گینه بیسائو

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 5.3 5 5 5.3 4.9
تولید ناخالص داخلی 1.13 1.2 1.17 1.15 1.12 1.09
تولید ناخالص داخلی سرانه 572.40 568 566 565 563 563
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1466.30 1452 1445 1437 1429 1418
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 6.53 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5
جمعیت 1.82 1.86 1.87 1.88 1.89 2
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.30 1.3 2.1 2 2.3 3.69
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.70 116 116 116 115 112
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4
نرخ بهره سپرده 7.11 7.27 7.31 7.34 7.37 7.58
نرخ بهره بین بانکی 5.58 5.18 5.19 5.19 5.19 5.2
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 29.70 2.94 2.8 2.66 2.53 -9.72
صادرات 162.70 185 189 194 199 217
واردات 133.00 135 136 136 137 140
حساب جاری 0.50 -8.81 -8.88 -8.96 -9.03 -7.88
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -3 -3.6 -3.6 -2.64 -1.4
شاخص تروریسم 0.04 0.56 0.68 0.81 0.93 1.58
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.20 34 36 36 55.7 40
بودجه دولت -4.00 -4.81 -4.82 -4.83 -4.85 -3.76
مخارج نظامی 17.00 16.7 16.56 16.42 16.27 14.89
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص اقتصادی مقدم 0.70 0.63 0.46 0.3 0.14 -0.95
تولید صنعتی 21.70 16.37 11.76 8.96 8.82 12.12
آسانی کسب و کار 176.00 176 178 179 180 180
استفاده از ظرفیت 46.40 52.25 51.87 52.1 53.03 54.45
شاخص فساد مالی 16.00 22 22 22 23 22
رتبه فساد مالی 168.00 156 155 155 154 156
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.30 22.7 33.09 31.71 32.95 13.95