شاخص یاب

گرانادا

اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 1.12 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13594 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8958 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 1.45 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5086 2017-03
آدرس های IP 15352 2017-03
شاخص فساد مالی 52 2017-12
رتبه فساد مالی 52 2017-12
آسانی کسب و کار 147 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12