مونته نگرو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 20.16 21.2 19.9 19.5 19.2 16.5
نرخ تورم 2.40 2.2 2.1 2.3 2.5 2.7
موازنه تجاری -187308.00 -150420 -127227 -124582 -128371 -130124
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.70 65.6 65.6 66.7 66.7 70.2
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.18 1.12 1.11 1.1 1.08 0.96
بازار سهام 12247.14 12100 12000 11900 11800 10400
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 2.3 2.3 2.2 2.2 1.9
تولید ناخالص داخلی 4.17 4.11 5.05 3.98 3.92 6.98
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 728.20 851 852 852 852 852
تولید ناخالص داخلی سرانه 7455.33 7490 7525 7545 7564 7685
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15658.11 15731 15805 15846 15887 16140
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 238892.00 242023 241927 241954 241946 241948
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 20.16 21.2 19.9 19.5 19.2 16.5
افراد شاغل 188167.00 187359 186242 186024 186042 186062
دستمزد 764.00 764 764 764 764 764
حداقل دستمزد 288.05 288 288 288 288 288
جمعیت 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63
دستمزد در تولید 646.00 652 653 655 656 659
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.40 2.2 2.1 2.3 2.5 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.70 102 102 102 102 102
قیمت تولید 162.80 168 170 172 172 188
تغییر قیمت تولید کننده 0.60 1.4 1.7 2 2 2.4
تورم مواد غذایی 1.90 1.94 1.92 1.93 1.93 1.93
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.00 105 105 105 105 105
قیمت صادرات 134.00 134 134 134 134 134
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
وام به بخش خصوصی 950860.00 964248 973062 980206 986005 1007874
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -187308.00 -150420 -127227 -124582 -128371 -130124
صادرات 24984.00 28117 27878 27937 27942 27944
واردات 212291.00 173051 151605 150368 154119 155338
حساب جاری -310215.08 -183914 -219936 -209662 -212592 -211942
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.30 -10.7 -10.7 -9.8 -9.8 -7.5
گردش سرمایه 201237.92 72749 304631 227962 217445 254933
ورود توریست 129918.00 114200 24400 29900 132200 30200
شاخص تروریسم 0.15 0.34 0.34 0.26 0.18 0.42
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 757435.19 606956 640662 646434 652206 659910
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.70 65.6 65.6 66.7 66.7 70.2
بودجه دولت -7.00 -7.79 -9.14 -9 -8.86 -8.7
ارزش بودجه دولت -74785922.19 -93785148 -130174127 -89853893 -132457490 -120990479
هزینه های دولت 215947.00 170318 170329 170328 170328 170328
درآمدهای دولت 332554918.13 852402762 859100822 858382449 858459495 858452032
بدهی های دولت 2483.00 2368 2417 2425 2329 2378
هزینه های مالی 407340840.32 970304750 984732566 982600332 982915447 982874873
مخارج نظامی 66.80 61.5 63.23 63.79 64.36 64.97
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی -13.90 -4.26 -4.7 -0.45 -1.59 -1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.80 -0.75 1.01 0.78 0.78 0.78
تولید صنعتی 2.40 12.59 12.84 12.4 12.26 12.24
تغییرات موجودی انبار 28490.00 -115915 16334 65286 53876 -12338
استخراج معدن 85.50 120 132 127 128 128
شاخص رقابتی 4.05 4.15 4.15 4.11 4.09 4.22
رتبه رقابتی 82.00 69 69 74 75 63
شاخص فساد مالی 45.00 46 46 46 46 48
رتبه فساد مالی 64.00 60 57 58 59 64
آسانی کسب و کار 51.00 58 60 61 63 83
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.30 3.56 3 3.4 3.4 2
هزینه های مصرف کننده 822276.00 760101 822276 760101 822276 822276
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 10.50 1.86 7.8 1.66 1.66 6
قیمت گازوئیل 1.42 1.41 1.41 1.41 1.42 1.42
تسهیلات اعتباری خریدار 1083730.00 1115737 1145738 1172344 1195936 1325126
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 1172.00 1181 1221 1144 1151 1137
میزان ساخت و ساز 37.50 34 32.85 35.28 35.08 34.55
جواز ساختمان 299.00 264 298 264 297 294
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 34.30 33.92 34.3 34.3 34.3 34.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.30 10.05 10.3 10.3 10.3 10.3
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24.00 23.87 24 24 24 24