شاخص یاب

هنگ کنگ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2018-03
نرخ بیکاری 2.8 2018-05
نرخ تورم 2.1 2018-05
نرخ بهره 2.25 2018-06
موازنه تجاری -43250 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 7.85 2018-07
بازار سهام 28255 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.19 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 341 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 652077 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 672800 HKD - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131961 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 37927 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56055 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 432 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33378 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6344 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 110468 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 574889 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38847 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7975 HKD - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.8 % 2018-05
افراد شاغل 3865 هزار 2018-05
افراد بیکار 112 هزار 2018-05
نرخ مشارکت نیروی کار 61.1 % 2018-05
بهره وری 160 نقاط شاخص 2016-12
پست های خالی شغلی 76875 2018-03
دستمزد 15819 HKD / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 34.5 HKD / ساعت 2017-05
دستمزد در تولید 215 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 7.41 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 5.2 % 2018-05
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 112 نقاط شاخص 2018-03
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 104 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 4.7 % 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 2.01 % 2018-07
عرضه پول M0 462140 HKD - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 2545371 HKD - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 14009103 HKD - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 14061118 HKD - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 23623977 HKD - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 431900 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 9722738 HKD - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 0 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -43250 HKD - میلیون 2018-05
صادرات 351368 HKD - میلیون 2018-05
واردات 394618 HKD - میلیون 2018-05
حساب جاری 16251 HKD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 % 2017-12
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2018-04
گردش سرمایه -44572 HKD - میلیون 2018-03
ورود توریست 4953003 2018-05
ذخایر طلا 2.1 تن 2018-06
بدهی خارجی 12775626 HKD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13357 HKD - میلیارد 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 % 2016-12
بودجه دولت 2.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 42902 HKD - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 69090 HKD - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 141627 HKD - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 98725 HKD - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 94.92
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 8 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 47.7 2018-06
تولید صنعتی 1.1 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 542 HKD - میلیون 2018-03
ورشکستگی 9116 بانک اطلاعات شرکتها 2018-04
ثبت خودرو 2655 2018-04
سرعت اینترنت 21909 KBps 2017-03
آدرس های IP 3132077 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.53 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 6 2018-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 5 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.6 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 450653 HKD - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 0.01 % 2018-06
نرخ وام بانکی 5 % 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 70.6 % of GDP 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.1 % 2018-05
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 176 نقاط شاخص 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 49.2 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.52 celsius 2013-08