مقدونیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 21.90 21.5 21.9 20.4 22.2 16.5
نرخ تورم 1.40 2.4 2.3 2 2.2 2.4
نرخ بهره 3.00 3.5 3.5 3.5 3.5 4
موازنه تجاری -278673.00 -151000 -118000 -237000 -165000 -230000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.70 41.8 41.8 41.8 42.5 43.1
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بازار سهام 2928.51
2743 2673 2606 2540 2292
پول 52.59
50.8 51.68 52.58 53.5 57.31
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20
2.2 2.5 2.8 2.2 2.4
تولید ناخالص داخلی 10.90
10.6 10.9 11.22 12.85 13.65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 165885.00
155195 161743 170530 149086 179163
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 143495.57
145074 145289 147513 146652 154981
تولید ناخالص داخلی سرانه 5222.83
5430 5430 5430 5500 5590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13054.78
13244 13290 13336 13908 14028
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 21.90
21.5 21.9 20.4 22.2 16.5
افراد شاغل 745206.00
742861 742849 742850 742850 742850
افراد بیکار 208486.00
211882 211885 211885 211885 211885
دستمزد 34764.00
34500 35100 36000 35000 38000
جمعیت 2.07
2.08 2.08 2.08 2.07 2.09
رشد دستمزد 1.00
1 1 1 1 1
پست های خالی شغلی 6534.00
6738 6442 6225 6118 6530
نرخ مشارکت نیروی کار 56.80
56.83 56.84 56.84 56.84 56.84
نرخ بیکاری بلند مدت 16.50
17.68 17.8 17.93 18.05 19.49
حداقل دستمزد 231.40
240 240 240 250 260
قسمت مدت زمان اشتغال 30.10
26.8 26.8 26.8 26.8 26.8
استخدام تمام وقت 705.90
708 708 708 708 708
نرخ اشتغال 44.30
44.21 44.21 44.21 44.21 44.21
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.40
2.4 2.3 2 2.2 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.65
114 114 114 114 119
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.10
102 103 103 103 103
قیمت تولید 104.70
111 110 113 111 118
تغییر قیمت تولید کننده 4.07
4.2 3.11 3.2 3 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.12 0.09 0.1 0.1 0.1
تورم مواد غذایی 1.40
1.93 1.93 1.87 1.82 1.71
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 3.00
3.5 3.5 3.5 3.5 4
ترازنامه بانک 557704.13
542512 540063 542149 543342 542870
نرخ بهره سپرده 0.15
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ وام 3.50
4 4 4 4 4.5
عرضه پول M0 28405.90
28915 28882 28846 28811 28423
عرضه پول M1 122336.60
116275 112783 114271 115369 115067
عرضه پول M2 277654.70
266638 266004 265414 265698 265485
ترازنامه بانک مرکزی 183829.77
150658 149999 149354 148723 142624
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -278673.00
-151000 -118000 -237000 -165000 -230000
صادرات 513619.00
525000 597000 528000 544000 571000
واردات 792292.00
676000 715000 765000 709000 801000
حساب جاری -44.80
-15.28 -13.21 -12.58 -12.39 -12.31
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30
-1.4 -1.4 -1.4 -1.2 -0.9
گردش سرمایه -43.60
-26.81 -26.71 -26.73 -26.73 -26.73
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -54.19
-10.77 -10.77 -10.77 -10.77 -10.77
ذخایر طلا 6.90
6.89 6.89 6.89 6.89 6.89
ورود توریست 538.00
1100 700 1200 900 1000
شاخص تروریسم 1.19
1.79 1.62 1.44 1.51 2.13
بدهی خارجی 7403.37
7718 7689 7669 7644 7366
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.70
41.8 41.8 41.8 42.5 43.1
بودجه دولت -2.60
-2.6 -2.6 -2.6 -3.04 -1.8
ارزش بودجه دولت 165.00
-1445 -1194 -1329 -1340 -1342
هزینه های دولت 25624.00
24118 23274 26341 24687 27675
درآمدهای دولت 15988.00
15082 15224 15192 15193 15195
بدهی های دولت 3958.50
3881 3881 3881 3881 3881
هزینه های مالی 15823.00
16527 16418 16508 16534 16537
مخارج نظامی 109.90
136 136 136 137 138
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 4.60
2.42 2.72 2.41 2.35 2.18
تولید صنعتی 2.60
3.97 3.4 2.88 2.71 2.51
تغییرات موجودی انبار 51319.90
50717 52099 53481 53403 44434
سرعت اینترنت 7707.57
7737 7716 7764 7732 7766
آدرس های IP 377561.00
361316 359369 357849 356524 346186
تولید فولاد 20.00
26.24 26.35 25.96 26.12 26.08
شاخص فساد مالی 35.00
35 35 35 35 35
رتبه فساد مالی 107.00
107 107 107 107 107
شاخص رقابتی 4.23
4.23 4.23 4.23 4.23 4.23
رتبه رقابتی 68.00
68 68 68 68 68
اطمینان کسب و کار 28.20
26.6 25.7 24.4 21.2 15
آسانی کسب و کار 11.00
11 11 11 11 11
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 107525.00
109762 105884 110536 95847 116131
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10
3.28 2.46 2.51 2.62 2.6
قیمت گازوئیل 1.34
1.27 1.19 1.12 1.06 0.74
تسهیلات اعتباری خریدار 144491.00
146328 148605 150775 152842 170059
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز -36.00
-26.98 -25.88 -26.14 -26.05 -26.08
شاخص مسکن 95.24
91.36 91.09 90.92 90.65 87.43
نرخ مالکیت مسکن 90.00
89.4 89.42 89.44 89.43 89.39
جواز ساختمان 211.00
243 251 252 253 253
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 11
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 23.59
14.55 19.6 5.77 1.69 10.63