شاخص یاب

سومالی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 575.00
575 575 575 575 575
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40
2.92 2.3 2.97 2.85 4.16
تولید ناخالص داخلی 7.37
8 8 9 9 10
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جمعیت 14.74
14.9 14.9 15.3 15.3 15.7
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم -3.60
2 2 3.5 3.5 4.5
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -2148.66
-2149 -2202 -2174 -2202 -2247
صادرات 257.45
256 138 123 109 41.83
واردات 2406.11
2404 2283 2297 2311 2288
شاخص تروریسم 7.65
7.53 7.45 7.46 7.47 7.39
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 2433.71
2538 2518 2512 2544 2528
آدرس های IP 1487.00
1558 1570 1587 1597 1654
آسانی کسب و کار 190.00
190 190 190 190 190
شاخص فساد مالی 9.00
9 9 9 9 8
رتبه فساد مالی 180.00
178 177 176 176 170
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 7.17
12.26 30.05 6.52 27.16 23.05
درجه حرارت 26.12
27.5 25.94 26.31 27.5 27.54