لیتوانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.6 0.7 0.6 1.1 0.5
نرخ بیکاری 8.60 7.3 7.1 8.2 8.2 7.2
نرخ تورم 2.30 3.6 3.2 2.6 2.5 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -209.30 -160 -160 -30 -100 -40
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.70 38.2 38.2 38.2 37.4 36.6
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.17
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 711.30
684 664 645 626 557
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.15
1.29 1.45 1.63 1.82 2.89
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.6 0.7 0.6 1.1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60
3 2.8 2.7 2.2 2.4
تولید ناخالص داخلی 42.74
42.15 43.42 46.25 49.28 52.12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9170.70
9059 9100 9341 9372 9804
تولید ناخالص ملی 40334.10
37700 37663 41423 37960 43478
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2038.40
1831 1923 2093 1444 2197
تولید ناخالص داخلی سرانه 15872.72
16840 16840 16840 17290 17760
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27904.10
27579 27853 28127 26623 25824
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 8.60
7.3 7.1 8.2 8.2 7.2
افراد شاغل 1347.10
1358 1358 1358 1358 1358
افراد بیکار 151.34
140 135 143 146 143
نرخ مشارکت نیروی کار 60.60
60.65 60.66 60.65 60.65 60.65
نرخ بیکاری بلند مدت 2.60
2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
نرخ بیکاری جوانان 14.00
14.03 14.16 14.3 14.43 15.69
هزینه های کار 140.20
137 137 137 137 137
پست های خالی شغلی 19319.00
19453 20421 19558 20326 19864
دستمزد 884.80
900 910 930 940 1050
دستمزد در تولید 884.80
895 910 915 960 990
حداقل دستمزد 400.00
400 400 400 430 450
جمعیت 2.85
2.81 2.81 2.81 2.85 2.75
سن بازنشستگی زنان 62.33
62.33 62.33 62.33 62.67 63
سن بازنشستگی مردان 63.67
63.67 63.67 63.67 63.83 64
بهره وری 122.60
123 123 123 123 123
قسمت مدت زمان اشتغال 90.70
93.13 94.41 93.76 94.09 93.98
استخدام تمام وقت 1214.30
1215 1217 1215 1217 1216
تغییر اشتغال -0.10
-0.11 -0.13 -0.11 -0.13 -0.12
نرخ اشتغال 71.00
70.75 70.75 70.75 70.75 70.75
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.30
3.6 3.2 2.6 2.5 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.2 0.18 0.18 0.18 0.18
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.92
108 109 109 110 114
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.30
117 117 117 118 123
قیمت مصرف کننده اصلی 106.25
107 107 107 107 109
اندازه اصل تورم 1.80
1.65 1.4 1.26 1.18 1.06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117.53
117 117 117 117 117
قیمت تولید 103.70
102 104 107 109 113
قیمت صادرات 100.70
101 103 103 104 104
قیمت واردات 101.90
103 103 103 104 103
تغییر قیمت تولید کننده 2.20
5.1 3.68 3.6 2.93 2.5
تورم مواد غذایی 2.70
3.6 3.2 3 2.8 2.2
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.33 -0.33 -0.33 -0.08 0.42
عرضه پول M0 5954.00
5861 5861 5861 5861 5861
عرضه پول M1 15210.10
15770 16137 16491 16831 19791
عرضه پول M2 24793.90
25198 25557 25915 26272 30084
عرضه پول M3 24791.40
25191 25545 25897 26248 29997
ذخایر ارزی 4066.90
3571 3350 3181 3051 2652
ترازنامه بانک 27525.50
27630 27518 27721 27611 27624
وام به بخش خصوصی 8433.00
8538 8596 8646 8690 8960
ترازنامه بانک مرکزی 18628.00
19744 19783 19766 19732 19288
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -209.30
-160 -160 -30 -100 -40
صادرات 2397.40
2420 2510 2560 2690 2980
واردات 2621.60
2580 2670 2590 2790 3020
حساب جاری 69.70
152 32 -140 56.78 -80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90
-1.6 -1.6 -1.4 -1.2 -1
بدهی خارجی 34822.70
33858 33845 33847 33847 33847
گردش سرمایه 100.87
238 170 151 155 167
حواله 283.91
278 278 278 278 278
ذخایر طلا 5.80
5.79 5.79 5.78 5.78 5.77
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -177.72
137 137 137 137 137
تولید نفت خام 2.00
2 2 2 2 2
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.70
38.2 38.2 38.2 37.4 36.6
بودجه دولت 0.50
0.8 0.8 0.8 -2.24 0.7
ارزش بودجه دولت 36.80
-86 -86 -86 -86 -86
هزینه های دولت 1424.70
1521 1361 1463 1590 1536
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.30
36.8 36.79 36.78 37.07 38.84
درآمدهای دولت 2122.20
2264 2264 2264 2264 2264
بدهی های دولت 14888.20
16120 16085 16050 16016 15649
هزینه های مالی 2237.00
2350 2350 2350 2350 2350
مخارج نظامی 772.70
625 671 716 725 628
درخواست پناهندگی 15.00
30.39 31.19 31.28 31.29 31.3
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 3.30
-0.84 -1.05 -0.99 -0.98 -0.98
تولید صنعتی 3.00
5.33 5.23 2.6 5.19 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.80
1.72 -0.47 1.4 0.4 0.6
تولید صنعتی 4.90
6.09 6.02 5.62 5.81 5.81
استفاده از ظرفیت 77.50
77.3 77.74 77.35 77.69 77.49
تغییرات موجودی انبار -635.00
-539 333 -459 261 -201
ثبت خودرو 3130.00
2920 2775 2755 2718 2721
سرعت اینترنت 14619.89
14120 13984 14096 14120 13936
آدرس های IP 1350900.00
1469495 1470557 1470284 1466876 1365249
استخراج معدن -17.30
-10.07 -5.71 -2.92 -1.21 1.46
ورشکستگی 2728.00
2483 2687 2890 2824 2441
شاخص رقابتی 4.58
4.57 4.57 4.57 4.53 4.44
رتبه رقابتی 41.00
41 41 41 46 43
آسانی کسب و کار 16.00
16 16 16 16 16
تولید الکتریسیته 308.00
325 330 328 327 327
شاخص فساد مالی 59.00
59 59 59 59 59
رتبه فساد مالی 38.00
38 38 38 38 38
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.00
-5.7 -5.69 -5.69 -5.7 -5.69
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 17.90
-1.8 -7.2 18.1 12.5 15.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.70
5.1 3.2 4.9 5.5 4
هزینه های مصرف کننده 6220.38
6013 6188 6388 5665 6705
پس انداز های شخصی -0.48
2.53 2.79 3.04 3.24 2.37
اعتبار بخش خصوصی 17447.70
17723 17909 18076 18227 19233
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.47
22.89 22.94 22.99 23.04 23.39
بدهی خانوار به درآمد 35.59
35.19 35.19 35.19 34.91 28.86
قیمت گازوئیل 1.40
1.33 1.26 1.19 1.12 0.78
تسهیلات اعتباری خریدار 639.00
611 598 586 576 522
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 116.94
111 108 104 101 99.97
نرخ مالکیت مسکن 90.30
89.74 89.79 89.85 90.39 91.91
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 16 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 16 17
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 41.98
41.98 41.98 41.98 41 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.98
30.98 30.98 30.98 30.98 30.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 17.87
10.92 15.41 1.26 -3.89 6.05