شاخص یاب

موریتانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 357.30 357 357 357 357 357