شاخص یاب

لیتوانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 0.7 0.9 0.8 0.6 0.6
نرخ بیکاری 8.30 8.2 8.1 8.1 7.8 7.2
نرخ تورم 2.90 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -275.60 -30 -100 -150 -267 -40
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.70 36.2 38.4 38.4 38.4 37.1
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.14
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 635.67
679 673 667 661 637
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.20
1.25 1.3 1.35 1.41 1.65
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40
0.7 0.9 0.8 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20
2.9 3.1 2.7 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 47.17
47 49 49 49 52
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9251.00
9359 9455 9509 9482 9871
تولید ناخالص ملی 40334.10
41504 41584 41423 41342 43775
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1949.60
2098 1588 2002 1998 2212
تولید ناخالص داخلی سرانه 16793.25
17500 18000 18000 18000 18700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29524.26
30000 30900 30900 30900 31000
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 8.30
8.2 8.1 8.1 7.8 7.2
افراد شاغل 1379.60
1373 1366 1379 1386 1385
افراد بیکار 144.22
146 146 146 146 146
نرخ مشارکت نیروی کار 61.20
61.12 61.25 61.43 61.5 62.1
نرخ بیکاری بلند مدت 2.00
1.64 1.59 1.49 1.42 1.29
نرخ بیکاری جوانان 12.60
12.49 12.88 13 13.1 13.42
هزینه های کار 147.90
155 158 161 163 173
پست های خالی شغلی 19185.00
19311 20115 19314 20197 19448
دستمزد 926.70
930 940 1000 1008 1050
دستمزد در تولید 926.70
915 960 1000 1008 990
حداقل دستمزد 400.00
400 430 430 430 450
جمعیت 2.81
2.81 2.79 2.77 2.76 2.75
سن بازنشستگی زنان 62.33
62.33 62.67 62.33 62.33 63
سن بازنشستگی مردان 63.67
63.67 63.83 63.67 63.67 64
بهره وری 130.00
125 117 122 131 127
قسمت مدت زمان اشتغال 94.70
91.83 93.7 93.47 92.42 92.81
استخدام تمام وقت 1223.90
1227 1216 1229 1239 1233
تغییر اشتغال 0.70
0.01 0.13 0.18 0.31 0.19
نرخ اشتغال 72.10
72.27 72.06 73 73.41 73.68
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.90
2.7 2.6 2.5 2.4 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.2 0.4 0.3 0.1 0.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.42
109 109 110 110 114
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.90
109 109 110 111 114
قیمت مصرف کننده اصلی 107.41
107 107 109 109 111
اندازه اصل تورم 1.70
1.66 1.67 1.68 1.68 1.68
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 122.26
122 120 123 121 123
قیمت تولید 109.70
112 110 114 116 122
قیمت صادرات 103.50
106 108 107 106 105
قیمت واردات 105.30
107 107 106 105 106
تغییر قیمت تولید کننده 9.10
8.6 7.7 6.5 6.2 3.2
تورم مواد غذایی 0.20
3.3 3.2 2.8 2.6 2.8
CPI مسکن آب و برق 102.64
101 102 102 102 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.57
108 108 108 108 109
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
عرضه پول M0 6156.20
6133 6125 6122 6121 6121
عرضه پول M1 16368.60
16854 17259 17664 18054 21051
عرضه پول M2 26161.00
26562 26958 27353 27747 31204
عرضه پول M3 26158.50
26555 26946 27336 27723 31132
ذخایر ارزی 3904.60
4142 4033 4029 4030 4029
ترازنامه بانک 29016.20
29366 29626 29868 30092 31525
وام به بخش خصوصی 8809.50
8693 8578 8498 8440 8311
ترازنامه بانک مرکزی 20133.10
20695 21327 22000 22686 28647
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -275.60
-30 -100 -150 -267 -40
صادرات 2273.00
2560 2690 2590 2327 2980
واردات 2548.60
2590 2790 2740 2594 3020
حساب جاری -57.93
180 -80 120 160 190
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90
0.2 0.1 0.1 0.1 -0.5
بدهی خارجی 35257.90
35812 36000 36262 36410 37454
گردش سرمایه 54.40
123 126 125 125 125
حواله 286.72
285 278 286 279 285
ذخایر طلا 5.80
5.79 5.79 5.79 5.79 5.79
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
درآمد گردشگری 207.40
210 154 231 294 214
ورود توریست 347.30
400 300 500 600 400
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 227.44
216 189 190 181 175
تولید نفت خام 2.00
2 2 2 2 2
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.70
36.2 38.4 38.4 38.4 37.1
بودجه دولت 0.50
0.8 0.5 0.5 0.5 0.7
ارزش بودجه دولت 36.80
-37.98 -112 -203 -103 -136
هزینه های دولت 1504.60
1455 1617 1545 1542 1535
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.30
33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
درآمدهای دولت 2122.20
2469 2358 2270 2369 2336
بدهی های دولت 14966.40
14949 14948 14949 14949 14949
هزینه های مالی 2237.00
2478 2470 2474 2472 2472
مخارج نظامی 772.70
853 862 871 879 818
درخواست پناهندگی 50.00
32.3 31.33 31.44 31.49 31.48
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار -2.30
-1.19 -1.06 -1.06 -1.07 -1.07
تولید صنعتی -0.50
6.5 5.4 2.64 5.5 3.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.30
1.4 0.44 0.47 0.45 0.6
تولید صنعتی -0.20
3.56 2.69 3.21 3.04 3.06
استفاده از ظرفیت 77.40
77.12 77.28 77.24 77.24 77.19
تغییرات موجودی انبار -212.30
-210 241 -209 239 -200
ثبت خودرو 2823.00
2656 2781 2823 2817 2799
سرعت اینترنت 14619.89
14096 14120 14026 13967 13936
آدرس های IP 1350900.00
1628765 1672729 1709140 1749660 2108815
استخراج معدن -6.60
-3.03 -1.31 -0.28 0.34 1.35
ورشکستگی 2970.00
2813 2824 2834 2844 2956
شاخص رقابتی 67.12
67.62 67.62 67.62 67.62 70.12
رتبه رقابتی 40.00
40 40 40 40 40
آسانی کسب و کار 14.00
16 16 16 16 14
تولید الکتریسیته 299.00
311 288 285 288 288
شاخص فساد مالی 59.00
59 59 59 59 59
رتبه فساد مالی 38.00
38 38 38 38 38
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.00
-5.62 -5.93 -5.69 -5.75 -5.75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -8.80
0.5 1.2 1.5 1.9 1.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.60
5.4 5.5 5.1 5 4
هزینه های مصرف کننده 6190.21
6374 5886 6357 6345 6723
پس انداز های شخصی -0.48
3.04 3.24 3.44 3.63 2.37
اعتبار بخش خصوصی 18242.60
18223 18170 18127 18091 17949
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.47
22.77 22.9 23.03 23.15 23.94
بدهی خانوار به درآمد 36.18
36.39 36.42 36.45 36.48 36.42
قیمت گازوئیل 1.37
1.35 1.33 1.3 1.28 1.18
تسهیلات اعتباری خریدار 689.60
699 709 717 724 757
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 123.00
121 118 114 111 96.29
نرخ مالکیت مسکن 89.70
92.03 91.87 91.72 91.56 91.92
جواز ساختمان 1454.00
1763 1763 1763 1763 1763
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 41.98
41.98 41.98 41.98 41.98 41.98
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.98
30.98 30.98 30.98 30.98 30.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 17.87
1.26 -3.89 9.74 6.79 6.05