کالایاب
شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0097
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:49:35
0 (1.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,707
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:12
189 (6.54%)
تغییر ۳ ماهه
52 (1.90%)
تغییر ۶ ماهه
643 (19.19%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.299 - 9.299 9.299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Kenya 2Y 9.85 - 10.2 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۰۴
Kenya 3M 6.915 - 6.915 6.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Kenya 3Y 10.15 - 10.15 10.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Kenya 4Y 10.4 - 10.4 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۰۴
Kenya 5Y 10.65 - 10.65 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۰۴
Kenya 6M 7.606 - 7.606 7.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Kenya 6Y 11 - 11 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۰۴
Kenya 7Y 11.3 - 11.3 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۰۴
Kenya 8Y 11.45 - 11.45 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۰۴
Kenya 9Y 11.7 - 11.7 12.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۰۴
Kenya 10Y 12.05 - 12.05 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۰۴
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.6 - 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۰۵
Kenya 20Y 12.8 - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۰۵
Kenya 25Y 12.95 - 12.95 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Kenya Overnight 3.306 - 3.306 3.306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۷