سومالی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 559.00 552 558 563 569 629
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 2.07 2.12 2.12 2.12 4.16
تولید ناخالص داخلی 6.22 6.39 6.8 6.56 6.58 9.88
تولید ناخالص داخلی سرانه 187.00 206 182 184 185 225
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 547.32 543 546 546 547 547
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
جمعیت 10.79 11 11.07 11.07 11.07 12.2
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم -3.50 -1 -1 -1.24 -1.05 1.5
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -1473.48 -1425 -1414 -1526 -1639 -2136
صادرات 533.12 488 446 415 384 348
واردات 2006.60 1679 1548 1485 1422 1968
شاخص تروریسم 7.55 7.72 7.76 7.72 7.68 7.62
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص فساد مالی 10.00 11 12 12 13 16
رتبه فساد مالی 176.00 165 163 163 163 166
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10