شاخص یاب

گرانادا

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 1.12 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13594 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8958 USD 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 1.45 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5086 KBps 2017-03
آدرس های IP 15352 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 52 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 52 2017-12
آسانی کسب و کار 147 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.41 celsius 2013-08