شاخص یاب

جزایر سلیمان

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید ناخالص داخلی 1.30
1.4 1.4 1.5 1.5 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2205.90
2168 2173 1900 1900 2024
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره سپرده 0.31
0.03 0.03 -0.01 -0.06 -0.27
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1470.33
1320 1326 1342 1355 1360
آدرس های IP 1539.00
1492 1561 1515 1493 1518
آسانی کسب و کار 116.00
109 109 109 110 105
شاخص فساد مالی 39.00
39 37 36 36 32
رتبه فساد مالی 85.00
86 91 93 95 102
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 267.96
223 233 340 251 259
درجه حرارت 26.15
26.23 26.67 27.05 25.64 27.25