سوازیلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 12.78
12.26 12.68 13.11 13.56 15.51
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30
1.85 1.92 2 2.2 3.5
تولید ناخالص داخلی 3.73
3.75 3.67 3.6 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 3911.40
3862 3503 3709 3486 3517
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7733.80
7637 7486 7335 6894 6954
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 25.28
25.45 25.32 25.2 25.2 25.1
جمعیت 1.13
1.13 1.13 1.13 1.13 1.16
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 4.00
4.6 4.8 5 5.2 6
تورم مواد غذایی 2.50
2.17 4.53 4.69 4.14 4.79
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5.60
3.66 3.56 5.88 5.89 6.58
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 6.75
6.75 6.75 6.5 6.5 6
نرخ بهره سپرده 3.20
2.7 2.7 2.45 2.45 1.95
عرضه پول M1 5727.10
5452 5455 5442 5433 5417
عرضه پول M2 17415.80
17088 17005 16925 16847 16058
ذخایر ارزی 6958838.00
7635458 7636349 7636317 7636318 7636318
ترازنامه بانک مرکزی 9996086.00
9602463 10894045 10816513 10161324 11094377
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 1467.50
1140 1068 1114 1128 1292
صادرات 6321.80
5699 5699 5699 5699 5699
واردات 4854.30
4559 4631 4632 4571 4407
حساب جاری 1716.90
1622 1622 1622 1622 1622
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20
6 6 6 7 5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -854.50
-587 -587 -587 -587 -587
بدهی خارجی 5453.60
5194 5124 5071 5023 4547
شاخص تروریسم 0.00
0.11 0.1 0.1 0.09 0.05
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.36
10 10 10 11 13
بودجه دولت -12.30
-9.66 -11.34 -13.02 -12.94 -4.14
درآمدهای دولت 16893946.00
16893946 16893946 16893946 16893946 16893946
هزینه های مالی 21734354.00
21734354 21734354 21734354 21734354 21734354
مخارج نظامی 72.70
72.94 72.81 72.69 72.72 73.07
ارزش بودجه دولت -4840408.00
-4840408 -4840408 -4840408 -4840408 -4840408
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 1419.89
1461 1474 1462 1473 1466
آدرس های IP 7320.00
7456 7456 7456 7456 7456
آسانی کسب و کار 112.00
112 112 112 112 112
شاخص فساد مالی 39.00
39 39 39 39 39
رتبه فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
شاخص رقابتی 3.35
3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
رتبه رقابتی 122.00
126 126 126 126 127
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 13.97
13.62 13.19 12.96 12.97 13.32
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 27.50
27.5 27.5 27.5 28 28
نرخ مالیات بر فروش 14.00
14 14 14 14 14
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 24.72
28.2 23.93 105 120 70.61
درجه حرارت 24.14
16.46 16 20.92 22.28 19.33