سومالی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 575.00
615 658 703 752 984
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70
2 2 2 2.3 4.16
تولید ناخالص داخلی 6.22
5.9 6 6.1 7.57 9.88
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
جمعیت 14.32
14.39 14.49 14.59 14.68 15.74
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم -3.60
2 2 2 2 4.5
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -1409.85
-1466 -1377 -1289 -1200 -874
صادرات 568.10
606 571 535 500 206
واردات 1977.92
2046 1918 1790 1662 1009
شاخص تروریسم 7.65
7.43 7.42 7.41 7.4 6.45
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 2433.71
2287 2293 2262 2221 2017
آدرس های IP 1487.00
1433 1423 1402 1383 1241
آسانی کسب و کار 190.00
190 190 190 190 190
شاخص فساد مالی 10.00
10 10 11 12 16
رتبه فساد مالی 176.00
169 172 175 179 172
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 7.17
6.51 41.4 12.26 30.05 23.05
درجه حرارت 26.12
26.26 28.05 27.5 25.94 27.54