اسلوونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2017-12
نرخ بیکاری 8.6 2018-03
نرخ تورم 1.5 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری 131 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.16 2018-05
بازار سهام 904 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.12 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 43.99 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10284 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 43278 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1903 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 24357 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29803 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 173 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 489 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1969 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1549 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1816 EUR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.6 % 2018-03
افراد شاغل 863173 2018-03
افراد بیکار 78555 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 2.7 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 9.6 % 2018-03
هزینه های کار 112 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 12153 2018-04
دستمزد 1671 EUR / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 843 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 2.9 % 2018-03
دستمزد در تولید 1640 EUR / ماه 2018-03
جمعیت 2.07 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 59.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-12
نرخ اشتغال 70.3 % 2017-12
استخدام تمام وقت 859 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.8 % 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 96.7 هزار 2017-12
بهره وری 106 نقاط شاخص 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.14 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.25 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 3.7 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 2 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-04
عرضه پول M0 4975 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 18397 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 24997 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 24923 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 40168 EUR 2018-03
ذخایر ارزی 274 EUR - میلیون 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 14831 EUR 2018-03
وام به بخش خصوصی 9281 EUR - میلیون 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 131 EUR - میلیون 2018-03
صادرات 2740 EUR - میلیون 2018-03
واردات 2609 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری 281 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.4 % 2017-12
بدهی خارجی 42462 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه -201 EUR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 100 EUR - میلیون 2018-03
ورود توریست 249011 2018-01
ذخایر طلا 3.2 تن 2018-03
تولید نفت خام 0.01 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 % 2017-12
بودجه دولت 0 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -112 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 1909 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 1382 EUR - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 30139 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 1506 EUR - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 220 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 61.14
مخارج نظامی 463 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 8 Percentage Points 2018-05
تولید صنعتی 6.4 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 % 2018-03
تولید صنعتی 6.7 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 86 % 2018-06
ثبت خودرو 8003 2018-03
سرعت اینترنت 13656 KBps 2017-03
آدرس های IP 869230 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1 EUR - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 4.48 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 48 2018-12
شاخص فساد مالی 61 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 34 2017-12
آسانی کسب و کار 37 2017-12
تولید الکتریسیته 1492 گیگاوات ساعت 2018-03
استخراج معدن -24.4 % 2018-03
تولید فولاد 66.62 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 0 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.5 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 5335 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 6.93 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 2469 EUR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 2.55 % 2018-03
قیمت گازوئیل 1.57 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به درآمد 44.59 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -2 % 2018-03
شاخص مسکن 116 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 179 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 75.1 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2.54 mm 2015-12
درجه حرارت 1.91 celsius 2015-12