پاپوآ گینه نو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 3.21 3.16 3.13 3.09 3.06 2.71
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 7 10.37 9.45 8.52 4.5
تولید ناخالص داخلی 16.93 18.31 18.87 18.95 19.02 23
تولید ناخالص داخلی سرانه 1716.50 1885 1729 1723 1716 2100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2620.90 2630 2614 2599 2583 2010
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 2.50 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5
حداقل دستمزد 140.00 140 140 155 136 170
جمعیت 8.08 8.24 8.28 8.32 8.36 8.73
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 5.80 6.2 6.5 6 7 6.5
تورم مواد غذایی 2.70 3.26 3.56 4 4.36 4.23
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 6.25 6.25 6.25 6.25 6.5 7.5
نرخ بهره سپرده 0.40 0.68 0.73 0.78 0.84 1.41
میزان رشد وام 1.10 3.35 4.19 4.79 5.22 6.25
ذخایر ارزی 1776.20 1832 1862 1888 1911 2076
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 5228.00 4569 4337 4123 3924 2683
صادرات 6603.00 6213 6161 6144 6080 5630
واردات 1375.00 980 890 1148 910 1123
حساب جاری 1772.30 1295 1114 963 835 266
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.30 3.7 3 3 14.02 -1
ذخایر طلا 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
شاخص تروریسم 0.00 0.03 0.04 0.06 0.08 0.46
تولید نفت خام 45.00 43.91 44.79 45.62 46.42 52.1
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.50 35 38 38 33.6 33.8
بودجه دولت -4.60 -3.67 -3.14 -2.6 -2.07 -1.23
مخارج نظامی 87.40 90.91 90.59 90.27 89.95 89.91
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 7028.40 6752 7201 6863 6314 4928
آدرس های IP 3633.00 3538 3595 3562 3499 3310
آسانی کسب و کار 109.00 111 103 99 95 96
شاخص فساد مالی 28.00 26 26 26 26 24
رتبه فساد مالی 136.00 133 133 133 134 138
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42 42 43 43 43
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 14.40 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.40 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00 6 6 6 6 6
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 292.00 253 253 253 253 253
درجه حرارت 25.00 24.65 24.65 24.66 24.65 24.65