شاخص یاب

مولدووا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-06
نرخ بیکاری 3 2018-06
نرخ تورم 1.2 2018-10
نرخ بهره 6.5 2018-11
موازنه تجاری -267 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 16.99 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 8.13 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11406473 MDL هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2165 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5190 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 141043266 MDL هزار 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3 % 2018-06
افراد بیکار 40.9 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 46.4 % 2018-06
دستمزد 5906 MDL / ماه 2018-03
دستمزد در تولید 6020 MDL / ماه 2018-06
جمعیت 3.55 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 1343 هزار 2018-06
نرخ اشتغال 45 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 7.8 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2399 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 3 % 2018-10
قیمت تولید 130 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 2.3 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-11
عرضه پول M0 19819 MDL - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 80157 MDL - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2018-10
نسبت ذخیره نقدی 42.5 % 2018-09
ذخایر ارزی 3006917 هزار تومان 2018-10
نرخ وام 9.5 % 2018-11
عرضه پول M1 36038 MDL - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 56153 MDL - میلیون 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -267 USD - میلیون 2018-09
صادرات 207 USD - میلیون 2018-09
واردات 474 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری -282 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 % 2017-12
گردش سرمایه -244 USD - میلیون 2018-06
بدهی خارجی 7079 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20.66 USD - میلیون 2018-06
حواله 212 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.47 2016-12
ورود توریست 46234 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.4 % 2017-12
بودجه دولت -0.8 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 45947 MDL - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 25
ارزش بودجه دولت -1145 MDL - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 48463 MDL - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 28.4 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -3.2 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.1 % 2018-09
تولید صنعتی -3.6 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 137072 MDL هزار 2018-06
شاخص رقابتی 55.53 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 88 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 47 2018-12
استخراج معدن 22.9 % 2018-09
تولید فولاد 50 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.6 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.2 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 37022842 MDL هزار 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3.13 mm 2015-12
درجه حرارت 2.44 celsius 2015-12