موریتانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 355.00
355 358 361 363 375
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
4.35 4.27 4.2 4.25 5.25
تولید ناخالص داخلی 4.63
4.45 4.37 4.3 4 4.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 1296.00
1286 1253 1283 1240 1228
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3572.30
3569 3566 3563 3559 3560
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 11.80
12.5 12.6 12.7 12.87 12.8
جمعیت 4.30
4.5 4.5 4.5 4.45 4.75
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.30
3 5.7 3.2 3.5 4.5
تورم مواد غذایی 4.60
4.91 5.56 5.91 6.08 6.16
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.10
107 112 109 110 118
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 9 9 8.5
نرخ بهره سپرده 5.81
6.64 5.97 5.29 5.23 5.12
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -145.66
-145 -137 -144 -138 -143
صادرات 166.31
167 175 167 174 170
واردات 311.97
312 312 312 312 312
حساب جاری -248.00
-297 -283 -269 -282 -289
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.30
-27 -27 -27 -22 -20
ذخایر طلا 0.36
0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
بدهی خارجی 3889.80
3725 3737 3749 3720 3386
تولید نفت خام 4.00
4 4 4 4 4
شاخص تروریسم 0.00
0.49 0.49 0.5 0.65 1.69
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.30
88 88 88 90 94
بودجه دولت -0.60
1.05 1.6 2.15 2.11 0.05
مخارج نظامی 136.10
139 139 139 139 141
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 10.40
-0.84 -0.62 -0.66 -0.74 -0.69
سرعت اینترنت 1637.54
1711 1707 1712 1709 1710
آدرس های IP 12408.00
12216 12261 12226 12233 12236
آسانی کسب و کار 150.00
150 150 150 150 150
شاخص فساد مالی 28.00
28 28 28 28 28
رتبه فساد مالی 143.00
131 131 131 131 116
شاخص رقابتی 3.09
3.01 3.01 3.01 3.01 3.01
رتبه رقابتی 133.00
134 134 134 128 122
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 17 18
نرخ تامین اجتماعی 16.00
16 16 16 16 16
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 0.64
2.65 29.04 2.27 0.48 8.8
درجه حرارت 21.61
30.92 32.49 25.01 22.37 28.31