سومالی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 575.00 553 548 542 537 475
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 1.9 1.9 1.9 1.9 4.16
تولید ناخالص داخلی 6.22 6.8 6.17 6.15 6.12 9.88
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
جمعیت 14.32 14.68 14.78 14.88 14.97 15.74
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم -3.50 -1 8.2 9.3 10.4 1.5
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -1409.85 -1200 -1166 -1133 -1099 -874
صادرات 568.10 500 475 450 425 206
واردات 1977.92 1662 1598 1534 1469 1009
شاخص تروریسم 7.55 7.4 7.32 7.24 7.15 6.01
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 2433.71 2363 2287 2293 2262 2017
آدرس های IP 1487.00 1455 1433 1423 1402 1241
آسانی کسب و کار 190.00 190 190 190 190 190
شاخص فساد مالی 10.00 12 12 13 13 16
رتبه فساد مالی 176.00 179 178 177 176 172
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 7.00 23.6 21.96 23.12 22.34 22.64
درجه حرارت 26.00 26.53 26.53 26.51 26.52 26.52