گینه بیسائو

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 5.3 5.3 5 5 4.9
تولید ناخالص داخلی 1.13 1.15 1.17 1.17 1.17 1.09
تولید ناخالص داخلی سرانه 572.40 565 567 566 564 564
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1466.30 1429 1448 1440 1432 1420
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 7.60 8.68 9.09 9.33 9.56 6.5
جمعیت 1.84 1.88 1.89 1.9 1.91 2.08
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.90 1.7 1.3 2.1 2 3.69
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.70 118 118 118 118 118
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 7.11 7.27 7.27 7.31 7.34 7.58
نرخ بهره بین بانکی 5.41 5.37 5.34 5.3 5.27 5.22
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 29.70 3.88 2.94 2.8 2.66 -9.72
صادرات 162.70 176 185 189 194 217
واردات 133.00 131 135 136 136 140
حساب جاری 0.50 8.65 13.03 15.03 17.04 11.09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -3 -3 -3.6 -3.6 -1.4
شاخص تروریسم 0.08 0.51 0.56 0.68 0.81 1.58
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.20 34 34 36 36 40
بودجه دولت -4.00 -4.31 -4.81 -4.82 -4.83 -3.76
مخارج نظامی 17.00 16.78 16.43 16.76 17.1 17.51
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص اقتصادی مقدم 1.20 1.06 0.85 0.67 0.5 -0.8
تولید صنعتی 21.70 20.66 16.37 11.76 8.96 12.12
آسانی کسب و کار 172.00 174 173 172 172 172
استفاده از ظرفیت 52.00 50.53 50.82 51.12 50.94 50.93
شاخص فساد مالی 16.00 21 22 22 22 22
رتبه فساد مالی 168.00 161 162 162 162 162
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.30 10.31 22.7 33.09 31.71 13.95