لیبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.35
1.34 1.35 1.36 1.37 1.41
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 55.00
20 20 20 15 10
تولید ناخالص داخلی 29.15
36.85 35.47 34.1 39.1 39.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20388.20
24466 24466 37922 23446 47971
تولید ناخالص داخلی سرانه 5449.03
7533 8182 6841 8361 8580
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13320.83
18871 18012 17152 21532 22076
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 19.22
19 19 19 19 19
جمعیت 6.29
6.31 6.33 6.36 6.38 6.68
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 18.70
30 28 25 22 19
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 211.10
180 178 175 172 191
تورم مواد غذایی 30.90
40 35 30 25 20
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 319.00
384 391 417 389 591
CPI مسکن آب و برق 172.50
222 222 218 210 309
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 218.50
270 277 279 267 395
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 3.00
3 3 3 3 3
عرضه پول M0 63199.90
66741 68563 70363 72140 90331
نرخ بهره سپرده 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 6712.00
-6488 -6137 -7072 -7117 1309
صادرات 19885.00
12870 12590 12311 12585 18997
واردات 13173.00
19358 18727 18097 19701 17688
حساب جاری 1337.00
1210 -2108 -5425 -6135 -6958
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -37.80
-25 -25 -25 -19 -16
گردش سرمایه -530.00
-5885 -5569 -5253 -5459 -7790
ذخایر طلا 116.60
117 117 117 117 117
تولید نفت خام 968.00
870 846 848 848 848
شاخص تروریسم 7.26
6.61 6.56 6.51 6.27 2.82
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.50
15 15 15 13 11
بودجه دولت -43.00
-54.77 -51.84 -48.91 -48.82 -48.84
مخارج نظامی 4801.30
4097 4009 3922 3866 2398
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید فولاد 29.91
41 40.63 40.58 40.58 40.57
آسانی کسب و کار 185.00
185 185 185 185 185
شاخص رقابتی 3.48
3.67 3.65 3.63 3.62 3.72
رتبه رقابتی 126.00
113 112 112 114 98
شاخص فساد مالی 17.00
17 17 17 17 17
رتبه فساد مالی 171.00
163 165 167 168 159
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 23 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25
11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.75
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 29.87
26.42 29.31 18.47 15.03 22.81