هنگ کنگ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-12
نرخ بیکاری 2.9 2018-02
نرخ تورم 3.1 2018-02
نرخ بهره 2 2018-03
موازنه تجاری -31924 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 7.85 2018-03
بازار سهام 30309 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.02 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 321 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 680623 HKD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 697925 HKD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 155921 HKD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 36726 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54279 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 382 HKD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31177 HKD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6798 HKD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 108974 HKD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 617269 HKD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40716 HKD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7637 HKD - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.9 % 2018-02
افراد شاغل 3872 هزار 2018-02
افراد بیکار 107 هزار 2018-02
نرخ مشارکت نیروی کار 61.3 % 2018-02
بهره وری 160 نقاط شاخص 2016-12
پست های خالی شغلی 74041 2017-12
دستمزد 15913 HKD / ماه 2017-09
حداقل دستمزد 34.5 HKD / ساعت 2017-05
دستمزد در تولید 214 نقاط شاخص 2017-09
جمعیت 7.41 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 5 % 2018-02
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.1 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2018-01
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 3.9 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 % 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 3.5 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی 1.12 % 2018-03
عرضه پول M0 444414 HKD - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 2558815 HKD - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 14101184 HKD - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 14148032 HKD - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 23879116 HKD - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 443500 USD - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 9519092 HKD - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 0 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -31924 HKD - میلیون 2018-01
صادرات 350046 HKD - میلیون 2018-01
واردات 381791 HKD - میلیون 2018-01
حساب جاری 15179 HKD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 % 2016-12
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2018-01
گردش سرمایه -32013 HKD - میلیون 2017-12
ورود توریست 5333562 2018-01
ذخایر طلا 2.08 تن 2017-12
بدهی خارجی 12220499 HKD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13357 HKD - میلیارد 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 % 2016-12
بودجه دولت 2.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 87006 HKD - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 61693 HKD - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 182919 HKD - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 95913 HKD - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 94.92
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2 نقاط شاخص 2018-03
شاخص PMI تولید 51.7 2018-02
تولید صنعتی 0.6 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 4338 HKD - میلیون 2017-12
ورشکستگی 7623 بانک اطلاعات شرکتها 2018-01
ثبت خودرو 2668 2018-01
سرعت اینترنت 21909 KBps 2017-03
آدرس های IP 3132077 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.53 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 6 2018-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 5 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.2 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 456332 HKD - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 0.01 % 2018-02
نرخ وام بانکی 5 % 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.3 % of GDP 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 19.8 % 2018-01
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 165 نقاط شاخص 2018-01
نرخ مالکیت مسکن 50.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.52 celsius 2013-08