شاخص یاب

رومانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 0.7 0.9 0.6 1.3 0.6
نرخ بیکاری 4.10 4 4.2 4.5 4.8 5.4
نرخ تورم 4.30 3.5 3.2 3.5 3.3 2.5
نرخ بهره 2.50 2.5 2.75 2.75 3 3
موازنه تجاری -970.90 -1670 -890 -1630 -1046 -1400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 36.2 35.4 35.4 35.4 35
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 4.10
4.07 4.1 4.12 4.15 4.25
بازار سهام 8499.23
8364 8287 8211 8135 7840
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.85
4.88 4.94 5 5.06 5.3
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90
0.7 0.9 0.6 1.3 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30
4.5 4.2 3.8 3.4 3.2
تولید ناخالص داخلی 211.80
225 245 245 245 265
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40662.40
41729 41725 42208 42045 44658
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10417.20
11313 11182 10813 10771 12107
تولید ناخالص داخلی سرانه 10932.33
11000 12000 12000 12000 13000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23313.20
24467 23361 23361 25063 26356
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3095.60
2467 3018 3213 3201 2641
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2048.50
2218 2226 2126 2118 2373
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9052.80
9567 9320 9397 9361 10239
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1353.20
1518 1542 1405 1399 1624
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11503.90
11323 11803 11941 11895 12117
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4.10
4 4.2 4.5 4.8 5.4
افراد شاغل 4939.80
4944 4944 4943 4943 4943
افراد بیکار 296.80
290 292 292 292 292
نرخ بیکاری بلند مدت 1.80
1.72 1.7 1.68 1.66 1.6
نرخ بیکاری جوانان 16.60
16.63 16.63 16.63 16.63 16.63
هزینه های کار 139.30
125 125 124 124 124
پست های خالی شغلی 1.25
1.25 1.27 1.25 1.27 1.25
دستمزد 4482.00
4100 4200 4465 4465 4800
دستمزد در تولید 3892.00
3420 3500 4259 4367 3650
حداقل دستمزد 407.45
407 450 450 450 500
جمعیت 19.52
19.52 19.45 19.39 19.45 19.36
سن بازنشستگی زنان 60.92
60.92 61.17 60.92 60.92 61.42
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430.00
1400 1400 1305 1328 1480
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880.00
2800 2850 2507 2578 2900
نرخ مشارکت نیروی کار 55.70
53.67 53.53 55.35 55.15 53.6
هزینه زندگی خانواده 2160.00
2300 2400 2163 2156 2400
هزینه زندگی انفرادی 1300.00
1319 1308 1302 1297 1293
قسمت مدت زمان اشتغال 595.10
527 554 572 554 551
بهره وری 128.10
133 133 133 133 133
تغییر اشتغال -0.30
-0.18 -0.21 -0.27 -0.25 -0.25
نرخ اشتغال 65.50
63.29 63.19 65.37 65.11 63.32
استخدام تمام وقت 7911.60
7770 7680 7889 7943 7795
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.30
3.5 3.2 3.5 3.3 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.52
104 104 104 104 110
قیمت مصرف کننده اصلی 103.18
104 105 105 106 114
اندازه اصل تورم 2.40
2.59 2.82 3.06 3.29 5.19
قیمت تولید 107.70
108 110 112 112 116
تغییر قیمت تولید کننده 5.60
4.7 4.8 4.3 4.1 3.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.85
104 104 104 104 110
تورم مواد غذایی 3.73
2.5 2.7 2.4 2.3 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.26
106 107 108 108 112
نرخ تورم (ماهانه) 0.52
0.3 0.26 0.28 0.28 0.28
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.50
2.5 2.75 2.75 3 3
نرخ بهره بین بانکی 3.07
3.04 3.29 3.29 3.54 3.54
عرضه پول M0 67209.40
68883 70602 72306 73994 88529
عرضه پول M1 222538.10
228355 233321 238220 242769 273886
عرضه پول M2 366094.80
