هنگ کنگ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2017-06
نرخ بیکاری 3.1 2017-08
نرخ تورم 1.9 2017-08
نرخ بهره 1.5 2017-08
موازنه تجاری -29601 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 7.81 2017-09
بازار سهام 27859 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.65 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 321 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 602926 HKD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 648773 HKD - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 142102 HKD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 36726 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54279 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 376 HKD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29358 HKD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6221 HKD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 102254 HKD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 543187 HKD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38460 HKD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7664 HKD - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.1 % 2017-08
افراد شاغل 3841 هزار 2017-08
افراد بیکار 130 هزار 2017-08
نرخ مشارکت نیروی کار 61.4 % 2017-08
هزینه های کار 142 نقاط شاخص 2016-12
بهره وری 160 نقاط شاخص 2016-12
پست های خالی شغلی 70463 2017-03
دستمزد 15379 HKD/Month 2017-03
حداقل دستمزد 34.5 HKD / ساعت 2017-05
دستمزد در تولید 207 نقاط شاخص 2017-03
جمعیت 7.37 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 6.1 % 2017-07
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2017-06
قیمت صادرات 99.8 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 99.5 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 2.4 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 4.2 % 2017-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 0.76 % 2017-09
عرضه پول M0 417403 HKD - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 2406032 HKD - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 13461242 HKD - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 13507943 HKD - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 22058970 HKD - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 413700 USD - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 8929590 HKD - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 0 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -29601 HKD - میلیون 2017-07
صادرات 326589 HKD - میلیون 2017-07
واردات 356190 HKD - میلیون 2017-07
حساب جاری 16409 HKD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.5 % 2016-12
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه -45533 HKD - میلیون 2017-06
ورود توریست 5167700 2017-07
ذخایر طلا 2.08 تن 2017-06
بدهی خارجی 10988936 HKD - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13357 HKD - میلیارد 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 % 2016-12
بودجه دولت 4.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -28747 HKD - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 59035 HKD - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 61241 HKD - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 89988 HKD - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 94.92
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 6 2017-09
شاخص PMI تولید 49.7 2017-08
تولید صنعتی 0.4 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 235 HKD - میلیون 2017-06
ورشکستگی 8738 بانک اطلاعات شرکتها 2017-07
ثبت خودرو 2761 ماشین 2017-07
شاخص رقابتی 5.48 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 9 2017-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 15 2016-12
آسانی کسب و کار 4 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.6 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 428376 HKD - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 0.01 % 2017-08
نرخ وام بانکی 5 % 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.7 % of GDP 2016-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.8 % 2017-07
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 154 نقاط شاخص 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 50.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12