کیریباتی

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.17 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1898 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1636 USD 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1402 KBps 2017-03
آدرس های IP 70 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2011-12
رتبه فساد مالی 95 2011-12
آسانی کسب و کار 157 2017-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 54 mm 2015-12
درجه حرارت 27 celsius 2015-12