شاخص یاب

پاناما

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1 2019-01
بازار سهام 438 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2018-09
نرخ بیکاری 6.1 2017-12
نرخ تورم 0.2 2018-12
نرخ بهره 1.36 2018-07
موازنه تجاری -1091080 2018-11
حساب جاری -1435 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.2 2016-12
بودجه دولت -3.1 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2018-09
تولید ناخالص داخلی 61.84 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11513 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22267 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10453 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 232 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1611 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 517 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 187 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1432 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 418 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2017-12
جمعیت 4.1 2017-12
دستمزد 1146 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.2 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2018-12
CPI مسکن آب و برق 102 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2018-12
تورم مواد غذایی 0.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.36 2018-07
نرخ بهره سپرده 2.16 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1091080 2018-11
حساب جاری -1435 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.1 2017-12
صادرات 47809 2018-11
واردات 1138889 2018-11
گردش سرمایه -2791 2018-09
حواله 444 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1366 2018-06
شاخص تروریسم 0.15 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.2 2016-12
بودجه دولت -3.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 60
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.25 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.3 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.96 2018-10
سرعت اینترنت 5900 2017-03
آدرس های IP 463691 2017-03
ثبت خودرو 1628 2018-11
شاخص رقابتی 61.03 2018-12
رتبه رقابتی 64 2018-12
شاخص فساد مالی 37 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 79 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 0.7 2018-12