موریس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2017-03
نرخ بیکاری 7.2 2017-06
نرخ تورم 3.5 2017-09
نرخ بهره 3.5 2017-09
موازنه تجاری -7962 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 33.85 2017-10
بازار سهام 2206 امتیاز 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 12.16 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 113404 MUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18902 MUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 9812 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19549 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2724 MUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7873 MUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 107 MUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4983 MUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1041 MUR - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.2 % 2017-06
افراد شاغل 549 هزار 2017-06
افراد بیکار 42.6 هزار 2017-06
هزینه های کار 130 نقاط شاخص 2016-12
بهره وری 124 نقاط شاخص 2016-12
پست های خالی شغلی 3799 2016-12
دستمزد 28162 WALL / ماه 2016-12
جمعیت 1.26 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 92.8 % 2017-06
دستمزد در تولید 102 نقاط شاخص 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.5 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 2 % 2017-08
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 1.5 % 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2017-09
قیمت صادرات 97.9 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 85.3 نقاط شاخص 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) -1 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.5 % 2017-09
ذخایر ارزی 5486 USD - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 5.2 % 2016-12
نرخ وام 8.5 % 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -7962 MUR - میلیون 2017-07
صادرات 6781 MUR - میلیون 2017-07
واردات 14743 MUR - میلیون 2017-07
حساب جاری -7799 MUR - میلیارد 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 % 2016-12
بدهی خارجی 46231 MUR - میلیون 2017-06
درآمد گردشگری 4170 MUR - میلیون 2017-07
ورود توریست 96282 2017-09
ذخایر طلا 12.43 تن 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10592 MUR - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 115 نقاط شاخص 2017-06
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65 % 2016-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -1599 MUR - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 18418 MUR - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 6348 MUR - میلیون 2017-08
هزینه های مالی 7947 MUR - میلیون 2017-08
ارزیابی اعتبار 65
مخارج نظامی 22.9 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 105 2017-06
تولید صنعتی 3.1 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 1170 MUR - میلیون 2017-06
شاخص رقابتی 4.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 45 2018-12
شاخص فساد مالی 54 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 50 2016-12
آسانی کسب و کار 49 2016-12
تولید صنعتی 2.6 % 2017-06
استخراج معدن 1.9 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 81379 MUR - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 8.5 % 2017-08
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 99.1 % 2011-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 9 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2016-12