پاناما

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2017-12
نرخ تورم 0.8 2018-04
نرخ بهره 1.22 2018-02
موازنه تجاری -1022600 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1 2018-05
بازار سهام 488 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 55.19 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10982 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21335 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10464 PAB - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 191 PAB - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1596 PAB - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 519 PAB - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 185 PAB - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1382 PAB - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 402 PAB - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.1 % 2017-12
جمعیت 4.03 میلیون 2016-12
دستمزد 1146 PAB / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی -1.4 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.22 % 2018-02
نرخ بهره سپرده 2.1 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1022600 PAB هزار 2018-03
صادرات 66726 PAB هزار 2018-03
واردات 1089326 PAB هزار 2018-03
حساب جاری -972 PAB - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.6 % 2016-12
گردش سرمایه -2446 PAB - میلیون 2017-12
حواله 426 USD - میلیون 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1556 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 0.15 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.2 % 2016-12
بودجه دولت -3.1 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 60
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1 % 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم 2.86 % 2018-03
سرعت اینترنت 5900 KBps 2017-03
آدرس های IP 463691 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.44 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 50 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 79 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 0.81 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.25 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 124 mm 2015-12
درجه حرارت 25.61 celsius 2015-12