374300 381702 389164 396537 460006
عرضه پول M3 366261.60
374496 381913 389398 396795 460584
ذخایر ارزی 35949.20
36159 36200 36168 36166 36166
ترازنامه بانک 479431.97
486298 492812 499149 505281 551608
نرخ وام 3.50
3.5 3.75 3.75 4 4
نسبت ذخیره نقدی 8.00
8 8 8 8 8
ترازنامه بانک مرکزی 186890.54
189139 188371 189010 188540 188742
نرخ بهره سپرده 1.50
1.5 1.75 1.75 2 2
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -970.90
-1670 -890 -1630 -1046 -1400
صادرات 5839.40
4710 6220 5490 5844 5380
واردات 6810.30
6380 7110 7120 6890 6780
حساب جاری -619.00
-620 -570 -780 -847 -370
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40
-3.7 -3.5 -3.5 -3.5 -3
بدهی خارجی 97994.00
98805 99470 100077 100635 104003
حواله 808.00
741 631 737 670 690
ذخایر طلا 103.70
104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
فروش اسلحه 2.00
13.95 15.05 16.16 17.26 20.92
تولید نفت خام 70.00
69.97 69.97 69.97 69.97 69.97
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 610.27
391 405 404 405 405
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00
36.2 35.4 35.4 35.4 35
بودجه دولت -2.90
-2 -1.6 -1.6 -1.6 -1.2
ارزش بودجه دولت -24742.80
-12568 -14277 -14068 -13306 -13751
هزینه های دولت 1723.90
1664 1839 1789 1783 1781
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.40
33.4 33.4 33.4 33.4 33.4
درآمدهای دولت 93620.90
53880 53827 62967 59446 59381
بدهی های دولت 291417.20
296070 297463 300145 301813 316623
هزینه های مالی 118363.70
65037 68104 77035 72752 73132
مخارج نظامی 3975.50
4493 4533 4572 4611 5426
درخواست پناهندگی 160.00
146 145 145 145 145
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 4.00
4 4.5 4.2 4.63 2.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.60
3.6 0.5 1.5 0.44 1
تولید صنعتی 4.30
4.9 5.6 5.2 4.49 3.6
استفاده از ظرفیت 75.10
76.73 75.55 76.16 76.67 78.3
تغییرات موجودی انبار 7307.30
3289 2156 2619 2430 2484
ثبت خودرو 162626.00
166001 160768 158229 160733 161077
سرعت اینترنت 16990.81
19782 20152 20505 20846 23439
آدرس های IP 3664561.00
4050340 4101472 4152572 4209470 4701659
استخراج معدن -4.20
-2.59 -2.75 -2.77 -2.77 -2.77
میزان سفارشات جدید 138.00
136 137 137 137 137
اطمینان کسب و کار 0.90
1 0.8 0.5 0.3 0.4
شاخص رقابتی 63.46
63.96 63.96 63.96 63.96 66.46
رتبه رقابتی 52.00
52 52 52 52 52
سفارشات کارخانه 9.30
10.24 10.18 10.1 10.07 10.04
آسانی کسب و کار 52.00
44.06 46.29 47.4 48.51 44.89
تولید الکتریسیته 4650.00
5082 5389 5305 5227 5275
شاخص فساد مالی 48.00
48 48 48 48 48
رتبه فساد مالی 59.00
59 59 59 59 59
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10
0.8 0.27 0.27 0.28 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.80
3 3.2 2.9 0.82 2.9
هزینه های مصرف کننده 38468.90
39810 39344 39931 39777 42604
تسهیلات اعتباری خریدار 44877.45
46111 47143 48011 48739 51750
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.20
-22 -23.2 -23.5 -23.8 -18
قیمت گازوئیل 1.40
1.38 1.35 1.33 1.3 1.21
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز -1.00
-5.96 -4.59 -4.9 -4.8 -4.81
شاخص مسکن 119.66
120 122 124 123 130
جواز ساختمان 4006.00
3339 3543 3864 3696 3637
نرخ مالکیت مسکن 96.80
95.93 96.11 96.29 96.47 96.35
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 16.00
16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 37.25
37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25
2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35.00
35 35 35 35 35
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 21.61
3.93 -0.84 13.84 10.8 8.97