صربستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.5 0.7 1.6 0.7
نرخ بیکاری 14.70 12 12.5 12.5 13.1 10
نرخ تورم 1.10 1.4 1.8 2.1 2.4 2.9
نرخ بهره 3.00 3 3 3 2.75 2.75
موازنه تجاری -609.20 -490 -340 -680 -360 -390
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50 71.6 71.6 71.6 71.2 70.6
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بازار سهام 742.88
730 715 699 684 627
پول 100.98
98.12 100 102 104 113
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.6 0.5 0.7 1.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50
4.1 3.6 3.2 2.8 3.3
تولید ناخالص داخلی 37.16
38.65 37.22 56.98 67.65 75.25
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 868583.70
817867 856729 896378 779678 957441
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 231665.80
199015 225626 239079 174046 255366
تولید ناخالص داخلی سرانه 5852.08
5970 5970 5970 6020 6150
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13720.09
13734 13815 13896 13763 13684
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67738.50
54032 74277 69906 53309 74668
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 46147.00
36535 41793 47624 26024 50868
تولید ناخالص داخلی از ساخت 176099.10
174022 176319 181734 166407 194114
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 111430.60
104473 105804 114996 100706 122830
تولید ناخالص داخلی از خدمات 142429.90
129970 139827 146988 117966 157001
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 14.70
12 12.5 12.5 13.1 10
افراد شاغل 2763600.00
2833390 2845100 2841186 2842494 2842167
افراد بیکار 618.32
614 615 616 616 616
دستمزد 47819.00
51000 50200 56000 50000 60000
حداقل دستمزد 285.41
285 285 285 340 380
جمعیت 7.04
7.01 7.01 7.04 7.04 7.04
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62.5 63
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 33.30
30.65 29.95 30.23 30.12 30.15
نرخ مشارکت نیروی کار 54.20
54.25 55.35 54.3 55.3 54.53
هزینه های کار 109.87
104 104 104 104 104
نرخ اشتغال 46.30
47.37 47.71 47.57 47.63 47.61
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.10
1.4 1.8 2.1 2.4 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 193.50
194 194 195 197 206
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.4 0.42 0.42 0.43 0.43
تورم مواد غذایی 1.60
4.5 4.3 4 3.8 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 172.20
173 172 174 175 184
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 3.00
3 3 3 2.75 2.75
عرضه پول M0 152538.00
152427 150079 151998 149990 151970
ذخایر ارزی 10429.30
9725 9696 9672 9650 9442
نرخ بهره سپرده 1.75
1.75 1.75 1.75 2 2.25
نرخ وام 4.25
4.75 4.5 4.5 4.25 4.25
وام به بخش خصوصی 1004395.00
1005086 1005152 1005927 1006749 1013391
نرخ بهره بین بانکی 2.88
2.87 2.62 2.62 2.37 2.37
عرضه پول M1 650553.00
654747 669619 683793 697881 846388
عرضه پول M2 861199.00
864090 878705 892633 906485 1057123
عرضه پول M3 2273032.00
2291869 2324516 2356689 2388796 2741833
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -609.20
-490 -340 -680 -360 -390
صادرات 1789.30
1720 1910 1640 2150 2410
واردات 2398.50
2210 2250 2320 2510 2800
حساب جاری -423.50
-330 -297 -283 -276 -253
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.70
-3.8 -3.8 -3.8 -3.4 -3.2
بدهی خارجی 25735.50
25566 25548 25507 25467 25192
گردش سرمایه -258.00
-197 -183 -181 -182 -185
ذخایر طلا 19.40
19.56 19.42 19.22 19.31 19.33
شاخص تروریسم 0.04
0.23 0.22 0.22 0.26 0.88
ورود توریست 77627.00
70200 78900 83800 83600 81600
فروش اسلحه 2.00
2 2 2 2 2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 177.20
171 170 170 170 170
تولید نفت خام 19.00
18.63 18.47 18.31 18.17 17.11
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50
71.6 71.6 71.6 71.2 70.6
بودجه دولت 0.80
0.8 0.8 0.8 -0.04 1.1
بدهی های دولت 2808170.00
2849603 2850000 2855517 2856305 2856877
هزینه های دولت 202426.90
179102 178070 208905 162710 223136
مخارج نظامی 693.80
743 738 733 731 736
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 4.10
1.99 2.26 2.4 2.44 2.45
تولید صنعتی 2.80
8.41 4.19 10.25 7.41 7.87
سرعت اینترنت 11086.42
12147 12039 12305 12614 13749
آدرس های IP 1302521.00
1282442 1284589 1285048 1281759 1271781
تولید فولاد 137.10
135 132 131 131 131
آسانی کسب و کار 43.00
43 43 43 43 43
شاخص فساد مالی 41.00
41 41 41 41 41
رتبه فساد مالی 77.00
77 77 77 77 77
شاخص رقابتی 4.14
4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
رتبه رقابتی 78.00
84 84 84 84 84
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.90
4.58 3.52 2.91 3.85 3.78
تسهیلات اعتباری خریدار 934628.00
946817 964185 980154 995668 1163787
قیمت گازوئیل 1.49
1.39 1.31 1.24 1.17 0.81
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 16.60
15.78 -8.01 5.28 -1.84 0.61
هزینه های مصرف کننده 825997.10
783495 812682 852429 785923 910498
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 82.40
81.43 81.12 80.82 81.19 81.01
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.80
37.8 37.8 37.8 37 36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.90
17.9 17.9 17.9 17.9 17.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90
19.9 19.9 19.9 19.9 19.9
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 23.08
14.7 19.1 5.18 1.07 10.23