رومانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6
نرخ بیکاری 4.50 4.7 4.8 4.8 5 5.4
نرخ تورم 5.20 4.2 3.6 3.2 3 2.5
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.75 2.75 2.5
موازنه تجاری -1056.70 -1720 -1030 -1670 -890 -1400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 36.2 36.2 36.2 35.4 35
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 3.97
3.87 3.94 4.02 4.09 4.41
بازار سهام 8263.10
8488 8253 8024 7801 6972
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.85
4.68 4.86 5.05 5.24 6.08
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00
0.8 0.7 0.7 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00
4.5 5.1 4.5 4.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 186.69
186 188 194 202 211
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40121.20
39352 40735 41927 39451 44869
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11062.30
8904 9814 11560 8538 12371
تولید ناخالص داخلی سرانه 10080.97
10620 10620 10620 10870 11170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21647.81
21709 22024 22339 23361 23515
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2405.30
2887 3596 2514 2934 2690
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2136.10
2342 2472 2232 2532 2389
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9183.10
8700 8727 9596 8694 10270
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1450.80
1436 1379 1516 1474 1622
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10947.90
10145 10450 11441 9938 12244
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 4.50
4.7 4.8 4.8 5 5.4
افراد شاغل 4902.00
4890 4893 4894 4894 4894
افراد بیکار 332.70
352 359 366 371 366
نرخ بیکاری بلند مدت 1.90
2.14 2.18 2.22 2.26 2.59
نرخ بیکاری جوانان 19.70
17.71 17.71 17.71 17.71 17.71
هزینه های کار 97.60
103 105 104 104 104
پست های خالی شغلی 1.20
1.16 1.19 1.16 1.19 1.16
دستمزد 4488.00
3800 3800 4100 4200 4800
دستمزد در تولید 3933.00
3350 3400 3420 3500 3650
حداقل دستمزد 407.86
408 408 408 450 500
جمعیت 19.64
19.58 19.58 19.58 19.48 19.26
سن بازنشستگی زنان 60.92
60.92 60.92 60.92 61.17 61.42
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
بهره وری 165.90
147 146 147 147 147
قسمت مدت زمان اشتغال 504.60
599 563 526 549 551
نرخ مشارکت نیروی کار 54.20
56.35 56.35 56.35 56.35 56.35
هزینه زندگی خانواده 2210.00
2300 2300 2300 2400 2400
هزینه زندگی انفرادی 1370.00
1370 1370 1370 1370 1370
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2760.00
2800 2800 2800 2850 2900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1350.00
1400 1400 1400 1400 1480
استخدام تمام وقت 7762.00
7940 7940 7940 7940 7940
تغییر اشتغال 0.10
0.01 -0.21 -0.04 -0.17 -0.11
نرخ اشتغال 63.40
64.66 64.81 64.77 64.78 64.78
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 5.20
4.2 3.6 3.2 3 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.54
105 105 107 108 113
قیمت مصرف کننده اصلی 101.92
102 103 105 105 116
اندازه اصل تورم 2.20
2.28 2.57 2.86 3.14 5.94
قیمت تولید 118.33
117 119 119 123 124
تغییر قیمت تولید کننده 3.80
2.8 3.67 2.5 3.65 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.54
0.26 0.25 0.25 0.25 0.25
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.69
104 104 105 107 112
تورم مواد غذایی 4.00
2.9 2.4 2.2 2.5 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.13
104 104 103 108 110
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.50
2.5 2.5 2.75 2.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.63
2.6 2.6 2.85 2.85 2.6
عرضه پول M0 63693.10
64807 66388 67950 69495 85387
عرضه پول M1 211327.10
215513 218706 222805 226334 252812
