رومانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.8 0.9 0.9 0.8 0.6
نرخ بیکاری 5.30 5.2 5.2 5.1 5 5.4
نرخ تورم 1.40 0.6 0.7 1 1.2 2.5
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2.5
موازنه تجاری -1371.30 -1099 -1157 -1128 -1143 -1139
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.60 36.9 36.9 36.2 36.2 35
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 3.90 4.07 4.11 4.15 4.19 4.63
بازار سهام 8328.66 7850 7770 7690 7610 6740
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.94 4.01 4.05 4.09 4.13 4.57
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.8 0.9 0.9 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 5 4.8 4.4 4.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 186.69 188 189 188 185 211
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 37860.90 38596 38875 39143 39399 41345
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8193.90 8227 8203 8240 8327 8255
تولید ناخالص داخلی سرانه 10080.97 10256 10403 10458 10513 10879
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21647.81 22024 22339 22457 22576 23361
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2816.10 2797 2701 2678 2687 2694
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2430.10 2443 2447 2430 2446 2440
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8343.70 8357 8354 8391 8420 8552
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1414.70 1394 1395 1397 1397 1397
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9537.70 9411 9363 9450 9394 9421
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 5.30 5.2 5.2 5.1 5 5.4
افراد شاغل 4846.10 4829 4820 4823 4825 4825
افراد بیکار 367.20 363 364 364 364 364
نرخ بیکاری بلند مدت 2.60 2.73 2.67 2.67 2.66 2.63
نرخ بیکاری جوانان 19.90 19.77 19.76 19.76 19.76 19.76
هزینه های کار 126.30 109 108 108 108 108
پست های خالی شغلی 1.31 1.3 1.28 1.3 1.28 1.28
دستمزد 3288.00 3397 3479 3558 3635 4377
دستمزد در تولید 2994.00 2952 2956 2955 2955 2955
حداقل دستمزد 275.39 286 250 295 296 300
جمعیت 19.64 19.64 19.64 19.58 19.58 19.26
سن بازنشستگی زنان 60.67 60.63 60.63 60.92 61.01 61.74
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 64.9 64.87 64.42
تغییر اشتغال -1.20 -0.25 -0.22 -0.42 -0.3 -0.32
نرخ اشتغال 61.20 63.67 62.04 61.49 63.02 62.18
استخدام تمام وقت 7540.50 7747 7649 7587 7687 7672
نرخ مشارکت نیروی کار 53.20 54.36 52.93 51.9 53.31 52.88
بهره وری 113.50 127 127 127 127 127
قسمت مدت زمان اشتغال 515.30 567 532 522 544 537
هزینه زندگی خانواده 2404.80 2325 2394 2329 2389 2374
هزینه زندگی انفرادی 1997.20 1853 1853 1852 1852 1852
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2520.00 2448 2448 2448 2448 2448
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.40 0.6 0.7 1 1.2 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.18 100 100 100 100 100
قیمت مصرف کننده اصلی 100.12 100 100 100 100 101
اندازه اصل تورم 0.20 0.22 0.26 0.3 0.34 0.68
قیمت تولید 113.69 119 121 123 123 140
تغییر قیمت تولید کننده 2.50 5.1 3.9 2.8 2.8 2
تورم مواد غذایی 2.39 1.79 1.58 1.63 1.64 1.64
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.01 100 100 100 100 100
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 0.11 0.08 0.08 0.08 0.08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.61 99.63 99.69 99.76 99.82 100
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 0.69 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65
عرضه پول M0 58181.60 59868 61671 63441 65195 81826
عرضه پول M1 190360.30 196880 203394 209470 215186 256616
عرضه پول M2 321638.50 328875 335388 342009 348544 410760
عرضه پول M3 321759.60 329002 335501 342123 348656 410943
ذخایر ارزی 38238.00 37939 37900 37909 37908 37908
ترازنامه بانک 433058.54 436891 440375 443696 446885 472569
نسبت ذخیره نقدی 8.00 7.92 7.92 7.91 7.91 7.91
ترازنامه بانک مرکزی 192013.91 192520 192784 192858 192887 192897
نرخ بهره سپرده 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ وام 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -1371.30 -1099 -1157 -1128 -1143 -1139
صادرات 5065.20 5407 5054 5367 5075 5076
واردات 6436.50 6303 6342 6337 6337 6337
حساب جاری -753.00 -581 -59.47 -565 -569 -287
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -1.2 -1.2 -0.9 -0.9 -0.6
بدهی خارجی 94252.50 94953 95438 95881 96288 98891
حواله 561.00 792 704 558 591 629
ذخایر طلا 103.70 104 104 104 104 104
تولید نفت خام 75.00 75 75 75 75 75
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 148.40 311 313 313 313 313
شاخص تروریسم 0.00 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
فروش اسلحه 2.00 -0.21 -21.3 -12.54 -3.78 15.89
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.60 36.9 36.9 36.2 36.2 35
بودجه دولت -3.00 -3.8 -2.3 -4.72 -4.94 -0.2
ارزش بودجه دولت -14657.90 -10663 -9949 -10182 -10170 -10158
هزینه های دولت 1641.60 1642 1655 1647 1653 1651
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.70 36.15 35.97 36.11 36.26 37.68
درآمدهای دولت 49575.30 57757 50605 51317 52789 52135
بدهی های دولت 274059.30 279730 286819 290174 293450 324617
هزینه های مالی 64233.20 66292 58429 60869 61583 60997
درخواست پناهندگی 410.00 291 277 282 280 280
مخارج نظامی 2816.00 2755 2800 2799 2798 2606
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 11.10 12.1 12.27 12.3 12.3 12.31
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.40 0.37 0.42 0.42 0.42 0.42
تولید صنعتی 11.40 10.99 11.8 11.99 11.98 11.95
استفاده از ظرفیت 75.00 75.8 75.59 76.24 76.8 78.5
تغییرات موجودی انبار 600.00 631 4954 662 4923 4777
ثبت خودرو 152222.00 144131 131930 144042 141603 141034
اطمینان کسب و کار 1.20 1.18 1.3 1.32 1.32 1.32
شاخص رقابتی 4.30 4.29 4.29 4.22 4.19 4.32
رتبه رقابتی 62.00 55 55 62 65 65
آسانی کسب و کار 36.00 35.81 35.6 35.68 35.76 35.88
تولید الکتریسیته 4772.00 5488 5644 5389 5339 5423
شاخص فساد مالی 48.00 48 48 48 49 50
رتبه فساد مالی 57.00 54 52 51 51 48
استخراج معدن 12.30 12.68 12.85 12.98 13.01 13.02
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 0.54 0.6 0.67 0.65 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.50 6.96 4.1 6.81 6.79 2.9
هزینه های مصرف کننده 35790.60 36918 37216 37626 38043 40489
تسهیلات اعتباری خریدار 37748.27 38726 39604 40307 40869 42906
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.00 -17.22 -17.36 -17.38 -17.38 -17.38
قیمت گازوئیل 1.19 1.23 1.27 1.26 1.25 1.26
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز -16.70 -11.4 -11.28 -11.31 -11.24 -11.25
شاخص مسکن 108.96 110 111 112 112 116
جواز ساختمان 3822.00 2824 2808 3398 3352 3208
نرخ مالکیت مسکن 96.00 96.29 96.23 96.05 95.87 95.86
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19.95 19 18.71 18.29 19
نرخ تامین اجتماعی 39.95 40.22 40.95 40.92 40.88 40.83
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.45 23.66 24.32 24.29 24.26 24.21
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5