جزایر سلیمان

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید ناخالص داخلی 1.20
1.12 1.15 1.17 1.2 1.2
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2072.70
2033 2032 2031 2029 1888
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره سپرده 0.31
0.47 0.49 0.51 0.54 1.71
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 1470.33
1361 1331 1282 1248 1014
آدرس های IP 1539.00
1520 1402 1453 1480 1413
آسانی کسب و کار 116.00
103 103 103 103 97
شاخص فساد مالی 42.00
42 42 43 44 43
رتبه فساد مالی 72.00
76 74 72 70 83
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 267.96
339 219 223 233 259
درجه حرارت 26.15
27 26.75 26.23 26.67 27.25