پاپوآ گینه نو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 3.23
3.34 3.46 3.58 3.7 4.24
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60
8.3 9.3 10.3 6.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 16.93
17.07 17.65 18.22 19.9 23
تولید ناخالص داخلی سرانه 1716.50
1657 1683 1709 1920 2100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4190.66
4314 4327 4341 4354 4567
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
حداقل دستمزد 140.00
140 140 140 140 170
جمعیت 8.08
8.12 8.16 8.2 8.24 8.73
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 5.10
6.5 6 5.5 7 6.5
تورم مواد غذایی 3.80
4.33 4.67 4.73 4.71 4.34
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 6.25
6.25 6.25 6.5 6.5 7.5
نرخ بهره سپرده 0.60
0.71 0.75 0.78 0.82 1.5
میزان رشد وام -4.50
-2.28 -0.9 0.26 1.2 4.88
ذخایر ارزی 1691.90
1688 1706 1727 1748 1950
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 5682.00
4992 4766 4555 4354 2754
صادرات 7768.00
7193 7209 7102 7087 6436
واردات 2086.00
1952 1924 1942 1910 1788
حساب جاری 1774.20
1267 1091 946 825 217
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.30
3 3 18.05 23 -1
ذخایر طلا 1.96
1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
شاخص تروریسم 0.00
0.02 0.02 0.02 0.02 0.3
تولید نفت خام 51.00
52.62 53.16 53.67 54.16 57.34
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.50
38 38 32.9 38 33.8
بودجه دولت -4.60
-3.26 -3.4 -3.54 -3.67 -1.23
مخارج نظامی 87.40
96.63 94.72 92.81 90.91 89.91
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 7028.40
7201 6863 6314 6556 4928
آدرس های IP 3633.00
3595 3562 3499 3481 3310
آسانی کسب و کار 109.00
107 103 99 95 96
شاخص فساد مالی 28.00
25 25 25 26 24
رتبه فساد مالی 136.00
138 136 135 133 138
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00
42 42 42 42 43
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 14.40
14 14 14 14.4 14.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.40
8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00
6 6 6 6 6
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 292.23
318 247 202 251 260
درجه حرارت 25.56
24.85 24.46 23.92 24.81 25.06