شاخص یاب

مقدونیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 21.10 20.8 20.4 20 19.7 16.5
نرخ تورم 1.50 2.3 2 2.1 2.3 2.4
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 4
موازنه تجاری -186141.00 -118000 -237000 -165000 -148000 -230000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.70 41.8 41.8 42.5 42.5 43.1
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 3431.76
3347 3315 3283 3251 3128
پول 52.15
52.8 53.11 53.42 53.74 55.02
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
1.5 1.8 2.2 2 2.4
تولید ناخالص داخلی 11.34
11.6 11.6 12.1 12.1 12.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 159685.00
160944 168871 152772 162879 177420
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 143495.57
144572 146078 146652 146365 153474
تولید ناخالص داخلی سرانه 5245.36
5330 5330 5500 5500 5590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13111.21
13300 13300 13800 13800 13850
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 21.10
20.8 20.4 20 19.7 16.5
افراد شاغل 755073.00
759244 762532 766277 770824 811793
افراد بیکار 202398.00
199975 197312 194632 192094 170685
دستمزد 35322.00
35100 36000 35000 35417 38000
جمعیت 2.08
2.08 2.08 2.08 2.08 2.09
رشد دستمزد 1.00
1.51 1.69 1.32 1.47 1.44
پست های خالی شغلی 8331.00
8194 7762 7983 7849 7917
نرخ مشارکت نیروی کار 56.91
56.86 56.85 56.89 56.91 56.93
نرخ بیکاری بلند مدت 15.30
14.69 14.32 13.9 13.5 9.77
حداقل دستمزد 12165.00
12165 12165 13400 13400 14900
قسمت مدت زمان اشتغال 25.50
34.41 33.64 32.52 32.21 32.05
استخدام تمام وقت 711.30
724 725 728 734 772
نرخ اشتغال 44.88
44.82 44.7 44.77 44.9 44.83
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.50
2.3 2 2.1 2.3 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.67
114 114 114 116 119
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.50
103 103 103 103 103
قیمت تولید 102.70
104 106 106 106 111
تغییر قیمت تولید کننده 1.00
2.2 3.2 3 2.8 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.08 0.11 0.11 0.11 0.11
تورم مواد غذایی 0.00
-0.12 -0.31 -0.37 -0.38 -0.39
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 3.25
3.25 3.25 3.25 3.25 4
ترازنامه بانک 573742.00
578587 585901 593235 600568 673895
نرخ بهره سپرده 0.15
0.15 0.15 0.15 0.15 0.9
نرخ وام 3.25
3.25 3.25 3.25 3.25 4
عرضه پول M0 3121.70
21237 16955 19994 19756 19668
عرضه پول M1 132969.00
134504 137969 141593 145109 178439
عرضه پول M2 293628.00
296308 301781 307241 312478 355972
ترازنامه بانک مرکزی 194379.00
194652 194918 194829 194846 194851
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -186141.00
-118000 -237000 -165000 -148000 -230000
صادرات 561494.00
597000 528000 544000 551000 571000
واردات 747635.00
715000 765000 709000 699000 801000
حساب جاری -30.30
-30.75 -28.94 -28.1 -28.11 -28.15
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30
-1.4 -1.4 -1.2 -1.2 -0.9
گردش سرمایه -29.90
-26.85 -26.38 -26.25 -26.24 -26.24
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 66.96
70.59 69.49 68.91 69.18 69.17
ذخایر طلا 6.90
6.9 6.9 6.89 6.89 6.89
ورود توریست 1763.00
700 600 800 800 700
شاخص تروریسم 1.19
1.62 1.44 1.51 1.58 2.13
بدهی خارجی 8297.95
8387 8282 8609 8682 9998
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.70
41.8 41.8 42.5 42.5 43.1
بودجه دولت -2.70
-2.6 -2.6 -2.93 -2.95 -1.8
ارزش بودجه دولت -2958.00
-884 -1132 -1181 -1122 -1118
هزینه های دولت 24732.00
23159 26085 24926 25227 27406
درآمدهای دولت 15599.00
15604 15559 15534 15543 15542
بدهی های دولت 4270.70
4424 4501 4577 4652 5388
هزینه های مالی 18557.00
16488 16705 16715 16666 16660
مخارج نظامی 109.90
131 132 132 133 135
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 8.40
7.3 6.9 6.5 6.4 2.5
تولید صنعتی 12.50
5.67 4.69 3.64 3.09 2.57
تغییرات موجودی انبار 51319.90
53883 55510 56141 56772 60820
سرعت اینترنت 7707.57
7716 7764 7732 7754 7766
آدرس های IP 377561.00
381776 383004 383485 383330 383049
تولید فولاد 35.00
29.13 28.78 29.34 29.1 29.16
شاخص فساد مالی 35.00
33 33 33 32 32
رتبه فساد مالی 107.00
110 113 115 116 113
شاخص رقابتی 4.23
4.22 4.21 4.21 4.22 4.22
رتبه رقابتی 68.00
70 73 72 72 72
اطمینان کسب و کار 29.50
29.3 29 25.5 23 15
آسانی کسب و کار 11.00
3 1 1 1 1
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 111158.00
105361 109460 98231 113381 115002
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.80
6.7 6.63 6.57 6.56 6.57
قیمت گازوئیل 1.35
1.38 1.3 1.23 1.16 0.92
تسهیلات اعتباری خریدار 147829.00
150948 153814 156560 159192 180174
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 14.20
8.38 10.7 11.64 12.11 12.67
شاخص مسکن 95.24
96.48 96.42 96.52 96.46 96.39
نرخ مالکیت مسکن 90.00
89.61 89.59 89.57 89.56 89.52
جواز ساختمان 276.00
232 238 241 243 244
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 23.59
19.6 5.77 1.69 15.42 10.63