شاخص یاب

اتیوپی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 27.58 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 80.56 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 550 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1730 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1699 ETB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 573 ETB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 404 ETB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 620 ETB - میلیارد 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.8 % 2015-12
جمعیت 105 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 13.4 % 2018-08
تورم مواد غذایی 16.7 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 193 نقاط شاخص 2018-07
CPI مسکن آب و برق 184 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123 نقاط شاخص 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3296 USD - میلیون 2017-12
صادرات 668 USD - میلیون 2017-12
واردات 3964 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -1853 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.5 % 2017-12
شاخص تروریسم 5.94 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.5 % 2017-12
بودجه دولت -3.3 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 31.25
مخارج نظامی 497 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3081 KBps 2017-03
آدرس های IP 9416 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.78 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 108 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 161 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 16.32 mm 2015-12
درجه حرارت 21.97 celsius 2015-12