السالوادور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.26 2017-09
نرخ بیکاری 7 2016-12
نرخ تورم 1.42 2018-01
نرخ بهره 4.39 2017-12
موازنه تجاری -425 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.52 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 89.73 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.26 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 26.8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2605 USD - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1773 USD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3803 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7990 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 305 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 64.9 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 134 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 246 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 15.6 USD - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 % 2016-12
افراد بیکار 204636 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 % 2016-12
جمعیت 6.15 میلیون 2016-12
افراد شاغل 272702 2016-12
نرخ اشتغال 44.95 % 2016-12
هزینه زندگی خانواده 485 SVC / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 255 SVC / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 752 SVC / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 328 SVC / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 14.2 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.42 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-01
قیمت تولید 159 نقاط شاخص 2017-10
قیمت صادرات 114 نقاط شاخص 2017-11
قیمت واردات 145 نقاط شاخص 2017-11
CPI مسکن آب و برق 135 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 1.8 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 1.81 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.39 % 2017-12
عرضه پول M0 2.6 USD - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 3455 USD - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 11880 USD - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 12830 USD - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 3442 USD - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 12138 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -425 USD - میلیون 2017-12
صادرات 421 USD - میلیون 2017-12
واردات 846 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -249 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 % 2016-12
گردش سرمایه 98.21 USD - میلیون 2017-09
حواله 503 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 1.37 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 27.9 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 78.03 نقاط شاخص 2017-11
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.52 % 2016-12
بودجه دولت -0.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -16.6 USD - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 851 USD - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 4782 USD - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 4798 USD - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 41.25
مخارج نظامی 228 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2.7 % 2017-11
تغییرات موجودی انبار 0 USD - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 3029 KBps 2017-03
آدرس های IP 185509 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.77 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 109 2018-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 95 2016-12
آسانی کسب و کار 73 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.8 % 2017-10
تولید فولاد 10 هزار تن 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 9396 USD - میلیون 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 12999 USD - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 0.83 USD / لیتر 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18.74 mm 2015-12
درجه حرارت 24.47 celsius 2015-12