گینه بیسائو

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50
5 5 5.3 5.4 4.9
تولید ناخالص داخلی 1.13
1.12 1.15 1.17 1.2 1.09
تولید ناخالص داخلی سرانه 572.40
560 563 565 568 563
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1466.30
1398 1416 1434 1452 1418
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 6.53
6.6 6.6 6.6 6.6 6.5
جمعیت 1.82
1.82 1.84 1.85 1.86 2
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم -0.70
2.1 2 2.3 2.7 3.69
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.70
116 116 115 115 112
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4
نرخ بهره سپرده 7.11
7.25 7.26 7.27 7.27 7.58
نرخ بهره بین بانکی 6.04
5.28 5.27 5.25 5.24 5.21
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 29.70
5.77 4.82 3.88 2.94 -9.72
صادرات 162.70
157 166 176 185 217
واردات 133.00
122 126 131 135 140
حساب جاری 0.50
-1.73 -4.09 -6.45 -8.81 -7.88
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20
-3.6 -3.6 -2.36 -3.6 -1.4
شاخص تروریسم 0.04
0.41 0.44 0.48 0.51 1.56
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.20
36 36 46.5 36 40
بودجه دولت -4.00
-3.32 -3.82 -4.31 -4.81 -3.76
مخارج نظامی 17.00
16.83 16.79 16.74 16.7 14.89
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص اقتصادی مقدم 0.70
0.49 0.33 0.17 0.02 -0.92
تولید صنعتی 11.70
5.19 8.57 12.81 15.94 13.23
آسانی کسب و کار 176.00
177 178 179 180 180
استفاده از ظرفیت 46.40
51.3 51.05 52.02 52.73 54.11
شاخص فساد مالی 16.00
19 20 21 22 22
رتبه فساد مالی 168.00
158 157 156 156 156
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی -18.20
10.48 10.47 26.09 22.63 5.19