شاخص یاب

تانزانیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.3 2014-12
نرخ تورم 3.3 2018-08
نرخ بهره 9 2018-08
موازنه تجاری -133 2017-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2287 2018-09
بازار سهام 2080 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 52.09 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20802637 TZS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 901 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2683 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2241174 TZS - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1521187 TZS - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 962586 TZS - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 489399 TZS - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 736854 TZS - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.3 % 2014-12
نرخ مشارکت نیروی کار 86.7 % 2014-12
جمعیت 52.55 میلیون 2017-12
افراد شاغل 2334969 2015-12
هزینه زندگی خانواده 779000 TZS / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 305700 TZS / ماه 2017-12
دستمزد 353589 TZS / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 940800 TZS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 484700 TZS / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 13.7 % 2014-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.3 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2.2 % 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 2 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 131 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 102 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2018-08
قیمت تولید 124 نقاط شاخص 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 % 2018-08
ترازنامه بانک 33035267 TZS - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 10.49 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 19095246 TZS - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -133 USD - میلیون 2017-05
صادرات 608 USD - میلیون 2017-05
واردات 741 USD - میلیون 2017-05
حساب جاری -183 USD - میلیون 2017-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 % 2017-12
بدهی خارجی 20503 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2018-03
شاخص تروریسم 3.41 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.4 % 2017-12
بودجه دولت -2.1 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 576 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 113 2018-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 103 2017-12
آسانی کسب و کار 137 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 17533 TZS - میلیارد 2018-06
نرخ وام بانکی 16.23 % 2018-06
قیمت گازوئیل 1.04 USD / لیتر 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 22.13 celsius 2013-08