شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:29:17
0 (2.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,819
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 22:32:20
250 (8.13%)
تغییر ۳ ماهه
517 (15.49%)
تغییر ۶ ماهه
932 (24.84%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.57 - 9.57 9.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۹:۰۳
Kenya 2Y 10.5 - 10.5 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Kenya 3M 7.342 - 7.342 7.342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۹:۰۳
Kenya 3Y 10.9 - 10.85 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Kenya 4Y 11.35 - 11 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Kenya 5Y 11.5 - 11.35 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Kenya 6M 8.245 - 8.245 8.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۹:۰۳
Kenya 6Y 12 - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Kenya 7Y 12.2 - 12.2 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Kenya 8Y 12.25 - 11.9 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Kenya 9Y 12.1 - 12.1 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۱
Kenya 10Y 12.35 - 12.35 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.507 - 12.5 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Kenya 20Y 12.765 - 12.75 12.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Kenya 25Y 13 - 13 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Kenya Overnight 8.236 - 8.236 8.236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