379 0.01 1.38% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۶