مولدووا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2017-03
نرخ بیکاری 6.3 2017-03
نرخ تورم 7.3 2017-07
نرخ بهره 8 2017-07
موازنه تجاری -218 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 17.78 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 6.75 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6657396 MDL هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2063 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4944 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 127238946 MDL هزار 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.3 % 2017-03
افراد بیکار 75.8 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 40.3 % 2017-03
دستمزد 5219 MDL / ماه 2017-03
دستمزد در تولید 4851 MDL / ماه 2017-03
جمعیت 3.55 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 57.6 2017-01
سن بازنشستگی مردان 62.6 2017-01
افراد شاغل 1126 هزار 2017-03
نرخ اشتغال 37.7 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 12.7 % 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.3 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2322 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 5 % 2017-07
قیمت تولید 129 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 8.9 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.9 % 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8 % 2017-07
عرضه پول M0 17567 MDL - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 73371 MDL - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 5 % 2017-08
ذخایر ارزی 2455552 هزار تومان 2017-07
نرخ وام 11 % 2017-08
عرضه پول M1 29965 MDL - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 48961 MDL - میلیون 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -218 USD - میلیون 2017-06
صادرات 171 USD - میلیون 2017-06
واردات 389 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -112 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2016-12
گردش سرمایه 45.86 USD - میلیون 2017-03
بدهی خارجی 6689 USD - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23.4 USD - میلیون 2016-12
حواله 172 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0.02 2015-12
ورود توریست 41125 2017-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 % 2016-12
بودجه دولت -1.8 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 43661 MDL - میلیون 2015-12
ارزیابی اعتبار 25
ارزش بودجه دولت -2733 MDL - میلیون 2015-12
هزینه های دولت 46394 MDL - میلیون 2015-12
مخارج نظامی 28.6 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -0.2 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 16.2 % 2017-05
تولید صنعتی 7.9 % 2017-05
تغییرات موجودی انبار 830459 MDL هزار 2017-03
شاخص رقابتی 3.86 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 100 2017-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 44 2016-12
استخراج معدن 28.2 % 2017-05
تولید فولاد 30 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.1 % 2017-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.9 % 2017-05
هزینه های مصرف کننده 25750967 MDL هزار 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 29 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 % 2016-12