شاخص یاب

موریتانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 357.30
358 359 360 361 364
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
4.2 4.25 4.3 4.35 5.25
تولید ناخالص داخلی 5.02
5.5 6 6 6 6.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1305.20
1350 1430 1430 1430 1500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3597.63
3590 3559 3559 3590 3594
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 11.80
11.7 11.57 11.45 11.32 12.8
جمعیت 4.40
4.5 4.54 4.56 4.58 4.75
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.00
4.1 3.8 3.6 3.5 4.5
تورم مواد غذایی 4.40
4.26 4.25 4.25 4.25 4.25
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
CPI مسکن آب و برق 103.10
103 103 102 102 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.90
107 107 107 107 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.10
110 111 112 113 119
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 9 9 8.5
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -145.57
-108 -101 -136 -94.87 -109
صادرات 166.40
168 169 168 168 168
واردات 311.97
276 270 304 263 277
حساب جاری -254.20
-308 -309 -310 -311 -282
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.90
-27 -22 -22 -22 -20
ذخایر طلا 0.36
0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
بدهی خارجی 4061.60
4036 3969 3901 3833 3177
تولید نفت خام 4.00
4 4 4 4 4
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.30
88 90 90 90 94
بودجه دولت -0.60
-0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
مخارج نظامی 136.10
132 132 132 131 134
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی -4.70
0.91 -0.29 -0.46 0.23 -0.12
سرعت اینترنت 1637.54
1712 1709 1710 1710 1710
آدرس های IP 12408.00
12226 12233 12241 12233 12236
تولید صنعتی -3.50
0.02 6.16 -9.16 12.54 3.65
استخراج معدن -6.90
4.78 -2.41 -5.83 2.51 -0.92
آسانی کسب و کار 148.00
151 151 151 151 162
تولید الکتریسیته 79.24
75.58 75.47 75.43 75.42 75.41
شاخص فساد مالی 28.00
28 28 28 28 28
رتبه فساد مالی 143.00
143 143 143 143 143
شاخص رقابتی 40.77
41.27 41.27 41.27 41.27 43.77
رتبه رقابتی 131.00
131 131 131 131 131
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 16.00
16 16 16 16 16
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 0.64
2.27 0.48 8.05 8.05 8.8
درجه حرارت 21.61
25.01 22.37 30.08 27.73 28.31