السالوادور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.84 2017-03
نرخ بیکاری 7 2016-12
نرخ تورم 1.01 2017-07
نرخ بهره 4.48 2017-06
موازنه تجاری -394 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.16 2015-12
بازارها آخرین مرجع
پول 93.54 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.84 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 26.8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2610 USD - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1773 USD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3803 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7990 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 320 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 66.6 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 134 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 244 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 16.3 USD - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 % 2016-12
افراد بیکار 204636 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 % 2016-12
جمعیت 6.13 میلیون 2015-12
افراد شاغل 200934 2015-12
نرخ اشتغال 44.95 % 2016-12
هزینه زندگی خانواده 441 SVC / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 273 SVC / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 700 SVC / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 260 SVC / ماه 2015-12
نرخ بیکاری جوانان 14.4 % 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.01 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2017-07
قیمت تولید 156 نقاط شاخص 2017-06
قیمت صادرات 116 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 143 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 1.28 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.48 % 2017-06
عرضه پول M0 2.9 USD - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 3418 USD - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 10755 USD - میلیون 2015-12
عرضه پول M3 12683 USD - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 3324 USD - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 9.31 % 2000-12
وام به بخش خصوصی 11826 USD - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -394 USD - میلیون 2017-06
صادرات 486 USD - میلیون 2017-06
واردات 880 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری 6.3 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 % 2016-12
گردش سرمایه 247 USD - میلیون 2017-03
حواله 4270 USD - میلیون 2015-12
ذخایر طلا 1.37 تن 2017-03
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.16 % 2015-12
بودجه دولت -3.43 % of GDP 2014-12
ارزش بودجه دولت -114 USD - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 851 USD - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 4388 USD - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 4502 USD - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 41.25
مخارج نظامی 228 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1 % 2016-03
تغییرات موجودی انبار 0 USD - میلیون 2016-12
شاخص رقابتی 3.81 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 105 2017-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 95 2016-12
آسانی کسب و کار 95 2016-12
تولید فولاد 10 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 9396 USD - میلیون 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 12665 USD - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 0.73 USD / لیتر 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 10.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2016-12