صربستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.5 0.6 0.5 0.7 0.7
نرخ بیکاری 12.90 12.2 11.5 11.6 11.4 9.6
نرخ تورم 3.00 3 3.2 3 2.7 2.6
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3 2.5
موازنه تجاری -548.80 -510 -512 -512 -512 -513
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.90 71.6 71.6 71.6 71.6 70.6
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 775.29
751 735 719 704 590
پول 96.73
98.88 101 103 105 114
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60
0.5 0.6 0.5 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10
2.5 2.7 3 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 37.16
40.07 38.65 37.22 56.98 75.25
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 841580.40
781360 796155 828340 833330 821141
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 221636.70
181018 190427 210833 206815 202364
تولید ناخالص داخلی سرانه 5852.08
5970 5970 5970 5970 6150
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13720.09
13432 13531 13630 13729 12504
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 72963.30
54469 53469 70769 72482 70666
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 41054.10
27162 34431 39970 39355 38357
تولید ناخالص داخلی از ساخت 173201.60
165928 164957 165213 165385 158372
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 103933.20
102190 102879 102281 105426 103180
تولید ناخالص داخلی از خدمات 137354.50
123845 126170 131774 134003 129771
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 12.90
12.2 11.5 11.6 11.4 9.6
افراد شاغل 2881900.00
2722241 2827448 2732437 2635849 2566505
افراد بیکار 617.38
625 632 639 646 704
دستمزد 47575.00
47487 47307 47366 47312 47118
حداقل دستمزد 247.93
250 250 250 250 270
جمعیت 7.04
7.01 7.01 7.01 7.01 6.95
سن بازنشستگی زنان 61.60
62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 28.90
32.8 28.98 30.33 33.27 34.18
نرخ مشارکت نیروی کار 54.50
52.96 54.17 55.38 54.3 52.84
هزینه های کار 94.75
102 103 103 103 103
نرخ اشتغال 48.10
47.37 49.58 49.79 47.82 45.89
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.00
3 3.2 3 2.7 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 191.20
191 191 191 191 187
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.38 0.42 0.43 0.44 0.45
تورم مواد غذایی 3.40
4.97 5.8 6.3 6.52 6.33
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 170.30
170 170 170 169 164
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 3.50
3.5 3.5 3.5 3 2.5
عرضه پول M0 143950.00
143349 143135 142927 142721 141092
ذخایر ارزی 9960.90
9786 9725 9692 9666 9430
نرخ بهره سپرده 2.25
3.09 3.51 3.86 4.16 5.39
نرخ وام 5.25
6.52 7.41 8.29 9.08 12.45
وام به بخش خصوصی 1006608.00
1008319 1008253 1006916 1005066 988193
نرخ بهره بین بانکی 3.10
3.23 3.52 3.84 4.16 6.88
عرضه پول M1 619561.00
620035 619484 618663 617813 611058
عرضه پول M2 820782.00
820736 820036 818926 817742 808255
عرضه پول M3 2241554.00
2266115 2272205 2273188 2271975 2250551
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -548.80
-510 -512 -512 -512 -513
صادرات 1527.10
1528 1511 1495 1479 1367
واردات 2075.90
1389 1373 1366 1362 1341
حساب جاری -239.10
-175 -195 -207 -216 -244
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00
-3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.2
بدهی خارجی 25424.80
24872 24723 24596 24472 23761
گردش سرمایه -214.00
-119 -144 -158 -167 -181
ذخایر طلا 19.20
18.79 18.23 18.04 18.05 16.64
شاخص تروریسم 0.04
0.54 0.58 0.61 0.64 1.82
ورود توریست 152457.00
51000 63200 82800 88800 80500
فروش اسلحه 29.00
12.96 10.78 8.6 6.42 11.91
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 280.30
347 365 378 388 418
تولید نفت خام 19.00
18.62 18.45 18.29 18.14 17.28
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.90
71.6 71.6 71.6 71.6 70.6
بودجه دولت -0.20
0.8 0.8 0.8 0.8 1.1
بدهی های دولت 2799809.37
2738059 2715327 2701642 2692396 2636067
هزینه های دولت 174921.50
168108 176264 171352 185702 179211
مخارج نظامی 714.30
772 769 766 763 829
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 5.50
3.05 2.45 2.33 2.33 2.34
تولید صنعتی 7.00
3.58 2.69 2.25 2.02 1.79
سرعت اینترنت 11086.42
11283 11189 11168 11110 9842
آدرس های IP 1302521.00
1261709 1247890 1243013 1233220 1140289
تولید فولاد 137.90
114 107 102 99.15 93.04
آسانی کسب و کار 43.00
46 46 47 48 67
شاخص فساد مالی 42.00
41 41 41 41 39
رتبه فساد مالی 72.00
71 74 76 79 85
شاخص رقابتی 4.14
3.97 3.97 3.97 3.97 4.06
رتبه رقابتی 78.00
85 85 85 85 85
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.90
3.5 3.88 4.19 4.44 5.29
تسهیلات اعتباری خریدار 908334.00
918908 923488 925534 925951 910020
قیمت گازوئیل 1.42
1.41 1.41 1.41 1.4 1.39
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.30
0.03 0.47 0.4 0.38 0.39
هزینه های مصرف کننده 798312.10
792404 796027 796765 794707 789097
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالکیت مسکن 82.40
81.73 81.43 81.12 80.82 82.2
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
14 14 14 14 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 19
نرخ تامین اجتماعی 37.80
38 38 37 37 36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.90
17.93 17.98 18.02 18.06 18.64
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90
19.21 18.82 18.43 18.03 17.91
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 23.08
1.07 14.7 19.1 5.18 10.23