شاخص یاب

هنگ کنگ

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 7.84 2019-01
بازار سهام 27091 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.98 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2018-09
نرخ بیکاری 2.8 2018-12
نرخ تورم 2.6 2018-11
نرخ بهره 2.75 2018-12
موازنه تجاری -44964 2018-11
حساب جاری 45772 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت 2.2 2017-12
اطمینان کسب و کار -12 2019-03
شاخص PMI تولید 48 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2018-06
نرخ مالیات شرکت 16.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2018-09
تولید ناخالص داخلی 341 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 676112 2018-09
تولید ناخالص ملی 719559 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 144597 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 37927 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56055 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 453 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30191 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7149 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 118975 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 607441 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38603 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9902 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.8 2018-12
افراد شاغل 3873 2018-12
افراد بیکار 105 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.9 2018-12
بهره وری 166 2017-12
پست های خالی شغلی 78341 2018-09
دستمزد 16479 2018-06
حداقل دستمزد 34.5 2018-05
دستمزد در تولید 223 2018-09
جمعیت 7.41 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 4.9 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2018-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2018-09
قیمت تولید 112 2018-09
قیمت صادرات 105 2018-11
قیمت واردات 105 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2018-11
تورم مواد غذایی 3 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 1.83 2019-01
عرضه پول M0 461934 2018-11
عرضه پول M1 2450459 2018-11
عرضه پول M2 14138972 2018-11
عرضه پول M3 14195165 2018-11
ترازنامه بانک 23938136 2018-11
ذخایر ارزی 424600 2018-12
وام به بخش خصوصی 9686738 2018-11
نرخ بهره سپرده 0.4 2008-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -44964 2018-11
حساب جاری 45772 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 2017-12
صادرات 364320 2018-11
واردات 409284 2018-11
رابطه مبادله 100 2018-11
گردش سرمایه -27476 2018-09
ورود توریست 5995027 2018-11
ذخایر طلا 2.1 2018-12
بدهی خارجی 12972265 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15190 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت 2.2 2017-12
ارزش بودجه دولت -53728 2018-09
هزینه های دولت 66489 2018-09
درآمدهای دولت 49642 2018-09
هزینه های مالی 103370 2018-09
ارزیابی اعتبار 94.92
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -12 2019-03
شاخص PMI تولید 48 2018-12
تولید صنعتی 1.2 2018-09
تغییرات موجودی انبار 11918 2018-09
ورشکستگی 10733 2018-11
ثبت خودرو 3161 2018-11
سرعت اینترنت 21909 2017-03
آدرس های IP 3132077 2017-03
شاخص رقابتی 82.25 2018-12
رتبه رقابتی 7 2018-12
شاخص فساد مالی 77 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 4 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 2018-11
هزینه های مصرف کننده 448217 2018-09
پس انداز های شخصی 0.13 2018-12
نرخ وام بانکی 5.13 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 71.4 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 2018-11
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 179 2018-10
نرخ مالکیت مسکن 49.2 2017-12