لائوس

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 8281 2018-01
بازار سهام 970 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 15.9 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1643 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5735 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.5 % 2016-12
جمعیت 6.76 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.23 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی -1.2 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 % 2017-11
ذخایر ارزی 951 USD - میلیون 2017-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -153 USD - میلیون 2017-03
صادرات 991 USD - میلیون 2017-03
واردات 1143 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری -69.59 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 % 2016-12
ذخایر طلا 0.88 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 345 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 1.96 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.68 % 2016-12
بودجه دولت -5.9 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 23.1 USD - میلیون 2013-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4031 KBps 2017-03
آدرس های IP 13805 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.91 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 98 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 141 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 31.96 mm 2015-12
درجه حرارت 21.37 celsius 2015-12