شاخص یاب

سوازیلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 14.63
14.53 14.71 14.89 15.07 15.83
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30
2.67 2.9 2.97 3.05 3.5
تولید ناخالص داخلی 4.41
5.1 5.1 5.6 5.6 6
تولید ناخالص داخلی سرانه 3914.02
3503 3938 3486 3486 3955
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7738.97
7752 7786 6894 6894 7820
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 26.40
26 26 25.7 25.7 25.5
جمعیت 1.36
1.37 1.38 1.39 1.4 1.46
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.90
5.3 6 6 5.6 6
تورم مواد غذایی -0.70
4.53 4.69 0.78 1.8 2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 3.80
3.58 5.94 4.13 4.01 6.62
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.20
139 141 143 144 160
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.75
6.75 6.5 6.5 6.5 6
نرخ بهره سپرده 3.20
3.2 2.95 2.95 2.95 2.45
عرضه پول M1 6413.70
5700 5759 5730 5731 5732
عرضه پول M2 17637.10
16743 16752 16752 16752 16752
ذخایر ارزی 6473298.00
5922658 5879394 5885833 5904285 6029604
ترازنامه بانک مرکزی 10422925.00
9938108 10082476 10178992 10264722 10735457
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 781.80
1233 1407 732 356 1193
صادرات 6200.60
6338 6847 5848 5477 6435
واردات 5418.80
5104 5384 5116 5121 5243
حساب جاری 2287.30
1390 1389 1486 1465 1426
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30
6 6 7 7 5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 742.60
15.58 15.6 15.6 15.6 15.6
بدهی خارجی 5342.50
4899 4899 4946 4912 4908
شاخص تروریسم 0.00
0.1 0.1 0.09 0.08 0.05
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.95
10 10 11 11 13
بودجه دولت -8.20
-3.8 -2.59 -2.08 -1.58 -3.74
درآمدهای دولت 17265490.00
16988023 16988023 16920806 16898400 16317281
هزینه های مالی 21596138.00
21972086 21972086 21686518 21591329 23206846
مخارج نظامی 72.70
73.56 75.23 75.63 76.02 79.66
ارزش بودجه دولت -4330648.00
-4984063 -4838496 -4765712 -4692929 -6889565
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1419.89
1474 1462 1473 1463 1466
آدرس های IP 7320.00
7456 7456 7456 7456 7456
آسانی کسب و کار 112.00
113 113 113 113 114
شاخص فساد مالی 39.00
39 39 39 39 39
رتبه فساد مالی 85.00
85 86 86 86 87
شاخص رقابتی 3.35
3.33 3.33 3.28 3.27 3.56
رتبه رقابتی 122.00
123 123 128 130 129
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 14.65
14.59 14.91 15.23 15.56 18.76
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جواز ساختمان 182500.00
180550 199235 212970 205910 212451
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 27.50
27.5 27.5 28 28 28
نرخ مالیات بر فروش 14.00
14 14 14 14 14
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 24.72
23.93 105 120 66.98 70.61
درجه حرارت 24.14
16 20.92 22.28 19.3 19.33