پاناما

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1 2017-10
بازار سهام 439 امتیاز 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 55.19 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10982 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21335 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9708 PAB - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 193 PAB - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1410 PAB - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 492 PAB - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 173 PAB - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1478 PAB - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 350 PAB - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 % 2016-12
جمعیت 3.98 میلیون 2015-12
دستمزد 1238 PAB / ماه 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی -1.2 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.8 % 2017-06
نرخ بهره سپرده 2.1 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1068911 PAB هزار 2017-08
صادرات 62334 PAB هزار 2017-08
واردات 1131245 PAB هزار 2017-08
حساب جاری -506 PAB - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.6 % 2016-12
گردش سرمایه -1279 PAB - میلیون 2017-06
حواله 794 USD - میلیون 2013-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4494 PAB - میلیون 2015-12
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.2 % 2016-12
بودجه دولت -4 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 60
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.9 % 2017-06
شاخص اقتصادی مقدم 3.81 % 2017-07
شاخص رقابتی 4.44 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 50 2018-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 87 2016-12
آسانی کسب و کار 70 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 0.73 USD / لیتر 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 22.25 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75 % 2016-12