گینه بیسائو

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80
5 5 5.3 5.4 4.9
تولید ناخالص داخلی 1.13
1.2 1.2 1.2 1.2 1.09
تولید ناخالص داخلی سرانه 572.40
562 562 562 562 561
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1466.30
1417 1417 1417 1417 1416
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 6.53
6.6 6.6 6.6 6.6 6.5
جمعیت 1.82
1.95 1.95 1.95 1.95 2.04
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم -0.80
2.1 2 2.3 2.7 3.69
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.90
118 117 118 118 117
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 7.11
7.5 7.5 7.5 7.5 7.63
نرخ بهره بین بانکی 5.50
5.04 5.12 5.14 5.16 5.19
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 29.70
74 74 74 74 78
صادرات 162.70
209 209 209 209 218
واردات 133.00
135 135 135 135 140
حساب جاری 0.50
-7.59 -7.59 -7.59 -7.59 -8.59
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20
-3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -1.4
شاخص تروریسم 0.04
1.31 1.31 1.31 1.31 1.64
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.20
36 36 36 36 40
بودجه دولت -4.00
-4.37 -4.37 -4.37 -4.37 -3.32
مخارج نظامی 17.00
15.26 15.26 15.26 15.26 14.55
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص اقتصادی مقدم 0.60
0.46 0.3 0.15 0 -1.28
تولید صنعتی 12.10
15.74 15.56 15.57 15.57 15.57
آسانی کسب و کار 176.00
182 182 182 182 177
استفاده از ظرفیت 46.40
47.95 47.56 47.66 47.63 47.64
شاخص فساد مالی 17.00
21 21 21 21 22
رتبه فساد مالی 171.00
159 159 159 159 161
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.40
-6.52 -6.52 -6.52 -6.52 -6.52
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 25.72
26.47 28.53 26.23 26.04 27.41