گینه استوایی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 572 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 10.18 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 12029 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23671 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.33 % 2016-12
جمعیت 1.22 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2016-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.95 % 2018-04
نرخ بهره سپرده 2.45 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
حساب جاری -743 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.5 % 2017-12
تولید نفت خام 176 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.8 % 2017-12
بودجه دولت -2.3 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1436 KBps 2017-03
آدرس های IP 1658 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 17 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 171 2017-12
آسانی کسب و کار 173 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 62.76 mm 2015-12
درجه حرارت 25 celsius 2015-12