لیتوانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ بیکاری 7.50 7.3 8.6 8.2 7.3 7.2
نرخ تورم 4.40 2.5 2.6 2.4 2.3 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0.25 0.25 0.5
موازنه تجاری -297.60 -197 -209 -208 -205 -194
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 38.9 38.9 38.2 38.2 36.6
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.19 1.19 1.18 1.16 1.15 1.02
بازار سهام 645.57 596 590 584 578 511
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.75 0.81 0.82 0.82 0.83 0.92
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 3.4 3.2 2.8 2.7 2.4
تولید ناخالص داخلی 42.74 44.5 43.85 45.06 44.25 52.12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8893.80 8927 8937 8928 8910 8737
تولید ناخالص ملی 9735.00 9792 9686 9328 9463 9570
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1775.20 1739 1768 1496 1632 1612
تولید ناخالص داخلی سرانه 15872.72 16224 16382 16497 16611 17769
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27904.10 28356 28756 28806 28856 29375
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 7.50 7.3 8.6 8.2 7.3 7.2
افراد شاغل 1362.80 1357 1351 1343 1347 1347
افراد بیکار 132.51 135 137 136 136 136
نرخ مشارکت نیروی کار 60.30 60.88 60.87 60.9 61.07 61.92
نرخ بیکاری بلند مدت 2.90 2.91 2.9 2.91 2.92 2.92
نرخ بیکاری جوانان 14.20 15.31 14.26 14.94 15.06 15.39
هزینه های کار 135.10 137 140 141 143 146
پست های خالی شغلی 19761.00 20209 18914 22612 20922 22030
دستمزد 838.70 852 875 873 889 965
دستمزد در تولید 838.70 852 875 873 889 965
حداقل دستمزد 380.00 383 370 386 386 400
جمعیت 2.85 2.85 2.85 2.81 2.81 2.75
سن بازنشستگی زنان 62.20 62.13 62.13 62.27 62.32 62.39
سن بازنشستگی مردان 63.60 63.58 63.58 63.65 63.67 63.71
تغییر اشتغال 0.50 0.14 -0.06 -0.11 -0.12 -0.01
نرخ اشتغال 69.00 70.14 69.78 69.31 69.72 69.88
استخدام تمام وقت 1184.70 1217 1206 1182 1189 1196
بهره وری 115.50 126 120 110 118 123
قسمت مدت زمان اشتغال 109.80 97.55 98.42 103 103 101
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 4.40 2.5 2.6 2.4 2.3 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.27 1.12 1.45 1.76 2.41
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.45 105 106 106 107 112
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.50 112 112 112 112 110
قیمت مصرف کننده اصلی 104.87 105 106 107 108 114
اندازه اصل تورم 3.60 3.81 4.29 4.58 4.75 5.05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117.67 116 117 115 116 113
قیمت تولید 99.60 107 109 111 111 126
قیمت صادرات 104.40 99.47 97.34 93.07 92.65 96.84
قیمت واردات 102.70 98.86 96.02 92.56 92.76 96.17
تورم مواد غذایی 2.90 3.69 4.99 6.07 7.32 18.31
تغییر قیمت تولید کننده 3.90 9.7 7.6 5.1 5.1 2.5
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0.25 0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.25 0.08 0.32 0.56 2.27
عرضه پول M0 5833.60 5799 5763 5726 5691 5349
عرضه پول M1 14107.70 14254 14494 14729 14950 16539
عرضه پول M2 23675.90 23708 23724 23706 23684 23457
عرضه پول M3 23675.90 23907 24254 24597 24938 28261
ذخایر ارزی 1314.40 1245 1284 1296 1297 1297
ترازنامه بانک 27617.20 27865 28105 28327 28533 29923
وام به بخش خصوصی 8374.30 8415 8468 8515 8557 8796
ترازنامه بانک مرکزی 14794.30 14732 14700 14693 14683 14681
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -297.60 -197 -209 -208 -205 -194
صادرات 2032.40 2043 2043 2031 2018 1903
واردات 2329.90 2344 2323 2305 2288 2132
حساب جاری -65.50 25 -164 -72 152 -80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90 -1.8 -1.8 -1.6 -1.6 -1
بدهی خارجی 33131.80 33862 34328 34483 34751 35936
گردش سرمایه 152.90 83.68 89.79 90.02 90.04 90.04
حواله 267.72 277 283 273 288 285
ذخایر طلا 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82
تولید نفت خام 2.00 2 2 2 2 2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 314.74 106 115 104 104 103
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 38.9 38.9 38.2 38.2 36.6
بودجه دولت 0.30 -1.88 -0.6 -2.24 -2.56 0.7
ارزش بودجه دولت 48.70 10.2 -158 -19.8 -26.15 -149
هزینه های دولت 1505.00 1358 1434 1575 1511 1431
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.20 36.79 36.78 37.07 37.36 39.44
درآمدهای دولت 2677.60 2511 2639 2726 2608 2757
بدهی های دولت 16050.50 16051 16015 15977 15940 15575
هزینه های مالی 2247.00 2440 3294 2576 3179 2952
درخواست پناهندگی 85.00 45.48 40.92 40.72 40.69 40.6
مخارج نظامی 634.00 671 716 725 734 696
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 1.40 0.57 -0.36 -0.05 -0.14 -0.12
تولید صنعتی 13.10 -0.6 2.7 5.7 5.76 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.20 -1.6 0.8 0.49 0.39 0.6
تولید صنعتی 13.00 5.09 5.75 5.53 5.63 5.62
استفاده از ظرفیت 77.60 77.66 77.84 77.99 78.01 77.75
تغییرات موجودی انبار -385.90 215 -370 46.48 -281 -87.76
ثبت خودرو 2087.00 2563 2524 2511 2506 2509
ورشکستگی 2723.00 2857 3078 3057 3036 3009
شاخص رقابتی 4.60 4.55 4.55 4.59 4.6 4.6
رتبه رقابتی 35.00 36 36 35 35 35
آسانی کسب و کار 21.00 17 15 15 15 15
تولید الکتریسیته 264.00 337 339 337 336 337
شاخص فساد مالی 59.00 59 59 59 59 59
رتبه فساد مالی 38.00 43 46 47 47 52
استخراج معدن 51.60 23.73 23.18 23.23 23.23 23.23
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00 -8.99 -9.1 -9.91 -10.69 -14.78
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.30 0.97 0.92 1.02 0.92 0.92
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.90 2.87 2.78 2.77 2.77 2.77
هزینه های مصرف کننده 5951.30 6137 6169 5773 6054 6217
پس انداز های شخصی -1.85 0.23 0 0.23 0.46 1.8
اعتبار بخش خصوصی 17067.40 17224 17398 17516 17586 16949
تسهیلات اعتباری خریدار 705.40 705 702 698 693 654
قیمت گازوئیل 1.29 1.28 1.29 1.28 1.28 1.23
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.70 23.39 23.55 23.71 23.84 24.93
بدهی خانوار به درآمد 35.82 36.5 37.2 37.61 38.02 40.96
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 111.07 110 108 106 103 97.24
نرخ مالکیت مسکن 89.40 89.72 89.24 89.27 89.31 89.27
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15.5 15.5 15.5 15.5 15.47
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15.05 15.04 15.04 15.05 15.1
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 20.99 20.99 20.99
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.80 30.82 30.81 30.81 30.82 30.84
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9