شاخص یاب

گینه استوایی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 554.45
564 570 575 581 606
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50
3 3 4 -4.8 2.24
تولید ناخالص داخلی 12.49
12.5 12.5 12.7 12.7 12.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 11486.60
11502 11502 11598 11598 11639
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22604.90
22656 22656 22721 22721 22998
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.90
7 7 7 7 6
جمعیت 1.30
1.32 1.34 1.35 1.37 1.51
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.10
3.4 3.4 2.6 2.8 3.7
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
عرضه پول M0 142169.00
138524 137130 136004 135097 131770
عرضه پول M1 896133.00
895012 895058 895190 895110 895134
عرضه پول M2 1130794.00
1147301 1147799 1148145 1147822 1147945
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
حساب جاری -743.10
384 384 196 283 322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50
-5.7 -5.7 -5 -5 -16.83
تولید نفت خام 176.00
176 176 176 176 176
شاخص تروریسم 0.00
0.16 0.16 0.19 0.21 0.3
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.80
21 21 18 18 15
بودجه دولت -2.30
-2.28 -1.43 -1.67 -1.9 -2.56
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1435.72
1726 1762 1758 1790 2020
آدرس های IP 1658.00
1702 1701 1701 1702 1702
آسانی کسب و کار 173.00
169 168 169 169 176
شاخص فساد مالی 17.00
18 18 18 19 19
رتبه فساد مالی 171.00
169 169 169 168 166
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 26.00
26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50
21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 62.76
121 259 155 170 187
درجه حرارت 25.00
23.75 25.05 25.94 25.45 25.53