صربستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.7 0.6 0.5 0.6 0.7
نرخ بیکاری 14.60 12 11.7 12.2 11.5 10.5
نرخ تورم 3.20 2.8 2.9 3 3.2 2.6
نرخ بهره 4.00 4 3.75 3.75 3.75 2.5
موازنه تجاری -397.50 -400 -408 -409 -409 -409
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.90 72.1 72.1 71.6 71.6 70.6
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بازار سهام 721.38 706 699 692 685 607
پول 100.98 106 107 108 110 121
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.7 0.6 0.5 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 2.3 2.3 2.5 2.6 2.9
تولید ناخالص داخلی 37.16 39.97 49.12 38.5 38.03 75.25
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 758441.50 821472 838744 763273 796963 824808
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 169305.10 200014 199089 171437 188288 196046
تولید ناخالص داخلی سرانه 5852.08 5860 5909 5911 5913 6055
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13720.09 13815 13896 13899 13902 13763
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 51857.20 80497 73953 52994 59099 71574
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25315.50 37688 38639 25094 34666 37293
تولید ناخالص داخلی از ساخت 161874.80 161594 166521 161794 164965 165140
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 97963.00 98016 102283 98067 102233 101997
تولید ناخالص داخلی از خدمات 114752.80 131974 136147 119172 125718 133162
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 14.60 12 11.7 12.2 11.5 10.5
افراد شاغل 2652200.00 2808573 2742079 2679162 2779148 2757387
افراد بیکار 659.70 654 659 659 659 659
دستمزد 49238.00 48074 48555 48416 48473 48452
حداقل دستمزد 249.69 250 249 245 242 244
جمعیت 7.04 7.04 7.04 7.01 7.01 6.94
سن بازنشستگی زنان 61.60 61.57 61.57 61.79 61.87 61.79
سن بازنشستگی مردان 65.00 64.9 64.9 65.04 65.09 65.14
نرخ مشارکت نیروی کار 52.30 52.34 51.81 50.76 50.64 50.85
هزینه های کار 97.24 103 103 103 103 103
نرخ اشتغال 45.50 48.54 47.36 47.73 49.97 50.63
نرخ بیکاری جوانان 31.20 25.62 28.24 26.69 25.43 26.05
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 3.20 2.8 2.9 3 3.2 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 190.20 191 192 193 194 203
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.15 0.18 0.19 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 4.30 4.07 4.4 4.37 4.41 4.41
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 169.40 168 168 168 168 168
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 4.00 4 3.75 3.75 3.75 2.5
عرضه پول M0 145270.00 143854 145824 143948 145838 145834
ذخایر ارزی 9948.00 10055 10123 10124 10121 10119
نرخ بهره سپرده 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره بین بانکی 3.51 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
عرضه پول M1 589727.00 604623 618373 632006 645536 775450
عرضه پول M2 785216.00 794621 805369 816271 827186 936332
عرضه پول M3 2173348.00 2204101 2236850 2269593 2302312 2629449
نرخ وام 5.50 5.57 5.83 6.13 6.37 6.63
وام به بخش خصوصی 999225.00 1001082 1003053 1004783 1006375 1018113
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -397.50 -400 -408 -409 -409 -409
صادرات 1521.00 1440 1456 1464 1462 1461
واردات 1918.50 1847 1870 1877 1875 1874
حساب جاری -144.40 -222 -213 -215 -220 -246
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 -4.2 -4.2 -3.8 -3.8 -3.2
بدهی خارجی 26592.10 26891 26987 27095 27189 27814
گردش سرمایه -167.00 -299 -273 -260 -246 -213
ذخایر طلا 18.84 18.43 18.59 18.8 18.68 18.51
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 147.93 145 144 145 145 145
تولید نفت خام 20.00 20 20 20 20 20
شاخص تروریسم 0.09 0.39 0.27 0.27 0.27 0.27
ورود توریست 136605.00 116627 85424 108400 126623 108346
فروش اسلحه 29.00 12.64 10.47 13.18 15.89 15.26
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.90 72.1 72.1 71.6 71.6 70.6
بودجه دولت -0.20 -0.56 -0.36 -0.04 0.26 -1.44
بدهی های دولت 2887678.54 2802498 2744952 2709391 2687693 2653120
مخارج نظامی 714.30 738 733 731 730 739
هزینه های دولت 158278.60 158365 177892 158451 177806 177391
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 5.70 3.95 2.78 2.4 2.32 2.32
تولید صنعتی 6.00 4.59 3.18 2.49 2.12 1.71
آسانی کسب و کار 47.00 51 51 54 56 82
شاخص فساد مالی 42.00 44 44 44 45 48
رتبه فساد مالی 72.00 72 72 72 72 72
شاخص رقابتی 3.97 3.86 3.86 3.88 3.89 3.9
رتبه رقابتی 90.00 95 95 91 90 88
تولید فولاد 102.40 103 102 102 101 101
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.30 5.91 5.77 5.79 5.79 5.79
تسهیلات اعتباری خریدار 884232.00 898300 906491 912805 915910 922661
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 0.89 0.07 0.22 0.23 0.22
قیمت گازوئیل 1.40 1.42 1.42 1.41 1.41 1.41
هزینه های مصرف کننده 764516.70 802500 816311 796310 802901 861775
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالکیت مسکن 81.10 81.36 81.36 81.36 81.36 81.36
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 14.99 14.99 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.80 37.98 37.94 37.83 37.72 36.78
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.90 17.82 17.84 17.87 17.91 18.24
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 19.48 19.22 19.21 19.21 19.02