موریس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2017-03
نرخ بیکاری 7 2017-09
نرخ تورم 6.2 2018-01
نرخ بهره 3.5 2018-01
موازنه تجاری -11629 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 32 2018-02
بازار سهام 2288 امتیاز 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 12.16 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 113515 MUR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21314 MUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 9812 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19549 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2724 MUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7873 MUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 107 MUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4983 MUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1041 MUR - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 % 2017-09
افراد شاغل 542 هزار 2017-09
افراد بیکار 40.6 هزار 2017-09
هزینه های کار 130 نقاط شاخص 2016-12
بهره وری 124 نقاط شاخص 2016-12
پست های خالی شغلی 3799 2016-12
دستمزد 28162 WALL / ماه 2016-12
جمعیت 1.26 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 93.04 % 2017-09
دستمزد در تولید 104 نقاط شاخص 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.2 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 نقاط شاخص 2018-01
اندازه اصل تورم 2.2 % 2017-12
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 12.1 % 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-01
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 87.3 نقاط شاخص 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 2.6 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.5 % 2018-01
ذخایر ارزی 6103 USD - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 5.2 % 2016-12
نرخ وام 8.5 % 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -11629 MUR - میلیون 2017-11
صادرات 6288 MUR - میلیون 2017-11
واردات 17917 MUR - میلیون 2017-11
حساب جاری -6724 MUR - میلیارد 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 % 2016-12
بدهی خارجی 45015 MUR - میلیون 2017-09
درآمد گردشگری 5511 MUR - میلیون 2017-10
ورود توریست 120974 2018-01
ذخایر طلا 12.44 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10592 MUR - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 15.4 نقاط شاخص 2017-09
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65 % 2016-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1202 MUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 17057 MUR - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 14043 MUR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 12842 MUR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 65
مخارج نظامی 22.9 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 123 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 2.8 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار -568 MUR - میلیون 2017-09
سرعت اینترنت 5741 KBps 2017-03
آدرس های IP 289734 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 45 2018-12
شاخص فساد مالی 54 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 50 2016-12
آسانی کسب و کار 25 2017-12
تولید صنعتی 2.5 % 2017-09
استخراج معدن 0.8 % 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 86538 MUR - میلیون 2017-09
نرخ وام بانکی 8.5 % 2017-11
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 99.1 % 2011-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 120 mm 2015-12
درجه حرارت 25.95 celsius 2015-12