شاخص یاب

سریلانکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.50 4.2 4.5 4.3 4.3 4.6
نرخ تورم 4.40 4.6 6.9 4.8 4.8 6
نرخ بهره 7.25 7.25 7.25 7.5 7.25 8
موازنه تجاری -933.00 -941 -934 -933 -934 -934
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 74 74 72 72 69
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 159.45
159 160 161 162 165
بازار سهام 6133.99
5964 5884 5804 5726 5423
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20
4.3 4.7 5.1 4.8 5.2
تولید ناخالص داخلی 87.17
90.6 90.6 94.8 94.8 96.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2223856.00
2413496 2755861 2337273 2287912 3058620
تولید ناخالص ملی 12928685.00
11753601 13536333 13588048 12058515 15023435
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3502123.90
3333402 3666724 3680732 3419878 4069550
تولید ناخالص داخلی سرانه 3842.30
4000 4000 4230 4230 4350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11669.10
11907 11907 12150 12150 12303
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 154906.00
162907 186643 162806 161132 207148
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 164173.00
155217 199323 172546 166787 221220
تولید ناخالص داخلی از ساخت 690910.00
640996 668825 726146 578887 742302
تولید ناخالص داخلی از معادن 59172.00
58280 71339 62190 59141 79177
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 95951.00
110585 130018 100845 106794 144301
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1269230.00
1390665 1471413 1333961 1369979 1633062
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 222731.00
281093 318028 234090 201980 352967
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 24972.00
25352 24957 26246 24637 27699
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.50
4.2 4.5 4.3 4.3 4.6
افراد شاغل 8299911.00
8230536 8257124 8261081 8250645 8251615
افراد بیکار 342210.00
343143 341808 341441 340905 339608
نرخ مشارکت نیروی کار 52.00
52.46 52.71 52.45 52.34 51.91
جمعیت 21.44
21.53 21.59 21.62 21.66 22.02
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60700.00
61700 61700 61700 58162 62500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 24500.00
25500 25500 25500 23256 26000
نرخ بیکاری جوانان 17.40
18.38 18.14 18.12 18.21 18.21
نرخ اشتغال 95.50
95.58 95.62 95.57 95.58 95.55
هزینه زندگی خانواده 42700.00
42700 42700 43700 42700 43700
هزینه زندگی انفرادی 25100.00
25100 25100 25100 25100 25100
حداقل دستمزد 10000.00
10000 10000 10000 10000 10000
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.40
4.6 6.9 4.8 4.8 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.40
125 130 127 131 147
قیمت مصرف کننده اصلی 125.10
127 128 129 129 137
اندازه اصل تورم 3.40
3.4 3.39 3.39 3.39 3.39
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 142.70
138 139 138 137 129
قیمت تولید 129.80
132 138 137 140 150
قیمت صادرات 150.78
147 136 133 139 138
قیمت واردات 131.92
130 130 130 130 130
نرخ تورم (ماهانه) 2.00
-0.09 0.57 0.34 0.42 0.4
تغییر قیمت تولید کننده 5.20
4.54 4.45 4.42 4.41 4.41
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.90
102 105 104 113 118
تورم مواد غذایی 2.90
5.07 6.66 6.74 6.42 6.35
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 7.25
7.25 7.25 7.5 7.25 8
نرخ بهره بین بانکی 10.02
10.02 10.02 10.27 10.02 10.77
عرضه پول M0 598054.00
630793 643725 656496 669228 793393
عرضه پول M1 790970.00
835615 844988 856013 867458 966130
عرضه پول M2 6047720.00
5964570 5950488 5954081 5953239 5953384
ذخایر ارزی 1566323.60
1562096 1572969 1573009 1573391 1573407
ترازنامه بانک 7824839.00
8653997 8928490 9201675 9473718 12136564
نرخ بهره سپرده 7.10
7.1 7.1 7.35 7.1 7.85
نسبت ذخیره نقدی 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
ترازنامه بانک مرکزی 1604834.00
1601137 1601365 1601316 1601329 1601326
نرخ وام 8.50
8.5 8.5 8.75 8.5 9.25
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -933.00
-941 -934 -933 -934 -934
صادرات 924.00
903 918 923 921 921
واردات 1857.00
1844 1853 1856 1855 1855
حساب جاری -709.00
-487 -579 -586 -638 -590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60
-2.2 -2.2 -3.2 -3.2 -3.5
بدهی خارجی 52090.15
53523 54193 54878 55568 62439
رابطه مبادله 114.30
113 105 103 107 106
ورود توریست 146828.00
154000 232000 186100 184300 244000
ذخایر طلا 22.30
22.28 22.29 22.29 22.27 22.27
شاخص تروریسم 2.91
3.13 3.07 3.19 3.31 5.04
درآمد گردشگری 240.10
379 330 351 342 345
حواله 580.40
612 710 609 610 748
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 387.00
393 847 398 842 817
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60
74 74 72 72 69
بودجه دولت -5.50
-5.95 -4.6 -5.93 -5.89 -3.5
ارزش بودجه دولت -733494.00
-716346 -757034 -753057 -757034 -797696
هزینه های دولت 1130674.00
1036931 1183816 1188338 1063832 1313870
هزینه های مالی 2573056.00
2688588 2752386 2796428 2840471 3271638
بدهی های دولت 10654098.00
11104897 11329476 11553511 11777002 13982300
درآمدهای دولت 1839562.00
1972242 2003306 2043372 2083437 2473942
مخارج نظامی 1842.50
1834 1871 1871 1871 1862
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 5.70
4.81 4.92 5.03 5.08 5.16
استفاده از ظرفیت 78.00
75.62 75.84 76.51 77.19 79.28
تغییرات موجودی انبار 1217425.70
619131 499536 479998 460460 302188
ثبت خودرو 3952.00
4137 4207 4205 4196 4198
سرعت اینترنت 8527.30
11851 12058 12192 12261 10837
آدرس های IP 85420.00
92491 91787 92258 92346 92257
شاخص PMI خدمات 56.90
56.04 56.27 56.27 56.4 56.46
اطمینان کسب و کار 87.00
82.73 85.1 78.38 71.38 52.28
شاخص فساد مالی 38.00
36 36 36 36 35
رتبه فساد مالی 91.00
90 89 90 92 92
شاخص رقابتی 4.08
4.18 4.18 4.1 4.07 4.06
رتبه رقابتی 85.00
71 71 76 77 72
آسانی کسب و کار 111.00
95 92 91 90 93
شاخص PMI تولید 60.60
56.39 55.96 55.86 55.84 55.84
تولید صنعتی 1.90
0.33 0.83 1.32 0.79 0.93
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 8262817.00
8175870 8651169 8684221 8387970 9601587
پس انداز های شخصی 23.80
23 23.39 23.46 23.52 23.8
اعتبار بخش خصوصی 5024464.80
5287269 5431961 5577883 5723664 7137671
نرخ وام بانکی 11.42
11.42 11.42 11.67 11.42 12.17
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 778.40
785 792 798 837 812
جواز ساختمان 2722.00
2900 2695 2835 2706 2741
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
28 28 26.5 27 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 16.00
16 16 16.5 17 18
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 20.00
20 20 22.5 23 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12.88 12.88 14.44 14.97 15.82
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 216.65
91.95 265 95.42 143 146
درجه حرارت 26.51
27.48 26.01 26.46 27.57 27.61