مونته نگرو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 19.40 19.4 19 18.6 18.4 16.5
نرخ تورم 2.90 3.2 3 2.5 3 2.7
موازنه تجاری -185062.00 -188400 -163500 -194400 -169000 -193700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.50 66.7 66.7 66.7 68.7 70.2
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.16
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 10208.21
11900 11800 11600 11600 10400
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00
2.2 2 2 2.6 1.9
تولید ناخالص داخلی 4.17
4.2 4.15 5.68 6.23 6.98
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1050.87
980 1365 1072 775 1123
تولید ناخالص داخلی سرانه 7455.33
7600 7600 7600 7740 7890
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15658.11
15502 15574 15646 15303 15069
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 328043.00
282683 257711 334604 203638 350508
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 19.40
19.4 19 18.6 18.4 16.5
افراد شاغل 181260.00
182045 181629 181486 181491 181503
دستمزد 761.00
772 776 780 782 800
حداقل دستمزد 288.05
288 288 288 288 288
جمعیت 0.62
0.61 0.61 0.61 0.61 0.63
دستمزد در تولید 616.00
647 653 657 660 690
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.90
3.2 3 2.5 3 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.50
105 106 105 107 111
قیمت تولید 164.90
164 165 166 169 173
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.40
106 108 106 107 112
تغییر قیمت تولید کننده 1.20
1.5 2 2.1 2.17 2.4
تورم مواد غذایی -0.10
2.47 2.98 3 2.5 3.46
قیمت صادرات 133.80
135 135 135 135 135
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
وام به بخش خصوصی 999335.00
1029260 1068982 1101567 1128271 1235967
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -185062.00
-188400 -163500 -194400 -169000 -193700
صادرات 35281.00
28100 32200 37800 34700 42500
واردات 220342.00
216500 195700 232200 203700 236200
حساب جاری -304467.52
-330000 -305282 -567140 -306092 -562372
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.10
-9.8 -9.8 -9.8 -8.7 -7.5
گردش سرمایه -182314.33
-157107 -257861 -380546 -275577 -315776
ورود توریست 34531.00
132600 136200 34600 34800 44500
شاخص تروریسم 0.08
0.19 0.16 0.14 0.31 0.18
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 659232.90
830811 856810 882808 859076 909901
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.50
66.7 66.7 66.7 68.7 70.2
بودجه دولت -2.00
-5.4 -5.4 -5.4 -5.6 -3.2
ارزش بودجه دولت -227834139.80
431210816 -47866499 -685065136 780883295 -596447470
هزینه های دولت 249154.00
192188 188917 254137 163235 266217
درآمدهای دولت 1785041971.06
1273582982 1273582924 1273582924 1273582924 1273582924
بدهی های دولت 2665.27
2635 2663 2727 2719 2760
هزینه های مالی 2012876110.86
842372166 1321449424 1976603234 492699629 1870030394
مخارج نظامی 71.70
65.8 67.55 69.31 70.17 69.95
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 35.80
6.2 3.8 2 2.5 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -16.30
8.39 1.59 0.93 1.07 1.09
تولید صنعتی 20.20
4.72 3.12 5.59 4.13 4.21
تغییرات موجودی انبار 89870.00
87459 -75046 85117 -72738 72406
سرعت اینترنت 6689.26
6676 6676 6676 6676 6676
آدرس های IP 73349.00
70875 70366 70133 69859 66837
استخراج معدن -32.00
119 70.37 88.73 84.91 84.87
شاخص رقابتی 4.15
4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
رتبه رقابتی 77.00
79 79 79 79 79
آسانی کسب و کار 42.00
42 42 42 42 42
شاخص فساد مالی 46.00
46 46 46 46 46
رتبه فساد مالی 64.00
64 64 64 64 64
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.50
3.53 3.88 2.7 3.94 2
هزینه های مصرف کننده 860153.00
809573 810026 877356 718244 919059
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.60
0.97 1.24 7 1.35 6
قیمت گازوئیل 1.51
1.44 1.36 1.28 1.21 0.84
تسهیلات اعتباری خریدار 1150003.00
1084351 1075023 1085142 1100755 1092493
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 1079.00
1085 1143 1090 1139 1107
میزان ساخت و ساز 46.80
57.93 50.9 49.52 56.37 52.71
جواز ساختمان 275.00
269 265 267 266 266
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00
9 9 9 10 11
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00
9 9 9 9 9
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 20 20
نرخ تامین اجتماعی 34.30
34.3 34.3 34.3 34 34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.30
10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24.00
24 24 24 24 24
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 1.16
94.74 76.13 120 89.73 97.14
درجه حرارت 1.80
14.18 19.13 5.79 1.86 10.46