جمهوری کنگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 578.54 555 549 544 538 476
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.70 4.95 3.22 3.05 2.87 4.3
تولید ناخالص داخلی 7.83 5.5 4.52 3.55 2.57 -1.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 2798.10 2686 2661 2636 2611 2479
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5301.40 5228 5220 5212 5205 5129
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 11.19 12.1 12.17 12.25 12.32 23.5
جمعیت 5.13 5.26 5.29 5.32 5.35 5.64
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 3.60 2 3 3 3 5
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 2.95 2.95 2.95 2.95 3 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45 2.51 2.53 2.56 2.58 2.83
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.20 -16.93 -16.75 -16.57 -16.4 -11.16
شاخص تروریسم 0.37 1.34 1.3 1.26 1.22 1.6
تولید نفت خام 345.00 332 327 323 318 289
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.50 22.3 23 23 23 28
بودجه دولت -5.60 -5.59 -5.4 -5.2 -5 -2.18
مخارج نظامی 550.80 514 504 494 484 406
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
آسانی کسب و کار 179.00 180 183 184 186 180
شاخص فساد مالی 20.00 21 21 21 21 22
رتبه فساد مالی 159.00 153 153 152 152 146
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 41 41 42 42 43
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.29 25.1 25.25 25.39 25.53 26.02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.29 21.02 21.14 21.27 21.39 21.66
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 3.86 3.86 3.87 3.87 3.89
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 138.00 134 133 133 133 133
درجه حرارت 24.00 24.22 24.22 24.22 24.22 24.22