شاخص یاب

سوازیلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 14.39
14.58 14.77 14.96 15.16 15.97
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30
2.9 2.97 3.05 3.12 3.5
تولید ناخالص داخلی 4.41
5.1 5.6 5.6 5.6 6
تولید ناخالص داخلی سرانه 3914.02
3938 3486 3486 3941 3955
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7738.97
7786 6894 6894 7793 7820
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 26.40
26 25.7 25.7 25.7 25.5
جمعیت 1.36
1.38 1.39 1.4 1.41 1.46
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.90
6 6 5.6 4.8 6
تورم مواد غذایی -1.10
4.69 0.78 1.8 1.9 2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 3.80
5.94 4.13 4.01 3.98 6.62
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.20
141 143 144 146 160
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 6.75
6.5 6.5 6.5 6.75 6
نرخ بهره سپرده 3.20
2.95 2.95 2.95 3.2 2.45
عرضه پول M1 5680.50
5809 5854 5849 5846 5846
عرضه پول M2 18689.30
18671 18651 18649 18650 18650
ذخایر ارزی 6473298.00
6076832 6111769 6151838 6189851 6390297
ترازنامه بانک مرکزی 9779209.00
8719977 8866669 8957753 9023888 9331528
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 781.80
-517 -1131 -1508 -905 -696
صادرات 6200.60
6964 6303 5820 6438 6664
واردات 5418.80
7499 7434 7328 7343 7361
حساب جاری 2287.30
2242 2179 2154 2158 2169
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30
6 7 7 7 5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 742.60
-55.26 -55.26 -55.26 -55.26 -55.26
بدهی خارجی 5342.50
5637 5652 5614 5598 5604
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.95
10 11 11 11 13
بودجه دولت -8.20
-8.2 -8.2 -8.2 -8.2 -8.2
درآمدهای دولت 17265490.00
16988023 16943211 16920806 16898400 16317281
هزینه های مالی 21596138.00
21972086 21781707 21686518 21591329 23206846
مخارج نظامی 72.70
75.23 75.63 76.02 76.41 79.66
ارزش بودجه دولت -4330648.00
-4802104 -4838496 -4765712 -4692929 -6889565
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 1419.89
1462 1473 1463 1472 1466
آدرس های IP 7320.00
7456 7456 7456 7456 7456
آسانی کسب و کار 117.00
120 121 122 123 122
شاخص فساد مالی 39.00
39 39 39 39 39
رتبه فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
شاخص رقابتی 3.35
3.85 3.85 3.85 3.85 6.35
رتبه رقابتی 122.00
122 122 122 122 122
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 14.32
14.88 15.21 15.54 15.86 18.81
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جواز ساختمان 182500.00
195108 209053 204828 212454 210777
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 27.50
27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00
14 14 14 14 14
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 24.72
105 120 66.98 66.81 70.61
درجه حرارت 24.14
20.92 22.28 19.3 20.12 19.33