شاخص یاب

سیرالئون

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 8300 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 3.77 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 462 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1390 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 % 2017-12
جمعیت 7.6 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 15.14 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 228 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 181 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 194 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 17.21 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 16.5 % 2018-06
ترازنامه بانک 6718822 SLL - میلیون 2016-12
نرخ بهره سپرده 4.07 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 8035428 SLL - میلیون 2016-12
عرضه پول M1 3044040 SLL - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 6522320 SLL - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -54.39 USD - میلیون 2016-10
صادرات 5.62 USD - میلیون 2016-10
واردات 60.01 USD - میلیون 2016-10
حساب جاری -1102 USD - میلیون 2012-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13 % 2017-12
شاخص تروریسم 0.67 2016-12
ورود توریست 55 هزار 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.3 % 2017-12
بودجه دولت -5.8 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 472920 SLL - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 517070 SLL - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -44150 SLL - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 24.9 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3361 KBps 2017-03
آدرس های IP 824 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.2 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 130 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 130 2017-12
آسانی کسب و کار 160 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.08 celsius 2013-08