هنگ کنگ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2018-03
نرخ بیکاری 2.8 2018-04
نرخ تورم 1.9 2018-04
نرخ بهره 2 2018-04
موازنه تجاری -55504 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 7.84 2018-05
بازار سهام 30588 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.27 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 321 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 652077 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 708633 HKD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131961 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 36726 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54279 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 453 HKD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33256 HKD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6870 HKD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 113669 HKD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 624615 HKD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39146 HKD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7697 HKD - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.8 % 2018-04
افراد شاغل 3867 هزار 2018-04
افراد بیکار 113 هزار 2018-04
نرخ مشارکت نیروی کار 61.2 % 2018-04
بهره وری 160 نقاط شاخص 2016-12
پست های خالی شغلی 74041 2017-12
دستمزد 15819 HKD / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 34.5 HKD / ساعت 2017-05
دستمزد در تولید 215 نقاط شاخص 2017-12
جمعیت 7.41 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 5.3 % 2018-04
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 104 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 3.5 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 3.5 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی 1.75 % 2018-05
عرضه پول M0 464125 HKD - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 2473426 HKD - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 13935534 HKD - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 13987761 HKD - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 23561420 HKD - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 434400 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 9652390 HKD - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 0 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -55504 HKD - میلیون 2018-03
صادرات 347732 HKD - میلیون 2018-03
واردات 403236 HKD - میلیون 2018-03
حساب جاری 15179 HKD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 % 2017-12
رابطه مبادله 99.7 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه -32013 HKD - میلیون 2017-12
ورود توریست 4995122 2018-03
ذخایر طلا 2.1 تن 2018-03
بدهی خارجی 12220499 HKD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13357 HKD - میلیارد 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 % 2016-12
بودجه دولت 2.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 87006 HKD - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 69090 HKD - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 182919 HKD - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 95913 HKD - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 94.92
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 8 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 49.1 2018-04
تولید صنعتی 0.6 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 542 HKD - میلیون 2018-03
ورشکستگی 12484 بانک اطلاعات شرکتها 2018-03
ثبت خودرو 2554 2018-03
سرعت اینترنت 21909 KBps 2017-03
آدرس های IP 3132077 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.53 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 6 2018-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 5 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 450653 HKD - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 0.01 % 2018-04
نرخ وام بانکی 5 % 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.3 % of GDP 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -12.84 % 2018-05
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 173 نقاط شاخص 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 49.2 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.52 celsius 2013-08