preload

سودان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 6.66 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 95.58 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1923 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4385 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.3 % 2016-12
جمعیت 39.58 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 34.2 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 801 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1246 نقاط شاخص 2017-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13.5 % 2017-07
عرضه پول M1 107620 SDG - میلیون 2017-10
عرضه پول M2 184087 SDG - میلیون 2017-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -157888 هزار تومان 2017-06
صادرات 265502 هزار تومان 2017-06
واردات 423390 هزار تومان 2017-06
حساب جاری -442 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 % 2016-12
گردش سرمایه 260 USD - میلیون 2017-06
تولید نفت خام 252 BBL/D/1K 2017-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 222 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 6.45 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2016-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 2465 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2970 KBps 2017-03
آدرس های IP 497080 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 14 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 170 2016-12
آسانی کسب و کار 170 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2015-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3 mm 2015-12
درجه حرارت 21 celsius 2015-12