دلار ممکن است محو شود اما نه به دلیلی که حدس می زنید