مولدووا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-12
نرخ بیکاری 3.3 2017-12
نرخ تورم 3.7 2018-04
نرخ بهره 6.5 2018-04
موازنه تجاری -282 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 16.78 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 6.75 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9095790 MDL هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2063 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4944 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 141043266 MDL هزار 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 % 2017-12
افراد بیکار 40.3 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 40.56 % 2017-12
دستمزد 6114 MDL / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 5798 MDL / ماه 2017-12
جمعیت 3.55 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 1170 هزار 2017-12
نرخ اشتغال 39.21 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 11.8 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.7 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2418 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 3.5 % 2018-04
قیمت تولید 129 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 6.8 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 1 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-04
عرضه پول M0 18483 MDL - میلیون 2018-04
عرضه پول M3 77244 MDL - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2018-04
ذخایر ارزی 2860277 هزار تومان 2018-04
نرخ وام 9.5 % 2018-04
عرضه پول M1 33501 MDL - میلیون 2018-04
عرضه پول M2 53137 MDL - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -282 USD - میلیون 2018-03
صادرات 242 USD - میلیون 2018-03
واردات 524 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -86.21 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2016-12
گردش سرمایه 110 USD - میلیون 2017-12
بدهی خارجی 6974 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 64.09 USD - میلیون 2017-12
حواله 212 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.47 2016-12
ورود توریست 27128 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.4 % 2017-12
بودجه دولت -1.8 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 45947 MDL - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 25
ارزش بودجه دولت -1145 MDL - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 48463 MDL - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 28.4 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 10.2 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 15.7 % 2018-03
تولید صنعتی 5.1 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار -1323662 MDL هزار 2017-12
شاخص رقابتی 3.99 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 89 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 44 2017-12
استخراج معدن 48.1 % 2018-03
تولید فولاد 50 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.7 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 34454561 MDL هزار 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3.13 mm 2015-12
درجه حرارت 2.44 celsius 2015-12