جورج فورمن بوكسور معروف امريكايی: اوراق قرضه ناك اوت شده اند