شاخص یاب

ایرلند

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 5828 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.97 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2018-09
نرخ بیکاری 5.3 2018-12
نرخ تورم 0.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری 4804900 2018-11
حساب جاری 9104 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68 2017-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
اطمینان کسب و کار 21 2018-06
شاخص PMI تولید 54.5 2018-12
شاخص PMI خدمات 56.3 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.5 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2018-11
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2018-09
تولید ناخالص داخلی 334 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 78476 2018-09
تولید ناخالص ملی 63140 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18952 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 74433 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67335 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 584 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2141 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25593 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7879 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8844 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.3 2018-12
افراد شاغل 2265 2018-09
افراد بیکار 144 2018-09
استخدام تمام وقت 1796 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 456 2018-09
تغییر نرخ بیکاری 3408 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.1 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 12.2 2018-12
هزینه های کار 72.1 2018-09
حداقل دستمزد 9.8 2019-01
دستمزد در تولید 854 2018-09
جمعیت 4.84 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
درآمد متوسط ساعتی 22.62 2018-09
تغییر اشتغال 0.7 2018-06
نرخ اشتغال 69.1 2018-09
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 35922 2018-12
بهره وری 145 2018-09
دستمزد 740 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2018-12
اندازه اصل تورم 0.3 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100 2018-09
قیمت تولید 94.2 2018-12
قیمت صادرات 95.4 2018-11
قیمت واردات 98.2 2018-11
CPI مسکن آب و برق 108 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2018-12
تورم مواد غذایی -1.4 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده -9.9 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2018-12
عرضه پول M1 173722 2018-11
عرضه پول M2 214741 2018-11
عرضه پول M3 241814 2018-11
ذخایر ارزی 4572 2018-12
وام به بخش خصوصی 41127 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 97269 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 407 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4804900 2018-11
حساب جاری 9104 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.5 2017-12
صادرات 12786000 2018-11
واردات 7981100 2018-11
بدهی خارجی 2293949 2018-09
رابطه مبادله 97.1 2018-11
گردش سرمایه 9276 2018-09
ورود توریست 3331 2018-09
ذخایر طلا 6 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -44020 2018-06
شاخص تروریسم 3.14 2016-12
فروش اسلحه 13 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68 2017-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
ارزش بودجه دولت 639 2018-09
هزینه های دولت 7674 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 26.1 2017-12
درآمدهای دولت 12718 2018-09
بدهی های دولت 214945 2018-06
هزینه های مالی 13367 2018-09
درخواست پناهندگی 235 2018-06
ارزیابی اعتبار 70.38
مخارج نظامی 1096 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.75 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 21 2018-06
شاخص PMI تولید 54.5 2018-12
شاخص PMI خدمات 56.3 2018-12
تولید صنعتی -10.5 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.5 2018-11
تولید صنعتی -11.5 2018-11
تغییرات موجودی انبار -246 2018-09
ثبت خودرو 778 2018-12
سرعت اینترنت 15614 2017-03
آدرس های IP 1663376 2017-03
شاخص رقابتی 75.68 2018-12
رتبه رقابتی 23 2018-12
شاخص فساد مالی 74 2017-12
رتبه فساد مالی 19 2017-12
آسانی کسب و کار 23 2018-12
تولید الکتریسیته 2591 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.5 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.6 2018-11
هزینه های مصرف کننده 25542 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 233013 2017-12
پس انداز های شخصی 10.1 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 170787 2018-11
نرخ وام بانکی 1 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 13166 2018-11
قیمت گازوئیل 1.5 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 44.3 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 147 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 107 2018-11
جواز ساختمان 1813 2018-09
میزان ساخت و ساز 12 2018-09
پی ام آی ساخت و ساز 56.3 2018-12
فروش خانه موجود 3376 2018-10
نرخ مالکیت مسکن 69.8 2016-12
فروش خانه جدید 758 2018-10