مولدووا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.6 2017-09
نرخ بیکاری 3.4 2017-09
نرخ تورم 7.3 2017-12
نرخ بهره 6.5 2017-12
موازنه تجاری -183 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 16.95 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.6 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 6.75 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9662564 MDL هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2063 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4944 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 127238946 MDL هزار 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2017-09
افراد بیکار 45.7 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 43.9 % 2017-09
دستمزد 5809 MDL / ماه 2017-09
دستمزد در تولید 5580 MDL / ماه 2017-09
جمعیت 3.55 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 57.6 2017-01
سن بازنشستگی مردان 62.6 2017-01
افراد شاغل 1270 هزار 2017-06
نرخ اشتغال 42.4 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 10.1 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.3 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2400 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 5 % 2017-11
قیمت تولید 130 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 9.7 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2017-12
عرضه پول M0 18182 MDL - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 75275 MDL - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2017-12
ذخایر ارزی 2799864 هزار تومان 2017-12
نرخ وام 9.5 % 2017-12
عرضه پول M1 32190 MDL - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 50372 MDL - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -183 USD - میلیون 2017-11
صادرات 272 USD - میلیون 2017-11
واردات 455 USD - میلیون 2017-11
حساب جاری -195 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2016-12
گردش سرمایه 118 USD - میلیون 2017-09
بدهی خارجی 6549 USD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 30.95 USD - میلیون 2017-06
حواله 213 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 0.47 2016-12
ورود توریست 41796 2017-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 % 2016-12
بودجه دولت -1.8 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 43661 MDL - میلیون 2015-12
ارزیابی اعتبار 25
ارزش بودجه دولت -2733 MDL - میلیون 2015-12
هزینه های دولت 46394 MDL - میلیون 2015-12
مخارج نظامی 28.6 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 9.5 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2017-11
تولید صنعتی 11.7 % 2017-11
تغییرات موجودی انبار 1866616 MDL هزار 2017-09
شاخص رقابتی 3.99 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 89 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 44 2017-12
استخراج معدن 25.5 % 2017-11
تولید فولاد 45 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 10 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.1 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 38489119 MDL هزار 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3 mm 2015-12
درجه حرارت 2 celsius 2015-12