سیرالئون

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 7728 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 3.67 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 455 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1366 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3 % 2016-12
جمعیت 7.4 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 16.26 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 212 نقاط شاخص 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 188 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 18.87 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13 % 2018-01
ترازنامه بانک 6718822 SLL - میلیون 2016-12
نرخ بهره سپرده 4.19 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 8035428 SLL - میلیون 2016-12
عرضه پول M1 2572190 SLL - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 5942880 SLL - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -54.39 USD - میلیون 2016-10
صادرات 5.62 USD - میلیون 2016-10
واردات 60.01 USD - میلیون 2016-10
حساب جاری -1102 USD - میلیون 2012-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.6 % 2016-12
شاخص تروریسم 0.67 2016-12
ورود توریست 24 هزار 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.4 % 2016-12
بودجه دولت -4.9 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 251630 SLL - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 279810 SLL - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -28180 SLL - میلیون 2017-09
مخارج نظامی 34.9 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3361 KBps 2017-03
آدرس های IP 824 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.2 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 130 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 160 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.08 celsius 2013-08