مولدووا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-06
نرخ بیکاری 3.5 2017-06
نرخ تورم 7.3 2017-08
نرخ بهره 7.5 2017-08
موازنه تجاری -205 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 17.56 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 6.75 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7449164 MDL هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2063 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4944 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 127238946 MDL هزار 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.5 % 2017-06
افراد بیکار 45.7 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 44.1 % 2017-06
دستمزد 5637 MDL / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 5288 MDL / ماه 2017-06
جمعیت 3.55 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 57.6 2017-01
سن بازنشستگی مردان 62.6 2017-01
افراد شاغل 1270 هزار 2017-06
نرخ اشتغال 42.6 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 10.1 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.3 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2313 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 4.8 % 2017-08
قیمت تولید 130 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 8.4 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 4 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.5 % 2017-08
عرضه پول M0 18194 MDL - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 74750 MDL - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 4.5 % 2017-08
ذخایر ارزی 2503607 هزار تومان 2017-08
نرخ وام 10.5 % 2017-08
عرضه پول M1 31038 MDL - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 49243 MDL - میلیون 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -205 USD - میلیون 2017-07
صادرات 192 USD - میلیون 2017-07
واردات 397 USD - میلیون 2017-07
حساب جاری -112 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2016-12
گردش سرمایه 45.86 USD - میلیون 2017-03
بدهی خارجی 6689 USD - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23.4 USD - میلیون 2016-12
حواله 172 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0.02 2015-12
ورود توریست 41125 2017-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 % 2016-12
بودجه دولت -1.8 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 43661 MDL - میلیون 2015-12
ارزیابی اعتبار 25
ارزش بودجه دولت -2733 MDL - میلیون 2015-12
هزینه های دولت 46394 MDL - میلیون 2015-12
مخارج نظامی 28.6 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.6 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 16.2 % 2017-05
تولید صنعتی 7.9 % 2017-05
تغییرات موجودی انبار 756564 MDL هزار 2017-06
شاخص رقابتی 3.86 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 100 2017-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 44 2016-12
استخراج معدن 28.2 % 2017-05
تولید فولاد 30 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.2 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 30385225 MDL هزار 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 29 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 % 2016-12