سردبیر بخش فلزات رویترز چه تصویری از آینده بازار ترسیم می کند؟