نیجر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 570.66
545 563 581 600 681
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00
5 5.2 5.2 5.5 5.85
تولید ناخالص داخلی 7.51
7.55 7.72 7.9 7.7 7.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 387.90
391 397 391 399 401
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 907.00
915 915 914 933 937
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.63
2.7 2.7 2.7 2.5 4.1
جمعیت 21.60
20.26 20.45 20.64 20.64 20.56
هزینه زندگی خانواده 308000.00
308000 308000 308000 308000 308000
هزینه زندگی انفرادی 97700.00
97700 97700 97700 97700 97700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 98900.00
99900 99900 99900 99900 100900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 79700.00
78900 78900 78900 78900 79700
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 6.10
2.2 6.1 2.6 2.7 2
تورم مواد غذایی 4.20
3.49 1.9 1.89 2.36 2.44
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
عرضه پول M0 526.70
661 668 663 668 665
نرخ بهره سپرده 7.11
7.33 7.5 7.66 7.71 8.51
عرضه پول M2 1066.30
1258 1245 1232 1220 1102
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -178800.00
-159500 -159500 -159500 -159500 -159500
صادرات 108200.00
89100 89100 89100 89100 89100
واردات 287000.00
248600 248600 248600 248600 248600
حساب جاری -553.30
-717 -680 -644 -621 -644
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.40
-18 -18 -20 -17 -16
گردش سرمایه -485.90
-326 -381 -437 -398 -318
تولید نفت خام 9.00
11 11 11 11 11
شاخص تروریسم 6.32
5.87 5.7 5.53 5.16 2.29
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90
33.4 33.4 33.4 34.4 32.7
بودجه دولت -5.70
-5.58 -4.28 -2.98 -2.57 -7.31
مخارج نظامی 198.20
150 154 158 159 160
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 6.90
6.46 1.37 6.09 1.72 4.73
سرعت اینترنت 831.00
1049 1022 1071 1088 1275
آدرس های IP 4785.00
4807 4989 4808 4989 4808
شاخص اقتصادی مقدم 3.50
3.69 3.47 3.67 3.57 3.57
استفاده از ظرفیت 66.50
62.5 59.51 61.21 60.24 60.59
آسانی کسب و کار 144.00
144 144 144 144 144
شاخص فساد مالی 33.00
33 33 33 33 33
رتبه فساد مالی 112.00
113 115 117 117 115
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.50
-3.02 -6.16 -3.42 -5.82 -4.45
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 29.70
32.12 30.82 24.51 22.63 28.13