شاخص یاب

فیجی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 2.09 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 5.06 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4323 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8703 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.31 % 2017-12
جمعیت 0.91 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.6 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 96.1 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 5.1 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 % 2018-06
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.5 % 2018-06
نرخ بهره سپرده 3.33 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -269462 FJD Thousand 2018-04
صادرات 131921 FJD Thousand 2018-04
واردات 401383 FJD Thousand 2018-04
حساب جاری -367 FJD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 % 2017-12
درآمد گردشگری 482 FJD - میلیون 2017-12
ورود توریست 67290 2018-05
ذخایر طلا 0.03 تن 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44 % 2017-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 43.63 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 9530 KBps 2017-03
آدرس های IP 38087 IP 2017-03
آسانی کسب و کار 101 2017-12
تولید صنعتی 1.2 % 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.7 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 425 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 9 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 261 mm 2015-12
درجه حرارت 24.95 celsius 2015-12