ضریب ارزش شرکت به نسبت درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک