شاخص یاب

رومانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
نرخ بیکاری 4.60 4.8 4.8 5 5.1 5.4
نرخ تورم 5.40 4.9 3.8 3.2 3.5 2.5
نرخ بهره 2.50 2.5 2.75 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری -1270.30 -1030 -1670 -890 -1630 -1400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 36.2 36.2 35.4 35.4 35
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 3.96
4.08 4.16 4.23 4.31 4.65
بازار سهام 7898.09
7769 7541 7320 7104 6305
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.06
5.46 5.65 5.84 6.05 6.92
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10
0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00
5.1 4.5 4.2 3.8 3.2
تولید ناخالص داخلی 211.80
186 186 192 192 200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40042.90
40843 41729 41725 40445 44658
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10731.20
10887 11313 11182 10773 12107
تولید ناخالص داخلی سرانه 10932.33
11000 11000 12000 12000 13000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23313.20
23968 24467 23361 23361 26356
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2896.30
3250 2467 3018 3009 2641
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2136.50
2156 2218 2226 2107 2373
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8944.30
9126 9567 9320 9126 10239
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1480.10
1456 1518 1542 1523 1624
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11326.80
11071 11323 11803 11099 12117
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.60
4.8 4.8 5 5.1 5.4
افراد شاغل 4920.70
4932 4933 4933 4933 4933
افراد بیکار 304.00
304 305 304 304 304
نرخ بیکاری بلند مدت 1.90
1.78 1.74 1.73 1.71 1.64
نرخ بیکاری جوانان 16.80
17.32 17.36 17.35 17.35 17.35
هزینه های کار 142.60
118 118 118 118 118
پست های خالی شغلی 1.20
1.19 1.16 1.19 1.16 1.16
دستمزد 4494.00
3800 4100 4200 5607 4800
دستمزد در تولید 3913.00
3400 3420 3500 4749 3650
حداقل دستمزد 407.86
408 408 450 445 500
جمعیت 19.52
19.52 19.52 19.45 19.39 19.36
سن بازنشستگی زنان 60.92
60.92 60.92 61.17 61 61.42
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
بهره وری 121.30
135 135 135 135 135
قسمت مدت زمان اشتغال 554.70
570 534 562 586 561
نرخ مشارکت نیروی کار 53.80
56.45 54.39 54.11 56.84 54.5
هزینه زندگی خانواده 2210.00
2300 2300 2400 2162 2400
هزینه زندگی انفرادی 1370.00
1298 1293 1298 1303 1309
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2760.00
2800 2800 2850 2253 2900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1350.00
1400 1400 1400 1244 1480
استخدام تمام وقت 7635.10
7960 7774 7684 7900 7801
تغییر اشتغال 1.90
-0.26 0.01 -0.16 -0.27 -0.18
نرخ اشتغال 63.10
66.01 63.78 63.57 66.47 63.87
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.40
4.9 3.8 3.2 3.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.02
105 104 104 104 110
قیمت مصرف کننده اصلی 102.24
103 105 105 106 118
اندازه اصل تورم 2.20
2.55 2.9 3.23 3.56 6.41
قیمت تولید 119.13
120 122 124 124 131
تغییر قیمت تولید کننده 5.20
4.6 4.7 4.8 4.3 3.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.02
0.27 0.29 0.28 0.28 0.28
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.33
105 106 107 108 112
تورم مواد غذایی 3.93
2.4 2.2 2.5 3.83 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.39
105 104 104 104 110
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.50
2.5 2.75 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره بین بانکی 3.22
3.22 3.47 3.22 3.22 3.22
عرضه پول M0 63509.10
65558 66958 68337 69696 82259
عرضه پول M1 211307.40
216373 219631 222440 225095 242767
عرضه پول M2 356165.50
367255 375037 382689 390287 462666
عرضه پول M3 356303.40
367418 375219 382883 390497 463134
ذخایر ارزی 35348.80
34971 35088 35115 35117 35117
ترازنامه بانک 466718.51
474464 480025 485360 490486 532224
نرخ وام 3.50
3.5 3.75 3.5 3.5 3.5
نسبت ذخیره نقدی 8.00
8 8 8 8 8
ترازنامه بانک مرکزی 185722.64
185467 185493 185108 185244 185185
نرخ بهره سپرده 1.50
1.5 1.75 1.5 1.5 1.5
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -1270.30
-1030 -1670 -890 -1630 -1400
صادرات 5871.70
5720 4710 6220 5490 5380
واردات 7142.00
6750 6380 7110 7120 6780
حساب جاری -1052.00
-572 -620 -570 -780 -370
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40
-0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.6
بدهی خارجی 96040.10
96751 97202 97622 98008 100503
حواله 583.00
668 727 621 797 710
ذخایر طلا 103.70
104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 0.00
0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
فروش اسلحه 2.00
23.74 13.95 15.05 16.16 20.92
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 206.55
355 346 349 349 349
تولید نفت خام 70.00
69.82 69.81 69.8 69.8 69.8
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00
36.2 36.2 35.4 35.4 35
بودجه دولت -2.90
-2 -2 -3.92 -4.18 -1.2
ارزش بودجه دولت -14405.30
-9865 -11572 -11705 -11034 -11353
هزینه های دولت 1764.90
1803 1664 1839 1638 1781
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.40
33.26 33.04 32.93 32.82 33.75
درآمدهای دولت 50521.50
60293 52816 55809 56479 55773
بدهی های دولت 287030.30
293074 296626 298095 300983 318265
هزینه های مالی 64926.70
70158 64531 67514 67513 67127
مخارج نظامی 3975.50
4058 4493 4533 4572 5426
درخواست پناهندگی 60.00
63.5 65.86 68.39 65.94 66.79
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 3.60
4.2 4 4.5 4.2 2.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40
0.2 3.6 0.5 1.5 1
تولید صنعتی 3.60
5.1 4.9 5.6 5.2 3.6
استفاده از ظرفیت 75.60
75.23 75.41 75.66 75.58 75.57
تغییرات موجودی انبار -18.00
1458 1715 1628 1658 1650
ثبت خودرو 151221.00
154961 159573 155494 154663 155704
سرعت اینترنت 16990.81
19400 19782 20152 20505 23439
آدرس های IP 3664561.00
3990073 4050340 4101472 4152572 4701659
استخراج معدن -3.50
-2.3 -2.14 -2.08 -2.09 -2.09
اطمینان کسب و کار 1.00
0.95 0.99 1 1 1
شاخص رقابتی 4.28
4.29 4.29 4.28 4.27 4.27
رتبه رقابتی 68.00
66 66 68 69 69
آسانی کسب و کار 45.00
37.26 36.89 37.22 37.56 38.04
تولید الکتریسیته 4736.00
5208 5614 5352 5183 5317
شاخص فساد مالی 48.00
48 49 49 49 50
رتبه فساد مالی 59.00
57 58 58 58 59
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.10
0.47 0.8 0.6 0.6 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.60
3.7 3 3.2 2.9 2.9
هزینه های مصرف کننده 37758.60
38967 39810 39344 37949 42604
تسهیلات اعتباری خریدار 42774.89
44287 45302 46158 46872 49884
قیمت گازوئیل 1.40
1.33 1.25 1.18 1.12 0.62
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.10
-26.31 -26.31 -26.31 -26.31 -26.31
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 2.50
0 0.44 0.32 0.31 0.31
شاخص مسکن 116.10
118 119 121 122 128
نرخ مالکیت مسکن 96.90
96.4 96.47 96.54 96.6 96.67
جواز ساختمان 4435.00
3576 3034 3596 3823 3548
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 16.00
16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 37.25
37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25
2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35.00
16.5 16.5 30.37 35 35
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 21.61
18.19 3.93 -0.84 13.84 8.97