سومالی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 575.00
575 575 575 575 575
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40
2.4 2.4 2.3 2.97 4.16
تولید ناخالص داخلی 6.22
6.25 6.37 7.57 8.97 9.88
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
جمعیت 14.32
14.46 14.58 14.7 14.8 16.09
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم -3.60
2 2 2 3.5 4.5
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -1409.85
-1429 -1401 -1430 -1389 -1554
صادرات 568.10
562 518 475 463 393
واردات 1977.92
1990 1920 1849 1852 1947
شاخص تروریسم 7.65
7.6 7.53 7.45 7.46 7.39
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 2433.71
2293 2262 2221 2201 1925
آدرس های IP 1487.00
1542 1558 1570 1587 1654
آسانی کسب و کار 190.00
190 190 190 190 190
شاخص فساد مالی 9.00
9 9 9 9 9
رتبه فساد مالی 180.00
180 180 180 180 180
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 7.17
41.4 12.26 30.05 6.52 23.05
درجه حرارت 26.12
28.05 27.5 25.94 26.31 27.54