شاخص یاب

صربستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.7 0.5 0.6 0.7 0.7
نرخ بیکاری 11.90 12.5 12.3 12.5 12.7 10
نرخ تورم 2.20 2.3 2.7 2.9 2.6 2.9
نرخ بهره 3.00 3 2.75 2.75 2.75 2.75
موازنه تجاری -467.90 -680 -360 -610 -487 -390
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50 71.6 71.2 71.2 71.2 70.6
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بازار سهام 745.70
722 718 713 709 692
پول 104.02
103 104 104 105 108
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.7 0.5 0.6 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70
3.5 3.3 3.5 3.2 3.7
تولید ناخالص داخلی 41.43
43 45 45 45 46
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 840678.90
899306 820623 870103 867581 964288
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 225469.10
239886 207302 233361 232684 257219
تولید ناخالص داخلی سرانه 5992.28
6000 6200 6200 6200 6350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14048.88
14162 14253 14253 14253 14341
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 61296.50
70117 56778 63442 63258 75183
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 43006.90
47804 33030 44512 44383 51259
تولید ناخالص داخلی از ساخت 173874.50
182337 174348 179960 179438 195512
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 106393.80
115486 102917 110118 109798 123831
تولید ناخالص داخلی از خدمات 132383.80
147441 123961 137017 136620 158095
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 11.90
12.5 12.3 12.5 12.7 10
افراد شاغل 2896800.00
2954877 2957202 2956781 2956857 2956845
افراد بیکار 563.68
566 568 568 568 568
دستمزد 49773.00
56000 50000 49551 49558 60000
حداقل دستمزد 282.51
285 340 299 299 380
جمعیت 7.00
7 6.94 6.94 6.94 6.89
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62.5 62 62 63
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 27.50
32.22 31.08 27.35 28.78 29.97
نرخ مشارکت نیروی کار 55.20
56.23 54.58 55.65 57.32 57.68
هزینه های کار 108.61
106 106 106 106 106
نرخ اشتغال 48.60
49.57 49.6 49.6 49.6 49.6
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.20
2.3 2.7 2.9 2.6 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 195.40
196 198 201 200 207
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
تورم مواد غذایی 1.70
4 3.8 1.76 1.75 4
CPI مسکن آب و برق 211.10
212 213 215 216 227
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 180.50
174 176 182 183 184
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 3.00
3 2.75 2.75 2.75 2.75
عرضه پول M0 171075.00
170400 167850 169564 167652 169515
ذخایر ارزی 11172.50
11071 11059 11066 11069 11069
نرخ بهره سپرده 1.75
1.75 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ وام 4.25
4.25 4 4 4 4
وام به بخش خصوصی 1040587.00
1049390 1056069 1061952 1067421 1104802
نرخ بهره بین بانکی 3.02
2.98 2.73 2.73 2.73 2.73
عرضه پول M1 693645.00
709457 725945 742376 758692 900747
عرضه پول M2 917207.00
934319 951908 969469 986963 1141334
عرضه پول M3 2386207.00
2420394 2453780 2487088 2520391 2820122
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -467.90
-680 -360 -610 -487 -390
صادرات 1617.30
1640 2150 1990 1613 2410
واردات 2085.20
2320 2510 2600 2100 2800
حساب جاری -249.90
-200 -300 -150 -120 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.70
-5.6 -5.5 -5.5 -5.5 -5
بدهی خارجی 26107.90
26176 26224 26287 26327 26603
گردش سرمایه -67.00
-67.23 -33.52 -61.43 -49.83 -61.83
ذخایر طلا 19.80
20.02 19.8 19.53 19.68 19.85
شاخص تروریسم 0.04
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
ورود توریست 227126.00
127700 92200 154100 181500 144300
فروش اسلحه 2.00
15.22 12.75 10.28 7.81 18.71
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 277.10
279 275 276 276 276
تولید نفت خام 17.00
17.07 17.06 17.06 17.06 17.06
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50
71.6 71.2 71.2 71.2 70.6
بودجه دولت 0.80
0.8 1 1 1 1.1
بدهی های دولت 2835866.31
2830291 2826524 2822972 2819599 2795939
هزینه های دولت 195781.80
209478 177560 202634 202047 224614
مخارج نظامی 693.80
706 707 708 709 718
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی -1.20
2 2.2 2.3 2.5 2.1
تولید صنعتی -1.30
1.09 -1.54 -0.13 -0.56 -0.53
سرعت اینترنت 11086.42
12305 12614 12795 12756 13749
آدرس های IP 1302521.00
1285048 1281759 1280243 1280514 1271781
تولید فولاد 122.80
135 137 138 138 139
آسانی کسب و کار 48.00
41 45 47 49 49
شاخص فساد مالی 41.00
41 41 41 41 41
رتبه فساد مالی 77.00
77 77 77 77 77
شاخص رقابتی 60.88
61.38 61.38 61.38 61.38 63.88
رتبه رقابتی 65.00
65 65 65 65 65
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.90
3.3 4.5 4.1 3.8 4.1
تسهیلات اعتباری خریدار 998666.00
1023557 1040997 1053253 1061879 1081580
قیمت گازوئیل 1.48
1.46 1.43 1.4 1.38 1.28
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.80
1.06 0.55 0.37 0.46 0.44
هزینه های مصرف کننده 804683.10
855112 826000 832847 830433 916901
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 82.40
80.82 81.19 81.55 81.92 81.01
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.80
37.8 37.8 37.8 37.8 37.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.90
17.9 17.9 17.9 17.9 17.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90
19.9 19.9 19.9 19.9 19.9
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 23.08
5.18 1.07 14.95 12.3 10.23