شاخص یاب

لسوتو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 14.07
14.58 14.77 14.96 15.16 15.99
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60
4.3 2.4 2.8 3.2 3.3
تولید ناخالص داخلی 2.64
2.7 2.79 2.79 2.79 2.85
تولید ناخالص داخلی سرانه 1409.20
1429 1480 1480 1480 1521
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2851.20
2909 2994 2994 2952 3077
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 27.25
27.1 27.17 27.25 27.32 19.5
جمعیت 2.23
2.26 2.29 2.29 2.29 2.32
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 5.00
3.5 3.3 3.1 3 6.5
تورم مواد غذایی 4.40
6.5 6.1 5.9 5.5 4.95
CPI مسکن آب و برق 117.24
117 116 116 117 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.83
106 105 108 115 116
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.89
110 111 111 112 113
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 6.88
6.1 7.5 7.5 7.5 8.1
نرخ بهره سپرده 1.20
0.42 1.82 1.82 1.82 2.42
عرضه پول M1 6147.10
6181 5956 6174 6026 6080
عرضه پول M2 12257.62
12737 12917 13098 13274 14859
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -2276.71
-2432 -2371 -2344 -2387 -2392
صادرات 4179.10
4008 4090 4149 4108 4102
واردات 6455.81
6462 6461 6493 6494 6494
حساب جاری -265.91
-303 -117 -218 -279 -226
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20
-9 -6 -6 -6 -8
بدهی خارجی 10373.71
10266 10281 10279 10275 10266
شاخص تروریسم 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30
51.4 53.3 53.3 44.2 47.4
بودجه دولت -6.30
-6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
مخارج نظامی 44.50
43.19 42.93 42.66 42.4 42.71
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 5078.47
5934 5750 5376 4979 5188
آدرس های IP 8088.00
9641 9655 9605 9632 9564
آسانی کسب و کار 106.00
103 105 106 107 106
شاخص فساد مالی 42.00
42 42 42 42 42
رتبه فساد مالی 74.00
74 74 74 74 74
شاخص رقابتی 42.32
42.82 42.82 42.82 42.82 45.32
رتبه رقابتی 130.00
130 130 130 130 130
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 9.94
16.7 18.34 14.18 14.92 14.06