شاخص یاب

لسوتو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 14.30
14.55 14.74 14.92 15.11 15.87
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60
4.4 4.3 2.4 2.8 3.3
تولید ناخالص داخلی 2.64
2.7 2.7 2.79 2.79 2.85
تولید ناخالص داخلی سرانه 1409.20
1429 1429 1480 1480 1521
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2851.20
2877 2909 2994 2994 3077
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 27.25
27.15 27.1 27.17 27.25 19.5
جمعیت 2.23
2.26 2.26 2.29 2.29 2.32
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.90
3.3 3.5 3.3 3.1 6.5
تورم مواد غذایی 4.30
6.23 6.5 6.1 5.9 3.62
CPI مسکن آب و برق 114.42
115 115 115 115 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.78
103 106 105 108 116
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.87
108 109 109 109 110
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.88
6.2 6.1 7.5 7.5 8.1
نرخ بهره سپرده 1.20
0.52 0.42 1.82 1.82 2.42
عرضه پول M1 6457.10
5970 6126 6027 6080 6070
عرضه پول M2 12553.70
12596 12773 12959 13138 14929
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -2329.05
-2794 -2898 -2965 -2932 -2923
صادرات 3959.66
3651 3578 3497 3539 3555
واردات 6288.71
6445 6461 6462 6471 6478
حساب جاری 109.25
-442 -533 -562 -509 -518
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20
-9 -9 -6 -6 -8
بدهی خارجی 9897.15
10340 10348 10356 10358 10380
شاخص تروریسم 0.38
0.41 0.35 0.37 0.39 0.37
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30
52.6 51.4 53.3 53.3 47.4
بودجه دولت -6.30
-3.9 -2.71 -2.85 -2.99 0.08
مخارج نظامی 44.50
42.66 43.19 42.93 42.66 42.71
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 5078.47
6042 5934 5750 5376 5188
آدرس های IP 8088.00
9234 9641 9655 9605 9564
آسانی کسب و کار 104.00
102 102 102 103 103
شاخص فساد مالی 42.00
42 42 42 42 42
رتبه فساد مالی 74.00
88 89 88 87 79
شاخص رقابتی 3.20
3.46 3.46 3.18 3.09 3.12
رتبه رقابتی 131.00
128 128 126 126 119
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 9.94
9.81 16.7 18.34 14.18 14.06