شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5784
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:38:22
0 (2.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.82%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

595
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:33:31
37 (5.81%)
تغییر ۳ ماهه
34 (5.44%)
تغییر ۶ ماهه
70 (10.54%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.5 -0.51 -0.5 -0.54 0.01 -1.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Bulgaria 1Y -0.048 - -0.048 -0.048 0.00 -7.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Bulgaria 3Y 0.086 0.09 0.086 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Bulgaria 5Y 0.235 - 0.235 0.235 0.18 291.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Bulgaria 7Y 0.652 - 0.652 0.652 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Bulgaria 10Y 0.901 - 0.901 0.901 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