تانزانیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.3 2014-12
نرخ تورم 3.8 2018-04
نرخ بهره 9 2018-04
موازنه تجاری -133 2017-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2278 2018-05
بازار سهام 2311 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 47.43 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18901666 TZS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 867 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2583 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2241174 TZS - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1521187 TZS - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 962586 TZS - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 489399 TZS - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 736854 TZS - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.3 % 2014-12
نرخ مشارکت نیروی کار 86.7 % 2014-12
جمعیت 50.14 میلیون 2016-12
افراد شاغل 2334969 2015-12
هزینه زندگی خانواده 779000 TZS / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 305700 TZS / ماه 2017-12
دستمزد 353589 TZS / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 940800 TZS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 484700 TZS / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 13.7 % 2014-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.8 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 3.6 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 127 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 150 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 123 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-04
قیمت تولید 119 نقاط شاخص 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 % 2018-04
ترازنامه بانک 32451177 TZS - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 10.49 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 18151427 TZS - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -133 USD - میلیون 2017-05
صادرات 608 USD - میلیون 2017-05
واردات 741 USD - میلیون 2017-05
حساب جاری -183 USD - میلیون 2017-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 % 2017-12
بدهی خارجی 20157 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 122 نقاط شاخص 2017-12
شاخص تروریسم 3.41 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.4 % 2017-12
بودجه دولت -2.8 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 576 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 113 2018-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 103 2017-12
آسانی کسب و کار 137 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 16856 TZS - میلیارد 2018-02
نرخ وام بانکی 16.47 % 2018-03
قیمت گازوئیل 1.02 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 22.13 celsius 2013-08