شاخص یاب

لائوس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.7 2017-12
نرخ تورم 3.06 2018-09
نرخ بهره 4.25 2018-10
موازنه تجاری -416 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.03 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 8543 2018-11
بازار سهام 836 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 16.85 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1730 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6397 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 116422 LAK Billion 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17750 LAK Billion 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8046 LAK Billion 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9368 LAK Billion 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 10579 LAK Billion 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7331 LAK Billion 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 45926 LAK Billion 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1715 LAK Billion 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12930 LAK Billion 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.7 % 2017-12
جمعیت 6.86 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.06 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 1.83 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 % 2018-10
ذخایر ارزی 1016 USD - میلیون 2017-12
عرضه پول M0 8823 LAK Billion 2017-12
عرضه پول M2 74678 LAK Billion 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -416 USD - میلیون 2017-12
صادرات 1154 USD - میلیون 2017-12
واردات 1570 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -453 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.99 % 2017-12
ذخایر طلا 0.9 تن 2018-03
بدهی خارجی 8538 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 544 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 1.96 2016-12
درآمد گردشگری 761 USD - میلیون 2017-12
ورود توریست 4535780 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.03 % 2017-12
بودجه دولت -5.6 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 30426 LAK Billion 2017-12
ارزش بودجه دولت -7811 LAK Billion 2017-12
درآمدهای دولت 22616 LAK Billion 2017-12
مخارج نظامی 23.48 USD - میلیون 2013-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4031 KBps 2017-03
آدرس های IP 13805 IP 2017-03
شاخص رقابتی 49.27 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 112 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 154 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 31.96 mm 2015-12
درجه حرارت 21.37 celsius 2015-12