گینه بیسائو

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 1.13 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 572 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1466 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.53 % 2016-12
جمعیت 1.82 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.7 % 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 نقاط شاخص 2017-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2017-12
نرخ بهره سپرده 7.11 % 2016-12
نرخ بهره بین بانکی 6.04 % 2017-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 29.7 CFA - فرانک - میلیون 2016-12
صادرات 163 CFA - فرانک - میلیون 2016-12
واردات 133 CFA - فرانک - میلیون 2016-12
حساب جاری 0.5 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.2 % 2016-12
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.2 % 2016-12
بودجه دولت -4 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 17 USD - میلیون 2015-12
تجارت آخرین مرجع
استفاده از ظرفیت 46.4 % 2017-09
شاخص فساد مالی 16 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 168 2016-12
آسانی کسب و کار 176 2017-12
تولید صنعتی 11.7 % 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.7 در صد 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -18.2 % 2017-09