کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5711
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:37:12
0 (1.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.48%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

575
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:31:24
8 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
33 (5.41%)
تغییر ۶ ماهه
83 (12.63%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.35 - -0.35 -0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Bulgaria 1Y -0.115 - -0.115 -0.115 0.01 -5.74% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Bulgaria 3Y 0.026 - 0.026 0.026 0.01 30.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Bulgaria 5Y 0.198 - 0.198 0.198 0.00 1.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Bulgaria 7Y 0.399 - 0.399 0.399 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Bulgaria 10Y 0.61 - 0.61 0.61 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