شاخص یاب

صربستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 699.05 756 750 745 739 728
پول 103.89 103 104 104 105 106