شاخص یاب

گینه بیسائو

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10
5.4 6 6 6 4.9
تولید ناخالص داخلی 1.35
1.3 1.08 1.08 1.37 1.09
تولید ناخالص داخلی سرانه 604.60
594 562 562 588 589
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1548.70
1521 1420 1420 1505 1509
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.10
6.1 6 6 6 6
جمعیت 1.86
1.9 1.94 1.94 1.94 1.97
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 0.90
2.7 2.2 1.2 2.2 3.69
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.30
112 112 112 112 112
CPI مسکن آب و برق 138.50
134 134 134 134 134
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.10
121 120 119 120 130
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 6.93
6.93 6.93 6.93 6.93 6.93
نرخ بهره بین بانکی 4.44
4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -14.10
-13.5 -13.55 -13.5 -13.43 -13.49
صادرات 198.40
214 218 222 225 257
واردات 212.50
228 231 235 239 270
حساب جاری -68.70
-31.2 -24.26 -17.31 -10.37 -16.51
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00
-3.6 -2.8 -2.8 -2.8 -1.4
شاخص تروریسم 0.04
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.10
36 83.5 28.8 60.2 40
بودجه دولت -2.00
-2 -2 -2 -2 -2
مخارج نظامی 17.28
17.46 17.65 17.85 18.05 17.99
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی -4.70
10.56 16.6 18.04 9.66 5.07
آسانی کسب و کار 175.00
177 178 178 179 179
استفاده از ظرفیت 48.20
46.91 47.28 47.46 47.26 47.29
شاخص فساد مالی 17.00
17 17 17 17 17
رتبه فساد مالی 171.00
171 171 171 171 171
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.70
22.25 18.47 25.08 7.98 19.1
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 25.72
26.04 26.52 27.49 27.49 27.41