شاخص یاب

گینه استوایی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 569 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.5 2017-12
نرخ بیکاری 6.9 2017-12
نرخ تورم 1.1 2017-12
نرخ بهره 3.5 2018-12
حساب جاری -743 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.8 2017-12
بودجه دولت -2.3 2017-12
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی 12.49 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11487 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22605 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2017-12
جمعیت 1.3 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.5 2018-12
نرخ بهره سپرده 2.45 2016-12
عرضه پول M0 142169 2018-02
عرضه پول M1 896133 2018-02
عرضه پول M2 1130794 2018-02
تجارت آخرین مرجع
حساب جاری -743 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.5 2017-12
تولید نفت خام 176 2018-08
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.8 2017-12
بودجه دولت -2.3 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1436 2017-03
آدرس های IP 1658 2017-03
شاخص فساد مالی 17 2017-12
رتبه فساد مالی 171 2017-12
آسانی کسب و کار 177 2018-12