گینه استوایی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 555.43 545 540 534 529 468
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.60 -5.6 -5.4 -5.2 -5.1 2.24
تولید ناخالص داخلی 10.18 7.8 6.45 5.1 3.75 -1.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 12028.60 11940 11918 11896 11874 11683
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23671.40 23575 23551 23528 23504 23298
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 7.33 7.3 7.3 7.3 7.3 18
جمعیت 1.22 1.26 1.27 1.28 1.29 1.39
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.50 2.4 3.1 3.2 3.4 9.7
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 2.95 2.95 2.95 2.95 3 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45 2.56 2.58 2.61 2.63 2.84
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
حساب جاری 552.00 452 384 384 384 322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.60 -6.6 -5.7 -5.7 -17.35 -17.81
تولید نفت خام 186.00 185 185 184 183 178
شاخص تروریسم 0.00 0.21 0.24 0.27 0.3 0.35
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.70 23 21 21 30.27 15
بودجه دولت -4.40 -1.84 -1.07 -0.3 0.46 4.29
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 1435.72 1391 1379 1367 1355 1257
آدرس های IP 1658.00 1778 1803 1817 1831 1871
آسانی کسب و کار 173.00 171 167 165 163 157
شاخص فساد مالی 19.00 16 17 17 17 18
رتبه فساد مالی 163.00 167 166 166 165 165
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 34 34 34 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 62.00 179 180 180 180 180
درجه حرارت 25.00 24.28 24.28 24.28 24.28 24.28