شاخص یاب

سومالی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 575.00
575 575 575 575 575
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40
2.3 2.97 2.85 2.82 4.16
تولید ناخالص داخلی 7.37
8 9 9 9 10
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جمعیت 14.74
14.9 15.3 15.3 15.3 15.7
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم -3.60
2 3.5 3.5 3.5 4.5
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -2148.66
-2202 -2174 -2202 -2230 -2247
صادرات 257.45
138 123 109 95.12 41.83
واردات 2406.11
2283 2297 2311 2325 2288
شاخص تروریسم 7.65
7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 2433.71
2518 2512 2544 2516 2528
آدرس های IP 1487.00
1570 1587 1597 1606 1654
آسانی کسب و کار 190.00
190 190 190 190 190
شاخص فساد مالی 9.00
9 9 9 9 9
رتبه فساد مالی 180.00
180 180 180 180 180
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 7.17
30.05 6.52 27.16 25.75 23.05
درجه حرارت 26.12
25.94 26.31 27.5 27.5 27.54