شاخص یاب

گینه بیسائو

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 1.35 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 605 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1549 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.1 % 2017-12
جمعیت 1.86 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 138 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 نقاط شاخص 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-06
نرخ بهره سپرده 7.11 % 2016-12
نرخ بهره بین بانکی 5.08 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 29.7 CFA - فرانک - میلیون 2016-12
صادرات 163 CFA - فرانک - میلیون 2016-12
واردات 133 CFA - فرانک - میلیون 2016-12
حساب جاری 0.5 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 % 2017-12
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.2 % 2016-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 17.28 USD - میلیون 2015-12
تجارت آخرین مرجع
استفاده از ظرفیت 46.4 % 2018-03
شاخص فساد مالی 17 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 171 2017-12
آسانی کسب و کار 176 2017-12
تولید صنعتی -3.8 % 2018-03
شاخص اقتصادی مقدم 0.6 در صد 2018-02
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 17.8 % 2018-03
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.72 celsius 2013-08