صربستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.6 0.5 0.7 0.7
نرخ بیکاری 14.70 12.2 11.5 11.6 11.4 9.6
نرخ تورم 1.50 1.2 1.4 1.8 2.1 2.9
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3 3 2.75
موازنه تجاری -408.60 -372 -457 -433 -439 -439
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50 71.6 71.6 71.6 71.6 70.6
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 757.29
751 735 719 704 590
پول 95.70
98.88 101 103 105 114
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.5 0.6 0.5 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2.5 2.7 3 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 37.16
56.98 56.98 56.98 56.98 75.25
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 868583.70
789442 797680 829513 854565 826795
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 231665.80
189057 192875 211037 224751 207973
تولید ناخالص داخلی سرانه 5852.08
5970 5970 5970 5970 6150
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13720.09
13729 13729 13729 13729 12504
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67738.50
53433 56060 71074 68674 67744
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 46147.00
27889 34308 39863 44759 41163
تولید ناخالص داخلی از ساخت 176099.10
169506 167926 166731 167999 158330
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 111430.60
103635 104070 102249 107614 104202
تولید ناخالص داخلی از خدمات 142429.90
126000 127301 132003 137800 130637
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 14.70
12.2 11.5 11.6 11.4 9.6
افراد شاغل 2763600.00
2804272 2791711 2795590 2794392 2794675
افراد بیکار 625.79
641 681 725 761 774
دستمزد 54344.00
49000 51000 50200 56000 60000
حداقل دستمزد 285.41
285 285 285 285 380
جمعیت 7.04
7.01 7.01 7.01 7.01 6.95
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 63
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 33.30
30.48 31.85 31.18 31.51 31.4
نرخ مشارکت نیروی کار 54.20
53.95 53.96 53.96 53.96 53.96
هزینه های کار 111.28
101 101 101 101 102
نرخ اشتغال 46.30
47.26 46.83 47.02 46.93 46.96
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.50
1.2 1.4 1.8 2.1 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 192.40
192 191 191 191 191
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.37 0.41 0.43 0.44 0.44
تورم مواد غذایی 1.10
4.3 4.5 4.3 4 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 171.60
172 171 171 171 171
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 3.25
3.25 3.25 3 3 2.75
عرضه پول M0 143403.00
150153 153322 148650 148753 145735
ذخایر ارزی 9791.00
9875 10297 9935 9940 10020
نرخ بهره سپرده 2.00
2.13 2.61 3.05 3.44 5.38
نرخ وام 5.00
5.17 5.83 6.67 7.52 12.45
وام به بخش خصوصی 1006528.00
994457 1004918 1001371 998548 1000608
نرخ بهره بین بانکی 2.90
3.16 3.1 3.22 3.29 3.28
عرضه پول M1 639331.00
642282 611582 595427 596543 606234
عرضه پول M2 834389.00
843423 810830 797342 798472 802528
عرضه پول M3 2242293.00
2229396 2217911 2211836 2208622 2205016
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -408.60
-372 -457 -433 -439 -439
صادرات 1390.40
1516 1466 1476 1474 1474
واردات 1799.00
1887 1923 1909 1914 1913
حساب جاری -88.30
-112 -129 -227 -148 -173
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.70
-3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.2
بدهی خارجی 26032.60
25950 25976 25957 25874 24914
گردش سرمایه -25.00
-41.88 -150 -187 -114 -150
ذخایر طلا 19.20
18.79 18.23 18.04 18.05 16.64
شاخص تروریسم 0.04
1.53 1.53 1.53 1.53 1.87
ورود توریست 81442.00
106400 122400 128100 130100 131100
فروش اسلحه 2.00
2 2 2 2 2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 266.30
185 237 270 187 243
تولید نفت خام 19.00
19 19 19 19 19
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50
71.6 71.6 71.6 71.6 70.6
بودجه دولت -0.20
0.8 0.8 0.8 0.8 1.1
بدهی های دولت 2720707.16
2753879 2827578 2860845 2870775 2873810
هزینه های دولت 202426.90
171347 179249 170591 193859 182387
مخارج نظامی 714.30
763 763 763 763 829
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 10.60
7.57 4.36 2.8 2.43 2.43
تولید صنعتی 1.70
2.38 2.03 1.88 1.81 1.73
سرعت اینترنت 11086.42
11283 11189 11168 11110 9842
آدرس های IP 1302521.00
1261709 1247890 1243013 1233220 1140289
تولید فولاد 177.60
79.18 152 118 125 127
آسانی کسب و کار 43.00
48 48 48 48 67
شاخص فساد مالی 41.00
41 41 41 41 41
رتبه فساد مالی 77.00
77 77 77 77 77
شاخص رقابتی 4.14
4.03 4.03 4.03 4.03 4.02
رتبه رقابتی 78.00
84 84 84 84 86
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.10
6.55 6.2 6.12 6.04 5.72
تسهیلات اعتباری خریدار 912285.00
909684 907962 901192 892066 888520
قیمت گازوئیل 1.45
1.45 1.37 1.35 1.34 1.35
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -21.30
-15.36 9.93 -4.26 5.14 1.57
هزینه های مصرف کننده 825997.10
825582 824716 828077 828092 818741
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالکیت مسکن 82.40
80.82 80.82 80.82 80.82 82.2
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 13
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 19
نرخ تامین اجتماعی 37.80
37.8 37.8 37.8 37.8 36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.90
18.09 18.09 18.09 18.09 18.44
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90
19.1 19.1 19.1 19.1 17.87
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 23.08
1.07 14.7 19.1 5.18 10.23