شاخص یاب

جزایر سلیمان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید ناخالص داخلی 1.30 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2205.90 1900 1900 2135 2135 2076
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10