فیجی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 2.02 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 4.63 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4402 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8863 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.9 % 2016-12
جمعیت 0.9 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2017-07
CPI Housing Utilities 96 نقاط شاخص 2017-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.6 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی -6.2 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-07
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2016-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 % 2016-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.5 % 2017-07
نرخ بهره سپرده 2.5 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -281691 هزار FJD 2017-01
صادرات 137043 هزار FJD 2017-01
واردات 418734 هزار FJD 2017-01
حساب جاری 38.8 FJD - میلیون 2016-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2016-12
درآمد گردشگری 472 FJD - میلیون 2016-12
ورود توریست 68495 2017-04
ذخایر طلا 0.03 تن 2017-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.2 % 2016-12
بودجه دولت -4.7 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 43.7 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2005-12
رتبه فساد مالی 55 2005-12
آسانی کسب و کار 97 2016-12
تولید صنعتی 7.9 % 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.2 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 414 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 9 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 18 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2016-12