اتیوپی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 27.24 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.9 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 72.37 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 511 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1608 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1577 ETB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 573 ETB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 404 ETB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 620 ETB - میلیارد 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.8 % 2015-12
جمعیت 102 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 15.6 % 2018-02
تورم مواد غذایی 20.9 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 182 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 نقاط شاخص 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 2.7 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3184 USD - میلیون 2017-06
صادرات 906 USD - میلیون 2017-06
واردات 4089 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -1674 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 % 2016-12
شاخص تروریسم 5.94 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.9 % 2016-12
بودجه دولت -1.9 % of GDP 2016-09
ارزیابی اعتبار 31.25
مخارج نظامی 448 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3081 KBps 2017-03
آدرس های IP 9416 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.78 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 108 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 161 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 16.32 mm 2015-12
درجه حرارت 21.97 celsius 2015-12