شاخص یاب

موریتانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 357.30
358 359 360 361 364
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
4.27 4.2 4.25 4.3 5.25
تولید ناخالص داخلی 5.02
5.5 5.5 6 6 6.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1305.20
1350 1350 1430 1430 1500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3597.63
3584 3590 3559 3559 3594
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 11.80
11.7 11.7 11.57 11.45 12.8
جمعیت 4.40
4.5 4.5 4.54 4.56 4.75
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.40
3.9 4.1 3.8 3.6 4.5
تورم مواد غذایی 4.80
4.93 5 5.03 5.04 5.05
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
CPI مسکن آب و برق 102.40
102 103 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.90
108 108 108 108 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.10
110 110 111 112 119
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 9 9 8.5
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -145.66
-142 -108 -101 -136 -109
صادرات 166.31
169 168 168 168 168
واردات 311.97
311 276 270 304 277
حساب جاری -254.20
-298 -308 -309 -310 -282
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.90
-27 -27 -22 -22 -20
ذخایر طلا 0.36
0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
شاخص تروریسم 0.00
0.06 0.08 0.06 0.04 0
بدهی خارجی 4061.60
3948 4036 3969 3901 3177
تولید نفت خام 4.00
4 4 4 4 4
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.30
88 88 90 90 94
بودجه دولت -0.60
-1.23 -1.65 -2.05 -2.45 -1.19
مخارج نظامی 136.10
132 132 132 132 134
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -4.70
-1.93 0.91 -0.29 -0.46 -0.12
سرعت اینترنت 1637.54
1707 1712 1709 1710 1710
آدرس های IP 12408.00
12261 12226 12233 12241 12236
آسانی کسب و کار 150.00
156 156 158 159 171
شاخص فساد مالی 28.00
27 27 27 27 28
رتبه فساد مالی 143.00
131 131 131 131 116
شاخص رقابتی 3.09
3 3 3.05 3.07 3.07
رتبه رقابتی 133.00
134 134 130 128 122
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 16.00
16 16 16 16 16
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 0.64
29.04 2.27 0.48 8.05 8.8
درجه حرارت 21.61
32.49 25.01 22.37 30.08 28.31