گینه استوایی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 558 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.6 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 10.18 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 12029 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23671 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 22.3 % 2009-12
جمعیت 0.85 میلیون 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.9 % 2015-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.95 % 2017-07
نرخ بهره سپرده 2.45 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2724 CFA - فرانک - میلیارد 2010-12
صادرات 4631 CFA - فرانک - میلیارد 2010-12
واردات 1890 CFA - فرانک - میلیارد 2010-12
حساب جاری 552 CFA - فرانک - میلیارد 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.6 % 2016-12
تولید نفت خام 201 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.7 % 2016-12
بودجه دولت -6.7 % of GDP 2014-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 19 امتیاز 2013-12
رتبه فساد مالی 163 2013-12
آسانی کسب و کار 178 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 26 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.5 % 2016-12