شاخص یاب

السالوادور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.11 2018-03
نرخ بیکاری 7 2017-12
نرخ تورم 1.45 2018-08
نرخ بهره 4.24 2018-07
موازنه تجاری -471 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.52 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 94.26 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.11 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.92 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 24.81 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6223 USD - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1773 USD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3464 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7292 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 266 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 324 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1067 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 24.3 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 383 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 779 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 250 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 124 USD - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 % 2017-12
افراد بیکار 208694 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 % 2017-12
جمعیت 6.38 میلیون 2017-12
افراد شاغل 275209 2017-12
نرخ اشتغال 44.98 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 485 SVC / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 255 SVC / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 752 SVC / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 328 SVC / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 14.4 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.45 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-08
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 113 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 146 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 0.22 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 137 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 1 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 1.78 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.24 % 2018-07
عرضه پول M0 2.6 USD - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 3834 USD - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 12905 USD - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 13947 USD - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 3656 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 12579 USD - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -471 USD - میلیون 2018-07
صادرات 512 USD - میلیون 2018-07
واردات 982 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -124 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 % 2016-12
گردش سرمایه -87.8 USD - میلیون 2018-03
حواله 451 USD - میلیون 2018-08
ذخایر طلا 1.4 تن 2018-06
بدهی خارجی 16022 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 239 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 77.57 نقاط شاخص 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.52 % 2016-12
بودجه دولت -0.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -16.6 USD - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 851 USD - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 4782 USD - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 4798 USD - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 41.25
مخارج نظامی 245 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2.1 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 0 USD - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 3029 KBps 2017-03
آدرس های IP 185509 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.77 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 109 2018-12
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 112 2017-12
آسانی کسب و کار 73 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.5 % 2018-06
تولید فولاد 10 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 9396 USD - میلیون 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 13424 USD - میلیون 2018-07
قیمت گازوئیل 0.91 USD / لیتر 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18.74 mm 2015-12
درجه حرارت 24.47 celsius 2015-12