سودان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 6.66 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 95.58 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1923 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4385 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 19.5 % 2014-12
جمعیت 39.58 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 34.2 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 801 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1246 نقاط شاخص 2017-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13.5 % 2017-07
عرضه پول M1 92898 SDG - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 160011 SDG - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 13.5 % 1984-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -157888 هزار تومان 2017-06
صادرات 265502 هزار تومان 2017-06
واردات 423390 هزار تومان 2017-06
حساب جاری -442 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 % 2016-12
گردش سرمایه 688 USD - میلیون 2017-03
تولید نفت خام 255 BBL/D/1K 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 292 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 6.6 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2016-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 2465 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 14 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 170 2016-12
آسانی کسب و کار 168 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2015-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2015-12