صربستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7
نرخ بیکاری 11.80 11.7 12.2 11.5 11.6 9.6
نرخ تورم 2.80 2.9 3 3.2 3 2.6
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5
موازنه تجاری -305.50 -374 -390 -403 -415 -471
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.90 72.1 71.6 71.6 71.6 70.6
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بازار سهام 735.73 715 708 700 693 614
پول 100.29 101 99.5 98.48 97.47 86.3
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.1 2.5 2.7 3 3.5
تولید ناخالص داخلی 37.16 49.12 35.32 34.85 34.37 75.25
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 801438.00 832902 779782 794875 810181 810544
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 195016.90 199060 178355 189724 193797 192218
تولید ناخالص داخلی سرانه 5852.08 5910 5970 5970 5970 6150
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13720.09 13729 13635 13541 13447 12504
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 52946.40 74026 52966 53242 72881 71162
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35801.20 39640 27192 34436 38344 37829
تولید ناخالص داخلی از ساخت 170526.00 165269 161176 162614 161089 154981
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 102374.10 106349 100828 102841 99937 101915
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127359.10 133072 121755 125640 125517 125963
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 11.80 11.7 12.2 11.5 11.6 9.6
افراد شاغل 2881000.00 2867527 2816644 2939109 2946449 2655260
افراد بیکار 628.87 632 640 647 654 701
دستمزد 48212.00 47791 47914 47919 47907 47660
حداقل دستمزد 249.69 240 232 229 231 235
جمعیت 7.04 7.04 7.01 7.01 7.01 6.95
سن بازنشستگی زنان 61.60 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 54.50 54.35 52.96 54.17 55.38 52.84
هزینه های کار 107.76 104 103 103 103 103
نرخ اشتغال 48.10 48.06 47.37 49.58 49.79 45.89
نرخ بیکاری جوانان 28.90 32.08 32.8 28.98 30.33 34.18
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.80 2.9 3 3.2 3 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 191.20 191 190 190 190 187
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.37 0.43 0.46 0.47 0.48
تورم مواد غذایی 3.40 2.22 3.56 4.9 5.84 6.22
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 169.20 168 167 166 166 162
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5
عرضه پول M0 146829.00 142592 142384 142171 141958 140073
ذخایر ارزی 10635.70 10864 10884 10847 10796 10356
نرخ بهره سپرده 2.25 2.63 3.09 3.51 3.86 5.39
نرخ وام 5.25 5.72 6.52 7.41 8.29 12.45
وام به بخش خصوصی 999258.00 995558 992262 989526 987099 968015
نرخ بهره بین بانکی 3.05 3.05 3.22 3.51 3.84 6.18
عرضه پول M1 602675.00 602876 602130 601287 600431 592787
عرضه پول M2 808342.00 803206 802585 801468 800267 789457
عرضه پول M3 2204542.00 2194642 2195290 2193899 2191655 2166650
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -305.50 -374 -390 -403 -415 -471
صادرات 1623.30 1536 1513 1498 1483 1354
واردات 1928.80 1853 1824 1802 1781 1633
حساب جاری -137.50 -154 -174 -188 -200 -238
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 -4.2 -3.8 -3.8 -3.8 -3.2
بدهی خارجی 26592.10 27131 27116 27082 27026 26198
گردش سرمایه -33.00 -134 -153 -164 -171 -184
ذخایر طلا 18.96 18.1 17.78 17.77 17.6 16.29
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 280.30 325 347 365 378 418
تولید نفت خام 19.00 18.6 18.43 18.26 18.11 17.15
شاخص تروریسم 0.09 0.87 1 1.13 1.26 2.02
ورود توریست 152457.00 65400 64900 75900 81000 77200
فروش اسلحه 29.00 6.42 9.53 12.64 15.75 11.91
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.90 72.1 71.6 71.6 71.6 70.6
بودجه دولت -0.20 0.5 0.8 0.8 0.8 1.1
بدهی های دولت 2877664.15 2763806 2735718 2717558 2704724 2643217
هزینه های دولت 175504.50 187827 164869 176870 163213 176237
مخارج نظامی 714.30 763 767 770 774 829
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 7.30 3.79 2.62 2.33 2.31 2.33
تولید صنعتی 10.10 4.41 3.06 2.4 2.07 1.75
آدرس های IP 1302521.00 1277399 1261709 1247890 1243013 1140289
آسانی کسب و کار 43.00 51 54 56 58 82
شاخص فساد مالی 42.00 41 41 41 40 39
رتبه فساد مالی 72.00 79 78 77 76 85
شاخص رقابتی 4.14 3.97 3.97 3.97 3.97 4.06
رتبه رقابتی 78.00 85 85 85 85 85
تولید فولاد 98.80 123 113 107 102 93.4
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.60 3.25 3.6 3.94 4.21 5.18
تسهیلات اعتباری خریدار 893821.00 910861 916591 919436 920366 902121
قیمت گازوئیل 1.39 1.4 1.4 1.4 1.4 1.37
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.10 0.25 0.33 0.25 0.27 0.27
هزینه های مصرف کننده 767755.70 770453 768689 769319 768431 761221
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالکیت مسکن 81.10 81.36 81.36 81.36 81.36 81.36
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 14 14 14 14 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 19
نرخ تامین اجتماعی 37.80 36.8 36.61 36.42 36.22 36.03
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.90 18.06 18.14 18.22 18.3 18.64
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 18.03 17.78 17.53 17.28 17.91