شاخص یاب

موریس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2017-03
نرخ بیکاری 7.1 2018-03
نرخ تورم 0.9 2018-08
نرخ بهره 3.5 2018-08
موازنه تجاری -12479 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 34.02 2018-09
بازار سهام 2229 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 13.34 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 112858 MUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18970 MUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10186 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20293 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4265 MUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10307 MUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 197 MUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6686 MUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2773 MUR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.1 % 2018-03
افراد شاغل 540 هزار 2018-03
افراد بیکار 41 هزار 2018-03
هزینه های کار 132 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 128 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 3799 2016-12
دستمزد 27574 WALL / ماه 2017-12
جمعیت 1.26 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 92.94 % 2018-03
دستمزد در تولید 108 نقاط شاخص 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-07
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی -2.3 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 98.04 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 97 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 87.2 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.5 % 2018-08
ذخایر ارزی 6608 USD - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 3.1 % 2017-12
ترازنامه بانک 1332648 MUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 229258 MUR - میلیون 2018-07
نرخ وام 8.5 % 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -12479 MUR - میلیون 2018-07
صادرات 6807 MUR - میلیون 2018-07
واردات 19286 MUR - میلیون 2018-07
حساب جاری -1926 MUR - میلیارد 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 % 2017-12
بدهی خارجی 45128 MUR - میلیون 2017-12
درآمد گردشگری 4118 MUR - میلیون 2018-06
ورود توریست 109471 2018-08
ذخایر طلا 12.4 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12330 MUR - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 111 نقاط شاخص 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.9 % 2017-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 69.6 MUR - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 17606 MUR - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 8259 MUR - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 8190 MUR - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 65
مخارج نظامی 22.2 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 128 نقاط شاخص 2018-03
تولید صنعتی 1.3 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار -501 MUR - میلیون 2018-03
سرعت اینترنت 5741 KBps 2017-03
آدرس های IP 289734 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 45 2018-12
شاخص فساد مالی 50 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 54 2017-12
آسانی کسب و کار 25 2017-12
تولید صنعتی 1 % 2018-06
استخراج معدن 2.2 % 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 83635 MUR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 8.5 % 2018-07
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 99.1 % 2011-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 120 mm 2015-12
درجه حرارت 25.95 celsius 2015-12