بسیار سریع، بسیار بلند....آیا عصر اقتدار طلا بازگشته است؟