شاخص یاب

جیبوتی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 178 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2017-12
نرخ تورم 0.6 2018-10
نرخ بهره 11.3 2016-12
موازنه تجاری -111187 2017-12
حساب جاری -52179 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -26 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.7 2017-12
بودجه دولت -15.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2017-12
تولید ناخالص داخلی 1.84 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1580 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3139 2015-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 0.96 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 2018-10
تورم مواد غذایی 1.9 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 11.3 2016-12
نرخ بهره سپرده 1.5 2016-12
عرضه پول M1 148407 2017-09
عرضه پول M2 161136 2017-09
عرضه پول M3 344595 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -111187 2017-12
حساب جاری -52179 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -26 2017-12
صادرات 25290 2017-12
واردات 136477 2017-12
شاخص تروریسم 1.12 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.7 2017-12
بودجه دولت -15.5 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2009 2017-03
آدرس های IP 12438 2017-03
شاخص فساد مالی 31 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 99 2018-12