هنگ کنگ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2017-06
نرخ بیکاری 3.1 2017-07
نرخ تورم 1.9 2017-06
نرخ بهره 1.5 2017-07
موازنه تجاری -48278 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 7.82 2017-08
بازار سهام 27060 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.56 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 321 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 602926 HKD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 626565 HKD - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 142102 HKD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 36726 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54279 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 376 HKD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29358 HKD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6221 HKD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 102254 HKD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 543187 HKD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38460 HKD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7664 HKD - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.1 % 2017-07
افراد شاغل 3834 هزار 2017-07
افراد بیکار 128 هزار 2017-07
نرخ مشارکت نیروی کار 61.3 % 2017-07
هزینه های کار 142 نقاط شاخص 2016-12
بهره وری 160 نقاط شاخص 2016-12
پست های خالی شغلی 70463 2017-03
دستمزد 15451 HKD/Month 2016-12
حداقل دستمزد 34.5 HKD / ساعت 2017-05
دستمزد در تولید 207 نقاط شاخص 2017-03
جمعیت 7.37 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 5.4 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2017-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2017-03
قیمت صادرات 99 نقاط شاخص 2017-05
قیمت واردات 99.1 نقاط شاخص 2017-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 2.5 % 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 4.2 % 2017-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2017-07
نرخ بهره بین بانکی 0.76 % 2017-08
عرضه پول M0 413355 HKD - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 2299020 HKD - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 13314695 HKD - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 13361692 HKD - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 21803730 HKD - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 413300 USD - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 8844257 HKD - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 0 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -48278 HKD - میلیون 2017-06
صادرات 329406 HKD - میلیون 2017-06
واردات 377684 HKD - میلیون 2017-06
حساب جاری 16669 HKD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.5 % 2016-12
رابطه مبادله 99.9 نقاط شاخص 2017-05
گردش سرمایه 12087 HKD - میلیون 2017-03
ورود توریست 4203256 2017-06
ذخایر طلا 2.08 تن 2017-03
بدهی خارجی 10988936 HKD - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13357 HKD - میلیارد 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 % 2016-12
بودجه دولت 4.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 23542 HKD - میلیون 2017-03
هزینه های دولت 64788 HKD - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 116549 HKD - میلیون 2017-03
هزینه های مالی 93007 HKD - میلیون 2017-03
ارزیابی اعتبار 94.92
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 6 2017-09
شاخص PMI تولید 51.3 2017-07
تولید صنعتی 0.2 % 2017-03
تغییرات موجودی انبار 5344 HKD - میلیون 2017-03
ورشکستگی 6874 بانک اطلاعات شرکتها 2017-05
ثبت خودرو 3055 ماشین 2017-05
شاخص رقابتی 5.48 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 9 2017-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 15 2016-12
آسانی کسب و کار 4 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 93 2016-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.4 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 408709 HKD - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 0.01 % 2017-07
نرخ وام بانکی 5 % 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.7 % of GDP 2016-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.5 % 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 152 نقاط شاخص 2017-05
نرخ مالکیت مسکن 50.4 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12