شاخص یاب

گینه بیسائو

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60
5.3 5.4 5.7 5.7 4.9
تولید ناخالص داخلی 1.35
1.27 1.3 1.08 1.08 1.09
تولید ناخالص داخلی سرانه 604.60
561 594 562 562 589
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1548.70
1511 1521 1420 1420 1509
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.10
6.1 6.1 6 6 6
جمعیت 1.86
1.9 1.9 1.94 1.94 1.97
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.50
2.3 2.7 2.7 2.7 3.69
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.30
113 112 112 112 112
CPI مسکن آب و برق 138.50
134 134 134 134 134
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.10
120 121 121 120 131
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 7.11
7.11 7.11 7.11 7.11 7.11
نرخ بهره بین بانکی 5.08
5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 29.70
46.04 53.39 54.25 57.09 51.42
صادرات 162.70
175 184 188 193 210
واردات 133.00
129 132 134 135 159
حساب جاری 0.50
8.65 13.03 15.03 17.04 20.18
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80
-3.6 -3.6 -2.8 -2.8 -1.4
شاخص تروریسم 0.04
0.48 0.51 0.64 0.77 1.64
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.20
36 36 83.5 28.8 40
بودجه دولت -2.00
-2.92 -2.53 -2.42 -2.31 -2.6
مخارج نظامی 17.28
17.34 17.46 17.65 17.85 17.99
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص اقتصادی مقدم 0.60
0.41 0.33 0.26 0.19 -0.17
تولید صنعتی -3.80
-6.28 -0.44 6.91 14.16 0.4
آسانی کسب و کار 176.00
179 180 181 181 177
استفاده از ظرفیت 46.40
46.24 46.29 46.27 46.25 46.26
شاخص فساد مالی 17.00
17 17 17 17 17
رتبه فساد مالی 171.00
168 168 168 168 168
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 17.80
29.66 17.98 13.32 21.85 15.94
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 25.72
26.23 26.04 26.52 27.49 27.41