شاخص یاب

اسلوونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-06
نرخ بیکاری 8 2018-07
نرخ تورم 1.82 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری 141 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-09
بازار سهام 858 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.07 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 48.77 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10378 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 43278 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1963 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 25662 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31401 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 200 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 478 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2166 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1484 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2079 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8 % 2018-07
افراد شاغل 871615 2018-07
افراد بیکار 75920 2018-08
نرخ بیکاری بلند مدت 2.6 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 10 % 2018-06
هزینه های کار 112 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 14223 2018-08
دستمزد 1651 EUR / ماه 2018-07
حداقل دستمزد 843 EUR / ماه 2018-12
رشد دستمزد 3.62 % 2018-07
دستمزد در تولید 1615 EUR / ماه 2018-07
جمعیت 2.07 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2018-06
نرخ اشتغال 69.7 % 2018-03
استخدام تمام وقت 845 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 58.3 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 99.3 هزار 2018-03
بهره وری 111 نقاط شاخص 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.82 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 1.13 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.77 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2.5 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-08
عرضه پول M0 5092 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 19375 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 25759 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 25678 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 40760 EUR 2018-07
ذخایر ارزی 273 EUR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 15779 EUR 2018-07
وام به بخش خصوصی 9321 EUR - میلیون 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 124 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 141 EUR - میلیون 2018-07
صادرات 2719 EUR - میلیون 2018-07
واردات 2577 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری 454 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.4 % 2017-12
بدهی خارجی 43003 EUR - میلیون 2018-07
گردش سرمایه 367 EUR - میلیون 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 111 EUR - میلیون 2018-06
ورود توریست 825363 2018-07
ذخایر طلا 3.2 تن 2018-06
تولید نفت خام 0.01 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 % 2017-12
بودجه دولت 0 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -113 EUR - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 1902 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 1460 EUR - میلیون 2018-07
بدهی های دولت 30139 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 1555 EUR - میلیون 2018-07
درخواست پناهندگی 370 افراد 2018-08
ارزیابی اعتبار 61.14
مخارج نظامی 463 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2 Percentage Points 2018-09
تولید صنعتی 5.8 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 % 2018-07
تولید صنعتی 6.5 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 84.6 % 2018-09
ثبت خودرو 6407 2018-07
سرعت اینترنت 13656 KBps 2017-03
آدرس های IP 869230 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.6 EUR - میلیون 2018-06
شاخص رقابتی 4.48 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 48 2018-12
شاخص فساد مالی 61 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 34 2017-12
آسانی کسب و کار 37 2017-12
تولید الکتریسیته 1308 گیگاوات ساعت 2018-07
استخراج معدن -4.7 % 2018-07
تولید فولاد 51.76 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 5221 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 17.07 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2584 EUR - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 2.31 % 2018-07
قیمت گازوئیل 1.57 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به درآمد 44.59 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 26.3 % 2018-07
شاخص مسکن 121 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 372 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 75.6 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2.54 mm 2015-12
درجه حرارت 1.91 celsius 2015-12