ایرلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2017-06
نرخ بیکاری 6.1 2017-09
نرخ تورم 0.2 2017-09
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری 3802700 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.4 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-10
بازار سهام 6747 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.63 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 294 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 71147 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 54224 EUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22128 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 66787 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 62828 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 779 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1984 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24398 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7436 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 20231 EUR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8086 EUR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.1 % 2017-09
افراد شاغل 2063 هزار 2017-06
افراد بیکار 142 هزار 2017-06
استخدام تمام وقت 1634 هزار 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 432 هزار 2017-06
تغییر نرخ بیکاری -19937 افراد 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.8 % 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.6 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 14.8 % 2017-09
هزینه های کار 81.5 نقاط شاخص 2017-06
حداقل دستمزد 1563 EUR / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 871 EUR / هفته 2017-03
جمعیت 4.77 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66 2017-01
سن بازنشستگی مردان 66 2017-01
تغییر اشتغال 1.1 % 2017-03
نرخ اشتغال 65.7 % 2017-06
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 34419 افراد 2017-09
بهره وری 139 نقاط شاخص 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.2 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 0.1 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2017-08
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2017-07
قیمت واردات 87.2 نقاط شاخص 2017-07
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی -2 % 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده -2.4 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-10
عرضه پول M1 154248 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 199465 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 221638 EUR - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 3504 EUR - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 40799 EUR - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 92839 EUR - میلیون 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 422 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3802700 EUR هزار 2017-08
صادرات 8937600 EUR هزار 2017-08
واردات 5134900 EUR هزار 2017-08
حساب جاری -872 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 % 2016-12
بدهی خارجی 2034086 EUR - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 115 نقاط شاخص 2017-07
گردش سرمایه -24730 EUR - میلیون 2017-06
ورود توریست 2769 هزار 2017-06
ذخایر طلا 6 تن 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 25316 EUR - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 3.43 2015-12
فروش اسلحه 13 USD - میلیون 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.4 % 2016-12
بودجه دولت -0.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1170 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 7213 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28 % 2016-12
درآمدهای دولت 17036 EUR - میلیون 2017-06
بدهی های دولت 200569 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 13647 EUR - میلیون 2017-06
درخواست پناهندگی 295 افراد 2017-05
ارزیابی اعتبار 70.38
مخارج نظامی 993 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 17 2017-06
شاخص PMI تولید 55.4 2017-09
شاخص PMI خدمات 58.7 نقاط شاخص 2017-09
تولید صنعتی 1.5 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.5 % 2017-06
تولید صنعتی -8.3 % 2017-06
میزان سفارشات جدید 93.4 نقاط شاخص 2013-07
تغییرات موجودی انبار 690 EUR - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 4828 ماشین 2017-09
شاخص رقابتی 5.16 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 24 2018-12
شاخص فساد مالی 73 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 19 2016-12
آسانی کسب و کار 18 2016-12
تولید الکتریسیته 2182 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن 15 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.2 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.7 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 24110 EUR - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 226717 EUR - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 7.34 % 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 175726 EUR - میلیون 2017-08
نرخ وام بانکی 1 % 2017-08
تسهیلات اعتباری خریدار 12725 EUR - میلیون 2017-08
قیمت گازوئیل 1.6 USD / لیتر 2017-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 153 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 98.3 نقاط شاخص 2017-08
جواز ساختمان 1484 2017-06
میزان ساخت و ساز 13.5 % 2017-06
پی ام آی ساخت و ساز 56.5 2017-09
فروش خانه موجود 3254 خرید خانه 2017-07
نرخ مالکیت مسکن 70 % 2015-12
فروش خانه جدید 624 خرید خانه 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 14.75 % 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.75 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2017-12