شاخص یاب

موریس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-06
نرخ بیکاری 7 2018-06
نرخ تورم 2.8 2018-10
نرخ بهره 3.5 2018-10
موازنه تجاری -9617 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 34.55 2018-11
بازار سهام 2245 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 13.34 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 120507 MUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21080 MUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10186 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20293 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4515 MUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13273 MUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 269 MUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6540 MUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1988 MUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 % 2018-06
افراد شاغل 542 هزار 2018-06
افراد بیکار 40.5 هزار 2018-06
هزینه های کار 132 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 128 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 4106 2017-12
دستمزد 27574 WALL / ماه 2017-12
جمعیت 1.26 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 93.04 % 2018-06
دستمزد در تولید 116 نقاط شاخص 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 1.8 % 2018-09
قیمت تولید 109 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 3.9 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 97.4 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 99.6 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 93.9 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.5 % 2018-10
ذخایر ارزی 6327 USD - میلیون 2018-10
نرخ بهره سپرده 3.1 % 2017-12
ترازنامه بانک 1331805 MUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 226357 MUR - میلیون 2018-09
نرخ وام 8.5 % 2018-08
عرضه پول M1 113970 MUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 401094 MUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 537076 MUR - میلیون 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -9617 MUR - میلیون 2018-08
صادرات 6793 MUR - میلیون 2018-08
واردات 16410 MUR - میلیون 2018-08
حساب جاری -7886 MUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 % 2017-12
بدهی خارجی 44544 MUR - میلیون 2018-03
درآمد گردشگری 4401 MUR - میلیون 2018-07
ورود توریست 102849 2018-09
ذخایر طلا 12.4 تن 2018-09
گردش سرمایه 8867 MUR - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12330 MUR - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 106 نقاط شاخص 2018-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.9 % 2017-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1216 MUR - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 19714 MUR - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 7018 MUR - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 8234 MUR - میلیون 2018-09
ارزیابی اعتبار 65
مخارج نظامی 22.2 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 136 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 1.3 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 952 MUR - میلیون 2018-06
سرعت اینترنت 5741 KBps 2017-03
آدرس های IP 289734 IP 2017-03
شاخص رقابتی 63.74 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 49 2018-12
شاخص فساد مالی 50 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 54 2017-12
آسانی کسب و کار 20 2018-12
تولید صنعتی 1 % 2018-06
استخراج معدن 2.2 % 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 87320 MUR - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 8.5 % 2018-08
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 99.1 % 2011-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 120 mm 2015-12
درجه حرارت 25.95 celsius 2015-12