شاخص یاب

موریس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2017-03
نرخ بیکاری 7.1 2018-03
نرخ تورم 1 2018-06
نرخ بهره 3.5 2018-06
موازنه تجاری -9901 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 34.25 2018-07
بازار سهام 2237 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 13.34 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 112858 MUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18970 MUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10186 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20293 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2724 MUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7873 MUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 107 MUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4983 MUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1041 MUR - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.1 % 2018-03
افراد شاغل 540 هزار 2018-03
افراد بیکار 41 هزار 2018-03
هزینه های کار 132 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 128 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 3799 2016-12
دستمزد 27574 WALL / ماه 2017-12
جمعیت 1.26 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 92.94 % 2018-03
دستمزد در تولید 108 نقاط شاخص 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.3 % 2018-05
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی -4.6 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 97.62 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 97 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 87.2 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.5 % 2018-06
ذخایر ارزی 6668 USD - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 3.1 % 2017-12
ترازنامه بانک 1331678 MUR - میلیون 2018-05
نرخ وام 8.5 % 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -9901 MUR - میلیون 2018-05
صادرات 6746 MUR - میلیون 2018-05
واردات 16647 MUR - میلیون 2018-05
حساب جاری -1926 MUR - میلیارد 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 % 2017-12
بدهی خارجی 45128 MUR - میلیون 2017-12
درآمد گردشگری 5631 MUR - میلیون 2018-04
ورود توریست 84345 2018-06
ذخایر طلا 12.4 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12330 MUR - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 111 نقاط شاخص 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.9 % 2017-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1730 MUR - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 17606 MUR - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 7683 MUR - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 9413 MUR - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 65
مخارج نظامی 22.2 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 128 نقاط شاخص 2018-03
تولید صنعتی 2.7 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار -501 MUR - میلیون 2018-03
سرعت اینترنت 5741 KBps 2017-03
آدرس های IP 289734 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 45 2018-12
شاخص فساد مالی 50 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 54 2017-12
آسانی کسب و کار 25 2017-12
تولید صنعتی 1.6 % 2018-03
استخراج معدن -2.2 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 83635 MUR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 8.5 % 2018-05
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 99.1 % 2011-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 120 mm 2015-12
درجه حرارت 25.95 celsius 2015-12