گینه استوایی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 575.29
545 563 581 600 681
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50
3 3 3 4 2.24
تولید ناخالص داخلی 10.18
9.85 9.97 10.1 8.9 8
تولید ناخالص داخلی سرانه 12028.60
11768 8796 11084 7863 7172
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23671.40
25316 24446 23575 23298 23210
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 7.33
6.9 6.9 23.39 6.85 18
جمعیت 1.22
1.24 1.25 1.26 1.28 1.44
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.50
3.2 3.4 3.4 2.9 3.3
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 3 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.4 2.41 2.42 2.42 2.42
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
حساب جاری -743.10
384 384 384 196 322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50
-5.7 -5.7 -5.7 -5 -17.31
تولید نفت خام 176.00
183 183 183 183 183
شاخص تروریسم 0.00
0.16 0.16 0.16 0.19 0.3
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.80
21 21 21 18 15
بودجه دولت -2.30
-4.06 -4.31 -4.55 -4.61 -4.73
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 1435.72
1687 1726 1762 1758 2020
آدرس های IP 1658.00
1700 1702 1701 1701 1702
آسانی کسب و کار 173.00
173 173 173 173 173
شاخص فساد مالی 17.00
19 19 19 19 19
رتبه فساد مالی 171.00
171 171 171 171 171
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 34 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 26.00
26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50
21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 62.76
196 121 259 155 187
درجه حرارت 25.00
25.21 23.75 25.05 25.94 25.53