شاخص یاب

مقدونیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 21.10 20.4 20 19.7 20.3 16.5
نرخ تورم 1.50 1.7 2.1 2.3 2.1 2.4
نرخ بهره 2.75 3.25 3.25 3.25 3.5 4
موازنه تجاری -88756.00 -237000 -165000 -148000 -119943 -230000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.70 41.8 42.5 42.5 42.5 43.1
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بازار سهام 3580.56
3418 3385 3353 3321 3197
پول 54.44
53.46 53.77 54.08 54.39 55.67
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
1.8 2.2 2 2.3 2.4
تولید ناخالص داخلی 11.34
11.6 12.1 12.1 12.1 12.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 159685.00
168871 152772 162879 164646 177420
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 135317.85
137754 138295 138024 147897 144727
تولید ناخالص داخلی سرانه 5245.36
5330 5500 5500 5500 5590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13111.21
13300 13800 13800 13800 13850
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 21.10
20.4 20 19.7 20.3 16.5
افراد شاغل 755073.00
762532 766277 770824 775319 811793
افراد بیکار 202398.00
197312 194632 192094 189634 170685
دستمزد 35573.00
36000 35000 35482 35482 38000
جمعیت 2.08
2.08 2.08 2.08 2.08 2.09
رشد دستمزد 4.60
5.24 3.94 3.6 3.1 3.79
پست های خالی شغلی 7199.00
7160 7382 7099 7176 6816
نرخ مشارکت نیروی کار 56.91
56.85 56.89 56.91 56.9 56.93
نرخ بیکاری بلند مدت 15.50
14.84 14.43 14.07 13.72 10.67
حداقل دستمزد 12165.00
12165 13400 13400 13400 14900
قسمت مدت زمان اشتغال 26.60
33.53 32.36 32 31.57 31.6
استخدام تمام وقت 716.40
723 727 731 735 770
نرخ اشتغال 44.88
44.7 44.77 44.9 44.87 44.83
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.50
1.7 2.1 2.3 2.1 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.90
114 114 116 115 119
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.50
103 103 103 103 103
قیمت تولید 101.50
106 106 106 104 111
تغییر قیمت تولید کننده 0.50
3.2 3 2.8 2.6 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.3 0.2 0.1 0.1 0.2
تورم مواد غذایی 0.40
0.7 1.1 1.3 1.5 1.8
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.75
3.25 3.25 3.25 3.5 4
ترازنامه بانک 581329.00
591047 598398 605751 613104 679282
نرخ بهره سپرده 0.15
0.65 0.65 0.65 0.9 1.4
نرخ وام 3.25
3.75 3.75 3.75 4 4.5
عرضه پول M0 30665.00
30730 30641 30645 30655 30654
عرضه پول M1 136333.00
140378 144309 148301 152240 185823
عرضه پول M2 295007.00
301329 306161 311236 316058 353211
ترازنامه بانک مرکزی 199885.00
199203 199478 199533 199542 199542
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -88756.00
-237000 -165000 -148000 -119943 -230000
صادرات 618129.00
528000 544000 551000 596092 571000
واردات 706885.00
765000 709000 699000 716035 801000
حساب جاری -30.30
-28.94 -28.1 -28.11 -28.15 -28.15
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30
-1 -1.5 -1.5 -1.5 -2
گردش سرمایه -29.90
-26.38 -26.25 -26.24 -26.24 -26.24
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1.06
20.72 18.85 19 19.23 19.15
ذخایر طلا 6.90
6.9 6.89 6.89 6.89 6.89
ورود توریست 2117.00
400 700 1100 900 900
شاخص تروریسم 1.19
1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
بدهی خارجی 8432.89
8372 8653 8834 9021 10202
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.70
41.8 42.5 42.5 42.5 43.1
بودجه دولت -2.70
-2.6 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
ارزش بودجه دولت -145.00
-1007 -865 -866 -842 -840
هزینه های دولت 24732.00
26085 24926 25227 23692 27406
درآمدهای دولت 15020.00
15351 15395 15380 15382 15382
بدهی های دولت 4300.40
4483 4555 4635 4713 5386
هزینه های مالی 15165.00
16526 16259 16245 16224 16223
مخارج نظامی 109.90
132 132 133 134 135
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 4.50
6.9 6.5 6.4 6.2 2.5
تولید صنعتی 2.60
3.67 3.35 2.94 2.8 2.64
تغییرات موجودی انبار 67659.39
77265 79355 81445 83535 101309
سرعت اینترنت 7707.57
7764 7732 7754 7742 7766
آدرس های IP 377561.00
383004 383485 383330 382907 383049
تولید فولاد 40.00
31.03 32.59 32.38 32.36 32.38
شاخص فساد مالی 35.00
35 35 35 35 35
رتبه فساد مالی 107.00
107 107 107 107 107
شاخص رقابتی 56.62
57.12 57.12 57.12 57.12 59.62
رتبه رقابتی 84.00
84 84 84 84 84
اطمینان کسب و کار 29.80
29 25.5 23 21 15
آسانی کسب و کار 10.00
10 10 11 11 11
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 111158.00
109460 98231 113381 107785 115002
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.80
6.65 6.57 6.57 6.58 6.58
قیمت گازوئیل 1.32
1.26 1.19 1.13 1.05 0.89
تسهیلات اعتباری خریدار 147829.00
153814 156560 159192 161714 180174
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز -34.80
-17.03 -16.56 -16.39 -16.34 -16.29
شاخص مسکن 95.24
96.42 96.52 96.46 96.41 96.39
نرخ مالکیت مسکن 90.00
89.59 89.57 89.56 89.54 89.52
جواز ساختمان 192.00
235 240 243 244 245
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 23.59
5.77 1.69 15.42 12.49 10.63