شاخص یاب

لیبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.37
1.38 1.4 1.41 1.42 1.47
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 55.00
20 20 15 15 10
تولید ناخالص داخلی 50.98
55.8 55.8 56.3 56.3 59.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20388.20
24466 24466 23446 23446 30949
تولید ناخالص داخلی سرانه 7314.62
7982 7982 8182 8182 8254
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17881.50
14965 15079 21532 21532 15747
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 17.70
17.5 17.5 17 17 16.5
جمعیت 6.37
6.45 6.45 6.53 6.53 6.69
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 12.10
11 10 12 12.9 19
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 211.10
178 175 172 168 191
تورم مواد غذایی 18.30
15 15 17 18 10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 322.60
339 367 361 364 520
CPI مسکن آب و برق 172.80
192 192 193 195 272
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 218.50
240 246 244 247 348
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 3.00
3 3 3 3 3
عرضه پول M0 64648.90
68183 69935 71665 73376 89417
نرخ بهره سپرده 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
عرضه پول M1 110029.10
115091 117658 120207 122738 147068
عرضه پول M2 111983.90
117006 119502 121952 124358 146115
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 6712.00
-2377 -4259 -4362 -4259 -486
صادرات 19885.00
18186 16768 17751 18733 18391
واردات 13173.00
20564 21232 22112 22993 18877
حساب جاری 1337.00
-2108 -5425 -6135 -6845 -6958
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20
-25 -25 -19 -19 -16
گردش سرمایه -530.00
-5569 -5253 -5459 -5665 -7790
ذخایر طلا 116.60
117 117 117 117 117
تولید نفت خام 708.00
680 650 655 648 649
شاخص تروریسم 7.26
7.29 7.28 7.31 7.34 7.59
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -153.00
-380 112 -20.21 -152 -272
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.50
15 15 13 13 11
بودجه دولت -43.00
-41.63 -40.61 -40.21 -39.82 -44.45
مخارج نظامی 4801.30
5147 5038 4968 4899 3110
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید فولاد 22.49
34.32 34.88 34.94 34.94 34.94
آسانی کسب و کار 185.00
186 185 185 185 185
شاخص رقابتی 3.48
3.65 3.63 3.62 3.61 3.72
رتبه رقابتی 126.00
112 112 114 116 98
شاخص فساد مالی 17.00
16 16 16 15 15
رتبه فساد مالی 171.00
169 170 171 172 174
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25
11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.75
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 29.87
29.31 18.47 15.03 24.96 22.81