گینه استوایی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 543.38 540 534 529 523 463
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.60 3.9 3.9 3.5 3.5 2.24
تولید ناخالص داخلی 10.18 9.98 10.11 9.34 8.56 8.87
تولید ناخالص داخلی سرانه 12028.60 11409 11068 10807 10546 7735
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23671.40 22486 21812 21314 20816 15473
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 22.30 22.48 22.56 22.62 22.67 18
جمعیت 0.85 0.86 0.87 0.87 0.88 0.96
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.50 3.91 4.85 4.02 4.01 3.7
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45 2.57 2.56 2.58 2.61 2.84
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 2723.70 2457 2280 2328 2375 2413
صادرات 4631.30 4392 4260 3803 3345 -246
واردات 1889.60 2106 1956 1972 1988 2478
حساب جاری 552.00 452 452 384 384 322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.60 -6.6 -6.6 -5.7 -5.7 -17.48
تولید نفت خام 201.00 194 193 192 192 185
شاخص تروریسم 0.00 0.16 0.16 0.19 0.21 0.31
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.70 23 23 21 21 15
بودجه دولت -6.70 -7.17 -7.61 -7.18 -6.76 -6.33
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 178.00 174 174 172 171 167
شاخص فساد مالی 19.00 19 19 19 19 19
رتبه فساد مالی 163.00 163 163 163 163 163
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5