شاخص یاب

لیبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.40
1.39 1.39 1.39 1.4 1.42
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 55.00
20 15 15 15 10
تولید ناخالص داخلی 50.98
55.8 56.3 56.3 56.3 59.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20388.20
24466 23446 23446 28136 30949
تولید ناخالص داخلی سرانه 7314.62
7982 8182 8182 8182 8254
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17881.50
15079 21532 21532 15385 15747
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 17.70
17.5 17 17 17 16.5
جمعیت 6.37
6.45 6.53 6.53 6.53 6.69
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 12.10
14 13 12 11 11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 211.10
175 172 168 165 191
تورم مواد غذایی 18.30
15 17 18 15 10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 322.60
380 364 361 383 469
CPI مسکن آب و برق 172.80
199 195 194 217 245
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 218.50
254 246 245 272 314
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 3.00
3 3 3 3 3
عرضه پول M0 73718.90
76662 79397 82093 84760 107550
نرخ بهره سپرده 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
عرضه پول M1 116606.40
123092 126288 129455 132593 159592
عرضه پول M2 119183.60
125861 129162 132395 135561 161264
ترازنامه بانک 127103.90
129467 131323 133178 135034 151732
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 6712.00
-4259 -4362 -4259 -4157 -486
صادرات 19885.00
16768 17751 18733 19716 18391
واردات 13173.00
21232 22112 22993 23873 18877
حساب جاری 1337.00
-5425 -6135 -6845 -7556 -6958
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20
-25 -19 -19 -19 -16
گردش سرمایه -530.00
-5253 -5459 -5665 -5871 -7790
ذخایر طلا 116.60
117 117 117 117 117
تولید نفت خام 926.00
917 905 909 905 906
شاخص تروریسم 7.26
7.26 7.26 7.26 7.26 7.26
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -153.00
112 -20.21 -152 -285 -272
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.50
15 13 13 13 11
بودجه دولت -43.00
-43 -43 -43 -43 -43
مخارج نظامی 4801.30
5038 4968 4899 4830 3110
ارزش بودجه دولت -10354.40
-28416 -31122 -33827 -36533 -39326
درآمدهای دولت 16705.40
16340 17374 17892 18409 18035
هزینه های مالی 16897.00
32903 29725 28137 26548 24389
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید فولاد 12.83
29.06 30.7 30.89 30.91 30.91
آسانی کسب و کار 186.00
186 186 186 186 186
شاخص رقابتی 3.48
3.98 3.98 3.98 3.98 6.48
رتبه رقابتی 126.00
126 126 126 126 126
شاخص فساد مالی 17.00
17 17 17 17 17
رتبه فساد مالی 171.00
171 171 171 171 171
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25
11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.75
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 29.87
18.47 15.03 24.96 22.28 22.81