چرا استراتژی های بلندمدت گزینه مطلوبی برای دارایی های معدنی نخواهد بود؟