شاخص یاب

مولدووا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-06
نرخ بیکاری 3 2018-06
نرخ تورم 3.2 2018-08
نرخ بهره 6.5 2018-09
موازنه تجاری -270 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 16.81 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 8.13 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11406473 MDL هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2165 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5190 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 141043266 MDL هزار 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3 % 2018-06
افراد بیکار 40.9 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 46.4 % 2018-06
دستمزد 5906 MDL / ماه 2018-03
دستمزد در تولید 6020 MDL / ماه 2018-06
جمعیت 3.55 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 1343 هزار 2018-06
نرخ اشتغال 45 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 7.8 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.2 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2386 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 3.1 % 2018-08
قیمت تولید 129 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 7 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.4 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-09
عرضه پول M0 19427 MDL - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 79149 MDL - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2018-09
نسبت ذخیره نقدی 42.5 % 2018-09
ذخایر ارزی 2970886 هزار تومان 2018-08
نرخ وام 9.5 % 2018-08
عرضه پول M1 35530 MDL - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 55276 MDL - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -270 USD - میلیون 2018-07
صادرات 219 USD - میلیون 2018-07
واردات 488 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -190 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2016-12
گردش سرمایه 110 USD - میلیون 2017-12
بدهی خارجی 7205 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89.67 USD - میلیون 2018-03
حواله 212 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.47 2016-12
ورود توریست 44145 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.4 % 2017-12
بودجه دولت -1.8 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 45947 MDL - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 25
ارزش بودجه دولت -1145 MDL - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 48463 MDL - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 28.4 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.5 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.6 % 2018-07
تولید صنعتی -1.2 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار 137072 MDL هزار 2018-06
شاخص رقابتی 3.99 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 89 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 44 2017-12
استخراج معدن 34.8 % 2018-07
تولید فولاد 60 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.3 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 37022842 MDL هزار 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3.13 mm 2015-12
درجه حرارت 2.44 celsius 2015-12