گینه بیسائو

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80
5 5.3 5.4 6 4.9
تولید ناخالص داخلی 1.13
1.15 1.17 1.2 1.08 1.09
تولید ناخالص داخلی سرانه 572.40
562 561 567 562 563
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1466.30
1409 1429 1448 1420 1425
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.53
6.6 6.6 6.6 6.57 6.5
جمعیت 1.82
1.84 1.85 1.86 1.87 2.04
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم -1.00
2 2.3 2.7 1.6 3.69
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.20
110 111 110 110 110
CPI مسکن آب و برق 126.20
125 124 124 124 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.70
119 120 121 120 131
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.25 4
نرخ بهره سپرده 7.11
7.1 7.09 7.08 7.08 7.09
نرخ بهره بین بانکی 6.00
5.5 5.5 5.5 5.25 5
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 29.70
40.66 46.04 53.39 54.25 51.42
صادرات 162.70
166 175 184 188 210
واردات 133.00
125 129 132 134 159
حساب جاری 0.50
4.27 8.65 13.03 15.03 20.18
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80
-3.6 -3.6 -3.6 -2.8 -1.4
شاخص تروریسم 0.04
0.44 0.48 0.51 0.64 1.64
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.20
36 36 36 83.5 40
بودجه دولت -2.00
-3.82 -4.31 -4.81 -4.82 -3.32
مخارج نظامی 17.28
16.95 17.07 17.19 17.38 17.72
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص اقتصادی مقدم 0.60
1.03 1.08 0.91 0.79 0.9
تولید صنعتی 12.10
14.28 14.93 14.66 14.77 14.74
آسانی کسب و کار 176.00
178 179 180 181 177
استفاده از ظرفیت 46.40
50.17 50.47 51.19 51.87 53.8
شاخص فساد مالی 17.00
17 17 17 17 17
رتبه فساد مالی 171.00
171 171 171 171 171
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.40
-1.28 -12.18 -2.04 -11.47 -4.88
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 25.72
28.53 26.23 26.04 26.52 27.41