جمهوری کنگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 550.79
583 604 626 648 747
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.00
-4 2.25 2.32 2.6 -4
تولید ناخالص داخلی 7.83
5.5 5.5 5.5 5.5 -1.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 2798.10
2686 2686 2686 2686 2479
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5301.40
5228 5228 5228 5228 5129
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.19
12.1 12.1 12.1 12.1 23.5
جمعیت 5.13
5.26 5.26 5.26 5.26 5.64
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.60
3 3 3 3 5
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 3 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.51 2.51 2.51 2.51 2.83
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.20
-16.93 -16.93 -16.93 -16.93 -11.16
شاخص تروریسم 4.04
3.64 3.64 3.64 3.64 3.98
تولید نفت خام 345.00
345 345 345 345 345
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.50
23 23 23 23 28
بودجه دولت -5.60
-5.59 -5.59 -5.59 -5.59 -2.18
مخارج نظامی 550.80
474 474 474 474 406
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
آسانی کسب و کار 179.00
186 186 186 186 180
شاخص فساد مالی 21.00
21 21 21 21 22
رتبه فساد مالی 161.00
159 159 159 159 150
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
31 31 31 31 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
41 41 41 41 43
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.29
24.29 24.29 24.29 24.29 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.29
20.69 20.69 20.69 20.69 21.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
3.88 3.88 3.88 3.88 3.89
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 138.69
134 137 84.32 182 137
درجه حرارت 24.92
25.38 25.05 23.69 24.67 25.25