اسلوونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2017-06
نرخ بیکاری 9 2017-08
نرخ تورم 1.4 2017-09
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری -34.94 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.5 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-10
بازار سهام 808 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.89 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 43.99 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9935 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 20725 EUR - میلیون 2015-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1780 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 24357 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29803 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 179 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 440 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2032 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1476 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1978 EUR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9 % 2017-08
افراد شاغل 847903 2017-08
افراد بیکار 83843 2017-08
نرخ بیکاری بلند مدت 3.6 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 11.1 % 2017-06
هزینه های کار 108 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 11813 2017-09
دستمزد 1593 EUR / ماه 2017-07
حداقل دستمزد 805 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 2.8 % 2017-07
دستمزد در تولید 1535 EUR / ماه 2017-07
جمعیت 2.07 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-06
نرخ اشتغال 69.1 % 2017-06
استخدام تمام وقت 823 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 58.1 % 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 96.2 هزار 2017-03
بهره وری 106 نقاط شاخص 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 1.15 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2017-08
قیمت صادرات 101 نقاط شاخص 2016-12
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2016-12
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 2 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.3 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-09
عرضه پول M0 4900 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 17192 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 23928 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 23894 EUR - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک 40170 EUR 2017-08
ذخایر ارزی 304 EUR - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک مرکزی 14160 EUR 2017-08
وام به بخش خصوصی 9425 EUR - میلیون 2017-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -34.94 EUR - میلیون 2017-08
صادرات 2054 EUR - میلیون 2017-08
واردات 2089 EUR - میلیون 2017-08
حساب جاری 281 EUR - میلیون 2017-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.8 % 2016-12
بدهی خارجی 43225 EUR - میلیون 2017-07
رابطه مبادله 99 نقاط شاخص 2012-12
گردش سرمایه 93 EUR - میلیون 2017-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 55.5 EUR - میلیون 2017-06
ورود توریست 679743 2017-07
ذخایر طلا 3.17 تن 2017-06
تولید نفت خام 0 BBL/D/1K 2017-06
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.5 % 2016-12
بودجه دولت -1.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1 EUR - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 1836 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.5 % 2016-12
درآمدهای دولت 1284 EUR - میلیون 2017-07
بدهی های دولت 29607 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 1464 EUR - میلیون 2017-07
درخواست پناهندگی 150 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 61.14
مخارج نظامی 405 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 10 2017-09
تولید صنعتی 8.3 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 % 2017-08
تولید صنعتی 6.7 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 85.1 % 2017-09
ثبت خودرو 5403 ماشین 2017-07
تغییرات موجودی انبار 1 EUR - میلیون 2017-06
شاخص رقابتی 4.48 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 48 2018-12
شاخص فساد مالی 61 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 31 2016-12
آسانی کسب و کار 30 2016-12
تولید الکتریسیته 1352 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن 46.3 % 2017-07
تولید فولاد 57.51 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.5 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 5207 EUR - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 14.73 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2333 EUR - میلیون 2017-08
نرخ وام بانکی 2.44 % 2017-08
قیمت گازوئیل 1.5 USD / لیتر 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 45.45 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 7.6 % 2017-08
شاخص مسکن 111 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 278 2017-08
نرخ مالکیت مسکن 75.1 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 % 2016-12