جمهوری کنگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 578.36
575 595 617 639 737
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.00
2.25 2.32 2.6 2.25 4
تولید ناخالص داخلی 7.83
7 6.4 5.8 -0.1 -1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 2798.10
2875 2907 2813 2849 2835
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5301.40
5346 5287 5228 5129 5105
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 10.95
11.95 12.02 12.1 12.17 23.5
جمعیت 5.13
5.19 5.22 5.25 5.29 5.75
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.60
3 3 3 4.1 5
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 3 2.95 3 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.4 2.41 2.42 2.42 2.42
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.20
-17.76 -15.39 -20.18 -13.55 -20.05
شاخص تروریسم 4.04
2.81 3.22 3.64 3.33 2
تولید نفت خام 370.00
345 345 345 345 345
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.00
23 23 23 25 28
بودجه دولت -5.60
-3.85 -4.5 -5.15 -4.96 -2.45
مخارج نظامی 481.60
581 572 563 565 599
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
آسانی کسب و کار 179.00
183 184 186 186 178
شاخص فساد مالی 21.00
21 21 21 21 22
رتبه فساد مالی 161.00
157 158 159 159 150
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 41 43
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.29
24.29 24.29 24.29 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.29
20.29 20.29 20.29 20.29 20.29
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
4 4 4 4 4
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 138.69
137 84.32 182 135 137
درجه حرارت 24.92
25.05 23.69 24.67 25.43 25.25