شاخص یاب

هنگ کنگ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-06
نرخ بیکاری 2.8 2018-08
نرخ تورم 2.4 2018-07
نرخ بهره 2.25 2018-08
موازنه تجاری -47109 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 7.84 2018-09
بازار سهام 27085 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.4 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 341 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 634683 HKD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 689136 HKD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 141005 HKD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 37927 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56055 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 432 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33378 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6344 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 110468 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 574889 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38847 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7975 HKD - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.8 % 2018-08
افراد شاغل 3882 هزار 2018-08
افراد بیکار 117 هزار 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 61.4 % 2018-08
بهره وری 166 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 76875 2018-03
دستمزد 15897 HKD / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 34.5 HKD / ساعت 2018-05
دستمزد در تولید 215 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 7.41 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 5.8 % 2018-07
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.4 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 115 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 104 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 4.8 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 2.01 % 2018-09
عرضه پول M0 461287 HKD - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 2496242 HKD - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 13985838 HKD - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 14037291 HKD - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 23632855 HKD - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 424900 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 9773537 HKD - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 0 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -47109 HKD - میلیون 2018-07
صادرات 359125 HKD - میلیون 2018-07
واردات 406234 HKD - میلیون 2018-07
حساب جاری 16251 HKD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 % 2017-12
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه -44572 HKD - میلیون 2018-03
ورود توریست 5461222 2018-07
ذخایر طلا 2.1 تن 2018-06
بدهی خارجی 12775626 HKD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13357 HKD - میلیارد 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 % 2016-12
بودجه دولت 2.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -38136 HKD - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 63719 HKD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 70376 HKD - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 108512 HKD - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 94.92
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 6 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 48.5 2018-08
تولید صنعتی 1.6 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 2949 HKD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 12046 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
ثبت خودرو 2633 2018-07
سرعت اینترنت 21909 KBps 2017-03
آدرس های IP 3132077 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.53 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 6 2018-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 5 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.9 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 462412 HKD - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 0.01 % 2018-08
نرخ وام بانکی 5 % 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 70.6 % of GDP 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.9 % 2018-07
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 183 نقاط شاخص 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 49.2 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.52 celsius 2013-08