تانزانیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.3 2014-12
نرخ تورم 4 2017-12
نرخ بهره 12 2017-12
موازنه تجاری -133 2017-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2241 2018-01
بازار سهام 2377 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 47.43 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18901666 TZS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 867 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2583 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2734195 TZS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1437317 TZS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 941532 TZS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 482312 TZS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 748370 TZS - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.3 % 2014-12
نرخ مشارکت نیروی کار 86.7 % 2014-12
جمعیت 50.14 میلیون 2016-12
افراد شاغل 2334969 2015-12
هزینه زندگی خانواده 779000 TZS / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 305700 TZS / ماه 2017-12
دستمزد 353589 TZS / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 940800 TZS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 484700 TZS / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 13.7 % 2014-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 6.2 % 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 145 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 121 نقاط شاخص 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-12
قیمت تولید 118 نقاط شاخص 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12 % 2017-12
ترازنامه بانک 30970670 TZS - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 10.49 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 18106394 TZS - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -133 USD - میلیون 2017-05
صادرات 608 USD - میلیون 2017-05
واردات 741 USD - میلیون 2017-05
حساب جاری -183 USD - میلیون 2017-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.8 % 2016-12
بدهی خارجی 19150 USD - میلیون 2017-11
رابطه مبادله 120 نقاط شاخص 2017-09
شاخص تروریسم 3.41 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39 % 2016-12
بودجه دولت -2.8 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 561 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 113 2018-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 116 2016-12
آسانی کسب و کار 137 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 16938 TZS - میلیارد 2017-11
نرخ وام بانکی 17.08 % 2017-11
قیمت گازوئیل 0.97 USD / لیتر 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 22.13 celsius 2013-08