صربستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.7 0.6 0.5 0.6 0.7
نرخ بیکاری 11.80 12 11.7 12.2 11.5 10.5
نرخ تورم 2.50 2.8 2.9 3 3.2 2.6
نرخ بهره 3.75 4 3.75 3.75 3.75 2.5
موازنه تجاری -403.20 -399 -408 -408 -408 -408
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.90 72.1 72.1 71.6 71.6 70.6
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بازار سهام 732.52 706 699 692 685 607
پول 99.77 97.86 96.87 95.88 94.9 84.02
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.7 0.6 0.5 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 2.3 2.3 2.5 2.6 2.9
تولید ناخالص داخلی 37.16 39.97 49.12 38.5 38.03 75.25
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 801438.00 827227 842722 766204 805732 829882
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 195016.90 197352 199060 178355 189724 192218
تولید ناخالص داخلی سرانه 5852.08 5860 5909 5911 5913 6055
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13720.09 13815 13896 13899 13902 13763
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 52946.40 76155 74026 52966 53242 71162
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35801.20 39149 39640 27192 34436 37829
تولید ناخالص داخلی از ساخت 170526.00 167571 170846 164915 170810 170300
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 102374.10 100098 106349 100828 102841 101915
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127359.10 127487 133072 121755 125640 125963
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 11.80 12 11.7 12.2 11.5 10.5
افراد شاغل 2881000.00 2994768 2985456 2986218 2986156 2986160
افراد بیکار 645.43 654 659 659 659 659
دستمزد 48101.00 48074 48555 48416 48473 48452
حداقل دستمزد 249.69 250 249 245 242 244
جمعیت 7.04 7.04 7.04 7.01 7.01 6.94
سن بازنشستگی زنان 61.60 61.57 61.57 61.79 61.87 61.79
سن بازنشستگی مردان 65.00 64.9 64.9 65.04 65.09 65.14
نرخ مشارکت نیروی کار 54.50 56.31 56.54 56.57 56.58 56.58
هزینه های کار 97.24 103 103 103 103 103
نرخ اشتغال 48.10 50.04 49.89 49.9 49.9 49.9
نرخ بیکاری جوانان 28.90 25.62 28.24 26.69 25.43 26.05
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.50 2.8 2.9 3 3.2 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 190.50 191 192 193 194 203
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.26 0.38 0.44 0.47 0.49
تورم مواد غذایی 2.10 1.84 2.22 3.56 4.9 6.22
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 169.00 168 168 168 168 168
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 3.75 4 3.75 3.75 3.75 2.5
عرضه پول M0 144421.00 143854 145824 143948 145838 145834
ذخایر ارزی 10277.70 10055 10123 10124 10121 10119
نرخ بهره سپرده 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره بین بانکی 3.33 3.59 3.68 3.99 4.33 6.93
عرضه پول M1 591045.00 604623 618373 632006 645536 775450
عرضه پول M2 787340.00 794621 805369 816271 827186 936332
عرضه پول M3 2173090.00 2204101 2236850 2269593 2302312 2629449
نرخ وام 5.50 5.57 5.83 6.13 6.37 6.63
وام به بخش خصوصی 1006265.00 1001082 1003053 1004783 1006375 1018113
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -403.20 -399 -408 -408 -408 -408
صادرات 1412.80 1436 1450 1458 1457 1456
واردات 1816.10 1847 1870 1877 1875 1874
حساب جاری -153.60 -222 -213 -215 -220 -246
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 -4.2 -4.2 -3.8 -3.8 -3.2
بدهی خارجی 26592.10 26891 26987 27095 27189 27814
گردش سرمایه -93.00 -299 -273 -260 -246 -213
ذخایر طلا 18.96 18.43 18.59 18.8 18.68 18.51
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 147.93 145 144 145 145 145
تولید نفت خام 19.00 20 20 20 20 20
شاخص تروریسم 0.09 0.39 0.27 0.27 0.27 0.27
ورود توریست 136605.00 116627 85424 108400 126623 108346
فروش اسلحه 29.00 12.64 10.47 13.18 15.89 15.26
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.90 72.1 72.1 71.6 71.6 70.6
بودجه دولت -0.20 -0.56 -0.36 -0.04 0.26 -1.44
بدهی های دولت 2867836.61 2821786 2770395 2735654 2712860 2669194
مخارج نظامی 714.30 738 733 731 730 739
هزینه های دولت 175504.50 163385 187827 164869 176870 176237
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 4.20 3.95 2.78 2.4 2.32 2.32
تولید صنعتی 4.70 3.66 2.72 2.23 1.97 1.69
آسانی کسب و کار 47.00 51 51 54 56 82
شاخص فساد مالی 42.00 44 44 44 45 48
رتبه فساد مالی 72.00 72 72 72 72 72
شاخص رقابتی 3.97 3.86 3.86 3.88 3.89 3.9
رتبه رقابتی 90.00 95 95 91 90 88
تولید فولاد 139.50 103 102 102 101 101
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10 5.91 5.77 5.79 5.79 5.79
تسهیلات اعتباری خریدار 890324.00 898300 906491 912805 915910 922661
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.70 0.89 0.07 0.22 0.23 0.22
قیمت گازوئیل 1.42 1.41 1.41 1.41 1.41 1.38
هزینه های مصرف کننده 767755.70 774330 770453 768689 769319 761221
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالکیت مسکن 81.10 81.36 81.36 81.36 81.36 81.36
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 14.99 14.99 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.80 37.98 37.94 37.83 37.72 36.78
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.90 17.82 17.84 17.87 17.91 18.24
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 19.48 19.22 19.21 19.21 19.02