سومالی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 559.00 553 548 542 537 475
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 2.07 2.12 2.12 2.12 4.16
تولید ناخالص داخلی 6.22 6.39 6.8 6.56 6.58 9.88
تولید ناخالص داخلی سرانه 187.00 206 182 184 185 225
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 547.32 543 546 546 547 547
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
جمعیت 14.32 11 11.07 11.07 11.07 12.2
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم -3.50 -1 -1 -1.24 -1.05 1.5
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -1409.85 -1289 -1200 -1166 -1133 -874
صادرات 568.10 535 500 475 450 206
واردات 1977.92 1790 1662 1598 1534 1009
شاخص تروریسم 7.55 7.72 7.76 7.72 7.68 7.62
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص فساد مالی 10.00 11 12 12 13 16
رتبه فساد مالی 176.00 165 163 163 163 166
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10