جیبوتی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 178 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 1.73 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1580 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3139 USD 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 54 % 2010-12
جمعیت 0.94 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.5 % 2017-03
تورم مواد غذایی 12.1 % 2017-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 11.5 % 2016-12
نرخ بهره سپرده 1.5 % 2016-12
عرضه پول M1 142742 FDJ - میلیون 2016-09
عرضه پول M2 154994 FDJ - میلیون 2016-09
عرضه پول M3 302576 FDJ - میلیون 2016-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -168260 DJF - میلیون 2015-12
صادرات 23740 DJF - میلیون 2015-12
واردات 192000 DJF - میلیون 2015-12
حساب جاری -97351 DJF - میلیون 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.9 % 2016-12
شاخص تروریسم 1.78 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68 % 2015-12
بودجه دولت -6.6 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 171 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 33 % 2016-12