کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.566
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 06:33:05
0 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.17%)
نوسان سالیانه

BGBX40

580
قیمت روز
4 (0.68%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:02:10
11 (1.89%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.28%)
تغییر ۶ ماهه
50 (7.93%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.55 - -0.35 -0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲
Bulgaria 1Y -0.198 - -0.198 -0.198 0.02 -7.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Bulgaria 3Y 0.036 - 0.036 0.036 0.01 13.89% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Bulgaria 5Y 0.193 - 0.193 0.193 0.00 1.55% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Bulgaria 7Y 0.361 - 0.361 0.361 0.01 2.22% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Bulgaria 10Y 0.426 - 0.426 0.426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۳۲