مقدونیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.90 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6
نرخ بیکاری 22.90 22.2 22 21.7 21.5 16.5
نرخ تورم 1.20 1.2 1.5 1.6 1.8 2.4
نرخ بهره 3.25 3 3 2.75 2.5 2
موازنه تجاری -132896.00 -168550 -173000 -168329 -170151 -160000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.90 41.4 41.4 41.8 41.8 43.1
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بازار سهام 2622.02 2240 2220 2200 2170 1920
پول 52.08 54.31 54.85 55.38 55.92 61.84
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.90 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 2.5 2.5 2.6 2.5 2.4
تولید ناخالص داخلی 10.90 10.92 10.87 10.89 10.75 13.65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 145877.00 161292 164191 150955 159876 169338
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 129095.00 136169 137980 139987 141995 162427
تولید ناخالص داخلی سرانه 5222.83 5317 5335 5359 5383 5564
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13054.78 13290 13336 13396 13456 13908
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 22.90 22.2 22 21.7 21.5 16.5
افراد شاغل 734043.00 743056 747407 750935 754598 795556
افراد بیکار 218601.00 210774 207752 204676 201724 177070
دستمزد 33640.00 33404 33429 33412 33409 33412
جمعیت 2.07 2.07 2.07 2.08 2.08 2.09
قسمت مدت زمان اشتغال 37.20 34.35 34.5 34.71 34.88 34.88
حداقل دستمزد 231.40 234 235 234 234 234
پست های خالی شغلی 7871.00 8207 8208 7935 7761 7577
نرخ مشارکت نیروی کار 56.72 56.52 56.53 56.58 56.56 56.4
استخدام تمام وقت 691.40 695 698 704 708 743
نرخ اشتغال 43.71 43.84 43.82 43.84 43.87 43.86
رشد دستمزد 2.20 3.69 3.2 2.95 2.88 2.98
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.20 1.2 1.5 1.6 1.8 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.51 112 112 112 112 112
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.90 102 102 102 102 102
قیمت تولید 106.40 111 113 115 115 129
تغییر قیمت تولید کننده 3.20 7.4 4.9 4.2 4.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.1 0.18 0.17 0.17 0.17
تورم مواد غذایی 0.90 1.44 1.67 1.71 1.73 1.74
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 3.25 3 3 2.75 2.5 2
ترازنامه بانک 538202.63 544363 550798 557223 563635 626979
نرخ بهره سپرده 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
عرضه پول M0 28472.60 28007 27898 27943 27966 27954
عرضه پول M1 109750.20 110853 113293 115556 117796 138634
عرضه پول M2 261563.80 263713 266334 268707 271032 290289
نرخ وام 3.75 3.76 3.75 3.76 3.76 3.76
ترازنامه بانک مرکزی 172581.69 173462 173757 173647 173666 173665
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -132896.00 -168550 -173000 -168329 -170151 -160000
صادرات 457661.00 454774 463067 462530 460721 461217
واردات 590557.00 604614 609880 610190 608576 608952
حساب جاری -43.70 -30.55 -29.96 -30.03 -30.04 -30.04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -1.6 -1.6 -1.4 -1.4 -0.9
گردش سرمایه -52.90 -30.08 -28.25 -27.96 -27.91 -27.91
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 68.92 68.09 65.19 65.25 65.59 65.47
ذخایر طلا 6.88 6.88 6.85 6.86 6.85 6.86
شاخص تروریسم 1.86 2.33 2.4 2.37 2.34 2.63
بدهی خارجی 7253.16 7782 7826 8012 8076 9382
ورود توریست 848.00 630 556 710 685 662
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.90 41.4 41.4 41.8 41.8 43.1
بودجه دولت -3.50 -3.39 -3.1 -3.2 -3.29 -3.52
ارزش بودجه دولت -2977.00 -1180 -1461 -1520 -1436 -1471
هزینه های دولت 24156.00 24103 25137 24595 24862 25329
درآمدهای دولت 13225.00 14667 14656 14637 14654 14651
بدهی های دولت 3851.50 4075 4148 4221 4293 4983
هزینه های مالی 16202.00 15727 15885 15893 15905 15906
مخارج نظامی 105.80 136 136 137 138 140
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 4.00 2.58 3.64 3.14 3.31 3.27
تولید صنعتی 2.40 3.25 2.47 2.52 2.47 2.44
تغییرات موجودی انبار 44099.00 44424 45965 45830 45694 50875
شاخص فساد مالی 37.00 37 36 35 35 34
رتبه فساد مالی 90.00 92 99 99 99 101
شاخص رقابتی 4.23 4.28 4.28 4.32 4.33 4.49
رتبه رقابتی 68.00 62 62 70 73 72
اطمینان کسب و کار 25.30 25.64 17.2 25.78 25.78 5.5
آسانی کسب و کار 10.00 13 12 12 11 11
تولید فولاد 25.00 22.37 22.96 22.87 22.87 22.87
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 93784.00 99759 102012 94755 102565 101301
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.30 -1.89 -1.34 -1.46 -1.49 -1.47
قیمت گازوئیل 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
تسهیلات اعتباری خریدار 136034.00 139311 142447 145442 148300 170635
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز -15.20 9.79 13.81 15.6 16.37 16.97
شاخص مسکن 88.75 87.71 87.34 87.36 87.19 87.2
نرخ مالکیت مسکن 90.60 89.42 89.44 89.43 89.42 89.39
جواز ساختمان 241.00 292 294 294 294 294
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 9.99 9.99 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18