شاخص یاب

سریلانکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4.60 4.5 4.5 4.4 4.4 4.6
نرخ تورم 3.10 4.1 4.4 4.6 4.7 6
نرخ بهره 8.00 7.25 7.25 8.5 8.5 7.5
موازنه تجاری -849.80 -830 -920 -995 -930 -820
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 76 75 75 75 72
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 176.00
169 170 170 171 172
بازار سهام 5947.36
5788 5759 5731 5702 5588
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70
3.9 4.7 5.1 5.4 5.2
تولید ناخالص داخلی 87.17
90.6 94.8 94.8 94.8 96.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2264445.00
2734804 2328377 2379932 2386725 3006479
تولید ناخالص ملی 12928685.00
13432904 13536333 13588048 13626834 14767328
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3502123.90
3638707 3666724 3680732 3691239 4000176
تولید ناخالص داخلی سرانه 3842.30
4000 4230 4230 4230 4350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11669.10
11907 12150 12150 12150 12303
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 160674.00
185217 162187 168868 169350 203617
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 161305.00
197800 171889 169532 170015 217449
تولید ناخالص داخلی از ساخت 312734.00
359688 459142 328683 329622 395420
تولید ناخالص داخلی از معادن 55848.00
70794 61953 58696 58864 77827
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 100979.00
129024 100461 106129 106432 141841
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1370120.00
1460170 1328884 1439996 1444106 1605223
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 197160.00
315598 233199 207215 207807 346950
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 24361.00
24767 26146 25603 25676 27227
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4.60
4.5 4.5 4.4 4.4 4.6
افراد شاغل 7970154.00
8100000 8150000 8170000 8210000 8400000
افراد بیکار 372135.00
365000 341000 345000 348000 349000
نرخ مشارکت نیروی کار 51.10
53.1 53.4 53.7 54.2 51.9
جمعیت 21.44
21.6 21.9 21.9 21.9 22.2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500.00
61500 61900 61900 61900 62500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 21500.00
25200 25800 25800 25800 26200
نرخ بیکاری جوانان 21.80
21.8 21.5 21.5 21.5 20.9
نرخ اشتغال 95.40
95.6 95.9 95.2 95.4 95.9
هزینه زندگی خانواده 52100.00
52100 42700 52100 52100 42900
هزینه زندگی انفرادی 29100.00
29100 29100 29100 29100 25300
حداقل دستمزد 10000.00
10000 10000 10000 10000 10000
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.10
4.1 4.4 4.6 4.7 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.60
128 127 131 131 142
قیمت مصرف کننده اصلی 128.10
129 130 131 133 140
اندازه اصل تورم 3.80
3.6 3.4 3.2 3.7 4.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 142.70
143 144 144 144 145
قیمت تولید 133.10
139 141 145 140 152
قیمت صادرات 145.52
151 134 143 124 148
قیمت واردات 141.72
139 140 141 141 151
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
-0.8 0.2 0.5 0.6 1.2
تغییر قیمت تولید کننده 6.60
5.7 5.9 6.2 5.4 3.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.50
103 103 113 115 114
تورم مواد غذایی -2.30
8.6 6.4 6.1 5.9 6.9
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 8.00
7.25 7.25 8.5 8.5 7.5
نرخ بهره بین بانکی 10.00
10 10 11.25 11.25 10.25
عرضه پول M0 619580.00
646000 651000 655000 659000 672000
عرضه پول M1 791550.00
819000 823000 831000 838000 855000
عرضه پول M2 6243720.00
6131000 6190000 6210000 6230000 6400000
ذخایر ارزی 1386166.90
1520000 1540000 1555000 1600000 1720000
ترازنامه بانک 8520201.00
8955000 9200000 9500000 9750000 10500000
نرخ بهره سپرده 7.10
7.1 7.1 8.35 8.35 7.35
نسبت ذخیره نقدی 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
ترازنامه بانک مرکزی 1766798.00
1890000 2100000 2180000 2220000 2350000
نرخ وام 8.50
8.5 8.5 9.75 9.75 8.75
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -849.80
-830 -920 -995 -930 -820
صادرات 1037.36
1000 950 890 870 910
واردات 1887.12
1830 1870 1885 1800 1730
حساب جاری -1127.00
-1040 -930 -895 -870 -810
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60
-3.2 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
بدهی خارجی 53487.28
54000 56100 57300 58000 62000
رابطه مبادله 102.68
109 95.58 102 88.01 98.27
ورود توریست 153123.00
232000 175200 180300 178500 244000
ذخایر طلا 19.90
22.3 22.3 22.3 22.3 22.4
شاخص تروریسم 2.91
2.7 2.5 2.5 2.5 2.1
درآمد گردشگری 371.60
320 335 352 378 370
حواله 534.20
680 710 670 650 750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 719.00
750 390 840 410 820
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60
76 75 75 75 72
بودجه دولت -5.50
-5.6 -5.9 -5.9 -5.9 -6.3
ارزش بودجه دولت -733494.00
-630000 -690000 -690000 -690000 -730000
هزینه های دولت 1130674.00
1174770 1183816 1188338 1191730 1291472
هزینه های مالی 2573056.00
2600000 2710000 2710000 2710000 2840000
بدهی های دولت 10994448.00
10880000 10900000 11000000 11300000 12200000
درآمدهای دولت 1839562.00
1970000 2020000 2020000 2020000 2110000
مخارج نظامی 1842.50
1870 1883 1883 1883 1900
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 1.10
3.4 3.7 3.9 4.1 5.1
استفاده از ظرفیت 81.00
77 80 80 80 81
تغییرات موجودی انبار 1217425.70
1100000 1170000 1170000 1170000 1220000
ثبت خودرو 8147.00
6778 6560 6480 6410 6690
سرعت اینترنت 8527.30
8800 8990 10500 11200 12000
آدرس های IP 85420.00
91700 89200 88700 90500 92000
شاخص PMI خدمات 53.00
57.9 56.8 56.9 56.5 56.9
اطمینان کسب و کار 78.00
81 83 81 82 88
شاخص فساد مالی 38.00
38 38 38 38 38
رتبه فساد مالی 91.00
91 91 91 91 91
شاخص رقابتی 56.00
56.5 56.5 56.5 56.5 59
رتبه رقابتی 85.00
85 85 85 85 85
آسانی کسب و کار 100.00
108 103 103 103 105
شاخص PMI تولید 54.10
55.9 56.2 56.8 54.8 58.9
تولید صنعتی 1.10
0.6 0.5 0.1 0.8 1.3
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 8262817.00
8585067 8651169 8684221 8709009 9437907
پس انداز های شخصی 15.20
24.1 23.6 23.6 23.6 23.8
اعتبار بخش خصوصی 5274338.00
5400000 5550000 5620000 5690000 5800000
نرخ وام بانکی 11.74
11.74 11.74 12.99 12.99 11.99
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 803.60
815 827 837 845 873
جواز ساختمان 2824.00
2690 2830 2700 2840 2940
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 16.00
16 17 16 17 16
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 216.65
265 95.42 143 143 146
درجه حرارت 26.51
26.01 26.46 27.57 27.59 27.61