جمهوری کنگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 551.27
583 604 626 648 747
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.70
2.17 1.25 0.32 -0.6 3.8
تولید ناخالص داخلی 7.83
7.45 6.8 6.15 5.5 -1.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 2798.10
2826 2779 2733 2686 2479
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5301.40
5406 5346 5287 5228 5129
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.19
11.87 11.95 12.02 12.1 23.5
جمعیت 5.13
5.16 5.19 5.22 5.26 5.64
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.60
3 3 3 3 5
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 3 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.48 2.49 2.5 2.51 2.83
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.20
-14.62 -15.39 -16.16 -16.93 -11.16
شاخص تروریسم 4.04
2.4 2.81 3.22 3.64 3.98
تولید نفت خام 345.00
336 331 327 322 297
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.50
23 23 23 23 28
بودجه دولت -5.60
-3.91 -4.47 -5.03 -5.59 -2.18
مخارج نظامی 550.80
504 494 484 474 406
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
آسانی کسب و کار 179.00
181 183 184 186 180
شاخص فساد مالی 20.00
20 20 21 21 22
رتبه فساد مالی 159.00
149 150 151 153 146
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
44 43 42 41 43
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.29
25 25 25 25 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.29
20.68 20.79 20.9 21.02 21.66
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
3.86 3.86 3.86 3.86 3.89
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 138.69
134 137 84.32 182 137
درجه حرارت 24.92
25.38 25.05 23.69 24.67 25.25