موریتانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 352.11 357 354 350 347 307
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 4.3 4.45 4.3 4.15 5.25
تولید ناخالص داخلی 4.63 4.2 4.1 4 3.9 3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1296.00 1282 1278 1274 1270 1240
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3572.30 3537 3526 3515 3504 3417
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 11.66 12.8 13 13.2 13.4 12.8
جمعیت 4.30 4.3 4.5 4.5 4.5 4.75
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.50 2.8 2.9 3 4.3 4.5
تورم مواد غذایی 2.00 2.67 3.75 4.7 5.36 6.16
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.10 115 119 123 126 145
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 8.5
نرخ بهره سپرده 5.81 5.58 5.56 5.55 5.53 6.73
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -306.58 -99.95 -138 -65.48 -66.38 -40.21
صادرات 160.15 167 161 161 159 144
واردات 466.74 318 356 299 304 245
حساب جاری -248.00 -246 -254 -262 -270 -257
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.30 -25 -27 -27 -12.65 -20
ذخایر طلا 0.36 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
بدهی خارجی 3889.80 3749 3720 3691 3662 3454
تولید نفت خام 5.00 10.88 10.71 8.88 7.77 9.07
شاخص تروریسم 0.07 0.72 0.92 1.12 1.32 1.9
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.30 85 88 88 102 94
بودجه دولت -0.10 2.55 2.59 2.63 2.67 -0.56
مخارج نظامی 143.50 138 138 138 138 135
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی -0.90 -1.73 -1.99 -2.43 -2.52 -3.07
آدرس های IP 12408.00 11562 11430 11264 11106 10006
آسانی کسب و کار 150.00 160 161 162 162 173
شاخص فساد مالی 27.00 26 26 26 26 28
رتبه فساد مالی 142.00 123 126 130 134 121
شاخص رقابتی 3.09 3.06 3.06 3.06 3.06 3.22
رتبه رقابتی 133.00 134 134 134 134 126
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 16.00 16 16 16 16 16
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 0.00 7.19 7.19 7.2 7.19 7.19
درجه حرارت 21.00 24.51 27.51 30.35 27.64 27.19