سریلانکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.00 4.1 4 5.3 6.1 5.2
نرخ بیکاری 4.50 4.6 4.3 5 4.4 4.6
نرخ تورم 7.10 6.5 5.7 5.5 8.5 9.3
نرخ بهره 7.25 7.25 7 7 7 6
موازنه تجاری -856.30 -824 -664 -648 -633 -650
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.30 78 74 74 84.47 69
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 153.60 152 150 149 147 130
بازار سهام 6574.69 6460 6400 6330 6270 5550
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.00 4.1 4 5.3 6.1 5.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 4.1 4 5.3 6.1 5.2
تولید ناخالص داخلی 81.32 82.2 82 81.8 81.6 78.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2211612.00 2460384 2230189 2213347 2219039 2311840
تولید ناخالص ملی 11506217.00 12517590 12765882 13014173 13262464 15392655
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3263242.60 3457640 3485933 3514226 3542518 3703542
تولید ناخالص داخلی سرانه 3759.20 3867 3891 3916 3940 4128
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11417.30 11716 11779 11842 11905 12325
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 153981.00 161193 157836 154988 157364 157410
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 176468.00 183972 187563 179162 173310 172826
تولید ناخالص داخلی از ساخت 292458.00 326143 394120 296975 373329 318633
تولید ناخالص داخلی از معادن 56120.00 58236 58349 57034 56871 55424
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 195555.00 223982 175775 194345 183837 208347
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1329429.00 1324557 1266501 1296902 1289101 1282596
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 211725.00 269064 224008 213651 249099 245175
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 23271.00 22705 22853 22670 22531 21744
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 4.50 4.6 4.3 5 4.4 4.6
افراد شاغل 8230207.00 8061552 8093603 8090411 8071847 8023967
افراد بیکار 352875.00 353448 354644 356291 357934 372146
نرخ مشارکت نیروی کار 54.70 53.5 53.5 53.37 53.23 52.29
جمعیت 21.20 21.34 21.37 21.4 21.43 21.62
نرخ اشتغال 95.90 95.86 95.83 95.78 95.74 95.4
هزینه زندگی خانواده 55614.20 54836 54004 54655 54146 54394
هزینه زندگی انفرادی 30889.70 30053 30053 30053 30053 30053
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400.00 50172 50172 50172 50172 50172
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25000.00 21387 21387 21387 21387 21387
نرخ بیکاری جوانان 18.50 20.46 20.06 20.17 20.37 20.97
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 7.10 6.5 5.7 5.5 8.5 9.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.70 120 120 120 120 120
قیمت مصرف کننده اصلی 123.30 124 124 124 124 123
اندازه اصل تورم 6.00 6.21 6.36 6.48 6.58 6.93
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 131.40 135 135 135 135 132
قیمت تولید 125.20 123 122 121 120 114
قیمت صادرات 135.25 133 132 131 130 122
قیمت واردات 132.75 129 128 127 127 123
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.90 102 105 108 110 122
تورم مواد غذایی 10.40 9.14 6.57 5.81 6.08 6.32
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.62 0.84 0.71 0.77 0.76
تغییر قیمت تولید کننده 18.10 13.24 10.81 9.27 8.47 8
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 7.25 7.25 7 7 7 6
نرخ بهره بین بانکی 10.06 9.99 10.17 10.42 10.65 11.65
عرضه پول M0 560572.00 568771 568983 568971 568819 566775
عرضه پول M1 759140.00 767072 767615 767488 767168 763772
عرضه پول M2 5423040.00 5355611 5335044 5326263 5317582 5240267
ذخایر ارزی 1031583.60 1025216 1019271 1013396 1007566 957083
ترازنامه بانک 7155004.00 7705900 7901209 8074506 8227651 8937997
نرخ بهره سپرده 6.20 7.07 7.43 7.79 8.15 8.66
نسبت ذخیره نقدی 7.50 7.53 7.58 7.63 7.69 8.08
ترازنامه بانک مرکزی 1604775.00 1551772 1548632 1542995 1538167 1494822
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -856.30 -824 -664 -648 -633 -650
صادرات 1000.60 973 963 952 941 863
واردات 1856.90 1685 1683 1671 1656 1535
حساب جاری -795.00 -583 -443 -548 -444 -437
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.6 -2.2 -2.2 -3.5 -3.5
بدهی خارجی 49146.65 48520 49332 48730 48577 45540
رابطه مبادله 101.88 105 106 107 107 109
ورود توریست 145077.00 227000 191000 125000 154000 244000
ذخایر طلا 22.30 20.88 20.21 19.6 19.04 15.58
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 395.00 549 123 409 84.36 411
حواله 556.60 689 561 558 556 748
شاخص تروریسم 3.49 3.64 3.8 3.95 4.11 6.01
درآمد گردشگری 327.60 282 260 270 256 225
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.30 78 74 74 84.47 69
بودجه دولت -5.40 -5.2 -4.6 -4.6 -7.02 -3.5
ارزش بودجه دولت -640325.00 -711563 -723106 -734649 -746192 -704944
هزینه های دولت 1015106.70 1024759 1024530 1024302 1024074 996765
هزینه های مالی 2333883.00 2617130 2671181 2725233 2779284 3186086
بدهی های دولت 9702466.00 10264497 10432904 10591886 10742155 11692634
درآمدهای دولت 1693558.00 1854420 1896060 1937699 1979338 2334633
مخارج نظامی 2058.10 2004 1991 1978 1965 1894
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 0.40 3.03 3.9 4.39 4.67 5
استفاده از ظرفیت 78.00 75.87 76.65 77.42 78.2 80.67
تغییرات موجودی انبار 373245.00 666609 619915 573222 526529 525581
ثبت خودرو 3264.00 2739 2559 2431 2345 2190
اطمینان کسب و کار 85.00 101 99.94 96.33 97.4 104
شاخص فساد مالی 36.00 35 35 34 34 33
رتبه فساد مالی 95.00 87 88 89 89 84
شاخص رقابتی 4.08 4.12 4.12 4.12 4.12 4.05
رتبه رقابتی 85.00 73 73 73 73 69
آسانی کسب و کار 110.00 84 83 83 82 103
شاخص PMI تولید 59.00 56.47 55.84 55.69 55.65 55.64
تولید صنعتی 4.80 3.23 2.51 2.52 2.54 2.56
شاخص PMI خدمات 57.00 58.63 59.23 59.49 59.62 59.78
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 8003788.60 8434510 8513920 8593330 8672741 9205205
پس انداز های شخصی 23.80 21.83 21.72 21.62 21.51 20.06
اعتبار بخش خصوصی 4500738.70 4476620 4471209 4467806 4465184 4445107
نرخ وام بانکی 11.37 8.5 11.8 11.96 12.1 9.5
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 2802.00 2958 3071 2991 3062 2958
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 20.13 20.24 20.34 20.45 22.75
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 17.38 17.85 18.32 18.79 22.63
نرخ مالیات بر فروش 11.00 15 11.5 11.63 11.77 15
نرخ تامین اجتماعی 20.00 25.41 24.52 23.64 22.76 22.85
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 17.41 16.52 15.64 14.76 14.85
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8