جزایر سلیمان

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید ناخالص داخلی 1.20
1.15 1.17 1.2 1.3 1.3
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2072.70
2036 2035 2034 1900 1858
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره سپرده 0.20
0.02 0.03 0.03 -0.01 -0.27
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 1470.33
1328 1320 1326 1342 1360
آدرس های IP 1539.00
1402 1453 1480 1400 1424
آسانی کسب و کار 116.00
116 116 116 116 116
شاخص فساد مالی 39.00
39 39 39 39 39
رتبه فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 267.96
219 223 233 340 259
درجه حرارت 26.15
26.75 26.23 26.67 27.05 27.25