شاخص یاب

ایرلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2018-06
نرخ بیکاری 5.6 2018-08
نرخ تورم 0.7 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری 3428700 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-09
بازار سهام 6584 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.01 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 334 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 78200 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 59578 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15204 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 74433 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67335 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 608 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1957 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24736 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7768 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8828 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 % 2018-08
افراد شاغل 2256 هزار 2018-06
افراد بیکار 144 هزار 2018-06
استخدام تمام وقت 1805 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 457 هزار 2018-06
تغییر نرخ بیکاری -9287 افراد 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 13.9 % 2018-08
هزینه های کار 78.4 نقاط شاخص 2018-06
حداقل دستمزد 1614 EUR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 866 EUR / هفته 2018-06
جمعیت 4.84 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
درآمد متوسط ساعتی 22.89 EUR 2018-06
تغییر اشتغال 0.7 % 2018-03
نرخ اشتغال 68.5 % 2018-06
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 39496 افراد 2018-08
بهره وری 134 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 744 EUR / هفته 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم -0.2 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 98.7 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 95.5 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 98.5 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی -2.6 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.9 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-08
عرضه پول M1 166894 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 209590 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 228344 EUR - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 3867 EUR - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 40562 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 102945 EUR - میلیون 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 407 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3428700 EUR هزار 2018-07
صادرات 11021230 EUR هزار 2018-07
واردات 7592503 EUR هزار 2018-07
حساب جاری 10162 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.5 % 2017-12
بدهی خارجی 2260705 EUR - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 97 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 13240 EUR - میلیون 2018-03
ورود توریست 2952 هزار 2018-06
ذخایر طلا 6 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -22818 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 3.14 2016-12
فروش اسلحه 13 USD - میلیون 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68 % 2017-12
بودجه دولت -0.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 1477 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 7462 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 26.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 15358 EUR - میلیون 2018-06
بدهی های دولت 210221 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 15066 EUR - میلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 235 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 70.38
مخارج نظامی 1096 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 21 % 2018-06
شاخص PMI تولید 57.5 2018-08
شاخص PMI خدمات 58 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی -5.4 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.9 % 2018-07
تولید صنعتی -5.9 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار 926 EUR - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 7681 2018-08
سرعت اینترنت 15614 KBps 2017-03
آدرس های IP 1663376 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.16 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 24 2018-12
شاخص فساد مالی 74 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 19 2017-12
آسانی کسب و کار 17 2017-12
تولید الکتریسیته 2408 گیگاوات ساعت 2018-07
استخراج معدن 9.6 % 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.5 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.5 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 25411 EUR - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 233013 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 9.7 % 2018-01
اعتبار بخش خصوصی 170734 EUR - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 1 % 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 12976 EUR - میلیون 2018-07
قیمت گازوئیل 1.68 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 47.5 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 147 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 106 نقاط شاخص 2018-07
جواز ساختمان 1639 2018-06
میزان ساخت و ساز 13.9 % 2018-06
پی ام آی ساخت و ساز 58.3 2018-08
فروش خانه موجود 3290 dwellings 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 69.8 % 2016-12
فروش خانه جدید 814 dwellings 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 14.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 273 mm 2015-12
درجه حرارت 7.77 celsius 2015-12