فیجی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 2.01 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 4.63 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4402 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8863 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.9 % 2016-12
جمعیت 0.9 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 94.7 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.4 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی -2.8 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-12
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.5 % 2018-02
نرخ بهره سپرده 2.82 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -254953 هزار FJD 2017-10
صادرات 210405 هزار FJD 2017-10
واردات 465358 هزار FJD 2017-10
حساب جاری -121 FJD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2016-12
درآمد گردشگری 531 FJD - میلیون 2017-09
ورود توریست 77430 2017-12
ذخایر طلا 0.03 تن 2017-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.2 % 2016-12
بودجه دولت -4.7 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 43.7 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 9530 KBps 2017-03
آدرس های IP 38087 IP 2017-03
آسانی کسب و کار 101 2017-12
تولید صنعتی 7 % 2017-03
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.4 % 2017-03
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 406 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 9 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 261 mm 2015-12
درجه حرارت 24.95 celsius 2015-12