سودان

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 17.96 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 95.58 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1923 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4385 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.3 % 2016-12
جمعیت 39.58 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 54 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1125 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1326 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14.7 % 2018-02
عرضه پول M1 138376 SDG - میلیون 2018-02
عرضه پول M2 271271 SDG - میلیون 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -929906 هزار تومان 2018-01
صادرات 373824 هزار تومان 2018-01
واردات 1303730 هزار تومان 2018-01
حساب جاری -1820 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 % 2016-12
گردش سرمایه 1345 USD - میلیون 2017-12
تولید نفت خام 95 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 382 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 6.45 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.5 % 2017-12
بودجه دولت -2.4 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3721 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2970 KBps 2017-03
آدرس های IP 497080 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 16 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 175 2017-12
آسانی کسب و کار 170 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3.33 mm 2015-12
درجه حرارت 21.83 celsius 2015-12