شاخص یاب

نیجر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 554.45
564 570 575 581 606
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00
5.2 5.2 5.5 5.4 5.85
تولید ناخالص داخلی 8.12
8.5 8.5 9 9 9.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 395.94
400 400 410 410 425
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 926.00
934 937 933 933 954
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 0.40
0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
جمعیت 21.60
21.34 21.57 21.57 21.56 21.51
هزینه زندگی خانواده 308000.00
308000 308000 308000 308000 308000
هزینه زندگی انفرادی 97700.00
97700 97700 97700 97700 97700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 98900.00
99900 99900 99900 98900 100900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 79700.00
78900 78900 78900 79700 79700
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.00
3.6 3.8 2.7 2.5 2
تورم مواد غذایی 2.10
2.29 1.88 1.88 1.9 1.89
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
-0.14 0.22 0.16 0.15 0.16
قیمت واردات 124.10
130 128 129 128 129
قیمت صادرات 55.20
55.22 55.23 55.22 55.23 55.23
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.80
116 115 116 116 116
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
عرضه پول M0 515.30
512 513 513 513 513
نرخ بهره سپرده 6.93
6.93 6.93 6.93 6.93 6.93
عرضه پول M2 1109.20
1113 1117 1118 1118 1119
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -282834.00
-175494 -154205 -160042 -154593 -157172
صادرات 60633.00
99507 106102 99649 100095 103452
واردات 343467.00
275001 263891 259691 254689 260625
حساب جاری -665.30
-531 -496 -504 -512 -575
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.40
-18 -20 -17 -17 -16
گردش سرمایه -182.30
-333 -296 -337 -377 -338
تولید نفت خام 9.00
9.05 9.07 9.09 9.1 9.13
رابطه مبادله 44.50
42.19 42.95 42.43 42.78 42.64
شاخص تروریسم 6.32
5.7 5.53 5.16 4.8 2.29
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70
33.4 32.2 34.4 33.8 32.5
بودجه دولت -5.70
-3.79 -3.72 -3.75 -3.79 -3.51
مخارج نظامی 198.20
199 205 209 213 230
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 6.90
5.45 1.82 2.41 4.14 3.04
سرعت اینترنت 831.00
1022 1071 1088 1088 1275
آدرس های IP 4785.00
4989 4808 4989 4808 4808
شاخص اقتصادی مقدم 3.50
3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
استفاده از ظرفیت 50.40
56.33 56.98 56.71 56.75 56.81
آسانی کسب و کار 144.00
141 140 139 138 131
شاخص فساد مالی 33.00
36 35 36 36 38
رتبه فساد مالی 112.00
110 111 110 109 105
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.50
11.15 10.47 8.24 6.69 6.18
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 29.70
30.82 24.51 22.63 28.18 28.13