سریلانکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.80 4.5 4.1 4 5.3 5.2
نرخ بیکاری 4.10 4.8 4.6 4.3 5 4.6
نرخ تورم 4.80 6.2 6.5 5.7 5.5 4.31
نرخ بهره 7.25 7.25 7.25 7 7 6
موازنه تجاری -554.00 -698 -824 -723 -722 -650
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.30 78 78 74 74 69
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 152.80 155 156 158 160 176
بازار سهام 6394.13 6670 6600 6530 6460 5720
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.80 4.5 4.1 4 5.3 5.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 4.5 4.1 4 5.3 5.2
تولید ناخالص داخلی 81.32 82.24 81.91 81.61 81.32 77.68
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2161770.00 2262138 2262203 2262205 2262205 2262205
تولید ناخالص ملی 11506217.00 12210995 12517590 12765882 13014173 15392655
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3263242.60 3611420 3720760 3798944 3877128 4297090
تولید ناخالص داخلی سرانه 3759.20 3860 3880 3910 3940 4234
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11417.30 11725 11785 11876 11967 12859
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 156419.00 155814 157637 152901 150944 152969
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 197182.00 175437 203111 205470 189726 230951
تولید ناخالص داخلی از ساخت 405746.00 404972 341809 404217 342555 346028
تولید ناخالص داخلی از معادن 60794.00 64629 66220 64791 64222 68689
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 170666.00 191470 194330 193448 193720 193656
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1207523.00 1248379 1248404 1248405 1248405 1248405
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 214586.00 262312 272454 223773 217246 255393
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 22441.00 23332 23525 23710 23937 26174
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 4.10 4.8 4.6 4.3 5 4.6
افراد شاغل 8230207.00 8092536 8087335 8131715 8121971 8114064
افراد بیکار 352875.00 348254 346158 345478 344707 342846
نرخ مشارکت نیروی کار 54.70 54.24 54.17 54.3 54.31 54.28
دستمزد 8839.35 9386 9756 10026 10296 11566
جمعیت 21.20 21.27 21.34 21.37 21.4 21.76
نرخ اشتغال 95.90 96.02 96.07 96.1 96.13 96.19
هزینه زندگی خانواده 55614.20 53773 54836 54004 54655 54394
هزینه زندگی انفرادی 30889.70 30053 30053 30053 30053 30053
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400.00 50172 50172 50172 50172 50172
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25000.00 25000 25000 25000 25000 25000
نرخ بیکاری جوانان 18.50 20.12 20.24 19.85 19.74 19.89
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 4.80 6.2 6.5 5.7 5.5 4.31
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.40 119 121 123 124 135
قیمت مصرف کننده اصلی 122.50 123 125 126 127 140
اندازه اصل تورم 4.90 4.88 4.95 5 5.02 5.04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 131.40 133 134 134 133 131
قیمت تولید 128.00 133 137 141 144 163
قیمت صادرات 113.85 131 122 121 126 124
قیمت واردات 129.88 121 121 121 121 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.20 97.24 97.26 97.26 97.26 97.26
تورم مواد غذایی 4.80 3.02 4.7 6.38 6.61 6.21
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.25 0.49 0.52 0.47 0.49
تغییر قیمت تولید کننده 19.60 21.54 22.21 22.62 22.85 23.12
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 7.25 7.25 7.25 7 7 6
نرخ بهره بین بانکی 10.62 10.59 10.39 10.37 10.36 10.36
عرضه پول M0 552778.00 586366 600681 614806 628927 767558
عرضه پول M1 741800.00 771960 778478 785622 792708 846020
عرضه پول M2 5214400.00 4517140 4517122 4517122 4517122 4517122
ذخایر ارزی 776467.40 766998 766779 766741 766736 766735
ترازنامه بانک 7056044.90 7557911 7829987 8099682 8367825 10984737
نرخ بهره سپرده 6.00 6.41 6.43 6.65 6.86 7.51
نسبت ذخیره نقدی 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
ترازنامه بانک مرکزی 1397221.50 1447329 1447680 1447513 1447553 1447539
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -554.00 -698 -824 -723 -722 -650
صادرات 987.00 899 898 906 906 905
واردات 1541.00 1569 1612 1615 1608 1608
حساب جاری -708.00 -542 -717 -553 -681 -614
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.6 -2.6 -2.2 -2.2 -3.5
بدهی خارجی 46514.00 47821 48374 48898 49435 54871
رابطه مبادله 87.66 105 105 105 105 105
ورود توریست 205482.00 151000 227000 191000 125000 244000
ذخایر طلا 22.24 22.28 22.28 22.29 22.28 22.28
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76.00 214 218 218 218 218
حواله 568.70 599 689 598 598 748
شاخص تروریسم 3.49 3.81 3.64 3.8 3.95 6.01
درآمد گردشگری 322.70 333 352 341 345 344
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.30 78 78 74 74 69
بودجه دولت -5.40 -5.2 -5.2 -4.6 -4.6 -3.5
ارزش بودجه دولت -640325.00 -747576 -733337 -748985 -764633 -742055
هزینه های دولت 1015106.70 1027210 1031324 1032363 1033402 1030216
هزینه های مالی 2333883.00 2496253 2496683 2536745 2576807 2969935
بدهی های دولت 9702466.00 10154756 10379965 10604553 10828522 13034505
درآمدهای دولت 1693558.00 1805693 1854420 1896060 1937699 2334633
مخارج نظامی 2058.10 2027 2013 2005 1998 1985
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 0.40 0.75 2.47 3.35 3.87 4.6
استفاده از ظرفیت 78.00 75.62 75.84 76.51 77.19 80.39
تغییرات موجودی انبار 373245.00 749934 875595 778360 681125 488213
ثبت خودرو 4028.00 3925 3930 3923 3923 3924
اطمینان کسب و کار 95.00 84.46 87.14 82.15 72.57 44.38
شاخص فساد مالی 36.00 37 37 37 36 36
رتبه فساد مالی 95.00 102 108 106 103 113
شاخص رقابتی 4.19 4.26 4.26 4.15 4.11 4.14
رتبه رقابتی 71.00 69 69 69 69 68
آسانی کسب و کار 110.00 89 84 83 83 103
شاخص PMI تولید 54.30 55.61 55.58 55.6 55.61 55.63
تولید صنعتی 0.30 2.64 2.57 2.67 2.56 2.59
شاخص PMI خدمات 59.10 57.6 58.15 58.28 58.25 58.24
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 8003788.60 8379723 8457531 8550907 8644283 9487255
پس انداز های شخصی 23.80 23.3 23.36 23.4 23.43 23.48
اعتبار بخش خصوصی 4388491.00 4634216 4774387 4915187 5055754 6426026
نرخ وام بانکی 11.70 11.7 8.5 11.7 11.7 9.5
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 2802.00 3254 3156 3248 3057 3146
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 20.47 18.72 18.56 18.4 20.57
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 19.19 17.38 17.85 18.32 22.63
نرخ مالیات بر فروش 11.00 11 15 11 11 15
نرخ تامین اجتماعی 20.00 24.1 25.41 24.52 23.64 22.85
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 16.1 17.41 16.52 15.64 14.85
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8