ایرلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.2 2017-12
نرخ بیکاری 5.9 2018-04
نرخ تورم -0.4 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری 4163500 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-05
بازار سهام 7171 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.96 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.2 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 305 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 78088 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 65818 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14697 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 66787 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 62828 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 666 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2182 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28551 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7620 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8365 EUR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 % 2018-04
افراد شاغل 2225 هزار 2017-12
افراد بیکار 144 هزار 2017-12
استخدام تمام وقت 1762 هزار 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 462 هزار 2017-12
تغییر نرخ بیکاری -8764 افراد 2018-04
نرخ مشارکت نیروی کار 62.3 % 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.5 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 12 % 2018-04
هزینه های کار 72.1 نقاط شاخص 2017-12
حداقل دستمزد 1614 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 868 EUR / هفته 2017-12
جمعیت 4.77 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-12
نرخ اشتغال 68.3 % 2017-12
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 36032 افراد 2018-04
بهره وری 162 نقاط شاخص 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.4 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم -0.6 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 97.41 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 95.1 نقاط شاخص 2018-02
قیمت واردات 94 نقاط شاخص 2018-02
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی -2 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده -4 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-04
عرضه پول M1 160950 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 204609 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 213583 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 3613 EUR - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 41064 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 100605 EUR - میلیون 2018-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 407 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4163500 EUR هزار 2018-03
صادرات 11243551 EUR هزار 2018-03
واردات 7080057 EUR هزار 2018-03
حساب جاری 14904 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.5 % 2017-12
بدهی خارجی 2024432 EUR - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2018-02
گردش سرمایه 11611 EUR - میلیون 2017-12
ورود توریست 1921 هزار 2018-03
ذخایر طلا 6 تن 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -18798 EUR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 3.14 2016-12
فروش اسلحه 13 USD - میلیون 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68 % 2017-12
بودجه دولت -0.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1304 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 7302 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 26.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 13018 EUR - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 201294 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 14132 EUR - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 290 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 70.38
مخارج نظامی 1096 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 26 % 2018-03
شاخص PMI تولید 55.3 2018-04
شاخص PMI خدمات 58.4 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی -9.7 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7 % 2018-04
تولید صنعتی -9.9 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 503 EUR - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 11557 2018-04
سرعت اینترنت 15614 KBps 2017-03
آدرس های IP 1663376 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.16 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 24 2018-12
شاخص فساد مالی 74 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 19 2017-12
آسانی کسب و کار 17 2017-12
تولید الکتریسیته 2631 گیگاوات ساعت 2018-03
استخراج معدن -0.5 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.2 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.8 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 24625 EUR - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 226717 EUR - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 8.1 % 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 174248 EUR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 1 % 2018-04
تسهیلات اعتباری خریدار 12752 EUR - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.67 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.5 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 147 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 1591 2017-12
میزان ساخت و ساز 16.3 % 2017-12
پی ام آی ساخت و ساز 60.7 2018-04
فروش خانه موجود 2547 dwellings 2018-02
نرخ مالکیت مسکن 69.8 % 2016-12
فروش خانه جدید 555 dwellings 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 14.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 273 mm 2015-12
درجه حرارت 7.77 celsius 2015-12