مقدونیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.90 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
نرخ بیکاری 22.60 22 21.7 21.5 21.9 16.5
نرخ تورم 1.70 2.2 2.3 2.4 2.3 2.4
نرخ بهره 3.25 3 3 2.75 2.5 2
موازنه تجاری -175266.00 -173000 -160445 -160346 -159604 -160000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.90 41.4 41.8 41.8 41.8 43.1
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بازار سهام 2630.33 2580 2550 2530 2500 2220
پول 51.97 51.82 51.29 50.77 50.25 44.49
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.90 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.80 -0.6 1.5 2.2 2.5 2.4
تولید ناخالص داخلی 10.90 10.87 10.97 10.75 10.52 13.65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 153506.00 158169 150190 152943 151884 153138
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 143495.57 152550 152816 153083 153349 154974
تولید ناخالص داخلی سرانه 5222.83 5330 5430 5430 5430 5590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13054.78 13270 13305 13341 13377 13445
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 22.60 22 21.7 21.5 21.9 16.5
افراد شاغل 739892.00 738636 737370 738407 738469 732268
افراد بیکار 215807.00 216836 217155 218264 219172 228921
دستمزد 33675.00 33573 33550 33528 33507 33318
جمعیت 2.07 2.07 2.08 2.08 2.08 2.09
قسمت مدت زمان اشتغال 37.20 34.3 34.69 34.96 35.01 34.89
حداقل دستمزد 231.40 234 233 231 231 219
پست های خالی شغلی 7871.00 7477 7079 6820 6499 6536
نرخ مشارکت نیروی کار 56.90 56.6 56.62 56.66 56.6 56.33
استخدام تمام وقت 691.40 686 688 687 685 680
نرخ اشتغال 44.10 43.97 43.86 43.95 43.98 43.61
رشد دستمزد 2.20 2.05 1.95 1.9 1.87 1.92
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.70 2.2 2.3 2.4 2.3 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.88 110 110 110 110 109
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.10 156 161 166 170 169
قیمت تولید 105.70 113 115 115 105 129
تغییر قیمت تولید کننده 3.10 4.9 4.2 4.2 3.88 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17
تورم مواد غذایی 0.80 0.96 1.16 1.33 1.44 1.66
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 3.25 3 3 2.75 2.5 2
ترازنامه بانک 540438.00 543620 544684 544941 544742 538501
نرخ بهره سپرده 0.25 0.26 0.27 0.28 0.3 0.38
عرضه پول M0 29178.70 29093 29059 29022 28986 28664
عرضه پول M1 112233.00 111835 111730 111626 111523 110604
عرضه پول M2 265097.30 266192 266114 265919 265706 263778
نرخ وام 3.75 3.88 4.02 4.15 4.29 5.39
ترازنامه بانک مرکزی 165427.13 164265 163379 162515 161669 154762
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -175266.00 -173000 -160445 -160346 -159604 -160000
صادرات 448015.00 426500 409501 394816 382020 320126
واردات 623281.00 590953 572511 556659 542821 477394
حساب جاری -15.00 -29.93 -30.09 -30.01 -30.01 -30.01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -1.6 -1.4 -1.4 -1.4 -0.9
گردش سرمایه -23.10 -27.87 -27.95 -27.96 -27.96 -27.96
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 24.61 42.69 47 50.44 53.2 62.8
ذخایر طلا 6.88 6.6 6.48 6.36 6.27 6.1
شاخص تروریسم 1.86 2.4 2.37 2.34 2.32 2.63
بدهی خارجی 7253.16 7377 7377 7348 7332 7127
ورود توریست 1888.00 200 300 700 600 500
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.90 41.4 41.8 41.8 41.8 43.1
بودجه دولت -3.50 -3 -2.6 -2.6 -2.6 -1.8
ارزش بودجه دولت -82.00 -1022 -1005 -982 -989 -988
هزینه های دولت 23856.00 24086 23878 23947 23738 23640
درآمدهای دولت 14482.00 14059 13927 13705 13516 12488
بدهی های دولت 3851.50 4261 4357 4312 4424 4356
هزینه های مالی 14564.00 14862 14428 14068 13777 12788
مخارج نظامی 105.80 136 137 138 139 140
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی -5.30 0.31 0.71 1.26 1.51 1.87
تولید صنعتی -2.60 1.74 2.1 2.26 2.31 2.37
تغییرات موجودی انبار 51319.90 53481 53403 53325 53246 47937
شاخص فساد مالی 37.00 37 37 37 37 36
رتبه فساد مالی 90.00 96 96 96 96 96
شاخص رقابتی 4.23 4.25 4.23 4.22 4.21 4.18
رتبه رقابتی 68.00 64 67 68 70 72
اطمینان کسب و کار 25.90 17.2 22.29 19.96 17.83 5.5
آسانی کسب و کار 10.00 20 21 21 21 29
تولید فولاد 25.00 18.51 17.39 17.32 17 16.07
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 108568.00 104312 97094 104346 101350 102268
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.20 0.5 0.51 0.54 0.55 0.59
قیمت گازوئیل 1.22 1.22 1.22 1.21 1.21 1.19
تسهیلات اعتباری خریدار 138210.00 141520 143296 144581 145462 143879
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 3.80 9.8 13.18 14.78 15.47 15.98
شاخص مسکن 88.75 86.22 85.7 85.15 84.73 82.4
نرخ مالکیت مسکن 90.60 89.44 89.43 89.42 89.41 89.39
جواز ساختمان 241.00 251 249 248 247 246
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10.21 10.21 10.21 10.21 11.24
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 11.25 11.58 11.92 12.25 13.33
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18