جمهوری کنگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 549.27 540 535 530 524 464
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 3.91 4.95 3.33 3.21 4.55
تولید ناخالص داخلی 7.83 6.27 5.63 4.7 3.77 -0.62
تولید ناخالص داخلی سرانه 2798.10 2740 2692 2670 2647 2514
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5301.40 5388 5329 5364 5398 5398
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 26.60 26.6 26.6 26.6 26.6 23.5
جمعیت 5.13 5.22 5.25 5.28 5.32 5.63
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 3.70 5.15 4.44 5.15 5.16 5.1
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45 2.44 2.48 2.48 2.47 2.47
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 4092.35 2243 2095 2422 2749 2414
صادرات 6271.01 4867 5035 5309 5583 5814
واردات 2178.66 2346 2482 2493 2504 3818
حساب جاری -1163.30 -770 -894 -917 -941 -963
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.20 -15.96 -16.7 -16.89 -17.08 -16.48
شاخص تروریسم 0.37 1.24 1.34 1.3 1.26 1.6
تولید نفت خام 313.00 307 307 307 307 307
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.50 18.46 19.12 18.92 18.72 19.74
بودجه دولت -5.60 -4.5 -5.15 -4.96 -4.78 -2.22
مخارج نظامی 550.80 538 537 537 538 540
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 177.00 179 179 180 182 178
شاخص فساد مالی 20.00 22.4 22.39 22.39 22.39 22.03
رتبه فساد مالی 159.00 151 153 153 152 146
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 29.12 29.24 29.08 28.91 27.48
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 41.25 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.29 24.28 24.3 24.3 24.3 24.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.29 20.29 20.31 20.3 20.3 20.3
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4