مولدووا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-06
نرخ بیکاری 3.5 2017-06
نرخ تورم 7.9 2017-10
نرخ بهره 7 2017-10
موازنه تجاری -207 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 17.35 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 6.75 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7449164 MDL هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2063 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4944 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 127238946 MDL هزار 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.5 % 2017-06
افراد بیکار 45.7 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 44.1 % 2017-06
دستمزد 5637 MDL / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 5288 MDL / ماه 2017-06
جمعیت 3.55 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 57.6 2017-01
سن بازنشستگی مردان 62.6 2017-01
افراد شاغل 1270 هزار 2017-06
نرخ اشتغال 42.6 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 10.1 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.9 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2313 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 4.9 % 2017-10
قیمت تولید 130 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 10.6 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 1.5 % 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2017-10
عرضه پول M0 18283 MDL - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 74735 MDL - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 4 % 2017-10
ذخایر ارزی 2695447 هزار تومان 2017-10
نرخ وام 10 % 2017-10
عرضه پول M1 31469 MDL - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 49469 MDL - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -207 USD - میلیون 2017-09
صادرات 224 USD - میلیون 2017-09
واردات 431 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -190 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2016-12
گردش سرمایه 102 USD - میلیون 2017-06
بدهی خارجی 6689 USD - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23.4 USD - میلیون 2016-12
حواله 203 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0.02 2015-12
ورود توریست 41125 2017-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 % 2016-12
بودجه دولت -1.8 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 43661 MDL - میلیون 2015-12
ارزیابی اعتبار 25
ارزش بودجه دولت -2733 MDL - میلیون 2015-12
هزینه های دولت 46394 MDL - میلیون 2015-12
مخارج نظامی 28.6 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 7.9 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 15.1 % 2017-09
تولید صنعتی 8.5 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 756564 MDL هزار 2017-06
شاخص رقابتی 3.99 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 89 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 44 2017-12
استخراج معدن -22.8 % 2017-09
تولید فولاد 45 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 10 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.1 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 30385225 MDL هزار 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 29 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3 mm 2015-12
درجه حرارت 2 celsius 2015-12