شاخص یاب

پاپوآ گینه نو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 3.32
3.31 3.32 3.34 3.35 3.41
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20
3 3 2.5 2.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 21.09
23 23 26 26 29
تولید ناخالص داخلی سرانه 2401.60
2450 2450 2500 2500 2600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3823.20
3850 3850 4000 4000 4100
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.60
2.57 2.5 2.6 2.6 2.5
حداقل دستمزد 140.00
140 140 150 149 170
جمعیت 8.25
8.36 8.41 8.45 8.49 8.89
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.50
4.7 6 5.1 5.2 6.5
تورم مواد غذایی 0.30
-0.06 1.01 1.46 1.37 1.18
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.25
6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
نرخ بهره سپرده 0.60
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
میزان رشد وام 3.30
1.19 1.18 1.18 1.19 1.19
ذخایر ارزی 1668.50
1653 1638 1623 1609 1502
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 6699.00
6631 6821 6606 6800 6684
صادرات 8264.00
7937 8258 7989 8233 8146
واردات 1565.00
1306 1327 1382 1433 1462
حساب جاری 602.40
1002 977 968 964 962
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.30
3 23 2.5 2.5 -1
ذخایر طلا 2.00
2 2 2 2 2
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
تولید نفت خام 50.00
47.61 47.45 47.29 47.25 47.24
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.50
38 38 40 40 41
بودجه دولت -2.40
-1.06 -1.06 -3.14 -2.6 -0.97
مخارج نظامی 69.10
75.45 74.22 73.08 71.94 65.89
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 7028.40
8238 8133 7752 8348 8092
آدرس های IP 3633.00
3715 3721 3725 3723 3723
آسانی کسب و کار 109.00
109 105 106 107 108
شاخص فساد مالی 29.00
28 29 28 28 25
رتبه فساد مالی 135.00
134 134 134 134 136
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00
42 42 42 42 42
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 14.40
14.4 14.4 14 14 14.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.40
8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00
6 6 6 6 6
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 292.23
202 251 319 255 260
درجه حرارت 25.56
23.92 24.81 24.9 24.94 25.06