مقدونیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 22.10 21.7 21.5 21.9 20.4 16.5
نرخ تورم 1.10 2.3 2.4 2.3 2 2.4
نرخ بهره 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5 4
موازنه تجاری -257762.00 -193098 -188698 -180938 -169000 -160000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.70 41.8 41.8 41.8 41.8 43.1
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 2762.07
2585 2523 2461 2401 1973
پول 49.93
51.07 51.96 52.87 53.8 57.67
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.20
1.5 2.2 2.5 2.8 2.4
تولید ناخالص داخلی 10.90
10.3 10.6 10.9 11.22 13.65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 159746.00
151822 153103 156125 158511 154790
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 143495.57
137550 142550 147550 152550 153035
تولید ناخالص داخلی سرانه 5222.83
5430 5430 5430 5430 5590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13054.78
13110 13163 13217 13270 13356
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 22.10
21.7 21.5 21.9 20.4 16.5
افراد شاغل 743451.00
739790 740319 740941 739832 732683
افراد بیکار 211363.00
211905 211915 212986 213578 221621
دستمزد 34079.00
34084 34063 34042 34020 33768
جمعیت 2.07
2.08 2.08 2.08 2.08 2.09
رشد دستمزد 1.00
1.21 1.56 1.82 1.97 1.85
پست های خالی شغلی 7586.00
7022 6738 6442 6225 6530
نرخ مشارکت نیروی کار 56.82
56.64 56.68 56.65 56.58 56.28
نرخ بیکاری بلند مدت 17.50
17.66 17.68 17.8 17.93 19.49
حداقل دستمزد 231.40
240 240 240 240 260
قسمت مدت زمان اشتغال 24.50
36.82 36.42 35.3 34.64 34.61
استخدام تمام وقت 711.20
705 707 708 706 698
نرخ اشتغال 44.24
43.92 43.99 44.03 43.94 43.54
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.10
2.3 2.4 2.3 2 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.76
112 112 112 111 111
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.10
155 155 156 156 161
قیمت تولید 107.30
115 115 107 118 129
تغییر قیمت تولید کننده 3.80
4.2 4.2 4.17 3.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.40
0.03 0.14 0.1 0.11 0.11
تورم مواد غذایی 0.60
0.88 0.92 1.12 1.29 1.64
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 3.25
3.25 3.5 3.5 3.5 4
ترازنامه بانک 540004.00
541878 541777 541377 540814 531979
نرخ بهره سپرده 0.25
0.25 0.27 0.28 0.29 0.39
نرخ وام 3.75
3.83 3.96 4.1 4.23 5.63
عرضه پول M0 29967.90
28922 28915 28882 28846 28423
عرضه پول M1 123208.50
121052 120959 120852 120741 119431
عرضه پول M2 277607.50
281382 281952 281813 281595 278877
ترازنامه بانک مرکزی 151648.00
151331 150658 149999 149354 142624
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -257762.00
-193098 -188698 -180938 -169000 -160000
صادرات 478319.00
465658 448107 431790 417197 327695
واردات 736080.00
691654 665500 641688 620453 494310
حساب جاری 56.50
-30.99 -29 -28.59 -28.63 -28.64
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20
-1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -0.9
گردش سرمایه 55.20
-25.46 -26.13 -26.16 -26.16 -26.15
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -54.19
-7.84 4.59 14.66 22.82 54.76
ذخایر طلا 6.88
6.73 6.6 6.48 6.37 6.11
ورود توریست 516.00
400 600 600 500 500
شاخص تروریسم 1.19
1.97 1.79 1.62 1.44 2.13
بدهی خارجی 7710.22
7717 7718 7689 7669 7366
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.70
41.8 41.8 41.8 41.8 43.1
بودجه دولت -2.60
-2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -1.8
ارزش بودجه دولت -3713.00
-806 -955 -1024 -999 -1003
هزینه های دولت 22987.00
23554 23797 23399 23624 23292
درآمدهای دولت 18975.00
16188 15627 15374 15270 13583
بدهی های دولت 3875.80
3842 3815 3783 3744 3168
هزینه های مالی 22688.00
18121 16876 16131 15551 13064
مخارج نظامی 105.80
136 136 136 136 138
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -2.60
0.38 0.66 1.26 1.48 1.87
تولید صنعتی -1.50
2.38 2.01 2.21 2.26 2.32
تغییرات موجودی انبار 51319.90
49336 50717 52099 53481 44434
سرعت اینترنت 7707.57
7492 7408 7313 7214 6034
آدرس های IP 377561.00
363248 361316 359369 357849 346186
تولید فولاد 33.60
29.25 26.72 24.76 23.17 17.18
شاخص فساد مالی 37.00
40 39 38 37 36
رتبه فساد مالی 90.00
78 84 90 96 96
شاخص رقابتی 4.23
4.24 4.23 4.22 4.21 4.16
رتبه رقابتی 68.00
65 67 68 70 73
اطمینان کسب و کار 27.10
26.28 24.26 21.95 12.4 5.5
آسانی کسب و کار 11.00
17 16 15 14 26
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 104577.00
97955 104388 103155 105048 102602
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.60
-0.91 -0.58 -0.31 -0.13 0.32
قیمت گازوئیل 1.37
1.38 1.38 1.37 1.37 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 141232.00
142835 143929 144652 145077 139867
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز -23.10
1.62 8.49 11.67 13.17 14.51
شاخص مسکن 91.59
91.35 91.36 91.09 90.92 87.43
نرخ مالکیت مسکن 90.60
89.39 89.4 89.42 89.44 89.39
جواز ساختمان 229.00
253 250 248 247 246
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 11
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
11 11 11 11 13
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 23.59
1.69 14.55 19.6 5.77 10.63