کالایاب
شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

846
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
93 (12.37%)
تغییر ۳ ماهه
58 (7.34%)
تغییر ۶ ماهه
27 (3.27%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.51 - -0.473 -0.534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 2Y -0.578 - -0.578 -0.578 0.00 -0.69% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Netherlands 3M -0.555 - -0.555 -0.569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 3Y -0.51 - -0.495 -0.517 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Netherlands 4Y -0.387 - -0.387 -0.387 0.00 -0.51% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Netherlands 5Y -0.32 - -0.32 -0.32 0.00 -0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Netherlands 6M -0.522 - -0.488 -0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 6Y -0.2 - -0.2 -0.2 0.00 -1.48% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Netherlands 7Y -0.107 - -0.107 -0.107 0.00 -0.93% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Netherlands 8Y 0.002 - -0.001 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Netherlands 9Y 0.102 - 0.102 0.102 0.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Netherlands 10Y 0.196 - 0.196 0.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 15Y 0.384 - 0.384 0.384 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Netherlands 20Y 0.508 - 0.508 0.508 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Netherlands 25Y 0.626 - 0.626 0.626 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Netherlands 30Y 0.714 - 0.714 0.714 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