لیتوانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5
نرخ بیکاری 9.10 8.2 7.3 7.1 8.2 7.2
نرخ تورم 3.50 3.8 3.6 3.2 2.6 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -259.00 -161 -102 -108 -185 -203
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 38.2 38.2 38.2 38.2 36.6
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.23
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 695.44
657 647 637 627 554
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.20
1.35 1.52 1.71 1.93 3.11
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40
0.6 0.6 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90
3.2 3 2.8 2.7 2.4
تولید ناخالص داخلی 42.74
46.25 46.25 46.25 46.25 52.12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9095.20
9094 9066 9024 8958 8074
تولید ناخالص ملی 37143.30
37767 37767 37767 37767 37144
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2038.40
1627 1681 1756 1893 1648
تولید ناخالص داخلی سرانه 15872.72
16840 16840 16840 16840 17760
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27904.10
27264 27264 27264 27264 25824
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 9.10
8.2 7.3 7.1 8.2 7.2
افراد شاغل 1352.30
1357 1362 1361 1361 1373
افراد بیکار 160.93
160 140 134 143 143
نرخ مشارکت نیروی کار 60.60
60.61 60.6 60.61 60.6 60.61
نرخ بیکاری بلند مدت 2.50
2.77 3 3.26 3.53 5.3
نرخ بیکاری جوانان 13.80
13.89 14.03 14.16 14.3 15.69
هزینه های کار 140.20
138 137 136 136 136
پست های خالی شغلی 19319.00
18462 16906 16059 15099 12804
دستمزد 884.80
880 900 910 930 1050
دستمزد در تولید 884.80
880 895 910 915 990
حداقل دستمزد 400.00
400 400 400 400 450
جمعیت 2.85
2.81 2.81 2.81 2.81 2.75
سن بازنشستگی زنان 62.33
62.33 62.33 62.33 62.33 63
سن بازنشستگی مردان 63.67
63.67 63.67 63.67 63.67 64
بهره وری 122.60
109 114 126 123 122
قسمت مدت زمان اشتغال 90.70
96.07 97.97 98.64 98.88 99.01
استخدام تمام وقت 1214.30
1208 1206 1206 1206 1206
تغییر اشتغال -0.10
-0.11 -0.1 -0.11 -0.1 -0.11
نرخ اشتغال 70.90
69.39 69.95 69.65 68.95 67.17
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.50
3.8 3.6 3.2 2.6 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.06 0.21 0.18 0.19 0.19
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.73
106 105 105 105 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.30
114 114 113 113 113
قیمت مصرف کننده اصلی 104.54
104 104 105 105 105
اندازه اصل تورم 2.30
2.46 2.86 2.92 2.57 2.64
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117.53
115 116 115 116 113
قیمت تولید 101.80
111 111 102 114 126
قیمت صادرات 102.70
104 105 105 105 105
قیمت واردات 102.70
104 104 104 104 104
تغییر قیمت تولید کننده 1.00
5.1 5.1 3.56 3.6 2.5
تورم مواد غذایی 1.90
4.2 3.6 3.2 3 2.2
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
عرضه پول M0 5867.60
5942 5881 5884 5881 5823
عرضه پول M1 15021.30
15368 15087 14605 14152 14711
عرضه پول M2 24478.00
24968 25311 25293 24476 23926
عرضه پول M3 24475.60
24966 25311 25298 24483 23925
ذخایر ارزی 3975.80
3844 3527 3303 3144 2764
ترازنامه بانک 27514.70
27258 27606 27426 27722 27592
وام به بخش خصوصی 8267.60
8268 8445 8347 8286 8340
ترازنامه بانک مرکزی 18706.00
19519 19744 19783 19766 19288
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -259.00
-161 -102 -108 -185 -203
صادرات 2099.20
2147 2360 2277 2228 2239
واردات 2358.20
2308 2462 2385 2420 2441
حساب جاری -5.10
-72 152 32 -140 -80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90
-1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1
بدهی خارجی 33611.00
33709 33663 33605 33495 31340
گردش سرمایه 229.60
295 230 162 138 154
حواله 278.47
267 266 265 263 243
ذخایر طلا 5.82
5.81 5.81 5.81 5.81 5.81
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 137.49
176 175 177 177 177
تولید نفت خام 2.00
2 2 2 2 2
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20
38.2 38.2 38.2 38.2 36.6
بودجه دولت 0.30
0.8 0.8 0.8 0.8 0.7
ارزش بودجه دولت -26.70
-19.74 -17.3 -19.7 -84.6 -132
هزینه های دولت 1424.70
1543 1494 1346 1414 1392
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.20
39.08 39.08 39.08 39.08 38.65
درآمدهای دولت 2122.20
2394 2305 2296 2336 2284
بدهی های دولت 16172.00
15183 16113 15416 16032 15780
هزینه های مالی 2237.00
2331 2567 2229 3393 3054
مخارج نظامی 634.00
681 681 681 681 545
درخواست پناهندگی 35.00
41.25 19.64 48.54 32.25 50.74
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار -6.40
-3.06 -3.62 -3.88 -2.13 -2.73
تولید صنعتی 6.30
5.83 4.99 4.56 2.6 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10
0.64 0.27 0.53 1.4 0.6
تولید صنعتی 6.40
6.14 5.26 4.88 4.64 4.27
استفاده از ظرفیت 77.80
77.31 77.6 77.4 77.17 73.14
تغییرات موجودی انبار -635.00
42.3 -272 312 -366 -101
ثبت خودرو 1605.00
2598 2057 2362 2082 2217
سرعت اینترنت 14619.89
13886 13715 13573 13382 11426
آدرس های IP 1350900.00
1459870 1469495 1470557 1470284 1365249
استخراج معدن 22.50
18.16 12.26 8.62 6.33 2.42
ورشکستگی 2728.00
2555 2555 2555 2555 2441
شاخص رقابتی 4.58
4.53 4.53 4.53 4.53 4.44
رتبه رقابتی 41.00
46 46 46 46 43
آسانی کسب و کار 16.00
20 20 20 20 21
تولید الکتریسیته 374.00
328 320 344 336 335
شاخص فساد مالی 59.00
59 59 59 59 59
رتبه فساد مالی 38.00
38 38 38 38 38
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.00
-7.13 -9.22 -9.8 -9.61 -9.52
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -20.40
3.14 -1.02 0.72 1.04 0.93
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.70
5.71 5.87 5.87 5.85 5.8
هزینه های مصرف کننده 6220.38
5910 5862 5932 6008 5744
پس انداز های شخصی -0.48
4.13 4.13 4.13 4.13 2.37
اعتبار بخش خصوصی 17222.90
16960 16792 16936 17215 17175
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.61
22.49 22.32 22.1 21.84 16.76
بدهی خانوار به درآمد 35.59
32.49 32.49 32.49 32.49 28.86
قیمت گازوئیل 1.38
1.37 1.32 1.29 1.27 1.28
تسهیلات اعتباری خریدار 637.90
672 695 692 688 688
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 116.66
114 111 108 104 99.97
نرخ مالکیت مسکن 90.30
91.54 91.54 91.54 91.54 91.91
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 17
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 20
نرخ تامین اجتماعی 41.98
41.98 41.98 41.98 41.98 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.98
30.97 30.97 30.97 30.97 30.97
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
10.49 10.49 10.49 10.49 9.4
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 17.87
-3.88 10.92 15.41 1.26 6.05