شاخص یاب

جمهوری کنگو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 614 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 8.72 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2576 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4881 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.95 % 2017-12
جمعیت 5.26 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.95 % 2018-10
نرخ بهره سپرده 2.45 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -42.8 % 2017-12
تولید نفت خام 307 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 4.04 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17 % 2017-12
بودجه دولت -5.1 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
مخارج نظامی 482 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 21 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 161 2017-12
آسانی کسب و کار 180 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.29 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.29 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 139 mm 2015-12
درجه حرارت 24.92 celsius 2015-12