شاخص یاب

نیجر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 574.72
569 575 581 587 612
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00
5.2 5.5 5.4 5.72 5.85
تولید ناخالص داخلی 8.12
8.5 9 9 9 9.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 395.94
400 410 410 410 425
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 926.00
937 933 933 942 954
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 0.40
0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
جمعیت 21.60
21.57 21.57 21.56 21.56 21.51
هزینه زندگی خانواده 267400.00
267400 308000 267400 267400 267400
هزینه زندگی انفرادی 83400.00
83400 83400 83400 83400 83400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 98900.00
99900 99900 98900 98900 100900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 79700.00
78900 78900 79700 79700 79700
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.60
3.8 2.7 2.5 2.5 2
تورم مواد غذایی -2.60
-1.48 -1.48 -1.48 -1.48 -1.48
نرخ تورم (ماهانه) -0.80
0.45 0.08 0.15 0.16 0.15
قیمت واردات 90.90
101 99.74 99.92 100 100
قیمت صادرات 62.50
61.04 61.24 61.18 61.19 61.19
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.90
108 109 107 108 108
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
عرضه پول M0 506.70
509 509 509 509 509
نرخ بهره سپرده 6.49
6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
عرضه پول M2 1112.10
1119 1119 1121 1121 1121
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -282834.00
-182966 -199847 -183428 -171161 -190630
صادرات 60633.00
95043 71318 81629 84207 83242
واردات 343467.00
289547 271165 265057 255368 273872
حساب جاری -665.30
-496 -504 -512 -520 -575
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.40
-20 -17 -17 -17 -16
گردش سرمایه -182.30
-419 -367 -316 -264 -236
تولید نفت خام 9.00
9 9 9 9 9
رابطه مبادله 68.80
62.19 63.58 63.02 63.15 63.16
شاخص تروریسم 6.32
6.32 6.32 6.32 6.32 6.32
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70
32.2 34.4 33.8 33 32.5
بودجه دولت -5.70
-5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
مخارج نظامی 198.20
205 209 213 217 230
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 6.90
1.82 2.41 4.14 1.93 3.04
سرعت اینترنت 831.00
1071 1088 1088 1120 1275
آدرس های IP 4785.00
4808 4989 4808 4989 4808
استفاده از ظرفیت 50.40
54.15 53.28 53.63 53.62 53.55
آسانی کسب و کار 143.00
140 141 141 142 140
شاخص فساد مالی 33.00
33 33 33 33 33
رتبه فساد مالی 112.00
112 112 112 112 112
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.50
10.66 8.61 7.24 6.05 6.6
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 29.70
24.51 22.63 28.18 28.18 28.13