پاپوآ گینه نو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 3.26
3.35 3.45 3.55 3.66 4.12
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20
3 3 3 2.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 16.93
17.2 17.6 19.9 22 23
تولید ناخالص داخلی سرانه 1716.50
1718 1920 1920 2000 2100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4190.66
4361 4371 4381 4781 4874
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.60
2.55 2.57 2.5 2.6 2.5
حداقل دستمزد 140.00
140 140 140 150 170
جمعیت 8.08
8.16 8.2 8.24 8.28 8.87
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 4.70
5 5.6 6 6.1 6.5
تورم مواد غذایی 1.30
3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 6.25
6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
نرخ بهره سپرده 0.60
0.43 0.48 0.53 0.52 0.54
میزان رشد وام -3.80
-4.39 -4.4 -4.41 -4.41 -4.41
ذخایر ارزی 1686.70
1692 1677 1667 1657 1575
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 5433.00
5267 5046 5131 5016 5067
صادرات 7246.00
7512 7261 7474 7291 7388
واردات 1813.00
2246 2215 2318 2274 2322
حساب جاری 343.10
1333 1252 1233 1232 1239
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.30
3 3 23 2.5 -1
ذخایر طلا 2.00
2 2 2 2 2
شاخص تروریسم 0.00
0.01 0 0 0 0
تولید نفت خام 50.00
50.88 50.91 50.9 50.9 50.9
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.50
38 38 38 40 41
بودجه دولت -2.40
-923475818 -1.06 -1.06 -3.14 -0.97
مخارج نظامی 69.10
97.2 92.42 87.64 88.58 86.63
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 7028.40
6863 6314 6556 6088 4360
آدرس های IP 3633.00
3734 3715 3721 3725 3723
آسانی کسب و کار 109.00
109 109 109 109 109
شاخص فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
رتبه فساد مالی 135.00
135 135 135 135 135
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00
42 42 42 42 42
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 14.40
14.4 14.4 14.4 14 14.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.40
8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00
6 6 6 6 6
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 292.23
247 202 251 319 260
درجه حرارت 25.56
24.46 23.92 24.81 24.9 25.06