عرضه پول M2 354604.10
361101 368726 376813 384735 467526
عرضه پول M3 354735.90
361260 368862 376962 384890 467905
ذخایر ارزی 37165.20
40030 38568 37569 38054 38633
ترازنامه بانک 468615.40
473374 480375 487057 493484 550235
نرخ وام 3.50
3.5 3.5 3.75 3.75 3.5
نسبت ذخیره نقدی 8.00
8.15 8.13 8.14 8.14 8.14
ترازنامه بانک مرکزی 191021.82
193371 192128 191929 191775 191748
نرخ بهره سپرده 1.50
1.5 1.5 1.75 1.75 1.5
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -1056.70
-1720 -1030 -1670 -890 -1400
صادرات 6105.90
5250 5720 4710 6220 5380
واردات 7162.60
6970 6750 6380 7110 6780
حساب جاری -641.00
-511 -573 -98.74 -486 -287
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40
-0.9 -0.9 -0.9 -0.8 -0.6
بدهی خارجی 95526.60
95891 96298 96680 97032 99439
حواله 861.00
917 930 925 927 926
ذخایر طلا 103.70
104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 0.00
0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
فروش اسلحه 2.00
33.53 23.74 13.95 15.05 20.92
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 669.90
263 460 571 245 537
تولید نفت خام 71.00
74.38 74.43 74.45 74.46 74.46
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00
36.2 36.2 36.2 35.4 35
بودجه دولت -2.90
-2 -2 -2 -3.95 -1.2
ارزش بودجه دولت -10883.00
15911 6875 2312 5447 4681
هزینه های دولت 1689.50
1724 1736 1766 1711 1889
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.40
36.32 36.15 35.97 36.11 37.58
درآمدهای دولت 29476.70
65491 61405 50922 56078 55721
بدهی های دولت 287239.20
295557 297582 301768 304941 332866
هزینه های مالی 40359.70
49580 54531 50901 50632 51040
مخارج نظامی 3975.50
2764 2783 2802 2792 2471
درخواست پناهندگی 95.00
404 475 597 328 369
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 4.10
5.4 4.2 4 4.5 2.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50
2 0.2 3.6 0.5 1
تولید صنعتی 3.40
6.2 5.1 4.9 5.6 3.6
استفاده از ظرفیت 75.60
76.84 76.52 76.41 76.38 76.36
تغییرات موجودی انبار 2519.70
3435 3571 3527 3541 3538
ثبت خودرو 151221.00
162088 162088 162088 162088 162088
سرعت اینترنت 16990.81
16742 16631 16470 16317 14667
آدرس های IP 3664561.00
3930532 3990073 4050340 4101472 4701659
استخراج معدن 7.90
3.63 2.29 1.36 0.71 -0.73
اطمینان کسب و کار 0.00
-0.23 -0.59 -0.8 -0.96 -1.41
شاخص رقابتی 4.28
4.29 4.29 4.29 4.29 4.29
رتبه رقابتی 68.00
65 65 65 65 65
آسانی کسب و کار 45.00
37.63 37.26 36.89 37.22 38.04
تولید الکتریسیته 6099.00
5398 5271 5503 5528 5452
شاخص فساد مالی 48.00
48 48 48 48 48
رتبه فساد مالی 59.00
59 59 59 59 59
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60
1.32 1.14 0.8 0.94 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.20
11.85 11.77 3.9 11.85 2.9
هزینه های مصرف کننده 38642.20
37722 39377 40381 37294 43215
تسهیلات اعتباری خریدار 42042.77
42497 43606 44437 45135 48066
قیمت گازوئیل 1.41
1.25 1.18 1.11 1.04 0.73
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.20
-18.17 -14.87 -16.58 -19.56 -18.7
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز -10.80
-1.04 -2.24 -1.71 -1.86 -1.85
شاخص مسکن 113.75
114 114 115 115 114
نرخ مالکیت مسکن 96.90
96.36 96.29 96.23 96.05 96.37
جواز ساختمان 3383.00
3860 3580 3049 3275 3371
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 16.00
16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 16.00
16 16 16 16 16
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 39.95
39.95 39.95 39.95 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.45
22.79 22.79 22.79 24.37 26.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.50
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 21.61
13.86 18.19 3.93 -0.84 8.97