لیتوانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ بیکاری 7.60 7.3 8.6 8.2 7.3 7.2
نرخ تورم 3.90 2.5 2.6 2.4 2.3 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری -71.70 -170 -181 -182 -182 -182
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 38.9 38.9 38.2 38.2 36.6
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.18 1.12 1.11 1.1 1.08 0.96
بازار سهام 651.59 596 590 584 578 511
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.85 0.81 0.82 0.82 0.83 0.92
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 3.4 3.2 2.8 2.7 2.4
تولید ناخالص داخلی 42.74 44.5 43.85 45.06 44.25 52.12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8893.80 8927 8937 8928 8910 8737
تولید ناخالص ملی 9735.00 9792 9686 9328 9463 9570
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1354.40 1804 1877 1408 1794 1896
تولید ناخالص داخلی سرانه 15872.72 16224 16382 16497 16611 17769
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27904.10 28356 28756 28806 28856 29375
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 7.60 7.3 8.6 8.2 7.3 7.2
افراد شاغل 1362.80 1357 1351 1343 1347 1347
افراد بیکار 134.12 135 137 136 136 136
نرخ مشارکت نیروی کار 60.30 60.88 60.87 60.9 61.07 61.92
نرخ بیکاری بلند مدت 2.80 2.69 2.67 2.65 2.65 2.62
نرخ بیکاری جوانان 12.10 12.75 11.98 11.83 11.75 11.22
هزینه های کار 132.00 137 139 140 141 143
پست های خالی شغلی 20710.00 20883 19576 23279 21986 23304
دستمزد 817.60 845 868 865 878 943
دستمزد در تولید 817.60 845 868 865 878 943
حداقل دستمزد 380.00 383 370 386 386 400
جمعیت 2.85 2.85 2.85 2.81 2.81 2.75
سن بازنشستگی زنان 62.20 62.13 62.13 62.27 62.32 62.39
سن بازنشستگی مردان 63.60 63.58 63.58 63.65 63.67 63.71
تغییر اشتغال -0.50 0.14 -0.06 -0.11 -0.12 -0.01
نرخ اشتغال 69.00 70.14 69.78 69.31 69.72 69.88
استخدام تمام وقت 1184.70 1217 1206 1182 1189 1196
بهره وری 115.50 126 120 110 118 123
قسمت مدت زمان اشتغال 109.80 97.55 98.42 103 103 101
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 3.90 2.5 2.6 2.4 2.3 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.08 0.4 0.17 0.23 0.24
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.46 105 106 106 107 112
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.60 113 114 114 115 119
قیمت مصرف کننده اصلی 104.95 105 106 107 108 114
اندازه اصل تورم 3.50 3.81 4.29 4.58 4.75 5.05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.37 114 116 115 117 117
قیمت تولید 98.80 107 109 111 111 126
قیمت صادرات 109.10 111 109 105 102 104
قیمت واردات 108.20 110 108 105 102 104
تورم مواد غذایی 2.90 3.69 4.99 6.07 7.32 18.31
تغییر قیمت تولید کننده 2.90 9.7 7.6 5.1 5.1 2.5
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
عرضه پول M0 5811.70 5793 5788 5786 5785 5784
عرضه پول M1 13825.60 14103 14293 14479 14651 15839
عرضه پول M2 23399.60 23740 24080 24417 24754 28029
عرضه پول M3 23399.60 23732 24065 24396 24726 27936
ذخایر ارزی 1293.30 1245 1284 1296 1297 1297
ترازنامه بانک 27617.20 27865 28105 28327 28533 29923
وام به بخش خصوصی 8345.80 8388 8428 8464 8497 8683
ترازنامه بانک مرکزی 14794.30 14732 14700 14693 14683 14681
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -71.70 -170 -181 -182 -182 -182
صادرات 2270.10 2199 2188 2188 2188 2188
واردات 2341.70 2316 2333 2344 2347 2346
حساب جاری 147.98 47.45 25.02 13.31 6.54 -2.8
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90 -1.8 -1.8 -1.6 -1.6 -1
بدهی خارجی 33060.10 33862 34328 34483 34751 35936
گردش سرمایه -16.60 83.68 89.79 90.02 90.04 90.04
حواله 267.72 277 283 273 288 285
ذخایر طلا 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82
تولید نفت خام 2.00 2 2 2 2 2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 314.74 106 115 104 104 103
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 38.9 38.9 38.2 38.2 36.6
بودجه دولت 0.30 -1.88 -0.6 -2.24 -2.56 0.7
ارزش بودجه دولت 94.80 96.67 -106 50.78 36.11 -18.55
هزینه های دولت 1573.30 1358 1434 1575 1511 1431
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.20 36.79 36.78 37.07 37.36 39.44
درآمدهای دولت 2677.60 2511 2639 2726 2608 2757
بدهی های دولت 16005.30 16018 16032 16030 16030 16030
هزینه های مالی 2247.00 2440 3294 2576 3179 2952
درخواست پناهندگی 70.00 33.06 30.55 30 29.88 29.83
مخارج نظامی 634.00 671 716 725 734 696
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 0.50 0.51 -0.4 -0.1 -0.19 -0.17
تولید صنعتی 6.90 -0.6 2.7 6.12 6.21 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.70 -1.6 0.8 0.46 0.4 0.6
تولید صنعتی 6.70 5.45 6.18 5.91 6.03 6
استفاده از ظرفیت 77.60 77.66 77.84 77.99 78.01 77.75
تغییرات موجودی انبار -42.80 95.58 -523 3.2 -239 -350
ثبت خودرو 2677.00 2563 2524 2511 2506 2509
ورشکستگی 2723.00 2857 3078 3057 3036 3009
شاخص رقابتی 4.60 4.55 4.55 4.59 4.6 4.6
رتبه رقابتی 35.00 36 36 35 35 35
آسانی کسب و کار 21.00 17 15 15 15 15
تولید الکتریسیته 307.00 335 338 335 335 335
شاخص فساد مالی 59.00 59 59 59 59 59
رتبه فساد مالی 38.00 43 46 47 47 52
استخراج معدن 31.20 21.36 21.25 21.29 21.29 21.29
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.00 -11.83 -11.72 -11.74 -11.75 -11.74
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.40 1.19 0.6 0.88 0.96 0.91
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.40 3.88 3.89 3.89 3.89 3.89
هزینه های مصرف کننده 5639.44 6176 6203 5803 6116 6282
پس انداز های شخصی -1.85 0.23 0 0.23 0.46 1.8
اعتبار بخش خصوصی 16982.70 17204 17404 17585 17750 18775
تسهیلات اعتباری خریدار 706.20 702 700 697 695 683
قیمت گازوئیل 1.27 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.70 23.39 23.55 23.71 23.84 24.93
بدهی خانوار به درآمد 35.82 36.5 37.2 37.61 38.02 40.96
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 111.07 110 108 106 103 97.24
نرخ مالکیت مسکن 89.40 89.72 89.24 89.27 89.31 89.27
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15.5 15.5 15.5 15.5 15.47
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15.05 15.04 15.04 15.05 15.1
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 20.99 20.99 20.99
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.80 30.82 30.81 30.81 30.82 30.84
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9