شاخص یاب

سریلانکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.50 4.2 4.5 4.3 4.3 4.6
نرخ تورم 5.90 6.2 4.7 4.4 4.6 6
نرخ بهره 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.5
موازنه تجاری -795.11 -760 -740 -920 -995 -650
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 76 76 75 75 72
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 168.60
161 161 161 161 161
بازار سهام 5838.29
6016 5988 5960 5932 5821
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70
3.8 4.2 4.5 5.1 5.2
تولید ناخالص داخلی 87.17
90.6 90.6 94.8 94.8 96.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2264445.00
2407589 2742700 2323930 2379932 3023816
تولید ناخالص ملی 12928685.00
11724835 13471690 13510476 12093034 14852484
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3502123.90
3325244 3649213 3659719 3429668 4023243
تولید ناخالص داخلی سرانه 3842.30
4000 4000 4230 4230 4350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11669.10
11907 11907 12150 12150 12303
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 160674.00
162508 185752 161877 168868 204791
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 161305.00
154837 198371 171561 169532 218703
تولید ناخالص داخلی از ساخت 312734.00
390498 360727 458265 328683 397700
تولید ناخالص داخلی از معادن 55848.00
58137 70999 61835 58696 78276
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 100979.00
110314 129397 100269 106129 142659
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1370120.00
1387262 1464386 1326345 1439996 1614480
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 197160.00
280405 316510 232754 207215 348951
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 24361.00
25290 24838 26096 25603 27384
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.50
4.2 4.5 4.3 4.3 4.6
افراد شاغل 7961358.00
7900000 8100000 8150000 8170000 8400000
افراد بیکار 372135.00
377000 365000 341000 345000 349000
نرخ مشارکت نیروی کار 52.00
52.5 53.1 53.4 53.7 51.9
جمعیت 21.44
21.6 21.6 21.9 21.9 22.2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60700.00
61500 61500 61900 61900 62500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 24500.00
25200 25200 25800 25800 26200
نرخ بیکاری جوانان 21.80
21.8 21.8 21.5 21.5 20.9
نرخ اشتغال 95.50
95.8 95.6 95.9 95.2 95.9
هزینه زندگی خانواده 42700.00
42700 42700 42700 42700 42900
هزینه زندگی انفرادی 25100.00
25100 25100 25100 25100 25300
حداقل دستمزد 10000.00
10000 10000 10000 10000 10000
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.90
6.2 4.7 4.4 4.6 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.80
127 129 127 131 143
قیمت مصرف کننده اصلی 127.50
128 129 130 131 140
اندازه اصل تورم 3.70
3.8 3.6 3.4 3.2 4.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 142.70
143 143 144 144 145
قیمت تولید 134.90
133 139 141 145 152
قیمت صادرات 152.43
125 151 134 143 148
قیمت واردات 137.63
138 139 140 141 151
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
-0.3 -0.8 0.2 0.5 1.2
تغییر قیمت تولید کننده 7.60
5.3 5.7 5.9 6.2 3.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.60
104 103 103 113 115
تورم مواد غذایی 7.50
8.1 8.6 6.4 6.1 6.9
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 7.25
7.25 7.25 7.25 7.25 7.5
نرخ بهره بین بانکی 10.01
10.01 10.01 10.01 10.01 10.26
عرضه پول M0 611450.00
640000 646000 651000 655000 672000
عرضه پول M1 804510.00
810000 819000 823000 831000 855000
عرضه پول M2 6120850.00
6125000 6131000 6190000 6210000 6400000
ذخایر ارزی 1466562.60
1490000 1520000 1540000 1555000 1720000
ترازنامه بانک 8302410.60
8700000 8955000 9200000 9500000 10500000
نرخ بهره سپرده 7.10
7.1 7.1 7.1 7.1 7.35
نسبت ذخیره نقدی 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
ترازنامه بانک مرکزی 1850996.80
1870000 1890000 2100000 2180000 2350000
نرخ وام 8.50
8.5 8.5 8.5 8.5 8.75
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -795.11
-760 -740 -920 -995 -650
صادرات 1024.37
940 1000 950 890 910
واردات 1819.48
1700 1830 1870 1885 1730
حساب جاری -709.00
-910 -1040 -930 -895 -810
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60
-2.7 -2.7 -3.2 -3.2 -3.5
بدهی خارجی 52090.15
53000 54000 56100 57300 62000
رابطه مبادله 110.75
90.65 109 95.58 102 98.27
ورود توریست 200359.00
212000 232000 186000 186400 244000
ذخایر طلا 22.30
22.3 22.3 22.3 22.3 22.4
شاخص تروریسم 2.91
2.7 2.7 2.5 2.5 2.1
درآمد گردشگری 240.10
370 320 335 352 370
حواله 580.40
610 680 710 670 750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 387.00
310 750 390 840 820
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60
76 76 75 75 72
بودجه دولت -5.50
-5.6 -5.6 -5.9 -5.9 -6.3
ارزش بودجه دولت -733494.00
-630000 -630000 -690000 -690000 -730000
هزینه های دولت 1130674.00
1034394 1178162 1181554 1066877 1298919
هزینه های مالی 2573056.00
2600000 2600000 2710000 2710000 2840000
بدهی های دولت 10654098.00
10700000 10880000 10900000 11000000 12200000
درآمدهای دولت 1839562.00
1970000 1970000 2020000 2020000 2110000
مخارج نظامی 1842.50
1870 1870 1883 1883 1900
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 0.40
1.6 3.4 3.7 3.9 5.1
استفاده از ظرفیت 81.00
77 77 80 80 81
تغییرات موجودی انبار 1217425.70
1100000 1100000 1170000 1170000 1220000
ثبت خودرو 8129.00
6785 6778 6560 6480 6690
سرعت اینترنت 8527.30
8590 8800 8990 10500 12000
آدرس های IP 85420.00
92400 91700 89200 88700 92000
شاخص PMI خدمات 57.00
56.7 57.9 56.8 56.9 56.9
اطمینان کسب و کار 78.00
75 81 83 81 88
شاخص فساد مالی 38.00
36 36 38 38 35
رتبه فساد مالی 91.00
90 90 93 93 95
شاخص رقابتی 4.08
4.08 4.08 4.1 4.1 4.06
رتبه رقابتی 85.00
85 85 79 79 74
آسانی کسب و کار 111.00
108 108 103 103 105
شاخص PMI تولید 58.20
56.3 55.9 56.2 56.8 58.9
تولید صنعتی 0.40
-0.3 0.6 0.5 0.1 1.3
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 8262817.00
8155861 8609855 8634644 8411982 9492331
پس انداز های شخصی 15.20
24.1 24.1 23.6 23.6 23.8
اعتبار بخش خصوصی 5183351.00
5200000 5400000 5550000 5620000 5800000
نرخ وام بانکی 11.52
11.52 11.52 11.52 11.52 11.77
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 797.30
800 815 827 837 873
جواز ساختمان 2824.00
2900 2690 2830 2700 2940
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
28 28 27 27 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 16.00
16 16 17 17 18
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 216.65
91.95 265 95.42 143 146
درجه حرارت 26.51
27.48 26.01 26.46 27.57 27.61