شاخص یاب

مونته نگرو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 18.00 19 18.6 18.4 18.2 16.5
نرخ تورم 2.80 3 2.5 2.6 2.7 2.7
موازنه تجاری -220259.00 -163500 -194400 -169000 -187700 -193700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.50 66.7 66.7 68.7 68.7 70.2
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.18
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
بازار سهام 12247.14
11800 11600 11600 11600 10400
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50
4 3 2.7 2.5 1.9
تولید ناخالص داخلی 4.77
5.7 5.7 6.2 6.2 6.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 812.59
1380 1081 835 992 1132
تولید ناخالص داخلی سرانه 7812.95
8100 8100 8250 8250 8450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16409.29
16550 16550 16850 16850 17200
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 263332.00
260262 337884 270442 286606 353945
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 18.00
19 18.6 18.4 18.2 16.5
افراد شاغل 198987.00
197909 194639 193788 193904 194012
دستمزد 761.00
776 780 782 762 800
حداقل دستمزد 288.05
288 288 288 288 288
جمعیت 0.62
0.62 0.62 0.62 0.62 0.63
نرخ بیکاری بلند مدت 12.30
11.2 12.35 11.77 11.08 11.71
دستمزد در تولید 605.00
653 657 660 615 690
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.80
3 2.5 2.6 2.7 2.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.14 0.15 0.14 0.14 0.14
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.10
106 105 107 108 111
قیمت تولید 165.20
165 167 169 169 174
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.00
108 106 108 109 112
تغییر قیمت تولید کننده 1.90
2.4 2.7 2.2 2.1 2.4
تورم مواد غذایی 1.30
2.98 3 2.5 2.2 3.46
قیمت صادرات 136.80
138 137 137 137 137
CPI مسکن آب و برق 102.40
101 101 101 101 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.30
108 108 108 108 108
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
وام به بخش خصوصی 1023318.00
1087317 1126177 1158071 1184240 1287319
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -220259.00
-163500 -194400 -169000 -187700 -193700
صادرات 30556.00
32200 37800 34700 30200 42500
واردات 250815.00
195700 232200 203700 217900 236200
حساب جاری -308371.90
-69214 -307613 -69970 -306859 -303158
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.10
-9.8 -9.8 -8.7 -8.7 -7.5
گردش سرمایه -303771.85
5390 -419442 -168070 -316941 -395039
ورود توریست 178158.00
136200 34600 34800 119900 44500
شاخص تروریسم 0.08
0.19 0.17 0.33 0.5 0.19
حواله 60539.25
53135 56352 50608 60136 58741
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 659232.90
856810 882808 859076 835344 909901
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.50
66.7 66.7 68.7 68.7 70.2
بودجه دولت -2.00
-5.4 -5.4 0.39 0.28 -3.2
ارزش بودجه دولت -85190520.34
-127235905 -135820639 -134793782 -135108263 -135062719
هزینه های دولت 163619.00
190788 256629 168037 194855 268827
درآمدهای دولت 763781831.84
902478308 910978819 910006226 910117506 910106081
بدهی های دولت 3105.01
2663 2727 2719 2705 2760
هزینه های مالی 848972352.18
1029714213 1047556168 1044800008 1045225769 1045168800
مخارج نظامی 71.70
68.43 70.86 70.94 71.02 71.11
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 7.50
32 28.5 8 5 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20
1.9 0.82 0.93 0.95 0.95
تولید صنعتی 12.10
0.38 3.31 2.8 2.74 2.75
تغییرات موجودی انبار 57767.00
-40876 78900 52480 70525 71984
سرعت اینترنت 6689.26
6676 6676 6676 6676 6676
آدرس های IP 73349.00
71495 71712 74031 72755 72858
استخراج معدن -26.80
-4.13 -6.72 -7.47 -7.46 -7.45
شاخص رقابتی 4.15
4.06 4.06 4.11 4.13 4.12
رتبه رقابتی 77.00
79 79 76 75 73
آسانی کسب و کار 42.00
42 38 38 38 34
شاخص فساد مالی 46.00
46 47 47 47 47
رتبه فساد مالی 64.00
62 63 64 65 68
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.80
4.3 4.1 3.5 3 2
هزینه های مصرف کننده 699124.00
824468 876520 718000 809611 918182
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.70
-10.5 12 3.8 3.9 13
قیمت گازوئیل 1.61
1.64 1.55 1.46 1.38 1.09
تسهیلات اعتباری خریدار 1197933.00
1217339 1243465 1266725 1287406 1402062
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 1079.00
1006 1034 1053 1058 1054
میزان ساخت و ساز 35.70
50.9 49.52 56.37 48.63 52.71
جواز ساختمان 275.00
259 269 255 262 262
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00
9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00
9 9 9 9 9
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 20.5 21 21
نرخ تامین اجتماعی 34.30
34.3 34.3 34 34 34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.30
10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24.00
24 24 24 24 24
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 1.16
76.13 120 89.73 96.86 97.14
درجه حرارت 1.80
19.13 5.79 1.86 16.82 10.46