شاخص یاب

السالوادور

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 96.29 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-09
نرخ بیکاری 7 2017-12
نرخ تورم 0.43 2018-12
نرخ بهره 4.25 2018-12
موازنه تجاری -537 2018-11
حساب جاری -397 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.07 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-09
تولید ناخالص داخلی 24.81 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6484 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3845 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3464 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7292 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 392 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 351 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1012 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 14.2 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 431 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 824 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 279 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 165 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 2017-12
افراد بیکار 208694 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 2017-12
جمعیت 6.38 2017-12
افراد شاغل 275209 2017-12
نرخ اشتغال 44.98 2017-12
هزینه زندگی خانواده 515 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 325 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 831 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 291 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 14.4 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.43 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2018-12
قیمت تولید 116 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2018-11
اندازه اصل تورم 0.17 2018-11
CPI مسکن آب و برق 138 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2018-12
تورم مواد غذایی 0.37 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.76 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 2018-12
عرضه پول M0 2.6 2018-09
عرضه پول M1 3641 2018-09
عرضه پول M2 12761 2018-09
عرضه پول M3 13801 2018-09
ذخایر ارزی 3354 2018-12
وام به بخش خصوصی 12910 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -537 2018-11
حساب جاری -397 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2017-12
صادرات 479 2018-11
واردات 1015 2018-11
گردش سرمایه -87.8 2018-03
حواله 534 2018-12
ذخایر طلا 1.4 2018-12
بدهی خارجی 16648 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -0.6 2018-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.07 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
ارزش بودجه دولت -16.6 2017-12
هزینه های دولت 3924 2017-12
درآمدهای دولت 4782 2017-12
هزینه های مالی 4798 2017-12
ارزیابی اعتبار 41.25
مخارج نظامی 245 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.53 2018-09
تغییرات موجودی انبار 345 2017-12
سرعت اینترنت 3029 2017-03
آدرس های IP 185509 2017-03
شاخص رقابتی 52.82 2018-12
رتبه رقابتی 98 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2017-12
رتبه فساد مالی 112 2017-12
آسانی کسب و کار 85 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.3 2018-10
تولید فولاد 10 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 20977 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 13743 2018-11
قیمت گازوئیل 0.74 2018-12