شاخص یاب

لسوتو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 13.39
14.18 14.69 15.22 15.76 18.15
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60
4.4 4.3 2.4 2.8 3.3
تولید ناخالص داخلی 2.64
2.7 2.7 2.79 2.79 2.85
تولید ناخالص داخلی سرانه 1409.20
1429 1429 1480 1480 1521
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2851.20
2877 2909 2994 2994 3077
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 27.25
27.15 27.1 27.17 27.25 19.5
جمعیت 2.23
2.26 2.26 2.29 2.29 2.32
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.80
5.6 6.2 2 1.9 6.5
تورم مواد غذایی 5.50
6.23 6.05 3.42 3.33 3.23
CPI مسکن آب و برق 111.45
110 110 110 110 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.55
106 109 104 103 123
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.84
111 112 113 113 115
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.22
6.25 6.7 6.25 6.25 8.1
نرخ بهره سپرده 1.20
1.23 1.68 1.23 1.23 3.08
عرضه پول M1 6179.60
5853 6038 5916 5984 5968
عرضه پول M2 11678.00
12090 12252 12416 12579 14199
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -2375.50
-2707 -2957 -2965 -3009 -3660
صادرات 3813.34
3655 3585 3504 3544 3561
واردات 6188.84
6362 6391 6469 6553 7221
حساب جاری -271.02
-377 -451 -513 -477 -461
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20
-9 -9 -6 -6 -8
بدهی خارجی 10843.98
11007 11067 11126 11182 11654
شاخص تروریسم 0.38
0.41 0.35 0.37 0.39 0.37
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30
52.6 51.4 53.3 53.3 47.4
بودجه دولت -6.30
-3.9 -2.71 -2.85 -2.99 0.08
مخارج نظامی 44.50
42.66 43.19 42.93 42.66 42.71
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 5078.47
6042 5934 5750 5376 5188
آدرس های IP 8088.00
9234 9641 9655 9605 9564
آسانی کسب و کار 104.00
102 102 102 103 103
شاخص فساد مالی 42.00
42 42 42 42 42
رتبه فساد مالی 74.00
88 89 88 87 79
شاخص رقابتی 3.20
3.46 3.46 3.18 3.09 3.12
رتبه رقابتی 131.00
128 128 126 126 119
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 9.94
9.81 16.7 18.34 14.18 14.06