طلا روی افزايش نرخ ها در سپتامبر حساب نمی كند؛ طلا در پی كاتاليزور جديد