جیبوتی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 177 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 1.73 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1580 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3139 USD 2015-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 0.94 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -1.1 % 2017-11
تورم مواد غذایی -2.1 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 11.3 % 2016-12
نرخ بهره سپرده 1.5 % 2016-12
عرضه پول M1 148407 FDJ - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 161136 FDJ - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 344595 FDJ - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -100621 DJF - میلیون 2016-12
صادرات 24703 DJF - میلیون 2016-12
واردات 125324 DJF - میلیون 2016-12
حساب جاری -30218 DJF - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.9 % 2016-12
شاخص تروریسم 1.12 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86 % 2016-12
بودجه دولت -12.9 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2009 KBps 2017-03
آدرس های IP 12438 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 154 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 34.53 celsius 2013-08