السالوادور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.39 2017-06
نرخ بیکاری 7 2016-12
نرخ تورم 1.56 2017-09
نرخ بهره 4.43 2017-08
موازنه تجاری -467 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.16 2015-12
بازارها آخرین مرجع
پول 93.67 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.39 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.25 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 26.8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2598 USD - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1773 USD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3803 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7990 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 308 USD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 65.2 USD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 136 USD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 244 USD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 16.5 USD - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 % 2016-12
افراد بیکار 204636 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 % 2016-12
جمعیت 6.13 میلیون 2015-12
افراد شاغل 272702 2016-12
نرخ اشتغال 44.95 % 2016-12
هزینه زندگی خانواده 441 SVC / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 273 SVC / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 700 SVC / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 260 SVC / ماه 2015-12
نرخ بیکاری جوانان 14.2 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.56 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 157 نقاط شاخص 2017-08
قیمت صادرات 115 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 143 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 1.3 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.43 % 2017-08
عرضه پول M0 2.8 USD - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 3455 USD - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 11880 USD - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 12830 USD - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 3320 USD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 11929 USD - میلیون 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -467 USD - میلیون 2017-08
صادرات 469 USD - میلیون 2017-08
واردات 936 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری -120 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 % 2016-12
گردش سرمایه -319 USD - میلیون 2017-06
حواله 4576 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 1.37 تن 2017-06
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.16 % 2015-12
بودجه دولت -3.43 % of GDP 2014-12
ارزش بودجه دولت -114 USD - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 851 USD - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 4388 USD - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 4502 USD - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 41.25
مخارج نظامی 228 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2 % 2017-08
تغییرات موجودی انبار 0 USD - میلیون 2016-12
شاخص رقابتی 3.77 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 109 2018-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 95 2016-12
آسانی کسب و کار 95 2016-12
تولید فولاد 10 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 9396 USD - میلیون 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 12750 USD - میلیون 2017-08
قیمت گازوئیل 0.76 USD / لیتر 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 10.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2016-12