شاخص یاب

لیتوانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.6 0.7 0.9 0.8 0.6
نرخ بیکاری 8.30 7.1 8.2 8.6 8.6 7.2
نرخ تورم 2.60 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -361.00 -160 -30 -100 -150 -40
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.70 36.2 36.2 38.4 38.4 37.1
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.16
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
بازار سهام 714.72
688 668 649 631 562
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.15
1.18 1.33 1.49 1.68 2.68
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.6 0.7 0.9 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70
3 2.9 2.8 2.7 2.8
تولید ناخالص داخلی 47.17
47 47 49 49 52
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9170.70
9109 9359 9427 9166 9871
تولید ناخالص ملی 40334.10
37700 41504 41463 38146 43775
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1540.50
1925 2098 1584 1853 2212
تولید ناخالص داخلی سرانه 16793.25
16540 16540 17290 17290 17760
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29524.26
30000 30000 30900 30900 31000
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 8.30
7.1 8.2 8.6 8.6 7.2
افراد شاغل 1347.10
1358 1352 1349 1355 1353
افراد بیکار 143.08
129 131 131 131 131
نرخ مشارکت نیروی کار 60.80
60.99 61.02 61.13 61.24 61.82
نرخ بیکاری بلند مدت 2.50
2.34 2.34 2.32 2.3 2.26
نرخ بیکاری جوانان 12.20
12.62 12.37 12.56 12.51 12.55
هزینه های کار 143.70
150 152 154 156 163
پست های خالی شغلی 20110.00
19202 18138 18975 17613 17536
دستمزد 895.20
910 930 940 978 1050
دستمزد در تولید 895.20
910 915 960 978 990
حداقل دستمزد 400.00
400 400 430 411 450
جمعیت 2.81
2.81 2.81 2.79 2.77 2.75
سن بازنشستگی زنان 62.33
62.33 62.33 62.67 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.67
63.67 63.67 63.83 64 64
بهره وری 114.90
133 127 119 125 131
قسمت مدت زمان اشتغال 96.20
92.69 92.73 94.57 94.85 94
استخدام تمام وقت 1199.80
1223 1217 1206 1212 1217
تغییر اشتغال 0.00
0.02 -0.18 -0.09 -0.07 -0.08
نرخ اشتغال 70.60
71.79 71.62 71.38 71.86 72.3
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.60
2.7 2.7 2.6 2.5 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.28 0.25 0.25 0.25 0.25
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.33
108 109 109 110 114
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.70
108 109 109 110 114
قیمت مصرف کننده اصلی 107.07
108 108 108 109 113
اندازه اصل تورم 1.80
2.24 2.25 2.26 2.26 2.27
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117.04
118 119 118 120 119
قیمت تولید 106.80
110 106 112 117 113
قیمت صادرات 100.70
103 103 104 105 104
قیمت واردات 101.90
103 103 104 103 103
تغییر قیمت تولید کننده 8.70
9.47 3.6 9.75 9.75 2.5
تورم مواد غذایی 2.60
3.4 3.3 3.2 2.8 2.8
CPI مسکن آب و برق 101.53
101 101 102 102 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.98
109 109 109 109 109
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
عرضه پول M0 5988.20
5970 5966 5965 5964 5964
عرضه پول M1 15689.70
16170 16537 16890 17230 19988
عرضه پول M2 25299.10
25797 26171 26544 26914 30526
عرضه پول M3 25296.60
25788 26157 26523 26888 30444
ذخایر ارزی 4561.70
4485 4423 4408 4407 4408
ترازنامه بانک 27901.60
27596 27648 27697 27742 28045
وام به بخش خصوصی 8889.80
9337 9607 9809 9960 10378
ترازنامه بانک مرکزی 18865.80
19849 20554 21260 21961 28565
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -361.00
-160 -30 -100 -150 -40
صادرات 2323.80
2510 2560 2690 2590 2980
واردات 2684.80
2670 2590 2790 2740 3020
حساب جاری -85.00
32 -140 -20.53 -17.53 -80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90
-1.6 -1.4 -1.2 -1.2 -1
بدهی خارجی 34838.30
35326 35726 35911 36154 37270
گردش سرمایه -90.50
131 134 135 135 135
حواله 275.90
276 281 271 280 280
ذخایر طلا 5.80
5.79 5.79 5.78 5.78 5.78
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -177.72
126 126 127 133 133
تولید نفت خام 2.00
2 2 2 2 2
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.70
36.2 36.2 38.4 38.4 37.1
بودجه دولت 0.50
0.8 0.8 -2.17 -2.46 0.7
ارزش بودجه دولت 36.80
-177 -37.98 -112 -203 -136
هزینه های دولت 1562.10
1362 1466 1606 1539 1546
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.30
36.18 36.09 36.39 36.7 39.42
درآمدهای دولت 2122.20
2283 2469 2358 2270 2336
بدهی های دولت 14672.70
14748 14743 14744 14744 14744
هزینه های مالی 2237.00
2460 2478 2470 2474 2472
مخارج نظامی 772.70
824 853 862 871 818
درخواست پناهندگی 5.00
29.69 30.77 30.77 30.72 30.71
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 3.20
2.89 2.44 2.58 2.59 2.58
تولید صنعتی 5.20
5.7 6.5 5.4 5.5 3.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 11.60
-0.46 1.4 0.5 0.41 0.6
تولید صنعتی 6.30
6.22 6.02 6.16 6.17 6.18
استفاده از ظرفیت 77.50
77.45 77.4 77.31 77.26 77.15
تغییرات موجودی انبار -208.60
-210 -673 -212 -671 -662
ثبت خودرو 3129.00
2924 2962 2934 2939 2943
سرعت اینترنت 14619.89
13984 14096 14120 14026 13936
آدرس های IP 1350900.00
1574483 1628765 1672729 1709140 2108815
استخراج معدن -7.60
-4 -1.95 -0.68 0.1 1.33
ورشکستگی 2728.00
2863 3086 3065 3044 3018
شاخص رقابتی 4.58
4.6 4.6 4.58 4.57 4.57
رتبه رقابتی 41.00
37 37 40 41 41
آسانی کسب و کار 16.00
17 17 17 17 15
تولید الکتریسیته 330.00
336 333 333 333 333
شاخص فساد مالی 59.00
60 60 60 59 59
رتبه فساد مالی 38.00
37 36 36 36 36
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.00
-5.31 -5.14 -5.25 -5.23 -5.23
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.50
-7.2 18.1 12.5 -2.2 15.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.90
3.2 4.9 5.5 5.1 4
هزینه های مصرف کننده 5726.11
6195 6401 5886 6084 6751
پس انداز های شخصی -0.48
2.79 3.04 3.24 3.44 2.37
اعتبار بخش خصوصی 18050.00
18869 19412 19875 20269 22060
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.35
21.85 21.69 21.53 21.38 20.31
بدهی خانوار به درآمد 35.59
36.47 36.46 36.56 36.66 37.24
قیمت گازوئیل 1.36
1.29 1.22 1.15 1.09 0.62
تسهیلات اعتباری خریدار 661.30
662 665 667 669 678
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 119.78
117 115 111 108 96.74
نرخ مالکیت مسکن 90.30
89.79 89.85 90.39 90.94 91.91
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 41.98
41.98 41.98 42 42 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.98
30.97 30.97 30.97 30.97 30.97
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 17.87
15.41 1.26 -3.89 9.74 6.05