رومانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6
نرخ بیکاری 4.60 5.1 5 5.1 5.2 5.4
نرخ تورم 4.70 3 3.1 3.2 2.8 2.5
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری -775.00 -945 -1318 -997 -1260 -1167
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.60 36.2 36.2 36.2 36.2 35
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 3.79
3.86 3.94 4.01 4.08 4.39
بازار سهام 8643.85
8012 7796 7587 7383 5936
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.52
4.76 5 5.25 5.52 6.72
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.9 0.8 0.7 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90
4.5 4.3 4.2 4.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 186.69
194 194 194 194 211
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40121.20
39677 39413 39255 39162 39024
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11062.30
10342 9948 9734 9616 9476
تولید ناخالص داخلی سرانه 10080.97
10620 10620 10620 10620 11170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21647.81
22154 22154 22154 22154 21982
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2405.30
3382 2650 3198 2787 2958
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2136.10
2485 2194 2437 2235 2316
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9183.10
8556 8638 8627 8629 8628
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1450.80
1356 1425 1375 1411 1396
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10947.90
10541 10349 10259 10216 10179
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.60
5.1 5 5.1 5.2 5.4
افراد شاغل 4850.40
4823 4844 4863 4849 4847
افراد بیکار 349.00
337 349 355 370 372
نرخ بیکاری بلند مدت 1.90
2.08 2.14 2.18 2.22 2.59
نرخ بیکاری جوانان 17.80
17.85 17.9 17.95 18 18.42
هزینه های کار 97.60
105 109 110 110 111
پست های خالی شغلی 1.13
1.1 1.03 1.01 0.97 1.02
دستمزد 4143.00
3750 3800 3800 4100 4800
دستمزد در تولید 3665.00
3320 3350 3400 3420 3650
حداقل دستمزد 407.86
408 408 408 408 500
جمعیت 19.64
19.58 19.58 19.58 19.58 19.26
سن بازنشستگی زنان 60.92
60.92 60.92 60.92 60.92 61.42
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
بهره وری 165.90
154 148 144 142 139
قسمت مدت زمان اشتغال 576.30
571 610 584 572 634
نرخ مشارکت نیروی کار 56.10
53.43 56.13 56 53.69 54.8
هزینه زندگی خانواده 2210.00
2300 2300 2300 2300 2400
هزینه زندگی انفرادی 1370.00
1293 1293 1293 1293 1308
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2760.00
2800 2800 2800 2800 2900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1350.00
1400 1400 1400 1400 1480
استخدام تمام وقت 7938.50
7632 7871 7912 7730 7829
تغییر اشتغال 0.10
0.6 0.47 0.5 0.49 0.5
نرخ اشتغال 65.30
61.55 64.97 65.03 61.9 62.41
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 4.70
3 3.1 3.2 2.8 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.61
104 103 103 102 102
قیمت مصرف کننده اصلی 101.60
102 102 101 101 100
اندازه اصل تورم 2.20
2.74 3.74 3.75 2.99 1.41
قیمت تولید 117.70
123 123 118 127 140
تغییر قیمت تولید کننده 3.70
2.8 2.8 4.14 2.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.34 0.26 0.25 0.25 0.25
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.91
103 102 100 99.67 101
تورم مواد غذایی 3.79
2.5 2.9 2.4 2.2 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.11
100 100 100 100 100
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.25
2.25 2.25 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.86
1.77 1.54 1.24 1.15 1.21
عرضه پول M0 61927.10
62355 62133 62038 61964 61189
عرضه پول M1 209306.90
211125 211472 211249 210808 204413
عرضه پول M2 349808.20
353301 354384 354467 354188 348946
عرضه پول M3 349928.50
