جزایر سلیمان

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید ناخالص داخلی 1.20
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2072.70
2029 2029 2029 2029 1888
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره سپرده 0.31
0.54 0.54 0.54 0.54 1.71
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 1470.33
1361 1331 1282 1248 1014
آدرس های IP 1539.00
1520 1402 1453 1480 1413
آسانی کسب و کار 116.00
103 103 103 103 97
شاخص فساد مالی 39.00
39 39 39 39 39
رتبه فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 13
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 267.96
339 219 223 233 259
درجه حرارت 26.15
27 26.75 26.23 26.67 27.25