شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

منظور از "عبارت اختصاری" چیست؟