شاخص یاب

گینه بیسائو

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1.35 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 605 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1549 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.1 % 2017-12
جمعیت 1.86 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 138 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 نقاط شاخص 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-10
نرخ بهره سپرده 6.93 % 2016-12
نرخ بهره بین بانکی 4.44 % 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -14.1 CFA - فرانک - میلیون 2017-12
صادرات 198 CFA - فرانک - میلیون 2017-12
واردات 212 CFA - فرانک - میلیون 2017-12
حساب جاری -68.7 CFA - فرانک - میلیارد 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9 % 2017-12
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.1 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 17.28 USD - میلیون 2015-12
تجارت آخرین مرجع
استفاده از ظرفیت 48.2 % 2018-06
شاخص فساد مالی 17 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 171 2017-12
آسانی کسب و کار 175 2018-12
تولید صنعتی -4.7 % 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.7 % 2018-06
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.72 celsius 2013-08