شاخص یاب

مقدونیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 21.60 20.8 20.4 20 19.7 16.5
نرخ تورم 1.40 2.3 2 1.5 1.5 2.4
نرخ بهره 3.00 3.5 3.5 3.5 3 4
موازنه تجاری -160141.00 -118000 -237000 -165000 -148000 -230000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.70 41.8 41.8 42.5 42.5 43.1
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 3341.72
3285 3184 3085 2989 2635
پول 52.29
53.56 54.5 55.45 56.42 60.48
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10
2.5 2.8 2.2 2 2.4
تولید ناخالص داخلی 11.34
11.6 11.6 12.1 12.1 12.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 149483.00
161743 170530 152772 156576 179163
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 143495.57
145289 147513 146652 146365 154981
تولید ناخالص داخلی سرانه 5245.36
5330 5330 5500 5500 5590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13111.21
13300 13300 13800 13800 13850
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 21.60
20.8 20.4 20 19.7 16.5
افراد شاغل 749892.00
759954 762825 766338 771094 812041
افراد بیکار 206748.00
200924 198405 195919 193524 173648
دستمزد 35117.00
35100 36000 35000 34950 38000
جمعیت 2.08
2.08 2.08 2.08 2.08 2.09
رشد دستمزد 1.00
1.51 1.69 1.32 1.47 1.44
پست های خالی شغلی 8331.00
8194 7762 7983 7849 7917
نرخ مشارکت نیروی کار 56.90
56.88 56.86 56.89 56.93 56.96
نرخ بیکاری بلند مدت 16.50
15.64 15.31 15 14.68 11.69
حداقل دستمزد 231.40
240 240 250 234 260
قسمت مدت زمان اشتغال 30.10
34.27 33.53 33.02 32.99 33.34
استخدام تمام وقت 705.90
722 723 725 730 769
نرخ اشتغال 44.60
44.74 44.63 44.72 44.83 44.75
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.40
2.3 2 1.5 1.5 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.03
114 114 113 115 119
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.50
103 103 103 103 103
قیمت تولید 103.00
104 106 106 105 111
تغییر قیمت تولید کننده 1.50
2.23 3.2 3 2.19 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.06 0.12 0.1 0.1 0.1
تورم مواد غذایی 0.40
-0.06 -0.25 -0.3 -0.32 -0.32
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 3.00
3.5 3.5 3.5 3 4
ترازنامه بانک 559033.13
569706 576333 582951 589562 655234
نرخ بهره سپرده 0.15
0.65 0.65 0.65 0.15 1.15
نرخ وام 3.50
4 4 4 3.5 4.5
عرضه پول M0 28991.90
28892 28877 28855 28855 28859
عرضه پول M1 123339.30
128001 131151 134187 137219 166119
عرضه پول M2 276915.30
423822 423822 423822 423822 423822
ترازنامه بانک مرکزی 184732.33
182253 182257 182238 182238 182238
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -160141.00
-118000 -237000 -165000 -148000 -230000
صادرات 574330.00
597000 528000 544000 551000 571000
واردات 734470.00
715000 765000 709000 699000 801000
حساب جاری -141.80
-27.48 -27.79 -28.49 -28.52 -28.5
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30
-1.4 -1.4 -1.2 -1.2 -0.9
گردش سرمایه -150.40
-28.59 -26.7 -26.52 -26.5 -26.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 51.12
42.37 44.1 43.82 43.56 43.66
ذخایر طلا 6.90
6.9 6.9 6.89 6.89 6.89
ورود توریست 1040.00
700 600 800 800 700
شاخص تروریسم 1.19
1.62 1.44 1.51 1.58 2.13
بدهی خارجی 7403.37
7988 8023 8150 8239 9330
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.70
41.8 41.8 42.5 42.5 43.1
بودجه دولت -2.70
-2.6 -2.6 -2.93 -2.95 -1.8
ارزش بودجه دولت -1861.00
-870 -1037 -1051 -1041 -1042
هزینه های دولت 24389.00
23274 26341 24926 24333 27675
درآمدهای دولت 15243.00
15610 15547 15523 15533 15532
بدهی های دولت 4270.70
4424 4501 4577 4652 5388
هزینه های مالی 17104.00
16480 16579 16574 16575 16573
مخارج نظامی 109.90
131 132 132 133 135
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 1.10
1.97 1.87 1.98 2.01 2.08
تولید صنعتی 3.10
3.06 2.7 2.59 2.52 2.46
تغییرات موجودی انبار 51319.90
53883 55510 56141 56772 60820
سرعت اینترنت 7707.57
7716 7764 7732 7754 7766
آدرس های IP 377561.00
381776 383004 383485 383330 383049
تولید فولاد 20.00
25.66 24.91 25.11 25.07 25.08
شاخص فساد مالی 35.00
33 33 33 32 32
رتبه فساد مالی 107.00
110 113 115 116 113
شاخص رقابتی 4.23
4.22 4.21 4.21 4.22 4.22
رتبه رقابتی 68.00
70 73 72 72 72
اطمینان کسب و کار 28.40
25.7 24.4 21.2 28.82 15
آسانی کسب و کار 11.00
3 1 1 1 1
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 96116.00
105884 110536 98231 110739 116131
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.10
6.91 6.85 6.85 6.89 6.88
قیمت گازوئیل 1.34
1.27 1.2 1.13 1.07 0.6
تسهیلات اعتباری خریدار 145888.56
150948 153814 156560 159192 180174
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز -36.00
8.27 11.08 12.56 13.34 14.21
شاخص مسکن 95.24
96.48 96.42 96.52 96.46 96.39
نرخ مالکیت مسکن 90.00
89.61 89.59 89.57 89.56 89.52
جواز ساختمان 222.00
249 252 253 253 253
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 23.59
19.6 5.77 1.69 15.42 10.63