353355 354387 354443 354157 349005
ذخایر ارزی 38672.80
38612 39081 37520 37778 38188
ترازنامه بانک 459677.56
463164 464259 464168 463497 450689
نرخ وام 3.00
3.26 3.48 3.72 3.96 5.79
نسبت ذخیره نقدی 8.00
8.79 9.4 9.98 10.55 14.3
ترازنامه بانک مرکزی 189736.99
190876 189445 188729 188127 181828
نرخ بهره سپرده 1.25
1.24 1.32 1.05 0.62 0.72
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -775.00
-945 -1318 -997 -1260 -1167
صادرات 5422.90
5837 5014 5453 5198 5292
واردات 6197.90
6782 6332 6450 6508 6460
حساب جاری 216.00
-267 -556 -559 -98.74 -287
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30
-0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.6
بدهی خارجی 93302.50
94463 93956 93985 94091 94042
حواله 861.00
904 869 897 875 884
ذخایر طلا 103.70
104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 0.00
0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
فروش اسلحه 2.00
-23.18 -23.18 -23.18 -23.18 14.46
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 310.10
701 308 391 539 433
تولید نفت خام 74.00
74.55 74.67 74.49 74.43 74.49
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.60
36.2 36.2 36.2 36.2 35
بودجه دولت -2.90
-2 -2 -2 -2 -1.2
ارزش بودجه دولت 513.50
-11990 -13050 -13435 -13548 -13555
هزینه های دولت 1689.50
1678 1677 1677 1677 1677
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.70
35.51 35.51 35.51 35.51 36.85
درآمدهای دولت 11274.40
21989 83560 61688 53590 62165
بدهی های دولت 280573.00
284269 283945 284004 283120 266640
هزینه های مالی 10760.90
31757 92586 76266 69064 75717
مخارج نظامی 2816.00
3011 3011 3011 3011 3398
درخواست پناهندگی 145.00
653 344 540 429 470
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 8.70
10.5 8.63 9.04 9.35 9.27
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.80
0.4 0.67 0.53 0.73 0.65
تولید صنعتی 12.70
9.38 10.41 10.27 10.28 10.28
استفاده از ظرفیت 77.80
77.4 78.22 78.47 78.61 78.71
تغییرات موجودی انبار 2519.70
3757 2826 3526 2999 3218
ثبت خودرو 172629.00
162654 154210 149081 147020 114849
سرعت اینترنت 16990.81
16852 16742 16631 16470 15234
آدرس های IP 3664561.00
3624385 3616918 3614842 3603733 3538732
استخراج معدن 5.90
10.46 12.42 11.37 12 11.76
اطمینان کسب و کار 1.60
1.4 0.55 0.04 -0.31 -1.36
شاخص رقابتی 4.28
4.24 4.24 4.24 4.24 4.22
رتبه رقابتی 68.00
68 68 68 68 69
آسانی کسب و کار 45.00
36.89 36.89 36.89 36.89 38
تولید الکتریسیته 6007.00
5462 4971 5457 5417 5328
شاخص فساد مالی 48.00
48 48 48 48 48
رتبه فساد مالی 59.00
59 59 59 59 59
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.90
1.03 1.48 1.04 0.8 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.40
12.86 12.09 11.78 3.9 2.9
هزینه های مصرف کننده 38642.20
38083 37765 37584 37481 37346
تسهیلات اعتباری خریدار 39463.39
39127 38542 37939 37363 32926
قیمت گازوئیل 1.31
1.28 1.22 1.17 1.2 1.23
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.50
-26.75 -26.93 -26.98 -27.01 -27.17
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 10.50
-16.32 -8.71 4.21 -16.94 0.15
شاخص مسکن 112.44
115 114 114 115 114
نرخ مالکیت مسکن 96.00
97.1 97.1 97.1 97.1 96.4
جواز ساختمان 2009.00
1113 850 1952 3481 1915
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 16.00
16 16 16 16 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 16.00
16 16 16 16 19
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 39.95
39.95 39.95 39.95 39.95 43
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.45
24.37 24.37 24.37 24.37 26.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.50
16.54 16.54 16.54 16.54 16.61
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 21.61
-0.84 13.86 18.19 3.93 8.97