شاخص یاب

کیریباتی

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.2 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1981 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1708 USD 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1402 KBps 2017-03
آدرس های IP 70 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2011-12
رتبه فساد مالی 95 2011-12
آسانی کسب و کار 158 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 54.43 mm 2015-12
درجه حرارت 27.6 celsius 2015-12