کیریباتی

اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.17 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1898 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1636 USD 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2011-12
رتبه فساد مالی 95 2011-12
آسانی کسب و کار 152 2016-12