شاخص یاب

رومانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
نرخ بیکاری 4.20 4.1 4 4.2 4.5 5.4
نرخ تورم 5.10 4.9 3.8 3.2 3.5 2.5
نرخ بهره 2.50 2.75 2.75 2.75 2.75 3
موازنه تجاری -1272.70 -1030 -1670 -890 -1630 -1400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 36.2 36.2 35.4 35.4 35
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 3.96
4 4.03 4.06 4.08 4.18
بازار سهام 8378.04
8261 8181 8101 8023 7717
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.81
4.91 4.97 5.03 5.09 5.34
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40
0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10
5.1 4.5 4.2 3.8 3.2
تولید ناخالص داخلی 211.80
225 225 245 245 265
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40662.40
40843 41729 41725 42208 44658
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10417.20
10887 11313 11182 10813 12107
تولید ناخالص داخلی سرانه 10932.33
11000 11000 12000 12000 13000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23313.20
23968 24467 23361 23361 26356
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3095.60
3250 2467 3018 3213 2641
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2048.50
2156 2218 2226 2126 2373
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9052.80
9126 9567 9320 9397 10239
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1353.20
1456 1518 1542 1405 1624
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11503.90
11071 11323 11803 11941 12117
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.20
4.1 4 4.2 4.5 5.4
افراد شاغل 4940.20
4948 4951 4952 4952 4952
افراد بیکار 305.40
304 305 304 304 304
نرخ بیکاری بلند مدت 1.90
1.78 1.74 1.73 1.71 1.64
نرخ بیکاری جوانان 16.80
17.32 17.36 17.35 17.35 17.35
هزینه های کار 139.30
128 125 125 124 124
پست های خالی شغلی 1.25
1.27 1.25 1.27 1.25 1.25
دستمزد 4510.00
3800 4100 4200 4553 4800
دستمزد در تولید 3982.00
3400 3420 3500 4586 3650
حداقل دستمزد 407.45
407 407 450 450 500
جمعیت 19.52
19.52 19.52 19.45 19.39 19.36
سن بازنشستگی زنان 60.92
60.92 60.92 61.17 61 61.42
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1350.00
1400 1400 1400 1244 1480
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2760.00
2800 2800 2850 2253 2900
نرخ مشارکت نیروی کار 53.80
56.45 54.39 54.11 56.84 54.5
هزینه زندگی خانواده 2210.00
2300 2300 2400 2162 2400
هزینه زندگی انفرادی 1370.00
1298 1293 1298 1303 1309
قسمت مدت زمان اشتغال 554.70
570 534 562 586 561
بهره وری 128.10
133 133 133 133 133
تغییر اشتغال -0.30
-0.26 0.01 -0.16 -0.27 -0.18
نرخ اشتغال 63.10
66.01 63.78 63.57 66.47 63.87
استخدام تمام وقت 7635.10
7960 7774 7684 7900 7801
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.10
4.9 3.8 3.2 3.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.28
105 104 104 104 110
قیمت مصرف کننده اصلی 102.51
103 105 105 106 116
اندازه اصل تورم 2.30
2.48 2.76 3.02 3.29 5.67
قیمت تولید 100.70
108 108 110 112 116
تغییر قیمت تولید کننده 6.00
5.4 4.7 4.8 4.3 3.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.08
105 104 104 104 110
تورم مواد غذایی 4.15
2.9 2.5 2.7 2.4 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.02
105 106 107 108 112
نرخ تورم (ماهانه) 0.28
0.12 0.22 0.2 0.2 0.2
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.50
2.75 2.75 2.75 2.75 3
نرخ بهره بین بانکی 2.97
3.22 3.22 3.22 3.22 3.47
عرضه پول M0 65550.80
66594 68213 69809 71389 86300
عرضه پول M1 219000.90
221377 227017 231482 235982 268098
عرضه پول M2 359935.20
