سودان

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 17.95 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 95.58 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1923 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4385 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.3 % 2016-12
جمعیت 39.58 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 24.7 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 801 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1246 نقاط شاخص 2017-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13.5 % 2017-07
عرضه پول M1 114580 SDG - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 193558 SDG - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -394336 هزار تومان 2017-09
صادرات 216139 هزار تومان 2017-09
واردات 610475 هزار تومان 2017-09
حساب جاری -442 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 % 2016-12
گردش سرمایه 260 USD - میلیون 2017-06
تولید نفت خام 102 BBL/D/1K 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 222 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 6.45 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2016-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 2465 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2970 KBps 2017-03
آدرس های IP 497080 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 14 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 170 2016-12
آسانی کسب و کار 170 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3.33 mm 2015-12
درجه حرارت 21.83 celsius 2015-12