جمهوری کنگو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 552 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.7 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 7.83 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2798 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5301 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.19 % 2016-12
جمعیت 5.13 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.6 % 2016-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.95 % 2018-01
نرخ بهره سپرده 2.45 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.2 % 2016-12
تولید نفت خام 345 BBL/D/1K 2017-09
شاخص تروریسم 4.04 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.5 % 2016-12
بودجه دولت -5.6 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 30
مخارج نظامی 551 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 20 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 159 2016-12
آسانی کسب و کار 179 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.29 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.29 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 139 mm 2015-12
درجه حرارت 24.92 celsius 2015-12