السالوادور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-12
نرخ بیکاری 7 2016-12
نرخ تورم 0.88 2018-04
نرخ بهره 4.29 2018-03
موازنه تجاری -403 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.52 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 94.19 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 26.8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2605 USD - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1773 USD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3803 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7990 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 305 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 64.9 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 134 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 246 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 15.6 USD - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 % 2016-12
افراد بیکار 208694 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 % 2016-12
جمعیت 6.15 میلیون 2016-12
افراد شاغل 272702 2016-12
نرخ اشتغال 44.98 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 485 SVC / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 255 SVC / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 752 SVC / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 328 SVC / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 14.2 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.88 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-04
قیمت تولید 115 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 113 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 146 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0.15 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 134 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 0.1 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 1.42 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.29 % 2018-03
عرضه پول M0 2.6 USD - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 3704 USD - میلیون 2018-02
عرضه پول M2 12569 USD - میلیون 2018-02
عرضه پول M3 13606 USD - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 3401 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 12281 USD - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -403 USD - میلیون 2018-03
صادرات 494 USD - میلیون 2018-03
واردات 897 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -178 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 % 2016-12
گردش سرمایه -292 USD - میلیون 2017-12
حواله 491 USD - میلیون 2018-04
ذخایر طلا 1.4 تن 2018-03
بدهی خارجی 16006 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 27.9 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 77.57 نقاط شاخص 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.52 % 2016-12
بودجه دولت -0.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -16.6 USD - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 851 USD - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 4782 USD - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 4798 USD - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 41.25
مخارج نظامی 245 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.3 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 0 USD - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 3029 KBps 2017-03
آدرس های IP 185509 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.77 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 109 2018-12
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 112 2017-12
آسانی کسب و کار 73 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.6 % 2018-02
تولید فولاد 10 هزار تن 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 9396 USD - میلیون 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 13154 USD - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 0.89 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18.74 mm 2015-12
درجه حرارت 24.47 celsius 2015-12