موریس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2017-03
نرخ بیکاری 6.7 2017-12
نرخ تورم 3.7 2018-04
نرخ بهره 3.5 2018-04
موازنه تجاری -7011 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 34.69 2018-05
بازار سهام 2266 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 12.16 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 125465 MUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20216 MUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 9812 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19549 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2724 MUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7873 MUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 107 MUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4983 MUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1041 MUR - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 % 2017-12
افراد شاغل 548 هزار 2017-12
افراد بیکار 39.6 هزار 2017-12
هزینه های کار 132 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 128 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 3799 2016-12
دستمزد 27574 WALL / ماه 2017-12
جمعیت 1.26 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 93.26 % 2017-12
دستمزد در تولید 104 نقاط شاخص 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.7 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.6 % 2018-03
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 15.4 % 2018-03
CPI مسکن آب و برق 94.87 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-03
قیمت صادرات 99 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 91.2 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.5 % 2018-04
ذخایر ارزی 6276 USD - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 3.1 % 2017-12
ترازنامه بانک 1534430 MUR - میلیون 2018-03
نرخ وام 8.5 % 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -7011 MUR - میلیون 2018-03
صادرات 7378 MUR - میلیون 2018-03
واردات 14389 MUR - میلیون 2018-03
حساب جاری -10649 MUR - میلیارد 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 % 2017-12
بدهی خارجی 45015 MUR - میلیون 2017-09
درآمد گردشگری 6060 MUR - میلیون 2018-02
ورود توریست 104967 2018-04
ذخایر طلا 12.4 تن 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12330 MUR - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 109 نقاط شاخص 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.9 % 2017-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -3230 MUR - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 17508 MUR - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 6935 MUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 10166 MUR - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 65
مخارج نظامی 22.2 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 128 نقاط شاخص 2018-03
تولید صنعتی 1.9 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار -2157 MUR - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 5741 KBps 2017-03
آدرس های IP 289734 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 45 2018-12
شاخص فساد مالی 50 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 54 2017-12
آسانی کسب و کار 25 2017-12
تولید صنعتی 1.4 % 2017-12
استخراج معدن 1.5 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 94550 MUR - میلیون 2017-12
نرخ وام بانکی 8.5 % 2018-02
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 99.1 % 2011-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 120 mm 2015-12
درجه حرارت 25.95 celsius 2015-12