شاخص یاب

هنگ کنگ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-09
نرخ بیکاری 2.8 2018-10
نرخ تورم 2.7 2018-10
نرخ بهره 2.5 2018-10
موازنه تجاری -47715 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 7.83 2018-11
بازار سهام 25840 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.28 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 341 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 676112 HKD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص ملی 689136 HKD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 144597 HKD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 37927 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56055 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 502 HKD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30703 HKD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6859 HKD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 118279 HKD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 565334 HKD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35756 HKD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9345 HKD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.8 % 2018-10
افراد شاغل 3873 هزار 2018-10
افراد بیکار 116 هزار 2018-10
نرخ مشارکت نیروی کار 61.1 % 2018-10
بهره وری 166 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 79203 2018-06
دستمزد 16479 HKD / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 34.5 HKD / ساعت 2018-05
دستمزد در تولید 220 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 7.41 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 5.9 % 2018-10
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 نقاط شاخص 2018-09
قیمت تولید 115 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 105 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 106 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 3.9 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 1.97 % 2018-11
عرضه پول M0 461720 HKD - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 2445424 HKD - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 14116664 HKD - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 14175405 HKD - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 23634828 HKD - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 423100 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 9697019 HKD - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 0.4 % 2008-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -47715 HKD - میلیون 2018-09
صادرات 374961 HKD - میلیون 2018-09
واردات 422676 HKD - میلیون 2018-09
حساب جاری 15660 HKD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 % 2017-12
رابطه مبادله 99.5 نقاط شاخص 2018-09
گردش سرمایه -45878 HKD - میلیون 2018-06
ورود توریست 4718536 2018-09
ذخایر طلا 2.1 تن 2018-09
بدهی خارجی 13057340 HKD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13357 HKD - میلیارد 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 % 2016-12
بودجه دولت 2.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -53728 HKD - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 66489 HKD - میلیون 2018-09
درآمدهای دولت 49642 HKD - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 103370 HKD - میلیون 2018-09
ارزیابی اعتبار 94.92
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2 نقاط شاخص 2018-12
شاخص PMI تولید 48.6 2018-10
تولید صنعتی 1.6 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 11918 HKD - میلیون 2018-09
ورشکستگی 14173 بانک اطلاعات شرکتها 2018-09
ثبت خودرو 2586 2018-09
سرعت اینترنت 21909 KBps 2017-03
آدرس های IP 3132077 IP 2017-03
شاخص رقابتی 82.25 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 7 2018-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 4 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.4 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 448217 HKD - میلیون 2018-09
پس انداز های شخصی 0.12 % 2018-10
نرخ وام بانکی 5.13 % 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 71 % of GDP 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.5 % 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 185 نقاط شاخص 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 49.2 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.52 celsius 2013-08