شاخص یاب

مونته نگرو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 18.42 19 18.6 18.4 18.2 16.5
نرخ تورم 3.40 3 2.5 3.9 4 2.7
موازنه تجاری -209891.00 -163500 -194400 -169000 -187700 -193700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.50 66.7 66.7 68.7 68.7 70.2
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.16
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
بازار سهام 10208.21
11800 11600 11600 11600 10400
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50
2 2 2.6 2.6 1.9
تولید ناخالص داخلی 4.77
5.7 5.7 6.2 6.2 6.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 812.59
1366 1070 834 993 1121
تولید ناخالص داخلی سرانه 7812.95
8100 8100 8250 8250 8450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16409.29
16550 16550 16850 16850 17200
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 263332.00
257711 334604 270179 286886 350508
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 18.42
19 18.6 18.4 18.2 16.5
افراد شاغل 189341.00
188496 187227 187123 187210 187230
دستمزد 768.00
776 780 782 767 800
حداقل دستمزد 288.05
288 288 288 288 288
جمعیت 0.62
0.62 0.62 0.62 0.62 0.63
نرخ بیکاری بلند مدت 12.30
11.42 12.79 12.64 11.61 12.4
دستمزد در تولید 603.00
653 657 660 625 690
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.40
3 2.5 3.9 4 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.14 0.15 0.14 0.14 0.14
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.80
107 105 108 109 111
قیمت تولید 165.20
165 166 169 169 173
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.50
108 106 109 111 112
تغییر قیمت تولید کننده 1.50
2 2.1 2.17 2.55 2.4
تورم مواد غذایی -0.20
2.98 3 2.5 2.2 3.46
قیمت صادرات 140.90
142 142 142 142 142
CPI مسکن آب و برق 101.20
101 101 101 101 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.80
110 109 109 110 109
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
وام به بخش خصوصی 1023318.00
1068982 1101567 1128271 1150156 1235967
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -209891.00
-163500 -194400 -169000 -187700 -193700
صادرات 30295.00
32200 37800 34700 30200 42500
واردات 240186.00
195700 232200 203700 217900 236200
حساب جاری -304467.52
-305282 -567140 -306092 -566333 -562372
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.10
-9.8 -9.8 -8.7 -8.7 -7.5
گردش سرمایه -182314.33
-257861 -380546 -275577 -256308 -315776
ورود توریست 109886.00
136200 34600 34800 86900 44500
شاخص تروریسم 0.08
0.19 0.17 0.33 0.5 0.19
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 659232.90
856810 882808 859076 835344 909901
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.50
66.7 66.7 68.7 68.7 70.2
بودجه دولت -2.00
-5.4 -5.4 0.39 0.28 -3.2
ارزش بودجه دولت -70097186.53
-127235905 -135820639 -134793782 -135108263 -135062719
هزینه های دولت 163619.00
188917 254137 167873 195045 266217
درآمدهای دولت 327432236.86
902478308 910978819 910006226 910117506 910106081
بدهی های دولت 2665.27
2663 2727 2719 2705 2760
هزینه های مالی 397529423.39
1029714213 1047556168 1044800008 1045225769 1045168800
مخارج نظامی 71.70
68.43 70.86 70.94 71.02 71.11
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 6.50
3.8 2 2.5 2.8 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -17.00
-0.9 0.47 1.09 1.05 1.04
تولید صنعتی -16.10
-2.27 -1.78 -1.25 -1.61 -1.5
تغییرات موجودی انبار 57767.00
-40876 78900 52480 70525 71984
سرعت اینترنت 6689.26
6676 6676 6676 6676 6676
آدرس های IP 73349.00
71495 71712 74031 72755 72858
استخراج معدن -26.10
3.03 11.16 15.27 17.34 19.44
شاخص رقابتی 4.15
4.06 4.06 4.11 4.13 4.12
رتبه رقابتی 77.00
79 79 76 75 73
آسانی کسب و کار 42.00
42 38 38 38 34
شاخص فساد مالی 46.00
46 47 47 47 47
رتبه فساد مالی 64.00
62 63 64 65 68
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.20
3.88 2.7 3.74 3.74 2
هزینه های مصرف کننده 699124.00
816385 868010 717301 810401 909268
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.60
1.72 7 1.52 1.52 6
قیمت گازوئیل 1.64
1.55 1.47 1.39 1.31 0.76
تسهیلات اعتباری خریدار 1175959.00
1217827 1245198 1269540 1291196 1411536
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 1079.00
1006 1034 1053 1058 1054
میزان ساخت و ساز 46.80
50.9 49.52 56.37 48.63 52.71
جواز ساختمان 275.00
259 269 255 262 262
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00
9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00
9 9 9 9 9
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 20.5 21 21
نرخ تامین اجتماعی 34.30
34.3 34.3 34 34 34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.30
10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24.00
24 24 24 24 24
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 1.16
76.13 120 89.73 96.86 97.14
درجه حرارت 1.80
19.13 5.79 1.86 16.82 10.46