365351 373271 380587 387859 457023
عرضه پول M3 360069.70
365498 373454 380785 388077 457573
ذخایر ارزی 34507.80
34290 34329 34363 34364 34364
ترازنامه بانک 465771.74
468407 471997 475858 479621 510070
نرخ وام 3.50
3.75 3.75 3.75 3.75 4
نسبت ذخیره نقدی 8.00
8 8 8 8 8
ترازنامه بانک مرکزی 178392.11
176502 175742 175475 175468 175443
نرخ بهره سپرده 1.50
1.75 1.75 1.75 1.75 2
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -1272.70
-1030 -1670 -890 -1630 -1400
صادرات 5900.50
5720 4710 6220 5490 5380
واردات 7173.20
6750 6380 7110 7120 6780
حساب جاری -1061.00
-572 -620 -570 -780 -370
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40
-0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.6
بدهی خارجی 97582.00
95625 95887 96135 96364 97843
حواله 808.00
668 727 621 797 710
ذخایر طلا 103.70
104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 0.00
0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
فروش اسلحه 2.00
23.74 13.95 15.05 16.16 20.92
تولید نفت خام 70.00
69.8 69.78 69.78 69.78 69.78
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 362.20
355 346 349 349 349
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00
36.2 36.2 35.4 35.4 35
بودجه دولت -2.90
-2 -2 -3.92 -4.18 -1.2
ارزش بودجه دولت -19732.30
-5374 -11967 -11164 -9649 -10602
هزینه های دولت 1723.90
1803 1664 1839 1789 1781
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.40
33.26 33.04 32.93 32.82 33.75
درآمدهای دولت 74776.70
64784 51361 56351 57864 56524
بدهی های دولت 287030.30
293074 296626 298095 300983 318265
هزینه های مالی 94509.00
70158 64531 67514 67513 67127
مخارج نظامی 3975.50
4058 4493 4533 4572 5426
درخواست پناهندگی 160.00
63.5 65.86 68.39 65.94 66.79
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 4.00
4.2 4 4.5 4.2 2.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.00
0.2 3.6 0.5 1.5 1
تولید صنعتی 5.20
5.1 4.9 5.6 5.2 3.6
استفاده از ظرفیت 76.20
75.23 75.41 75.66 75.58 75.57
تغییرات موجودی انبار 7307.30
515 3289 2156 2619 2484
ثبت خودرو 149274.00
154961 159573 155494 154663 155704
سرعت اینترنت 16990.81
19400 19782 20152 20505 23439
آدرس های IP 3664561.00
3990073 4050340 4101472 4152572 4701659
استخراج معدن 3.90
3.94 3.65 3.86 3.92 3.9
اطمینان کسب و کار 0.80
1.3 1 0.8 0.5 0.4
شاخص رقابتی 4.28
4.29 4.29 4.28 4.27 4.27
رتبه رقابتی 68.00
66 66 68 69 69
آسانی کسب و کار 45.00
37.26 36.89 37.22 37.56 38.04
تولید الکتریسیته 4851.00
5208 5614 5352 5183 5317
شاخص فساد مالی 48.00
48 49 49 49 50
رتبه فساد مالی 59.00
57 58 58 58 59
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.90
0.29 0.8 0.39 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.00
3.7 3 3.2 2.9 2.9
هزینه های مصرف کننده 38468.90
38967 39810 39344 39931 42604
تسهیلات اعتباری خریدار 43903.33
44779 45971 46968 47804 51389
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.30
-21.5 -22 -23.2 -23.5 -18
قیمت گازوئیل 1.42
1.45 1.37 1.29 1.22 0.96
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز -17.40
1.18 1.81 1.73 1.69 1.7
شاخص مسکن 116.10
118 119 121 122 128
جواز ساختمان 4430.00
3632 3040 3540 3848 3571
نرخ مالکیت مسکن 96.80
96.4 96.47 96.54 96.6 96.67
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 16.00
16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 37.25
37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25
2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35.00
16.5 16.5 30.37 35 35
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 21.61
18.19 3.93 -0.84 13.84 8.97