سیرالئون

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 7500 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.5 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 3.67 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 455 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1366 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 % 2014-12
جمعیت 6.45 میلیون 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 19.14 % 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 201 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 184 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 19.6 نقاط شاخص 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13 % 2017-07
ترازنامه بانک 6718822 SLL - میلیون 2016-12
نرخ بهره سپرده 4.48 % 2015-12
ترازنامه بانک مرکزی 8035428 SLL - میلیون 2016-12
عرضه پول M1 2673393 SLL - میلیون 2016-12
عرضه پول M2 6392992 SLL - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -54.39 USD - میلیون 2016-10
صادرات 5.62 USD - میلیون 2016-10
واردات 60.01 USD - میلیون 2016-10
حساب جاری -1102 USD - میلیون 2012-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -33 % 2015-12
شاخص تروریسم 0 2015-12
ورود توریست 44 هزار 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.4 % 2016-12
بودجه دولت -3.1 % of GDP 2015-12
درآمدهای دولت 353533 SLL - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 619420 SLL - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -265887 SLL - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 34.9 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 66.1 2013-12
شاخص رقابتی 3.16 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 132 2017-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 148 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2014-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12