شاخص یاب

صربستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.5 0.7 0.6 0.6 0.7
نرخ بیکاری 14.80 12.5 12.5 14.5 13.1 10
نرخ تورم 2.30 1.8 1.7 2.4 2.8 2.9
نرخ بهره 3.00 3 3 2.75 2.75 2.75
موازنه تجاری -449.30 -340 -680 -360 -610 -390
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50 71.6 71.6 71.2 71.2 70.6
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 732.71
721 707 694 680 630
پول 100.65
103 105 107 109 118
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50
0.5 0.7 0.6 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60
3.6 3.2 2.8 2.8 3.3
تولید ناخالص داخلی 41.43
43 43 45 45 46
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 792452.40
857428 896378 814641 823375 957441
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 200415.30
225626 239079 206027 200477 255366
تولید ناخالص داخلی سرانه 5992.28
6000 6000 6200 6200 6350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14048.88
14162 14162 14253 14253 14341
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 52642.80
74277 69906 54117 54429 74668
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31535.60
41793 47624 32419 36804 50868
تولید ناخالص داخلی از ساخت 168717.20
176319 181734 173441 175301 194114
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99631.30
105804 114996 102421 105241 122830
تولید ناخالص داخلی از خدمات 120263.70
139827 146988 123631 130925 157001
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 14.80
12.5 12.5 14.5 13.1 10
افراد شاغل 2688300.00
2673442 2672967 2673044 2673032 2673033
افراد بیکار 608.74
604 606 606 606 606
دستمزد 49117.00
50200 56000 50000 49151 60000
حداقل دستمزد 285.41
285 285 340 299 380
جمعیت 7.00
7 7 6.94 6.94 6.89
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62.5 62 63
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 33.30
28.49 29.82 28.08 26.65 24.46
نرخ مشارکت نیروی کار 54.20
56.13 55.34 55.04 55.97 56.08
هزینه های کار 100.96
104 104 104 104 104
نرخ اشتغال 46.30
46.13 46.13 46.13 46.13 46.13
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.30
1.8 1.7 2.4 2.8 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 195.40
194 194 197 201 206
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.31 0.26 0.26 0.26 0.25
تورم مواد غذایی 2.50
4.3 4 3.8 2.69 4
CPI مسکن آب و برق 208.90
210 211 213 214 225
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 176.60
172 173 175 182 183
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 3.00
3 3 2.75 2.75 2.75
عرضه پول M0 152154.00
151959 151969 151968 151968 151968
ذخایر ارزی 11104.30
11211 11167 11151 11150 11151
نرخ بهره سپرده 1.75
1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
نرخ وام 4.25
4.25 4.25 4 4 4
وام به بخش خصوصی 1011967.00
1015717 1018075 1020213 1022217 1037039
نرخ بهره بین بانکی 2.91
2.91 2.91 2.66 2.66 2.66
عرضه پول M1 668225.00
682569 697833 713197 728445 875246
عرضه پول M2 886474.00
902183 918332 934394 950403 1107698
عرضه پول M3 2321462.00
2363819 2396085 2428342 2460619 2783446
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -449.30
-340 -680 -360 -610 -390
صادرات 1669.70
1910 1640 2150 1990 2410
واردات 2119.00
2250 2320 2510 2600 2800
حساب جاری -298.20
-322 -306 -296 -288 -258
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.70
-3.8 -3.8 -3.4 -3.4 -3.2
بدهی خارجی 25735.50
25548 25507 25467 25432 25192
گردش سرمایه -324.00
-293 -334 -298 -314 -302
ذخایر طلا 19.50
19.3 19.15 19.3 19.47 19.24
شاخص تروریسم 0.04
0.22 0.22 0.26 0.31 0.88
ورود توریست 77627.00
136100 108600 106400 123900 117000
فروش اسلحه 2.00
15.8 15.22 12.75 10.28 18.71
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 285.20
290 291 291 291 291
تولید نفت خام 18.00
18.13 18.12 18.12 18.12 18.12
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50
71.6 71.6 71.2 71.2 70.6
بودجه دولت 0.80
0.8 0.8 1.6 1.45 1.1
بدهی های دولت 2850746.24
2861097 2861490 2862380 2863237 2869696
هزینه های دولت 171918.40
178070 208905 176732 180419 223136
مخارج نظامی 693.80
711 706 707 708 718
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 0.50
1.53 2.13 2.33 2.36 2.36
تولید صنعتی -2.10
-1.36 1.68 -0.01 0.53 0.48
سرعت اینترنت 11086.42
12039 12305 12614 12795 13749
آدرس های IP 1302521.00
1284589 1285048 1281759 1280243 1271781
تولید فولاد 182.70
156 151 149 148 148
آسانی کسب و کار 43.00
52 56 56 55 62
شاخص فساد مالی 41.00
40 39 39 39 36
رتبه فساد مالی 77.00
72 68 69 70 67
شاخص رقابتی 4.14
3.94 3.94 4.05 4.08 4.09
رتبه رقابتی 78.00
90 90 82 79 79
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.50
4.04 4.01 4.02 4.02 4.02
تسهیلات اعتباری خریدار 951776.00
985436 1002866 1014910 1023239 1041487
قیمت گازوئیل 1.46
1.38 1.31 1.23 1.16 0.68
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50
1.02 0.56 0.23 0.38 0.36
هزینه های مصرف کننده 799537.10
812682 852429 821924 789253 910498
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 82.40
81.12 80.82 81.19 81.55 81.01
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.80
37.8 37.8 37 37 37
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.90
18.03 18.03 18.07 18.08 18.13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90
19.85 19.85 19.22 19.01 19.14
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 23.08
19.1 5.18 1.07 14.95 10.23