مونته نگرو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 20.94 19.7 19.4 19 18.6 16.5
نرخ تورم 1.90 3.4 3.2 3 2.5 2.7
موازنه تجاری -193979.00 -155702 -129685 -123529 -125253 -127498
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.70 66.7 66.7 66.7 66.7 70.2
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.24
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 12247.14
12000 11900 11800 11600 10400
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70
2.2 2.2 2 2 1.9
تولید ناخالص داخلی 4.17
3.97 4.05 4.12 5.68 6.98
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1351.12
744 986 1330 957 946
تولید ناخالص داخلی سرانه 7455.33
7600 7600 7600 7600 7890
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15658.11
15430 15502 15574 15646 15069
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 255154.00
206163 257247 246378 244552 232792
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 20.94
19.7 19.4 19 18.6 16.5
افراد شاغل 177627.00
177599 177000 176457 175926 170522
دستمزد 768.00
767 767 766 765 758
حداقل دستمزد 288.05
288 288 288 288 288
جمعیت 0.62
0.61 0.61 0.61 0.61 0.63
دستمزد در تولید 630.00
642 648 653 658 677
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.90
3.4 3.2 3 2.5 2.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.90
103 103 102 102 101
قیمت تولید 162.20
172 172 162 177 188
تغییر قیمت تولید کننده 0.10
1.1 1.5 2 2.1 2.4
تورم مواد غذایی -0.10
0.55 1.12 1.52 1.78 2.29
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.70
104 104 103 103 102
قیمت صادرات 133.90
131 129 127 126 123
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
وام به بخش خصوصی 943849.00
985553 1017106 1039255 1053429 1007768
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -193979.00
-155702 -129685 -123529 -125253 -127498
صادرات 36070.70
31686 32044 31651 31456 31058
واردات 230049.40
188862 160968 154643 156472 158554
حساب جاری 250444.66
-300252 -334256 208219 -205294 -132755
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.10
-9.8 -9.8 -9.8 -9.8 -7.5
گردش سرمایه -129775.68
108266 172619 13641 100504 89773
ورود توریست 30668.00
29900 132200 116200 25600 30200
شاخص تروریسم 0.08
0.22 0.19 0.16 0.14 0.18
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 757435.19
776892 763106 749319 735532 750006
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.70
66.7 66.7 66.7 66.7 70.2
بودجه دولت -7.20
-5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -3.2
ارزش بودجه دولت -94292007.07
-79179246 -79760438 -74416020 -73905198 -51092935
هزینه های دولت 187043.00
160015 186661 184059 210822 204305
درآمدهای دولت 1265995454.17
363142842 738534130 1233177015 1601992648 1495557084
بدهی های دولت 2490.00
2505 2490 2487 2480 2351
هزینه های مالی 1360287461.24
439541814 847108786 1328900552 1736206527 1623391714
مخارج نظامی 66.80
64.04 65.8 67.55 69.31 69.95
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 1.50
-0.07 -2.18 -1.74 -2.9 -1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.60
2.34 0.99 0.95 0.99 0.98
تولید صنعتی -10.90
-1.69 0.34 0.92 1.14 1.31
تغییرات موجودی انبار -66786.00
25579 57231 -57296 -13776 -21023
سرعت اینترنت 6689.26
6360 6392 6692 6423 5925
آدرس های IP 73349.00
71385 70875 70366 70133 66837
استخراج معدن 70.60
53.45 39.81 33.46 30.51 27.91
شاخص رقابتی 4.15
4.12 4.12 4.12 4.12 4.19
رتبه رقابتی 77.00
76 76 76 76 63
شاخص فساد مالی 45.00
43 44 44 44 43
رتبه فساد مالی 64.00
67 63 60 57 64
آسانی کسب و کار 42.00
52 49 47 45 52
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.20
4.67 5.09 5.64 2.7 2
هزینه های مصرف کننده 801990.00
712911 787031 790326 831045 816178
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 15.80
0.45 1.58 1.64 7 6
قیمت گازوئیل 1.53
1.55 1.56 1.56 1.55 1.45
تسهیلات اعتباری خریدار 1123155.00
1130083 1130507 1125755 1116532 851705
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 1142.00
1179 1201 1209 1214 1204
میزان ساخت و ساز 40.40
28.69 22.2 18.47 15.32 15.51
جواز ساختمان 262.00
245 244 239 243 228
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00
10 10 10 10 11
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00
9 9 9 9 9
نرخ مالیات بر فروش 21.00
19 19 19 19 20
نرخ تامین اجتماعی 34.30
34 34 34 34 34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.30
10.23 10.23 10.23 10.23 9.41
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24.00
23.83 23.83 23.83 23.83 23.68
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 1.16
89.55 94.74 76.13 120 97.14
درجه حرارت 1.80
1.86 14.18 19.13 5.79 10.46