ایرلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 2017-09
نرخ بیکاری 6.1 2018-01
نرخ تورم 0.2 2018-01
نرخ بهره 0 2018-01
موازنه تجاری 3390100 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.24 2018-02
بازار سهام 6833 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.12 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.5 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 305 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 75207 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 61396 EUR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13135 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 66787 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 62828 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 713 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2062 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25565 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7464 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8233 EUR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.1 % 2018-01
افراد شاغل 2192 هزار 2017-09
افراد بیکار 164 هزار 2017-09
استخدام تمام وقت 1751 هزار 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 434 هزار 2017-09
تغییر نرخ بیکاری 1118 افراد 2018-01
نرخ مشارکت نیروی کار 61.8 % 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.7 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 13.7 % 2018-01
هزینه های کار 81.5 نقاط شاخص 2017-06
حداقل دستمزد 1614 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 827 EUR / هفته 2017-09
جمعیت 4.77 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66 2017-01
سن بازنشستگی مردان 66 2017-01
تغییر اشتغال 1.1 % 2017-06
نرخ اشتغال 68 % 2017-09
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 39352 افراد 2018-01
بهره وری 139 نقاط شاخص 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.2 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.7 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.2 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده اصلی 99.4 نقاط شاخص 2018-01
اندازه اصل تورم 0.2 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 99.78 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 93.4 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 97.5 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی -1.7 % 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده -3.6 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-02
عرضه پول M1 160033 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 203017 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 219360 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 3548 EUR - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 41346 EUR - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 90828 EUR - میلیون 2018-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 407 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3390100 EUR هزار 2017-12
صادرات 9809900 EUR هزار 2017-12
واردات 6419700 EUR هزار 2017-12
حساب جاری 14488 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 % 2016-12
بدهی خارجی 2033331 EUR - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 95.8 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه 4785 EUR - میلیون 2017-09
ورود توریست 2271 هزار 2017-12
ذخایر طلا 6 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9802 EUR - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 3.14 2016-12
فروش اسلحه 13 USD - میلیون 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.4 % 2016-12
بودجه دولت -0.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 2107 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 7271 EUR - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28 % 2016-12
درآمدهای دولت 16421 EUR - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 210714 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 16856 EUR - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 315 افراد 2017-10
ارزیابی اعتبار 70.38
مخارج نظامی 993 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 22 نقاط شاخص 2017-09
شاخص PMI تولید 57.6 2018-01
شاخص PMI خدمات 59.8 نقاط شاخص 2018-01
تولید صنعتی 3 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3 % 2017-12
تولید صنعتی 3.4 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 1759 EUR - میلیون 2017-09
ثبت خودرو 25813 2018-01
سرعت اینترنت 15614 KBps 2017-03
آدرس های IP 1663376 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.16 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 24 2018-12
شاخص فساد مالی 73 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 19 2016-12
آسانی کسب و کار 17 2017-12
تولید الکتریسیته 2492 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن 13.5 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 % 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.2 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 24562 EUR - میلیون 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 226717 EUR - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 8.6 % 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 174636 EUR - میلیون 2017-12
نرخ وام بانکی 1 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 13025 EUR - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.74 USD / لیتر 2018-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 49.9 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 147 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 101 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 1670 2017-09
میزان ساخت و ساز 18.4 % 2017-09
پی ام آی ساخت و ساز 61.4 2018-01
فروش خانه موجود 3465 dwellings 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 69.8 % 2016-12
فروش خانه جدید 879 dwellings 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 14.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 273 mm 2015-12
درجه حرارت 7.77 celsius 2015-12