با وجود رکورد 6 هفته ای، کارشناسان سقوط خفیفی را برای طلا پیش بینی می کنند