شاخص یاب

مونته نگرو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 18.07 18.6 18.4 18.2 18.8 16.5
نرخ تورم 1.90 2.5 2.6 2.7 2.9 2.7
موازنه تجاری -174987.00 -194400 -169000 -187700 -160424 -193700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.50 66.7 68.7 68.7 68.7 70.2
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.14
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 12247.14
11600 11600 11600 11600 10400
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90
3 2.7 2.5 2.6 2.9
تولید ناخالص داخلی 4.77
5.7 6.2 6.2 6.2 6.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1041.68
1081 835 1068 1069 1143
تولید ناخالص داخلی سرانه 7812.95
8100 8250 8250 8250 8450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16409.29
16550 16850 16850 16850 17200
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 348144.00
337884 270442 356848 357196 357418
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 18.07
18.6 18.4 18.2 18.8 16.5
افراد شاغل 195784.00
193285 192639 192703 192773 192777
دستمزد 768.00
780 782 767 768 800
حداقل دستمزد 288.05
288 288 288 288 288
جمعیت 0.62
0.62 0.62 0.62 0.62 0.63
نرخ بیکاری بلند مدت 10.50
12.15 11.37 10.38 11.08 11.26
دستمزد در تولید 627.00
657 660 622 623 690
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.90
2.5 2.6 2.7 2.9 2.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.2 0.2 0.1 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.00
105 107 108 108 111
قیمت تولید 165.20
167 169 169 168 174
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.40
106 108 109 109 112
تغییر قیمت تولید کننده 2.40
2.7 2.2 2.1 2 2.4
تورم مواد غذایی 0.30
3 2.5 2.2 2.28 2.28
قیمت صادرات 133.70
132 132 132 132 132
CPI مسکن آب و برق 104.20
104 104 104 104 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.90
110 110 110 110 110
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
وام به بخش خصوصی 989075.00
979005 971701 965671 960718 941799
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -174987.00
-194400 -169000 -187700 -160424 -193700
صادرات 30474.00
37800 34700 30200 32155 42500
واردات 205461.00
232200 203700 217900 192579 236200
حساب جاری 197506.66
-63633 196737 -62865 195971 -59094
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.10
-16.5 -16 -16 -16 -12
گردش سرمایه -116494.04
-446548 -211280 -326290 -215594 -427690
ورود توریست 146829.00
34600 34800 89300 81800 44500
شاخص تروریسم 0.08
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
حواله 60539.25
56352 50608 60136 54085 58741
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 659232.90
882808 859076 835344 811612 909901
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.50
66.7 68.7 68.7 68.7 70.2
بودجه دولت -2.00
-5.4 -4.8 -4.8 -4.8 -3.2
ارزش بودجه دولت -85190520.34
-123392180 -124520603 -124209070 -124255227 -124249431
هزینه های دولت 194981.00
256629 168037 199856 200051 271465
درآمدهای دولت 763781831.84
889041992 890391758 890258728 890271839 890270663
بدهی های دولت 3105.01
3167 3303 3493 3580 4261
هزینه های مالی 848972352.18
1011577734 1014912362 1014467798 1014527066 1014520094
مخارج نظامی 71.70
70.86 70.94 71.02 71.11 71.11
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 24.00
28.5 8 5 4 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.70
2.71 0.78 0.9 0.94 0.93
تولید صنعتی 25.80
15.19 14.83 14.64 14.58 14.59
تغییرات موجودی انبار 45167.00
83346 49754 50529 -45105 75753
سرعت اینترنت 6689.26
6676 6676 6676 6676 6676
آدرس های IP 73349.00
71712 74031 72755 71830 72858
استخراج معدن -10.70
-13.24 -14.55 -14.65 -14.65 -14.65
شاخص رقابتی 59.62
60.12 60.12 60.12 60.12 62.62
رتبه رقابتی 71.00
71 71 71 71 71
آسانی کسب و کار 50.00
47 49 50 52 58
شاخص فساد مالی 46.00
46 46 46 46 46
رتبه فساد مالی 64.00
64 64 64 64 64
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.00
4.1 3.5 3 2.7 2
هزینه های مصرف کننده 833661.00
876520 718000 854503 855336 927193
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -14.50
12 3.8 3.9 -3.8 13
قیمت گازوئیل 1.60
1.57 1.55 1.52 1.49 1.38
تسهیلات اعتباری خریدار 1197933.00
1243465 1266725 1287406 1305795 1402062
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 1079.00
1034 1053 1058 1071 1054
میزان ساخت و ساز 35.70
31.76 45.8 39.11 42.45 39.82
جواز ساختمان 102.00
155 53.12 79.63 87.37 95.23
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00
9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00
9 9 9 9 9
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 34.30
34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.30
10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24.00
24 24 24 24 24
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 1.16
120 89.73 96.86 96.86 97.14
درجه حرارت 1.80
5.79 1.86 16.82 12.47 10.46