مولدووا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-12
نرخ بیکاری 3.3 2017-12
نرخ تورم 5.4 2018-02
نرخ بهره 6.5 2018-03
موازنه تجاری -154 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 16.49 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 6.75 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9662564 MDL هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2063 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4944 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 127238946 MDL هزار 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 % 2017-12
افراد بیکار 40.3 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 40.56 % 2017-12
دستمزد 6114 MDL / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 5798 MDL / ماه 2017-12
جمعیت 3.55 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 1170 هزار 2017-12
نرخ اشتغال 39.21 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 10.1 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.4 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2414 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 4.8 % 2018-02
قیمت تولید 130 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 8.1 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-03
عرضه پول M0 18411 MDL - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 77179 MDL - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2018-01
ذخایر ارزی 2828442 هزار تومان 2018-02
نرخ وام 9.5 % 2018-01
عرضه پول M1 34255 MDL - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 52819 MDL - میلیون 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -154 USD - میلیون 2018-01
صادرات 220 USD - میلیون 2018-01
واردات 374 USD - میلیون 2018-01
حساب جاری -195 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2016-12
گردش سرمایه 118 USD - میلیون 2017-09
بدهی خارجی 6743 USD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 30.95 USD - میلیون 2017-06
حواله 213 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 0.47 2016-12
ورود توریست 38617 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 % 2016-12
بودجه دولت -1.8 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 45947 MDL - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 25
ارزش بودجه دولت -2487 MDL - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 46394 MDL - میلیون 2015-12
مخارج نظامی 28.6 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -3 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 % 2017-12
تولید صنعتی -1.4 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 1866616 MDL هزار 2017-09
شاخص رقابتی 3.99 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 89 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 44 2017-12
استخراج معدن -24.2 % 2017-12
تولید فولاد 50 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.2 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.2 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 38489119 MDL هزار 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3.13 mm 2015-12
درجه حرارت 2.44 celsius 2015-12