تانزانیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2010-09
نرخ بیکاری 10.3 2014-12
نرخ تورم 5 2017-08
نرخ بهره 12 2017-08
موازنه تجاری -133 2017-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 2238 2017-09
بازار سهام 2097 امتیاز 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2010-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 47.43 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16944127 TZS - میلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 867 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2583 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2929358 TZS - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1403971 TZS - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 926333 TZS - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 486728 TZS - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 754487 TZS - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.3 % 2014-12
نرخ مشارکت نیروی کار 86.7 % 2014-12
جمعیت 50.14 میلیون 2016-12
افراد شاغل 2334969 2015-12
هزینه زندگی خانواده 648197 TZS / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 262361 TZS / ماه 2016-12
دستمزد 353589 TZS / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1014900 TZS / ماه 2016-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 386500 TZS / ماه 2016-03
نرخ بیکاری جوانان 13.7 % 2014-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 8.6 % 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.37 نقاط شاخص 2017-08
قیمت صادرات 144 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 119 نقاط شاخص 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2017-08
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12 % 2017-08
ترازنامه بانک 30190390 TZS - میلیون 2017-03
نرخ بهره سپرده 9.89 % 2015-12
ترازنامه بانک مرکزی 15497214 TZS - میلیون 2017-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -133 USD - میلیون 2017-05
صادرات 608 USD - میلیون 2017-05
واردات 741 USD - میلیون 2017-05
حساب جاری -183 USD - میلیون 2017-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.8 % 2016-12
بدهی خارجی 17907 USD - میلیون 2017-05
رابطه مبادله 119 نقاط شاخص 2017-03
شاخص تروریسم 3.83 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39 % 2016-12
بودجه دولت -5.1 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 561 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.67 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 116 2017-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 116 2016-12
آسانی کسب و کار 132 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 16801 TZS Billion 2017-05
نرخ وام بانکی 16.85 % 2017-05
قیمت گازوئیل 0.88 USD / لیتر 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12