سریلانکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.30 4 5.3 5.9 5.5 5.2
نرخ بیکاری 4.20 4.3 5 4.3 4.5 4.6
نرخ تورم 5.80 6.8 6.7 4.6 6.9 6
نرخ بهره 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 8
موازنه تجاری -1029.00 -935 -889 -855 -740 -650
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.30 74 74 74 74 69
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 155.10
155 156 157 158 162
بازار سهام 6575.39
6346 6246 6148 6052 5333
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.30
4 5.3 5.9 5.5 5.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30
4 5.3 6 5.5 5.2
تولید ناخالص داخلی 81.32
82.95 82.7 82.45 82.2 78.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2351384.00
2232487 2209652 2314651 2436762 2363365
تولید ناخالص ملی 11506217.00
11597805 11904400 12210995 12517590 15392655
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3263242.60
3128597 3238278 3347959 3457640 3703542
تولید ناخالص داخلی سرانه 3759.20
3780 3809 3838 3867 4128
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11417.30
11455 11542 11629 11716 12325
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 153543.00
156975 155394 153471 158007 156011
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 155299.00
185702 177722 165450 170874 167565
تولید ناخالص داخلی از ساخت 362018.00
394028 296570 366344 324101 318714
تولید ناخالص داخلی از معادن 54670.00
57479 56480 55591 55917 54556
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 108246.00
163290 212192 130073 193131 195451
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1367740.00
1287156 1304774 1327537 1335373 1309684
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 273057.00
221768 215461 260815 267012 253275
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 24583.00
24278 24428 24354 24240 23679
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.20
4.3 5 4.3 4.5 4.6
افراد شاغل 8163869.00
8141663 8135207 8130673 8123058 8061278
افراد بیکار 358350.00
367713 367861 370240 371388 388622
نرخ مشارکت نیروی کار 53.60
53.42 53.28 53.12 52.96 51.94
جمعیت 21.20
21.16 21.22 21.28 21.34 21.62
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60700.00
61700 61700 61700 61700 62500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 24500.00
25500 25500 25500 25500 26000
نرخ بیکاری جوانان 18.30
19.19 19.47 19.3 19.44 20.29
نرخ اشتغال 95.80
95.65 95.57 95.56 95.51 95.13
هزینه زندگی خانواده 42700.00
42700 42700 42700 42700 43700
هزینه زندگی انفرادی 25100.00
25100 25100 25100 25100 25100
حداقل دستمزد 10000.00
10000 10000 10000 10000 11000
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 5.80
6.8 6.7 4.6 6.9 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.80
123 123 123 123 122
قیمت مصرف کننده اصلی 123.90
124 124 124 124 123
اندازه اصل تورم 4.30
4.75 5.13 5.44 5.7 6.61
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 131.40
134 134 135 135 132
قیمت تولید 132.00
132 131 130 130 123
قیمت صادرات 145.94
141 140 139 138 128
قیمت واردات 128.90
123 122 121 121 115
تغییر قیمت تولید کننده 14.50
11.75 10.18 9.29 8.8 8.28
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.00
101 104 107 110 123
تورم مواد غذایی 10.50
6.35 4.89 5.9 6.56 6.41
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.52 0.46 0.5 0.49 0.49
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 7.25
7.25 7.25 7.25 7.25 8
نرخ بهره بین بانکی 10.00
10.03 10.24 10.48 10.7 11.75
عرضه پول M0 574355.00
574427 573887 573551 573305 570738
عرضه پول M1 793300.00
799444 799234 798256 797455 792708
عرضه پول M2 5665310.00
5571744 5570884 5562640 5555647 5457996
ذخایر ارزی 1216513.50
1214041 1209354 1203645 1197811 1130389
ترازنامه بانک 7559175.00
8090137 8320848 8529228 8716624 9786556
نرخ بهره سپرده 6.20
6.57 6.74 6.9 7.07 8.66
نسبت ذخیره نقدی 7.50
7.51 7.56 7.61 7.67 8.15
ترازنامه بانک مرکزی 1674027.00
1670895 1666302 1661152 1656188 1598769
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -1029.00
-935 -889 -855 -740 -650
صادرات 1020.00
975 960 949 938 846
واردات 2048.00
1972 1945 1926 1909 1725
حساب جاری -426.00
-459 -536 -451 -484 -431
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40
-2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -3.5
بدهی خارجی 50202.34
51049 51256 51088 51081 48122
رابطه مبادله 113.22
114 113 112 112 110
ورود توریست 246972.00
191000 125000 154000 232000 244000
ذخایر طلا 22.25
21.57 20.94 20.33 19.77 15.49
شاخص تروریسم 2.91
3.25 3.19 3.13 3.07 4.54
درآمد گردشگری 287.40
269 276 268 263 220
حواله 562.20
528 528 526 710 748
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 80.00
115 329 78.89 481 360
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.30
74 74 74 74 69
بودجه دولت -5.40
-4.6 -4.6 -6.77 -4.6 -3.5
ارزش بودجه دولت -640325.00
-770586 -750911 -731237 -711563 -704944
هزینه های دولت 1015106.70
1010188 1015045 1019902 1024759 996765
هزینه های مالی 2333883.00
2449583 2505432 2561281 2617130 3186086
بدهی های دولت 10269140.00
10750076 10943858 11099052 11315342 12961730
درآمدهای دولت 1693558.00
1708238 1756966 1805693 1854420 2334633
مخارج نظامی 2058.10
2027 2020 2012 2004 1894
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 4.30
4.79 5 5.11 5.18 5.26
استفاده از ظرفیت 78.00
75.13 75.38 75.62 75.87 80.67
تغییرات موجودی انبار 373245.00
379618 475282 570945 666609 525581
ثبت خودرو 2897.00
2429 2327 2275 2247 2207
سرعت اینترنت 8527.30
11177 11561 11851 12058 11723
آدرس های IP 85420.00
109136 112837 116460 119224 128232
شاخص PMI خدمات 56.60
59.36 59.07 59.17 59.29 59.49
اطمینان کسب و کار 95.00
100 96.33 98.19 102 106
شاخص فساد مالی 36.00
35 35 35 35 33
رتبه فساد مالی 95.00
85 86 87 87 84
شاخص رقابتی 4.08
4.12 4.12 4.12 4.12 4.02
رتبه رقابتی 85.00
73 73 73 73 72
آسانی کسب و کار 111.00
101 98 95 92 90
شاخص PMI تولید 51.70
56.31 55.77 55.71 55.72 55.74
تولید صنعتی 4.30
3.06 2.95 2.96 2.96 2.96
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 8003788.60
8265360 8321743 8378126 8434510 9205205
پس انداز های شخصی 23.80
21.32 21.49 21.66 21.83 20.06
اعتبار بخش خصوصی 4733988.30
4710597 4711137 4710393 4708922 4683232
نرخ وام بانکی 11.55
11.7 11.87 12.01 8.8 9.5
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 769.90
775 780 785 792 812
جواز ساختمان 2722.00
2980 2843 2945 2888 2888
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
26 26 26 26 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 16.00
17 17 17 17 21
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 20.00
21 21 21 21 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12.88 12.88 12.88 12.88 15.82
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 216.65
95.23 118 91.95 265 146
درجه حرارت 26.51
26.41 28.13 27.48 26.01 27.61