شاخص یاب

گینه بیسائو

اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1.35 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 605 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1549 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2017-12
جمعیت 1.86 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.5 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2018-10
CPI مسکن آب و برق 149 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 4.44 2018-06
نرخ بهره سپرده 6.93 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -14.1 2017-12
حساب جاری -68.7 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9 2017-12
صادرات 198 2017-12
واردات 212 2017-12
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.1 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 17.28 2015-12
تجارت آخرین مرجع
استفاده از ظرفیت 48.2 2018-06
شاخص فساد مالی 17 2017-12
رتبه فساد مالی 171 2017-12
آسانی کسب و کار 175 2018-12
تولید صنعتی 14.3 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.7 2018-06