شاخص یاب

لیتوانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.6 0.7 0.9 0.8 0.6
نرخ بیکاری 8.20 7.1 8.2 8.2 8.2 7.2
نرخ تورم 2.10 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری -120.90 -160 -30 -100 -150 -40
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.70 36.2 36.2 38.4 38.4 37.1
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
بازار سهام 690.52
699 693 686 680 655
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.20
1.25 1.3 1.36 1.41 1.66
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.6 0.7 0.9 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80
3 2.9 2.8 2.7 2.8
تولید ناخالص داخلی 47.17
47 47 49 49 52
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9259.30
9109 9359 9427 9509 9871
تولید ناخالص ملی 40334.10
37700 41504 41463 41423 43775
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1949.60
1925 2098 1584 2002 2212
تولید ناخالص داخلی سرانه 16793.25
17500 17500 18000 18000 18700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29524.26
30000 30000 30900 30900 31000
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 8.20
7.1 8.2 8.2 8.2 7.2
افراد شاغل 1370.90
1358 1352 1349 1355 1353
افراد بیکار 142.66
144 144 144 144 144
نرخ مشارکت نیروی کار 60.80
60.99 61.02 61.13 61.24 61.82
نرخ بیکاری بلند مدت 2.50
2.34 2.34 2.32 2.3 2.26
نرخ بیکاری جوانان 12.40
12.25 12.01 12.1 11.99 11.94
هزینه های کار 147.90
152 155 158 161 173
پست های خالی شغلی 19185.00
20298 19311 20115 19314 19448
دستمزد 926.70
910 930 940 1000 1050
دستمزد در تولید 926.70
910 915 960 1000 990
حداقل دستمزد 400.00
400 400 430 430 450
جمعیت 2.81
2.81 2.81 2.79 2.77 2.75
سن بازنشستگی زنان 62.33
62.33 62.33 62.67 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.67
63.67 63.67 63.83 64 64
بهره وری 120.00
131 126 118 122 129
قسمت مدت زمان اشتغال 96.20
92.69 92.73 94.57 94.85 94
استخدام تمام وقت 1199.80
1223 1217 1206 1212 1217
تغییر اشتغال 0.70
0.13 0.01 0.13 0.18 0.19
نرخ اشتغال 70.60
71.79 71.62 71.38 71.86 72.3
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.10
2.7 2.7 2.6 2.5 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.40
0.3 0.2 0.4 0.3 0.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.37
108 109 109 110 114
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.80
108 109 109 110 114
قیمت مصرف کننده اصلی 106.32
107 107 107 108 108
اندازه اصل تورم 1.40
1.41 1.2 1.07 1 0.89
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 122.26
120 122 120 123 123
قیمت تولید 108.60
109 112 110 114 122
قیمت صادرات 103.50
106 106 108 107 105
قیمت واردات 105.30
107 107 107 106 106
تغییر قیمت تولید کننده 9.30
8.9 8.6 7.7 6.5 3.2
تورم مواد غذایی 0.40
2.9 3.3 3.2 2.8 2.8
CPI مسکن آب و برق 100.83
101 101 102 102 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.54
108 108 108 108 109
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
عرضه پول M0 6094.30
6076 6066 6062 6060 6059
عرضه پول M1 16248.30
16488 16945 17389 17821 21475
عرضه پول M2 25982.00
26248 26653 27057 27458 31370
عرضه پول M3 25979.50
26243 26645 27043 27438 31294
ذخایر ارزی 4057.00
4485 4423 4408 4407 4408
ترازنامه بانک 28755.10
28910 29128 29356 29567 31015
وام به بخش خصوصی 8937.70
9172 9323 9439 9528 9766
ترازنامه بانک مرکزی 18935.90
19680 20258 20892 21538 27666
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -120.90
-160 -30 -100 -150 -40
صادرات 2399.20
2510 2560 2690 2590 2980
واردات 2520.20
2670 2590 2790 2740 3020
حساب جاری 112.30
150 180 -80 120 190
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90
-1.6 -1.4 -1.2 -1.2 -1
بدهی خارجی 34838.30
35326 35726 35911 36154 37270
گردش سرمایه 327.10
131 134 135 135 135
حواله 275.90
282 286 279 288 287
ذخایر طلا 5.80
5.79 5.79 5.78 5.78 5.78
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 436.19
221 161 169 168 163
تولید نفت خام 2.00
2 2 2 2 2
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.70
36.2 36.2 38.4 38.4 37.1
بودجه دولت 0.50
0.8 0.8 -2.17 -2.46 0.7
ارزش بودجه دولت 36.80
-177 -37.98 -112 -203 -136
هزینه های دولت 1504.60
1362 1455 1613 1545 1535
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.30
36.18 36.09 36.39 36.7 39.42
درآمدهای دولت 2122.20
2283 2469 2358 2270 2336
بدهی های دولت 14811.10
14831 14821 14822 14822 14822
هزینه های مالی 2237.00
2460 2478 2470 2474 2472
مخارج نظامی 772.70
824 853 862 871 818
درخواست پناهندگی 50.00
29.69 30.77 30.77 30.72 30.71
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 0.90
0.83 0.99 0.94 1 0.98
تولید صنعتی 3.00
5.7 6.5 5.4 4.96 3.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40
-0.51 1.4 0.5 0.43 0.6
تولید صنعتی 4.20
5.95 5.62 5.83 5.81 5.83
استفاده از ظرفیت 77.20
77.45 77.4 77.31 77.26 77.15
تغییرات موجودی انبار -212.30
242 -210 241 -209 -200
ثبت خودرو 3221.00
2933 2969 2941 2946 2950
سرعت اینترنت 14619.89
13984 14096 14120 14026 13936
آدرس های IP 1350900.00
1574483 1628765 1672729 1709140 2108815
استخراج معدن -7.50
-2.18 -0.63 0.13 0.6 1.34
ورشکستگی 2970.00
2857 2813 2824 2834 2956
شاخص رقابتی 4.58
4.6 4.6 4.58 4.57 4.57
رتبه رقابتی 41.00
37 37 40 41 41
آسانی کسب و کار 16.00
17 17 17 17 15
تولید الکتریسیته 190.00
307 311 308 308 308
شاخص فساد مالی 59.00
60 60 60 59 59
رتبه فساد مالی 38.00
37 36 36 36 36
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.00
-2.8 -2.55 -2.74 -2.7 -2.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.50
3.1 0.5 1.2 1.5 1.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.30
7.9 5.4 5.5 5.1 4
هزینه های مصرف کننده 6190.21
6195 6374 5869 6357 6723
پس انداز های شخصی -0.48
2.79 3.04 3.24 3.44 2.37
اعتبار بخش خصوصی 18249.80
18586 18923 19214 19462 20561
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.35
22.29 22.24 22.18 22.14 21.8
بدهی خانوار به درآمد 35.59
36.47 36.46 36.56 36.66 37.24
قیمت گازوئیل 1.44
1.47 1.39 1.31 1.24 0.98
تسهیلات اعتباری خریدار 678.50
684 691 699 705 738
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 119.78
117 115 111 108 96.74
نرخ مالکیت مسکن 89.70
89.79 89.85 90.39 90.94 91.91
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 41.98
41.98 41.98 42 42 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.98
30.97 30.97 30.97 30.97 30.97
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 17.87
15.41 1.26 -3.89 9.74 6.05