شاخص یاب

مونته نگرو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
بازار سهام 12247.14 11600 11600 11600 11600 11000