گینه استوایی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 542.11
574 591 608 625 700
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.60
3 3 3 3 2.24
تولید ناخالص داخلی 10.18
0.3 0.3 0.3 0.3 -3.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 12028.60
11767 11767 11767 11767 11601
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23671.40
23388 23388 23388 23388 23210
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.33
23.39 23.39 23.39 23.39 18
جمعیت 1.22
1.35 1.35 1.35 1.35 1.43
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.50
3.4 3.4 3.4 3.4 3.3
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.75 2.75 2.75 2.75 2.92
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
حساب جاری -743.10
384 384 384 384 322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50
-5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -10.5
تولید نفت خام 181.00
183 183 183 183 183
شاخص تروریسم 0.00
0.36 0.36 0.36 0.36 0.3
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.70
21 21 21 21 15
بودجه دولت -4.40
2.93 2.93 2.93 2.93 5.28
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 1435.72
1379 1367 1355 1343 1220
آدرس های IP 1658.00
1803 1817 1831 1841 1874
آسانی کسب و کار 173.00
163 163 163 163 165
شاخص فساد مالی 17.00
20 20 20 20 19
رتبه فساد مالی 171.00
163 163 163 163 165
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 26.00
26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50
21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 62.76
154 196 121 259 187
درجه حرارت 25.00
25.88 25.21 23.75 25.05 25.53