جزایر سلیمان

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید ناخالص داخلی 1.20 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2072.70 2029 2017 2004 1992 1888
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره سپرده 0.31 0.54 0.61 0.69 0.77 1.71
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
آسانی کسب و کار 116.00 103 103 103 103 97
شاخص فساد مالی 42.00 44 44 44 44 43
رتبه فساد مالی 72.00 70 70 71 71 83
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 267.00 247 247 247 247 247
درجه حرارت 26.00 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13