شاخص یاب

مولدووا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.8 2018-03
نرخ بیکاری 4.1 2018-03
نرخ تورم 3.2 2018-06
نرخ بهره 6.5 2018-06
موازنه تجاری -282 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 16.62 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 8.13 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7687492 MDL هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2165 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5190 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 141043266 MDL هزار 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2018-03
افراد بیکار 48.3 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 39.3 % 2018-03
دستمزد 5906 MDL / ماه 2018-03
دستمزد در تولید 5438 MDL / ماه 2018-03
جمعیت 3.55 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 1125 هزار 2018-03
نرخ اشتغال 37.7 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 10.4 % 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.2 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2419 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 3.7 % 2018-06
قیمت تولید 129 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 5.1 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 0.3 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-06
عرضه پول M0 18296 MDL - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 77428 MDL - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2018-06
ذخایر ارزی 2834196 هزار تومان 2018-05
نرخ وام 9.5 % 2018-06
عرضه پول M1 33554 MDL - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 53524 MDL - میلیون 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -282 USD - میلیون 2018-05
صادرات 223 USD - میلیون 2018-05
واردات 505 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری -86.21 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2016-12
گردش سرمایه 110 USD - میلیون 2017-12
بدهی خارجی 6974 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 64.09 USD - میلیون 2017-12
حواله 212 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.47 2016-12
ورود توریست 27128 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.4 % 2017-12
بودجه دولت -1.8 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 45947 MDL - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 25
ارزش بودجه دولت -1145 MDL - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 48463 MDL - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 28.4 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 10 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 13.3 % 2018-05
تولید صنعتی 8.1 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار -629974 MDL هزار 2018-03
شاخص رقابتی 3.99 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 89 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 44 2017-12
استخراج معدن 19.2 % 2018-05
تولید فولاد 60 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.7 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 34199632 MDL هزار 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3.13 mm 2015-12
درجه حرارت 2.44 celsius 2015-12