کالایاب

نسبت بدهی خالص به درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک