شاخص یاب

سوازیلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 13.85 14.7 14.9 15.09 15.3 15.71