موریتانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 350.00
356 359 363 366 379
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70
3.7 4 4.3 4.6 5.25
تولید ناخالص داخلی 4.63
4.5 4.4 4.3 4.2 2.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 1296.00
1289 1286 1284 1282 1229
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3572.30
3548 3544 3541 3537 3384
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.66
12.5 12.6 12.7 12.8 12.8
جمعیت 4.30
4.5 4.5 4.5 4.5 4.75
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.20
2.9 3 1.9 3.2 4.5
تورم مواد غذایی 1.80
2.85 4 4.89 5.47 6.11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.20
112 116 120 124 145
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 9 9 8.5
نرخ بهره سپرده 5.81
7.26 6.7 6.14 5.58 6.8
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -43.05
-127 -41.57 -59.15 -66.6 -37.04
صادرات 179.07
170 172 168 166 147
واردات 222.12
329 253 271 277 208
حساب جاری -248.00
-281 -269 -258 -246 -238
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.30
-27 -27 -13.68 -27 -20
ذخایر طلا 0.36
0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
بدهی خارجی 3889.80
3713 3725 3737 3749 3454
تولید نفت خام 5.00
10.73 10.59 8.81 7.7 8.97
شاخص تروریسم 0.00
0.49 0.49 0.49 0.5 1.69
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.30
88 88 92.97 88 94
بودجه دولت -0.10
0.88 1.44 1.99 2.55 -0.79
مخارج نظامی 143.50
133 135 137 138 134
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -1.60
-2.24 -2.69 -2.72 -2.85 -3.14
سرعت اینترنت 1637.54
1547 1552 1520 1488 1279
آدرس های IP 12408.00
11430 11264 11106 10962 9637
آسانی کسب و کار 150.00
158 158 159 160 175
شاخص فساد مالی 27.00
26 26 26 26 29
رتبه فساد مالی 142.00
131 128 125 123 123
شاخص رقابتی 3.09
3.06 3.06 3.06 3.06 3.26
رتبه رقابتی 133.00
134 134 134 134 122
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 34
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 18
نرخ تامین اجتماعی 16.00
16 16 16 16 16
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 0.64
0.48 2.65 29.04 2.27 8.8
درجه حرارت 21.61
22.32 30.92 32.49 25.01 28.31