شاخص یاب

السالوادور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2018-06
نرخ بیکاری 7 2017-12
نرخ تورم 1.5 2018-10
نرخ بهره 4.26 2018-09
موازنه تجاری -583 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.07 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 97.01 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 24.81 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6588 USD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3845 USD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3464 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7292 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 478 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 351 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1031 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 20.5 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 440 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 861 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 304 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 153 USD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 % 2017-12
افراد بیکار 208694 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 % 2017-12
جمعیت 6.38 میلیون 2017-12
افراد شاغل 275209 2017-12
نرخ اشتغال 44.98 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 515 SVC / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 325 SVC / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 831 SVC / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 291 SVC / ماه 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 14.4 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-10
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 0.22 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 140 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 0.86 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.23 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 1.76 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.26 % 2018-09
عرضه پول M0 2.6 USD - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 3660 USD - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 12742 USD - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 13788 USD - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 3500 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 12712 USD - میلیون 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -583 USD - میلیون 2018-09
صادرات 464 USD - میلیون 2018-09
واردات 1046 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری -251 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 % 2017-12
گردش سرمایه -87.8 USD - میلیون 2018-03
حواله 435 USD - میلیون 2018-09
ذخایر طلا 1.4 تن 2018-09
بدهی خارجی 16309 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 239 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.07 % 2017-12
بودجه دولت -0.1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -16.6 USD - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 3924 USD - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 4782 USD - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 4798 USD - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 41.25
مخارج نظامی 245 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.53 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 345 USD - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 3029 KBps 2017-03
آدرس های IP 185509 IP 2017-03
شاخص رقابتی 52.82 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 98 2018-12
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 112 2017-12
آسانی کسب و کار 85 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.2 % 2018-08
تولید فولاد 10 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 20977 USD - میلیون 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 13556 USD - میلیون 2018-09
قیمت گازوئیل 0.92 USD / لیتر 2018-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18.74 mm 2015-12
درجه حرارت 24.47 celsius 2015-12