موریتانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 361.00 357 354 350 347 307
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 4 4.3 3.66 3.75 5.25
تولید ناخالص داخلی 4.63 4.39 4.31 4.29 4.27 4.07
تولید ناخالص داخلی سرانه 1296.00 1293 1292 1290 1289 1289
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3572.30 3566 3563 3560 3557 3559
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 12.85 10.15 9.05 8.81 8.58 12.8
جمعیت 4.30 4.3 4.3 4.3 4.4 4.68
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.20 2.7 2.8 2.9 3 4.5
تورم مواد غذایی 3.40 3.47 4.36 5.13 5.66 6.26
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.10 104 104 104 104 104
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 9.00 9 8.5 8.5 8.5 8.5
نرخ بهره سپرده 5.81 6.2 5.6 5.58 5.56 6.28
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -81.86 -61.68 -65.45 -20.08 -53.07 -43.9
صادرات 180.91 182 186 188 187 190
واردات 262.77 215 226 171 217 201
حساب جاری -308.60 -409 -425 -427 -429 -442
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.30 -25 -25 -27 -27 -20
ذخایر طلا 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
شاخص تروریسم 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
بدهی خارجی 3889.80 3737 3749 3720 3691 3454
تولید نفت خام 5.00 5 5 5 5 5
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.60 85 85 88 88 94
بودجه دولت -3.10 -1.67 -0.46 -0.43 -0.41 -1.85
مخارج نظامی 143.50 139 139 139 139 142
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی -0.90 -0.55 -0.28 -0.15 -0.48 -0.37
آسانی کسب و کار 160.00 161 161 161 160 160
شاخص فساد مالی 27.00 27 27 27 28 31
رتبه فساد مالی 142.00 131 136 135 134 132
شاخص رقابتی 2.94 3.03 3.03 2.98 2.96 2.96
رتبه رقابتی 137.00 141 141 136 134 127
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 38.25 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 16.00 16 16 16 16 16
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1