اتیوپی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 23.35 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.6 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 72.37 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 511 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1608 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 747 ETB - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 274 ETB - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 125 ETB - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 353 ETB - میلیارد 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.8 % 2015-12
جمعیت 102 میلیون 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 3910 ETB / ماه 2015-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3140 ETB / ماه 2015-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1970 ETB / ماه 2015-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 10.4 % 2017-08
تورم مواد غذایی 13.3 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 172 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 نقاط شاخص 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2017-08
نرخ بهره سپرده 4.68 % 2008-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2932 USD - میلیون 2017-03
صادرات 768 USD - میلیون 2017-03
واردات 3700 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری -1748 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 % 2016-12
شاخص تروریسم 3.45 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.1 % 2015-12
بودجه دولت -1.9 % of GDP 2016-09
ارزیابی اعتبار 31.25
مخارج نظامی 448 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.77 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 109 2017-12
شاخص فساد مالی 34 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 108 2016-12
آسانی کسب و کار 159 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12