لسوتو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 12.67
12.26 12.69 13.14 13.61 15.63
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60
4.5 4.4 4.3 4.6 4.6
تولید ناخالص داخلی 2.20
2.2 2.2 2.4 2.62 2.85
تولید ناخالص داخلی سرانه 1387.50
1407 1459 1407 1480 1500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2808.20
2848 2848 2848 2994 3036
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 27.25
26.25 26.22 26.2 26.27 19.5
جمعیت 2.20
2.2 2.22 2.24 2.25 2.42
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 5.20
5 5.6 6.2 6 6.5
تورم مواد غذایی 7.00
6.81 6.23 6.05 5.56 4.65
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.54
104 106 109 108 123
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 6.27
6.7 6.25 6.7 6.25 8.1
نرخ بهره سپرده 1.20
1.49 1.16 0.83 0.93 1.65
عرضه پول M1 6179.60
5701 5701 5701 5701 5701
عرضه پول M2 11678.00
11988 11971 11999 11982 11583
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -2375.50
-2784 -2688 -2767 -2796 -2912
صادرات 3813.34
3409 3505 3462 3397 3281
واردات 6188.84
6193 6193 6193 6193 6193
حساب جاری -271.02
-480 -373 -384 -423 -331
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.30
-9 -9 -9 -6 -8
بدهی خارجی 10843.98
10647 10647 10647 10647 10647
شاخص تروریسم 0.38
0.47 0.41 0.35 0.37 0.37
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30
52.6 52.6 49.3 53.3 58.4
بودجه دولت -6.30
-5.09 -3.9 -2.71 -2.85 0.08
مخارج نظامی 44.50
41.94 41.97 42 41.73 40.13
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 5078.47
5091 6042 5934 5750 5188
آدرس های IP 8088.00
9473 9608 9685 9744 9867
آسانی کسب و کار 104.00
104 104 104 104 104
شاخص فساد مالی 42.00
42 42 42 42 42
رتبه فساد مالی 74.00
74 74 74 74 74
شاخص رقابتی 3.20
3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
رتبه رقابتی 131.00
125 125 125 125 125
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 9.94
10.19 9.81 16.7 18.34 14.06