شاخص یاب

جمهوری کنگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 585.18
585 592 599 606 635
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.00
2.32 2.6 2.25 2.5 4
تولید ناخالص داخلی 8.72
8.9 8.9 9.2 9.2 9.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 2576.40
2600 2600 2650 2650 2700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4881.41
4950 4950 5120 5120 5220
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 10.95
10.67 10.6 10.57 10.55 23.5
جمعیت 5.26
5.35 5.38 5.42 5.45 5.76
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.10
1.8 2.5 2.8 3.1 5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -42.80
-15.39 -39.09 -13.55 -19.38 -36.67
شاخص تروریسم 4.04
3.22 3.64 3.33 3.03 2
تولید نفت خام 365.00
364 364 364 364 364
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.00
23 23 25 25 28
بودجه دولت -5.10
-4.55 -4.35 -3.99 -3.63 -2.42
مخارج نظامی 481.60
525 527 535 544 584
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
آسانی کسب و کار 179.00
184 186 186 185 178
شاخص فساد مالی 21.00
21 21 21 21 22
رتبه فساد مالی 161.00
158 159 159 159 150
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.29
24.29 24.29 25 25 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.29
20.28 20.28 20.28 20.29 20.29
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
4 4 4 4 4
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 138.69
84.32 182 135 134 137
درجه حرارت 24.92
23.69 24.67 25.43 24.75 25.25