شاخص یاب

صربستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.5 0.7 0.5 0.6 0.7
نرخ بیکاری 11.90 12.5 12.5 13.9 12 10
نرخ تورم 2.60 2.4 2.3 2.7 2.9 2.9
نرخ بهره 3.00 3 3 2.75 2.75 2.75
موازنه تجاری -522.60 -340 -680 -360 -610 -390
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50 71.6 71.6 71.2 71.2 70.6
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 729.56
730 726 721 717 700
پول 100.93
102 102 103 104 106
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.5 0.7 0.5 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80
3.6 3.5 3.3 3.3 3.3
تولید ناخالص داخلی 41.43
43 43 45 45 46
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 840678.90
857933 899306 820623 868421 960568
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 225469.10
225494 239886 207302 232910 256227
تولید ناخالص داخلی سرانه 5992.28
6000 6000 6200 6200 6350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14048.88
14162 14162 14253 14253 14341
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 61296.50
73614 70117 56778 63319 74893
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 43006.90
41759 47804 33030 44426 51061
تولید ناخالص داخلی از ساخت 173874.50
176797 182337 174348 179612 194758
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 106393.80
105834 115486 102917 109905 123353
تولید ناخالص داخلی از خدمات 132383.80
141003 147441 123961 136752 157485
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 11.90
12.5 12.5 13.9 12 10
افراد شاغل 2896800.00
2967716 2954877 2957202 2956781 2956845
افراد بیکار 579.07
573 579 580 579 579
دستمزد 49226.00
50200 56000 50000 49543 60000
حداقل دستمزد 282.51
285 285 340 299 380
جمعیت 7.00
7 7 6.94 6.94 6.89
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62.5 62 63
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 27.50
28.49 29.82 28.08 26.65 24.46
نرخ مشارکت نیروی کار 55.20
56.89 56.23 54.58 55.65 57.68
هزینه های کار 109.69
105 106 105 105 105
نرخ اشتغال 48.60
49.77 49.57 49.6 49.6 49.6
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.60
2.4 2.3 2.7 2.9 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 195.40
195 196 198 201 207
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
تورم مواد غذایی 2.60
4.3 4 3.8 2.69 4
CPI مسکن آب و برق 210.50
210 211 213 214 225
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 178.00
173 174 176 182 184
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 3.00
3 3 2.75 2.75 2.75
عرضه پول M0 159741.00
158124 160169 158257 160196 160193
ذخایر ارزی 11325.70
11524 11518 11493 11489 11490
نرخ بهره سپرده 1.75
1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
نرخ وام 4.25
4.25 4.25 4 4 4
وام به بخش خصوصی 1020476.00
1025328 1028086 1031163 1034107 1055983
نرخ بهره بین بانکی 2.91
2.91 2.91 2.66 2.66 2.66
عرضه پول M1 674808.00
685548 701229 716907 732471 882422
عرضه پول M2 896657.00
908750 925380 942032 958632 1121498
عرضه پول M3 2355254.00
2381801 2414816 2447836 2480888 2811473
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -522.60
-340 -680 -360 -610 -390
صادرات 1633.10
1910 1640 2150 1990 2410
واردات 2155.70
2250 2320 2510 2600 2800
حساب جاری -176.90
-90 -200 -300 -150 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.70
-3.8 -3.8 -3.4 -3.4 -3.2
بدهی خارجی 25445.10
25394 25339 25287 25241 24921
گردش سرمایه -74.00
-129 -221 -120 -174 -154
ذخایر طلا 19.50
19.3 19.15 19.3 19.47 19.24
شاخص تروریسم 0.04
0.22 0.22 0.26 0.31 0.88
ورود توریست 205112.00
136100 108600 106400 123900 117000
فروش اسلحه 2.00
15.8 15.22 12.75 10.28 18.71
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 111.20
258 260 260 260 260
تولید نفت خام 17.00
17.19 17.18 17.18 17.18 17.18
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50
71.6 71.6 71.2 71.2 70.6
بودجه دولت 0.80
0.8 0.8 1.6 1.45 1.1
بدهی های دولت 2834530.23
2826300 2819723 2814189 2808971 2769328
هزینه های دولت 195781.80
178033 209478 177560 202243 223748
مخارج نظامی 693.80
711 706 707 708 718
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 1.70
1.87 2.14 2.32 2.38 2.38
تولید صنعتی 1.70
1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
سرعت اینترنت 11086.42
12039 12305 12614 12795 13749
آدرس های IP 1302521.00
1284589 1285048 1281759 1280243 1271781
تولید فولاد 178.60
167 160 158 157 156
آسانی کسب و کار 43.00
52 56 56 55 62
شاخص فساد مالی 41.00
40 39 39 39 36
رتبه فساد مالی 77.00
72 68 69 70 67
شاخص رقابتی 4.14
3.94 3.94 4.05 4.08 4.09
رتبه رقابتی 78.00
90 90 82 79 79
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.20
2.84 2.78 2.76 2.76 2.76
تسهیلات اعتباری خریدار 975803.00
995539 1017912 1033522 1044440 1069213
قیمت گازوئیل 1.49
1.52 1.43 1.35 1.28 1.01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.30
-0.49 0.5 0.45 0.38 0.4
هزینه های مصرف کننده 804683.10
813455 855112 826000 831238 913364
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 82.40
81.12 80.82 81.19 81.55 81.01
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.80
37.8 37.8 37 37 37
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.90
18.03 18.03 18.07 18.08 18.13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90
19.85 19.85 19.22 19.01 19.14
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 23.08
19.1 5.18 1.07 14.95 10.23