شاخص یاب

اسلوونی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 843 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.92 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 2018-09
نرخ بیکاری 7.9 2018-11
نرخ تورم 1.4 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری -6.01 2018-11
حساب جاری 252 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 2017-12
بودجه دولت 0 2017-12
اطمینان کسب و کار 6 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -3 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 2018-11
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 48.77 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10542 2018-09
تولید ناخالص ملی 43278 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2038 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 25662 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31401 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 207 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 536 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1974 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1495 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2139 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.9 2018-11
افراد شاغل 887953 2018-11
افراد بیکار 78534 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 10.1 2018-09
هزینه های کار 113 2018-09
پست های خالی شغلی 9309 2018-12
دستمزد 1813 2018-11
حداقل دستمزد 886 2019-12
رشد دستمزد 3.17 2018-11
دستمزد در تولید 1899 2018-11
جمعیت 2.07 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 2018-09
نرخ اشتغال 71.9 2018-09
استخدام تمام وقت 883 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.3 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 87.3 2018-09
بهره وری 122 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2018-12
اندازه اصل تورم 1.1 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2017-12
قیمت تولید 103 2018-12
CPI مسکن آب و برق 108 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.07 2018-12
تورم مواد غذایی 0.6 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2018-12
عرضه پول M0 5157 2018-11
عرضه پول M1 19742 2018-11
عرضه پول M2 26013 2018-11
عرضه پول M3 26067 2018-11
ترازنامه بانک 40403 2018-11
ذخایر ارزی 329 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 16713 2018-12
وام به بخش خصوصی 9304 2018-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 124 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -6.01 2018-11
حساب جاری 252 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.2 2017-12
صادرات 2797 2018-11
واردات 2803 2018-11
بدهی خارجی 42645 2018-12
گردش سرمایه 232 2018-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 309 2018-09
ورود توریست 282998 2018-11
ذخایر طلا 3.2 2018-12
تولید نفت خام 0.01 2018-08
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 2017-12
بودجه دولت 0 2017-12
ارزش بودجه دولت -19 2018-11
هزینه های دولت 1866 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 2017-12
درآمدهای دولت 1543 2018-11
بدهی های دولت 29266 2018-09
هزینه های مالی 1593 2018-11
درخواست پناهندگی 370 2018-08
ارزیابی اعتبار 61.14
مخارج نظامی 463 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 6 2018-12
تولید صنعتی 2.5 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 2018-11
تولید صنعتی 2.7 2018-11
استفاده از ظرفیت 85.6 2018-12
ثبت خودرو 5324 2018-11
سرعت اینترنت 13656 2017-03
آدرس های IP 869230 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.5 2018-09
شاخص رقابتی 69.62 2018-12
رتبه رقابتی 35 2018-12
شاخص فساد مالی 61 2017-12
رتبه فساد مالی 34 2017-12
آسانی کسب و کار 40 2018-12
تولید الکتریسیته 1374 2018-11
استخراج معدن -15.4 2018-11
تولید فولاد 50 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.7 2018-11
هزینه های مصرف کننده 5208 2018-09
پس انداز های شخصی 13.8 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2673 2018-11
نرخ وام بانکی 2.37 2018-11
قیمت گازوئیل 1.42 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 45.04 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 18.9 2018-11
شاخص مسکن 129 2018-09
جواز ساختمان 458 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 75.6 2017-12