شاخص یاب

مولدووا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 17.09 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2018-09
نرخ بیکاری 2.2 2018-09
نرخ تورم 0.9 2018-12
نرخ بهره 6.5 2018-12
موازنه تجاری -254 2018-11
حساب جاری -282 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.4 2017-12
بودجه دولت -0.8 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.1 2018-09
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی 8.13 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15636667 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2165 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5190 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 141043266 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 2018-09
افراد بیکار 30.4 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 47.2 2018-09
دستمزد 6507 2018-09
دستمزد در تولید 6260 2018-09
جمعیت 3.55 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 1377 2018-09
نرخ اشتغال 46.2 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 6 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2421 2018-12
اندازه اصل تورم 2.3 2018-12
قیمت تولید 130 2018-11
تورم مواد غذایی 2.2 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.4 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 2018-12
عرضه پول M0 19791 2018-11
عرضه پول M3 82041 2018-11
نرخ بهره سپرده 3.5 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 42.5 2018-12
ذخایر ارزی 2992061 2018-12
نرخ وام 9.5 2018-11
عرضه پول M1 37451 2018-11
عرضه پول M2 56430 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -254 2018-11
حساب جاری -282 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 2017-12
صادرات 269 2018-11
واردات 523 2018-11
گردش سرمایه -244 2018-06
بدهی خارجی 7199 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20.66 2018-06
حواله 212 2017-12
شاخص تروریسم 0.47 2016-12
ورود توریست 46234 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.4 2017-12
بودجه دولت -0.8 2017-12
درآمدهای دولت 45947 2016-12
ارزیابی اعتبار 25
ارزش بودجه دولت -1145 2017-12
هزینه های دولت 48463 2016-12
مخارج نظامی 28.4 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.5 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.7 2018-11
تولید صنعتی -1.4 2018-11
تغییرات موجودی انبار 3322831 2018-09
شاخص رقابتی 55.53 2018-12
رتبه رقابتی 88 2018-12
شاخص فساد مالی 31 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 47 2018-12
استخراج معدن -24.4 2018-11
تولید فولاد 50 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.1 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.3 2018-09
هزینه های مصرف کننده 44079121 2018-09