هنگ کنگ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-09
نرخ بیکاری 3 2017-10
نرخ تورم 1.4 2017-09
نرخ بهره 1.5 2017-10
موازنه تجاری -44700 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 7.81 2017-11
بازار سهام 29199 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.73 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 321 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 645058 HKD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 648773 HKD - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134384 HKD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 36726 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54279 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 436 HKD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28504 HKD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6688 HKD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109459 HKD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 537653 HKD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35569 HKD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9035 HKD - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3 % 2017-10
افراد شاغل 3837 هزار 2017-09
افراد بیکار 128 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.3 % 2017-09
هزینه های کار 142 نقاط شاخص 2016-12
بهره وری 160 نقاط شاخص 2016-12
پست های خالی شغلی 69592 2017-06
دستمزد 15702 HKD / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 34.5 HKD / ساعت 2017-05
دستمزد در تولید 212 نقاط شاخص 2017-06
جمعیت 7.37 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 6.9 % 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2017-06
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 2.4 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی 0.97 % 2017-11
عرضه پول M0 430062 HKD - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 2393467 HKD - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 13484438 HKD - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 13533592 HKD - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 21954479 HKD - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 419200 USD - میلیون 2017-10
وام به بخش خصوصی 9048793 HKD - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 0 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -44700 HKD - میلیون 2017-09
صادرات 358705 HKD - میلیون 2017-09
واردات 403413 HKD - میلیون 2017-09
حساب جاری 16409 HKD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.5 % 2016-12
رابطه مبادله 99.6 نقاط شاخص 2017-09
گردش سرمایه -45533 HKD - میلیون 2017-06
ورود توریست 4635161 2017-09
ذخایر طلا 2.08 تن 2017-06
بدهی خارجی 11670549 HKD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13357 HKD - میلیارد 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 % 2016-12
بودجه دولت 4.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -28747 HKD - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 61909 HKD - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 61241 HKD - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 89988 HKD - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 94.92
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 5 2017-12
شاخص PMI تولید 50.3 2017-10
تولید صنعتی 0.4 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار -636 HKD - میلیون 2017-09
ورشکستگی 10214 بانک اطلاعات شرکتها 2017-08
ثبت خودرو 3209 ماشین 2017-08
سرعت اینترنت 21909 KBps 2017-03
آدرس های IP 3132077 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.53 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 6 2018-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 15 2016-12
آسانی کسب و کار 5 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.5 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 419705 HKD - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 0.01 % 2017-10
نرخ وام بانکی 5 % 2017-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.6 % of GDP 2017-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 % 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 157 نقاط شاخص 2017-08
نرخ مالکیت مسکن 50.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12