مونته نگرو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 21.01 20.2 19.7 19.4 19 16.5
نرخ تورم 2.80 3.2 3.4 3.2 3 2.7
موازنه تجاری -159152.00 -121699 -119156 -124423 -127022 -126115
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.70 65.6 66.7 66.7 66.7 70.2
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.18 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 12247.14 12100 12000 11900 11800 10400
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 2.3 2.2 2.2 2 1.9
تولید ناخالص داخلی 4.17 5.05 4.07 3.95 3.82 6.98
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 924.73 931 724 931 1188 917
تولید ناخالص داخلی سرانه 7455.33 7520 7600 7600 7600 7890
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15658.11 15646 15640 15635 15630 15303
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 238892.00 254617 165411 234890 221668 237651
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 21.01 20.2 19.7 19.4 19 16.5
افراد شاغل 188161.00 186513 185859 185194 184545 179305
دستمزد 763.00 761 761 760 759 754
حداقل دستمزد 288.05 288 288 288 288 288
جمعیت 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61 0.63
دستمزد در تولید 646.00 666 670 673 675 684
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.80 3.2 3.4 3.2 3 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.56 0.53 0.53 0.54 0.53
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.70 102 102 101 101 100
قیمت تولید 162.20 170 172 172 161 188
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 0.6 1.1 1.5 2 2.4
تورم مواد غذایی 1.00 1.41 1.76 1.99 2.14 2.43
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.40 104 104 104 103 102
قیمت صادرات 132.90 130 128 126 125 123
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
وام به بخش خصوصی 901672.00 850308 828927 821151 823614 970124
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -159152.00 -121699 -119156 -124423 -127022 -126115
صادرات 45328.50 34996 33023 32493 31970 31040
واردات 204480.40 156867 150251 154516 157561 157134
حساب جاری -310215.08 -246729 -297688 -326918 157674 -163107
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.30 -10.7 -9.8 -9.8 -9.8 -7.5
گردش سرمایه 201237.92 177977 157235 170959 111067 113320
ورود توریست 178788.00 24400 29900 132200 116200 30200
شاخص تروریسم 0.15 0.34 0.26 0.18 0.1 0.42
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 757435.19 735532 767070 798607 830144 817737
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.70 65.6 66.7 66.7 66.7 70.2
بودجه دولت -7.00 -6.2 -5.4 -5.4 -5.4 -3.2
ارزش بودجه دولت -103311248.08 -90384984 -73542946 -76838625 -68766344 -52897845
هزینه های دولت 215947.00 213842 151319 164711 165264 208992
درآمدهای دولت 769711347.19 1640419648 364770949 737190390 1144233146 1523841733
بدهی های دولت 2483.00 2460 2449 2424 2421 2323
هزینه های مالی 873022595.27 1776731042 442189479 845641880 1171402598 1654988208
مخارج نظامی 66.80 69.31 70.17 71.04 71.9 71.92
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 2.70 -4.7 -1.85 -1.98 -1.1 -1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 23.20 0.23 1 0.79 0.83 0.84
تولید صنعتی -1.80 0.43 0.83 1.13 1.29 1.41
تغییرات موجودی انبار 28490.00 15653 58140 47943 -109561 -11764
استخراج معدن 123.60 35.3 25.91 22.79 21.77 21.28
شاخص رقابتی 4.15 4.12 4.12 4.12 4.12 4.24
رتبه رقابتی 77.00 76 76 76 76 64
شاخص فساد مالی 45.00 44 44 45 45 44
رتبه فساد مالی 64.00 57 58 59 60 64
آسانی کسب و کار 51.00 60 62 63 64 82
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.20 3 4.72 5.32 5.69 2
هزینه های مصرف کننده 822276.00 821004 671853 728437 710560 802658
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12.10 7.8 2.03 1.97 1.97 6
قیمت گازوئیل 1.47 1.46 1.46 1.45 1.45 1.42
تسهیلات اعتباری خریدار 1103505.00 1125200 1140575 1149326 1151959 999919
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 1172.00 1260 1264 1270 1265 1208
میزان ساخت و ساز 37.50 4.49 1.04 1.44 3.69 9.64
جواز ساختمان 299.00 248 217 232 204 222
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00 9.83 9.83 9.83 9.83 10.81
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات بر فروش 19.00 18.63 18.63 18.63 18.63 18.06
نرخ تامین اجتماعی 34.30 32.84 32.84 32.84 32.83 32.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.30 9.33 9.32 9.32 9.32 9.31
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24.00 23.51 23.51 23.51 23.51 23.5