چرا نقره اولین سقوط خود در 14 سال اخیر را تجربه کرد؟